شرکت تولیدی برنا باطری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260283970


شماره ثبت:
7290
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1369/4/3
آدرس:
اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مركزي - شهر اصفهان-سيتي سنتر-پل شهيد دستجردي-جاده اصفهان شيراز-پلاك 0-ساختمان سيتي سنتر-طبقه اول-- 8169414939

اشخاص

عنوان طبق آگهی
غلامحسین حاتمی 1232972
آقای پژمان معتمدیان دهکردی 1232972
عباس سید مقیم 9960037
آقای علیرضا جعفری نسب 9960037
مسعود صرامی 9960037
سعید کیانپور 9960037
سحر صرامی 10037921
علی رضا فروغی 10037921
آقای سیامک خلیلی سامانی 12731339
مهری ملک پور تهرانی 13698619
اصغر صفاپور 13698619
خانم صدف صرامی 13698619
علیرضا فروغی 13698625

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613165
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

برابر مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ موضوع شرکت ماده سه اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: تولید انواع باتری و انجام واردات و صادرات کالا و مواد و ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون‌های تست باتری. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۵۱۳۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1232972
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مسعود صرامی کد ملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر صفاپور کد ملی ۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس سید مقیم کد ملی ۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و غلامحسین حاتمی کد ملی ۰۰۵۰۹۶۷۲۶۶ و علیرضا فروغی کد ملی ۱۹۷۱۲۹۱۸۹۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهری ملک پور تهرانی کد ملی ۱۲۸۲۲۳۰۰۵۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و پژمان معتمدیان دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه دنیای اقتصاد اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۳۰۸۳۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960037
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۷۲۹۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ مسعود صرامی به کدملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲و کدپستی۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر صفاپور به کدملی۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس سیدمقیم به کدملی۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳ و کدپستی۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ به سمت مدیرعامل وسعید کیانپور به کدملی۱۲۸۵۵۴۸۸۲۵ و کدپستی۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ و علیرضا فروغی به کدملی۱۹۷۱۲۹۸۹۷ و کدپستی۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهری ملک پور تهرانی به کدملی۱۲۸۲۲۳۰۰۵۰ و غلامحسین حاتمی به کدملی ۰۰۵۰۹۶۷۲۶۶ و کدپستی۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۴۶۷۴۷ و علیرضا جعفری نسب به کدملی ۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷ و کدپستی۸۱۹۴۸۱۷۱۵۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۸۹ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9961854
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی برنا باتری سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان مسعود صرامی، عباس سید مقیم، اصغر صفاپور، سعید کانپور، علی رضا فروغی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره، خانم مهری ملک پور تهرانی، آقای غلامحسین حاتمی بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز و آقای علیرضا جعفری نسب بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای مسعود صرامی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای اصغر صفاپور را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس سید مقیم را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ صورت‌های مالی سال ۸۷ بتصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10037921
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مسعود صرامی به کد ملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر صفاپور به کد ملی ۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس سید مقیم به کد ملی ۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ بسمت مدیرعامل و غلامحسین حاتمی به کد ملی ۰۰۵۰۹۶۷۲۶۶ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ و علیرضا فروغی به کد ملی ۱۹۷۱۲۹۸۹۷ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و مهری ملک پور تهرانی به کد ملی ۱۲۸۲۲۳۰۰۵۰ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ و سحر صرامی به کد ملی ۱۲۹۲۹۱۸۰۸۱ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی سپاهان تراز (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و علیرضا جعفری نسب به کد ملی ۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷ و کدپستی ۸۱۹۴۸۱۷۱۵۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه دنیای اقتصاد و اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۸/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731335
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود صرامی با کدملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اصغر صفاپور با کدملی ۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس سیدمقیم با کدملی ۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ومدیرعامل خانم مهری ملک پور تهرانی با کدملی ۱۲۸۲۲۳۰۰۵۰ و آقای علی رضا فروغی با کدملی ۱۹۷۱۲۹۱۸۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا وبا مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. ش۹۵۰۱۱۷۷۴۹۸۳۷۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731339
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۳ تصویب شد. آقای مسعود صرامی کدملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲ و آقای عباس سیدمقیم کدملی ۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳ و آقای اصغر صفاپور کدملی ۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹ و خانم مهری ملک پور تهرانی ۱۲۸۲۲۳۰۰۵۰ و آقای علی رضا فروغی کدملی ۱۹۷۱۲۹۱۸۹۷ بسمت عضو اصلی و خانم صدف صرامی با کدملی ۱۲۷۰۹۳۱۲۵۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبود ارقام ثبت ۱۵۸۸۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس وحسابرس مستقل اصلی وآقای سیامک خلیلی سامانی با کدملی ۱۸۱۶۹۸۹۱۱۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۱۱۷۹۲۴۱۵۷۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424979
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام ثبت ۱۵۸۸۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بسمت بازرس و حسابرس مستقل اصلی، آقای سیامک خلیلی سامانی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۲۲۰۶۶۲۸۰۴۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698619
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود صرامی به کدملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲، آقای عباس سید مقیم به کدملی ۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳، آقای اصغر صفاپور به کدملی ۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹، خانم مهری ملک پور تهرانی به کدملی ۱۲۸۲۲۳۰۰۵۰ و آقای علی رضا فروغی به کدملی ۱۹۷۱۲۹۱۸۹۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم صدف صرامی به کدملی ۱۲۷۰۹۳۱۲۵۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام ثبت ۱۵۸۸۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بسمت بازرس و حسابرس مستقل اصلی، آقای سیامک خلیلی سامانی به کدملی ۱۸۱۶۹۸۹۱۱۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۱۶۹۳۰۴۷۲۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698625
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ آقای مسعود صرامی به کدملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباس سید مقیم به کدملی ۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای اصغر صفاپور به کدملی ۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مهری ملک پور تهرانی به کدملی ۱۲۸۲۲۳۰۰۵۰ و آقای علی رضا فروغی به کدملی ۱۹۷۱۲۹۱۸۹۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۶۰۸۱۶۶۰۲۳۷۴۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698630
آگهی تغییرات شرکت تولیدی برنا باطری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به بخش مرکزی شهر اصفهان سیتی سنتر، پل شهید دستجردی جاده اصفهان شیراز، ساختمان سیتی سنتر، طبقه اول، کدپستی ۸۱۶۹۴۱۴۹۳۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۱۶۹۶۷۳۴۲۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه