شرکت دارو سازی فارابی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260279270


شماره ثبت:
6816
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1368/7/30
آدرس:
اصفهان كيلومتر 15جاده اصفهان شيراز 8179159137

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی 656686
آقای هادی دریس محمودی 656686
آقای علیرضا تحسیری 656686
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین 656686
آقای ابوالفضل اصلانی 13279951
علیرضا خسروانی 13279951
آقای غلامحسین صادقیان 13279951
آقای ولی اله حاجی هاشمی 13279951
حسین همدانیان 13451830
محمد نادری علیزاده 14058884
آقای علیرضا جعفری نسب 14077100

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 656686
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی فارابی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۸و۱۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان غلامحسین صادقیان رنانی به نمایندگی شرکت پارس دارو ۱۲۹۰۲۸۸۳۰۵ کدپستی ۸۱۸۷۹۳۶۱۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با کدملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ و کدپستی ۱۷۷۹۶۶۴۴۱۱ عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا تحسیری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۲۴۱ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۸۴۹۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی دریس محمودی به نمایندگی شرکت دارو پخش با کدملی ۱۸۱۸۷۰۴۱۶۱ و کدپستی ۸۱۵۸۹۵۹۶۵۱ و عبدالعی رجایی بروجنی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با کدملی ۴۶۵۰۰۸۵۴۴۶ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۹۱۶۱ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا (دو عضو هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه ۱۸/۴/۹۱ هیئت مدیره می‌باشد سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و ترازمالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۴۰۵۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389650
آگهی تغییرات شرکت داروسازی فارابی سهامی عام شماره ثبت ۶۸۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ سرمایه شرکت از طریق سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال نقدی است که به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. پ۱۸۰۱۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955206
آگهی تغییرات در شرکت داروسازی فارابی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۱۳۸۹ و ۹/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت پارس دارو بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ بنمایندگی آقای غلامحسین صادقیان رنانی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بنمایندگی آقای هادی دریس محمودی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بنمایندگی آقای عبدالعلی رجایی بروجنی و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بنمایندگی آقای علیرضا تحسیری و شرکت داروپخش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ بنمایندگی آقای ولی اله حاجی هاشمی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای غلامحسین صادقیان رنانی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا تحسیری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هادی دریس محمودی را بسمت منشی هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، سایر اوراق عادی باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۸۹ می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد. ۵ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279941
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت پارس دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶، شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰، شرکت دارو پخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۰۹۸۶۵۹۱۷۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279951
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین صادقیان رنانی به شماره ملی ۱۲۹۰۲۸۸۳۰۵ به نمایندگی شرکت پارس دارو سهامی عام به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل اصلانی به شماره ملی ۶۲۱۹۵۳۵۴۴۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین سهامی عام به سمت مدیرعامل، آقای هادی دریس محمودی به شماره ملی ۱۸۱۸۷۰۴۱۶۱ به نمایندگی شرکت داروپخش سهامی عام به سمت منشی هیئت مدیره، آقای ولی اله حاجی هاشمی به شماره ملی ۱۱۹۹۷۶۲۱۵۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین سهامی عام و آقای علیرضا خسروانی به شماره ملی ۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مدت انتخاب منشی یک سال تعیین گردید. کلیه چک‌ها، سفته‌ها و اسناد تعهدآور با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح مصوبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۱۱۰۹۵۶۲۳۵۴۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451830
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین بدخشیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۱۱۴۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷) انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح مصوبه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ (ضمیمه صورتجلسه) می‌باشد. در سمت سایر اعضا و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. ش۹۶۰۳۰۸۹۱۷۸۹۱۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476013
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ و با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۹۵ و مجوز شماره ۰۲۲/۲۵۴۵۵۱ , ۹۶۹ مورخ ۲۱/۳/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به گواهی شماره ۴۲/۶۰۵۰/۵۳ مورخ ۳۰/۲/۹۶ بانک تجارت شعبه چهارراه نظر مبنی بر واریز جمعا مبلغ ۱۵۸۸۲۶۰۰۰ ریال و مبلغ ۹۹۸۴۱۱۷۴۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران، سرمایه شرکت را از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (چهارصد میلیارد ریال) نقدی است که به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش۹۶۰۳۲۸۹۸۷۷۲۱۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529696
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. * روز نامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. * صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد. ش۹۶۰۵۰۳۶۳۲۷۶۷۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058884
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نادری علیزاده به شماره ملی ۲۱۶۱۷۵۱۲۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۷) انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مصوبه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۱۳۹۶ می‌باشد. در سمت سایر اعضا و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. ش۹۷۰۳۱۰۸۶۱۷۷۰۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077100
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا جعفری نسب (به شماره ملی ۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷) به نمایندگی از طرف شرکت داروپخش (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و به سمت منشی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. سایر تصمیمات متخذه طی صورتجلسه مورخ ۸/۱۰/۹۵ هیئت مدیره شرکت همچنان به قوت خود باقی است ش۹۷۰۳۲۴۴۷۳۶۶۴۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192707
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت اصلی در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند شرکت پارس دارو (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ وشرکت داروپخش (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش۹۷۰۶۰۷۳۵۶۵۴۶۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192725
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر شکری (به شماره کدملی ۰۰۵۰۹۶۸۸۲۳) به نمایندگی شرکت پارس دارو (به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶) بعنوان رئیس هیئت مدیره، و دکتر محمد نادری علیزاده (به شماره کدملی ۲۱۶۱۷۵۱۲۷۱) به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تامین (به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳) به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا جعفری نسب (به شماره کدملی ۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷) به نمایندگی شرکت داروپخش (به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶) به عنوان منشی هیئت مدیره وولی اله حاجی هاشمی (به شماره کدملی ۱۱۹۹۷۶۲۱۵۶) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴) و علیرضا خسروانی (به شماره کدملی ۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹) به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸) بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا مدت انتخاب منشی یکسال تعیین گردید. چک، سفته و اسناد تعهدآور با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح مصوبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ هیئت مدیره می‌باشد ش۹۷۰۶۰۷۸۴۵۵۵۲۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه