شرکت فولاد مبارکه اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260289464


شماره ثبت:
7841
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1369/12/28
آدرس:
اصفهان - ميدان آزادي - خيابان سعادت آباد 8168645497

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدعلی یزدان جو 1245490
آقای بهرام سبحانی 1245490
آقای مرتضی طلایی 1275167
محسن پورسینا 1275167
آقای مهدی کرباسیان 9395646
سید محمدرضا آیت اللهی 9395646
غلامحسن تقی نتاج ملکشاه 9395646
حمید رضا عظیمیان 9395646
اردشیر سعدمحمدی 12727567
آقای محمود اسلامیان 13502979
آقای حمید مردانی بلداجی 13502979
آقای بهمن عیار رضائی 13502979
سیدضیاء ایمانی 14262845
محمود اکبری مزرعچه 14262845

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1051145
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ آقای بهمن مسعودی بعنوان مسعودی بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری استان یزد بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییر حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۷۵۶۳۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245490
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴ و ۵/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمدعلی یزدان جو کد ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۶۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، بهرام سبحانی کد ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهرام سبحانی بسمت مدیرعامل و غلامحسن تقی نتاج ملکشاه کد ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت سرمایه گذاری استان کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴ سرمایه گذاری استان یزد بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۷۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنان بتصویب هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا بجز مدیرعامل سایر اعضای هیئت مدیره برای مواقع لزوم حق امضا خود را برای امضای چک تا سقف هفتاد میلیارد ریال و امضا قراردادها و سایر موارد تا سقف یکصد میلیارد ریال به امیر حسین نادری معاون اقتصادی و مالی شرکت و در غیاب ایشان به آقای حمید مردانی مدیر امور مالی شرکت تفویض نمودند. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره ۵/۹/۹۲ میباشد. ۲ سازمان حسابرسی بسمت بازرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۶۵۲۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275167
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردیده است: هیئت مدیره از بین خود محمد علی یزدان جو کد ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۶۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهرام سبحانی کد ملی ۱۲۸۴۴۶۴۲۹۷ بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ و شرکت سرمایه گذاری استان کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴ بنمایندگی مرتضی طلایی کد ملی ۱۲۸۵۴۶۰۲۸۶ و سرمایه گذاری استان یزد شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۷۹۱ بنمایندگی محسن پورسینا کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۴ انتخاب نمودند. ضمنا در حق امضاء مجاز شرکت و اختیارات مدیرعامل تغییر حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۶۳۲۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494201
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مدیرعامل حق امضای خود را برای امضای چک تا مبلغ حداکثر یک میلیارد ریال در وجه اشخاص حقیقی و حقوقی و تا سقف هفتاد میلیارد ریال صرفا جهت جابجایی بین حساب‌های شرکت به آقای فرزاد ارزانی تفویض نمود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۰۲۳۲۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686195
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به ماده ۲ اساسنامه عبارات زیر اضافه گردید: ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد: اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله استخراج و فرآوری سنگ آهن، دولومیت و تولید سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله از آن پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ش۹۳۰۸۱۱۴۳۰۵۸۶۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686199
آگهی تغییرات شرکت فولادمبارکه سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و صورتهای مالی ۱۳۹۲ تصویب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس و حسابرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۳ انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۱۱۸۲۷۴۰۷۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395646
آگهی تغییرات شرکت فولادمبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کرباسیان به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای غلامحسن تقی نتاج به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا آیت الهی به شماره ملی ۰۳۸۳۵۰۹۷۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عظیمیان به شماره ملی۱۳۸۰۷۸۴۰۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. ضمنا در حق امضای مجاز شرکت هیچ گونه تغییری صورت نپذیرفت. ش۹۳۱۰۳۰۲۷۱۴۵۰۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383038
آگهی تغییرات در هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ تغییرات زیر در هیئت مدیره شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به نمایندگی شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ۲ آقایان محمد مسعود سمیعی نژاد بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، حکم اله بابایی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد رجایی بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره، غلامحسین حسینی بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و محمد علی یزدان جو بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان آنها بتصویب هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیر عامل مشابه مدیر عامل قبل و بر طبق صورتجلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10742972
آگهی تغییرات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۸۸ و ۸/۱۰/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. ۱ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با نمایندگی آقای سید محمدرضا نجم السادات و شرکت پارس سوئیچ بنمایندگی آقای محمد رجائی سهام عدالت با نمایندگی آقای غلامحسین حسینی بابوکانی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بنمایندگی آقای محمدعلی یزدان جو و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با نمایندگی آقای حکم اله بابائی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای سید محمدرضا نجم السادات را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حکم اله بابائی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رجائی (عضو هیئت مدیره) را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان آنها بتصویب هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح موارد مذکور در صورت جلسه مورخ ۸/۱۰/۸۸ هیئت مدیره می‌باشد. ضمنا آقای مسعود عزیزالهی خارج از اعضاء بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۸ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130868
آگهی تغییرات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای موقع لزوم حق امضاء خود را برای امضای چک تا سقف هفتاد میلیارد ریال و امضای قرارداد و سایر موارد تا سقف یکصد میلیارد ریال بشرح ذیل تفویض نمودند: ۱ آقای محمد رجایی مدیرعامل شرکت حق امضاء خود را به آقای مهندس مصطفی فیروز بخت معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت و در غیاب ایشان آقای محمد هلاکوهی معاون امور خرید شرکت تفویض نمود. ۲ سایر اعضاء هیئت مدیره شرکت حق امضاء خود را به آقای امیر حسین نادری معاون اقتصادی و مالی شرکت و در غیاب ایشان به آقای جواد محمدی زاده مدیر امور مالی شرکت تفویض نمودند، بدیهی است مسئولیت امضاء کنندگان بصورت تضامنی خواهد بود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670177
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد مجوز شماره‌ی ۰۴۶ ۲۱۱۰۱۰/ ۹۴۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار بدین وسیله در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال صادر می‌گردد تا وفق مقررات ماده ۱۷۸ و ۱۷۷ لایحه اصلاح قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد. ش۹۴۱۲۰۲۷۶۹۴۸۶۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727561
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت فولاد مبارکه اصفهان به جناب آقای دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تفویض گردید: «اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت، در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام و اخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعلحق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی و قطعی داوردرخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابلو دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.» ش۹۵۰۱۱۶۳۷۶۴۵۳۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727567
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیرسعد محمدی کدملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین شد و در سمت سایر اعضای هیات مدیره و امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نشد. ش۹۵۰۱۱۶۷۹۲۸۷۷۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759924
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ با توجه به اختیارات تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۴ مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره و مجوز شماره ۰۸۶/۲۱۱۰۱۰ , ۹۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۲۰۸/۴۱ مورخ ۲۵/۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران و از محل سود انباشته وهمچنین واریز نقدی که طبق گواهی شماره ۸۰۹ مورخ ۱۲/۱۰/۹۴ و گواهی ۱۰۱۹ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ صادره از بانک ملی شعبه فولاد مبارکه تماما پرداخت گردید و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده۵ اصلاحی اساسنامه: سرمایه شرکت به مبلغ هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال نقدی است که به ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی با نام یکهزار ریالی منقسم گردیده وتماما پرداخت شده است. ش۹۵۰۲۰۴۹۹۷۲۱۹۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018292
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. روزنامه دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. /
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367489
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۹۹۲۰/۴۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ صادره از دفتر نظارت و ارزیابی سازمان خصوصی سازی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴، شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۱۱۴۵۱۳۲۱۵۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502979
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ و نامه شماره ۷۲۲۸/۴۱ مورخ ۳/۴/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر سعد محمدی کدملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام سبحانی کدملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل، آقای محمود اسلامیان کدملی ۱۲۸۶۵۰۴۴۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت عضو اصلی، آقای بهمن عیار رضایی کدملی ۲۷۵۴۵۵۸۱۳۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴ به سمت عضو اصلی، آقای حمید مردانی بلداجی کدملی ۶۲۹۹۴۲۷۶۳۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۶ منصوب گردیدند. کلیه چک‌ها، قراردادها و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنها به تصویب هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. همچنین بندهای زیر از بندهای مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه مربوطه به اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد: بند‌های شش، هفت و هشت ماده ۳۷ اساسنامه بند نه (۹) ماده ۳۷ اساسنامه غیراز اموال غیرمنقول بند‌های یازده و دوازده ماده ۳۷ اساسنامه بند سیزده ماده ۳۷ اساسنامه بجز اموال غیرمنقول بندهای چهارده، شانزده و هفده ماده ۳۷ اساسنامه ش۹۶۰۴۱۸۸۴۰۶۷۵۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547613
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۶ ونامه شماره۹۸۰۱/۳۳ مورخ۳/۵/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی: صورتهای مالی گروه و شرکت اصلی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و گسترش صمت به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ و شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۱۶۵۳۴۱۷۰۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262845
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ و نامه شماره ۱۹۲۰۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ به نمایندگی بهمن عیاررضائی به شماره ملی۲۷۵۴۵۵۸۱۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به نمایندگی محمود اسلامیان به شماره ملی ۱۲۸۶۵۰۴۴۳۰ به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ به نمایندگی حمیدرضا عظیمیان به شماره ملی ۱۳۸۰۷۸۴۰۹۳به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ به نمایندگی محمود اکبری مزرعچه به شماره ملی ۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به نمایندگی سیدضیا ایمانی به شماره ملی ۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ (۲۸/۰۴/۱۳۹۸) انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، قراردادها و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنها به تصویب هیئت مدیره. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: بندهای شش، هفت و هشت ماده ۳۷ اساسنامه و بند نه (۹) ماده ۳۷ اساسنامه غیر از اموال غیرمنقول و بندهای یازده و دوازده ماده ۳۷ اساسنامه و بند سیزده ماده ۳۷ اساسنامه به جز اموال غیر منقول بندهای چهارده، شانزده و هفده ماده ۳۷ اساسنامه. ش۹۷۰۷۲۴۳۸۱۳۷۳۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه