شرکت پترو شیمی اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260279928


شماره ثبت:
6882
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1368/9/7
آدرس:
اصفهان - كيلومتر 5 بزرگراه آزادگان - بلوار اختصاصي پترو شيمي 8335145111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد هاشم زاده 1056506
آقای اسداله رستگارپور 1282465
حمیده ستوده فر 1282465
محسن پورسینا 1282465
علی امامی 1282465
محمدابراهیم یاوری 10570116
آقای عبدعلی ارندی فروشانی 13081949

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 610934
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ تغییر زیر در هیئت مدیره شرکت فوق بعمل آمده است: آقای محمد ابراهیم یاوری به کد ملی ۱۲۸۷۸۳۱۵۱۶ و کدپستی ۱۹۴۳۹۷۳۷۱۱ به نمایندگی شرکت فیروز صفه سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۱۳۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به جای آقای ابراهیم استکی برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ضمنا در سمت سایر اعضاء تغییری ایجاد نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۶۳۵۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758795
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهانسهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ آقای محسن علیانی عضو هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل به جای آقای محمد ابراهیم یاوری برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و بامهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و قراردادها بامضای مدیرعامل و در غیاب وی بامضای رئیس هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای موظف هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضای مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی شرکت (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یا هریک از اعضای هیئت مدیره) مازاد بر آن تا شش میلیارد ریال بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت مجاز خواهد بود. امضای ذیل ثبت از تاریخ ۱۶/۷/۹۱ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۵۰۲۶۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056506
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردید آقای محمد هاشم زاده کد ملی ۵۸۲۹۸۷۶۷۵۲ و کدپستی ۸۳۳۵۱۴۱۳۱۱ بنمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری بجای آقای رحمت اله علیرحیمی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نگردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۷۸۹۰۵۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124073
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت خودرو سازی ماهور اسپادانا بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۳۵۸۹ و شرکت فولاد ماهان سپاهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۵۰۲ و شرکت تجارت آذین نقش جهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۰۹۲۸ و صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۲۸۹۲۵۷۰۱۹۱ و فیروز صفه سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۱۳۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۱۸۴۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282465
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹ و ۲۶/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی اسداله رستگار پور کد ملی ۱۸۱۶۷۷۷۵۳۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد ماهان سپاهان به نمایندگی محسن پور سینا کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیده ستوده فر کد ملی ۱۲۸۵۵۴۰۷۸۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی امامی کد ملی ۱۲۸۴۶۰۵۰۹۴ و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل که بصورت کتبی به ایشان ابلاغ می‌شود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۷۹۳۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700183
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱صورتهای مالی وترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس وبازرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ۳روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فرداجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۸۲۶۹۸۶۹۳۶۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700189
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق مجوز شماره ۲۸۲۶۵۵ , ۱۲۱ مورخ ۱۳/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید. ماده۲ موضوع شرکت عبارت است از: الف موضوعات اصلی احداث، راه اندازی وبهره برداری کارخانجات به منظور تولید، بازاریابی وفروش وصدور انواع محصولات پتروشیمی مانندبنزن، تولوئن، پارازایلین، ارتوزایلین، مخلوط زایلین ومحصولات مربوطه ومشتقات آنها وسایر فرآورده‌های صنعتی، شیمیائی، پتروشیمیائی، ارائه خدمات آزمایشگاهی وانجام کلیه عملیات و فعالیتهای مجاز فنی، مهندسی وبازرگانی، خدماتی، مالی اعتباری درارتباط با موضوع شرکت. ش۹۳۰۸۲۶۶۶۶۲۴۴۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081702
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: آقای بهروز ریخته گران اصفهانی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم استکی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن علیانی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سلیمان فهیمی بنمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا سروش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی خالقی فر بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضاء مشترک مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت مازاد بر آن تا شش میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت مجاز خواهد بود و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387039
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام بشماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی بسمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره و یا یکی از سهامداران یا نمایندگان آنها که در مجمع حاضر می‌باشند و با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند خواهد بود. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10570116
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ تغییر زیر در هیئت مدیره شرکت فوق بعمل آمده است: آقای محمد ابراهیم یاوری به کد ملی ۱۲۸۷۸۳۱۵۱۶ و کدپستی ۱۹۴۳۹۷۳۷۱۱ به نمایندگی شرکت فیروز صفه سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۱۳۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به جای آقای ابراهیم استکی برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ضمنا در سمت سایر اعضاء تغییری ایجاد نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10717925
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ آقای محسن علیانی عضو هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل به جای آقای محمد ابراهیم یاوری برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و بامهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و قراردادها بامضای مدیرعامل و در غیاب وی بامضای رئیس هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای موظف هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضای مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی شرکت (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یا هریک از اعضای هیئت مدیره) مازاد بر آن تا شش میلیارد ریال بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت مجاز خواهد بود. امضای ذیل ثبت از تاریخ ۱۶/۷/۹۱ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081949
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدعلی ارندی فروشانی کدملی ۱۸۱۶۸۵۷۵۶۴ به نمایندگی شرکت فروگاز اصفهان جانشین آقای حمید ستوده فر به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای اکبر ترکان نائب رئیس هیئت مدیره، به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییر حاصل نگردید. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. کلیه اسناد، اوراق مالی، تعهدآور، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در خصوص برداشت از حسابهای بانکی شرکت، چکهای صادره تا سقف دو میلیارد ریال با دو امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره) و رئیس یا مدیر مالی شرکت و مازاد بر دو میلیارد ریال با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه، عضو موظف هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضاء معاون مجتمع خواهد بود. ش۹۵۰۷۲۸۶۱۴۶۵۷۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440651
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۱۶۳۲۸۰۵۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584025
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: اجرای کلیه قوانین و مقررات صنعت نفت در موارد و زمینه‌های مختلف پرسنلی از جمله مقررات مربوط به انتصابات، ترفیعات و تعدیلات بازنشستگی، حقوق و مزایا. تصویب آئین نامه داخلی شرکت که بار مالی بالاتر از اختیارات مدیرعامل ایجاد ننماید. پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه به موقع آن به هیات مدیره جهت تصویب. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و صورتهای مالی ۶ ماهه. تهیه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس اوراق بهادار و ارائه بهنگام آن. ارائه پیشنهاد و تهیه و تدوین ساختار نیروی انسانی، ساختار مالی و بودجه بندی، برنامه زمان بندی و پیگیری تامین منابع مالی لازم جهت اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت و طرح‌های توسعه‌ای و انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب دانش فنی و مجری طرح در چارچوب اساسنامه و اختیارات مالی مدیرعامل و مصوبات هیات مدیره. مصالحه و توافق در خصوص وصول مطالبات معوقه شرکت و پرداخت دیون با رعایت صرفه و صلاح شرکت. مصالحه، سازش و انجام هرگونه اقدام مقتضی در دفاع از کلیه دعاوی حقوقی و کیفری له وعلیه شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت. ش۹۶۰۶۰۷۵۱۳۵۲۰۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914921
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه محلی نسل فردا به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی تعیین گردید شرکت‌های صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۳۵۸۹، شرکت فرو گاز اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۰۵۷۸، شرکت فولاد ماهان سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۵۰۲، صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت خدمات مدیریت و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۱۴۶۹۲۲۷۸۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه