شرکت تکادو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260289240


شماره ثبت:
7818
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1369/12/18
آدرس:
اصفهان خ هزارجريب مقابل درب شرقي دانشگاه نبش ك چهارم كد پستي 8168613594 8168613594

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ناصر علی بابایی 1169162
آقای محمود شهشهانی پور 10617082
آقای سید مصطفی صفوی 13662213
احمد دادوند 13662213
آقای علیرضا حقیقی 13662213

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712353
آگهی تصمیمات شرکت تکادو سهامی عام شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۰ که در تاریخ ۱/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۷ ماده ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۴۱۴۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979187
آگهی تغییرات شرکت تکادو سهامی عام شماره ثبت ۷۸۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ تغییر زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: اساسنامه جدید شرکت ارائه شده توسط بورس مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۰۳۰۹۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169162
آگهی تصمیمات شرکت تکادو سهامی عام شماره ثبت ۷۸۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/ و ۱۸/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بنمایندگی سید مصطفی صفوی کد ملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ بنمایندگی علیرضا حقیقی کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶ بنمایندگی احمد دادوند کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ و شرکت آزمون احیاء شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۷ بنمایندگی محمود شهشهانی پور کد ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ و شرکت آتیه تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ بنمایندگی ناصر علی بابایی رنانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و ناصر علی بابایی کد ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای محمود شهشهانی پور عضو هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۰ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۱۰۶۱۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629193
آگهی تغییرات شرکت تکادو سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماده ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی) ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۹۸۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9815808
آگهی تصمیمات شرکت تکادو سهامی عام شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۰ که در تاریخ ۱/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۷ ماده ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095710
آگهی تغییرات در شرکت تکادو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ که در تاریخ ۳/۷/۱۳۸۹ واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: تبصره ماده ۶ اساسنامه مربوط به سهام ممتاز و امتیازات آن حذف گردید و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۶ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳۳۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰۰/۳۳۲ سهم عادی یک هزار ریالی می‌باشد که تماما پرداخت شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10150650
آگهی تغییرات در شرکت تکادو (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۰/۵/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ شرکت‌های مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به نمایندگی آقای سیدمصطفی صفوی ایران کشتی بحر به نمایندگی آقای اکبر ترکان و سرمایه گذاری آتیه تکادو به نمایندگی آقای احمد دادوند و شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان به نمایندگی آقای محمود شهشهانی پور و شرکت مهندسی قائم سپاهان به نمایندگی آقای علی خیرالهی به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای سیدمصطفی صفوی را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای اکبر ترکان را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای محمود شهشهانی پور و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات هیات مدیره براساس صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۲/۸۸ به مدیرعامل تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ۸/۹/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10617082
آگهی تصمیمات در شرکت تکادو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و ۲۲/۶/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ سید مصطفی صفوی به کد ملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ و کدپستی ۸۱۸۴۸۴۶۷۸۱ بنمایندگی شرکت مجتمع صنایع و معدن احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا حقیقی به کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۶۴ بنمایندگی شرکت مهندسی قائم سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر علی بابایی رنانی به کد ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ و کدپستی ۸۱۵۷۹۳۳۱۴۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ بسمت مدیرعامل و احمد دادوند به کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۸۹۳۴ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶ و محمود شهشهانی پور به کد ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ و کدپستی ۱۹۱۶۶۵۹۴۲۴ بنمایندگی شرکت آزمون احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای محمود شهشهانی پور عضو هیئت مدیره و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری و اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۶/۶/۹۰ هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه دنیا اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11073723
آگهی تغییرات در شرکت تکادو سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۸/۸۹ آقای علیرضا حقیقی به شماره ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۶۴ به جای آقای علی خیرالهی نماینده شرکت مهندسی قائم سپاهان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. ضمنا در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۸۹تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652085
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی صفوی به کدملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا حقیقی به کدملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.، آقای احمد دادوند به کدملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به نمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶) به عنوان عضو هیئت مدیره.، آقای محمود شهشهانی پور به کدملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ به نمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۷) به عنوان عضو هیئت مدیره. و آقای ناصرعلی بابایی رنانی به کدملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد دادوند به کدملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای احمد دادوند و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای محمود شهشهانی پور عضو هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۴۱۱۲۱۲۰۱۲۹۰۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015030
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۱۹۲۳۷۲۹۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564907
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ نشانی شعبه شرکت به تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - کوی ساعی ۲ - پلاک ۳۱ - طبقه اول کدپستی ۱۵۱۱۹۳۴۶۱۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۵۲۶۶۷۰۲۵۶۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618601
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. شرکتهای مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴)، مهندسی قائم سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶)، آزمون احیاء سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۷) و سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۲۹۳۰۳۱۵۱۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662213
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی صفوی به کدملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا حقیقی به کدملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ به نمایندگی از شرکت قائم سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود شهشهانی پور به کدملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ به نمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان (شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۷) به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد دادوند به کدملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به نمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ناصرعلی بابایی رنانی به کدملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹) به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه مورخ۲۶/۶/۱۳۹۰ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء اوراق تعهدآور شرکت با امضاء آقای احمد دادوند (مدیرعامل) و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و در غیاب ایشان با امضاء ثابت آقای محمود شهشهانی پور و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۷۲۵۶۹۷۱۹۲۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204698
آگهی تغییرات شرکت تکادو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۷۰۶۱۷۱۴۵۶۵۳۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه