شرکت نیرو کلر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260276866


شماره ثبت:
6574
تعداد بازدید:
5
تأسیس:
1363/8/6
آدرس:
اصفهان - خيابان توحيد - كوي شهيدان كاظمي - پلاك 4 8465197535

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمید رضا افراشته 1151134
محمد حسین امیر خانی شهرکی 1151134
محمود بوذری 1423966
سیدمحمد حسینی لواسانی 1423966
محمد رضا پیشرو 1423966
غلامرضا زمانی فرد 10720584
آقای فریدون نوری 10720584
ایوب قنبری 10720584
امیر خرمی شاد 10720584
رحمن مارینی 12655019
سید مهدی حجازی 12655019
آقای داریوش محمدی 13218353

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1075165
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو کلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۲ آقای محمد رضا پیشرو کد ملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ و کدپستی ۳۱۴۵۶۳۵۴۵۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در سمت بقیه اعضاء و حق امضای تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۸۵۵۹۷۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151134
آگهی تصمیمات شرکت نیرو کلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ایوب قنبری به کد ملی ۰۶۰۰۳۷۳۳۱۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد رضا پیشرو به کد ملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمود بوذری به کد ملی ۰۰۵۰۱۴۷۳۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نو اندیشان دنیای اقتصاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ بسمت مدیر عامل و محمد حسین امیر خانی شهرکی به کد ملی ۴۶۲۱۷۹۳۷۹۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین بشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۵۹، حمید رضا افراشته به کد ملی ۰۴۹۱۹۱۸۲۵۹ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۵۰۴۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207679
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو کلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

برابر مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۲ عبارت (انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت) به موضوعات فرعی بند ب ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید در نتیجه بند ب موضوعات فرعی بشرح ذیل اصلاح شد: مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تاسیس و یا بورس اوراق بهادار تهران یا تعهد سهام شرکتهای جدید و خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت ضمنا ثبت موضوع فعالیت فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد و پس از اخذ مجوزهای مربوطه اقدام لازم انجام خواهد گرفت؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۸۱۰۰۰۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423966
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای ایوب قنبری به کدملی ۰۶۰۰۳۷۳۳۱۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی ثامین به نمایندگی آقای سیدمحمد حسینی لواسانی به کد ملی ۴۷۲۲۸۴۴۵۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به نمایندگی آقای محمود بوذری به کد ملی ۰۰۵۰۱۴۷۳۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به نمایندگی آقای محمدرضا پیشرو به کدملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی به نمایندگی آقای سیدمهدی حسین زاده حجازی به کد ملی ۱۲۸۵۴۰۴۲۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته، بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مصوبشماره ۱۲ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ می‌باشد. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۲۵۳۰۲۲۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425231
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ و شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۲۵۳۰۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526894
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی نخستین کاوش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۵۴۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۲۹۷۹۰۶۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529017
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامیعام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ ماده ۴۸ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سال مالی شرکت از روز اول مهرماه هر سال آغاز میشود و در روز آخر شهریورماه سال بعد به پایان میرسد. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۲۹۷۸۹۰۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628610
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰/۹۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال (دویست میلیارد ریال) است که به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۹۴۰۶۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715931
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۰۹۵۵۵۳۰۹۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823699
آگهی تغییرات در شرکت نیرو کلر (سهامی عام) بشماره ثبت۶۵۷۴و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۴/۹/۸۸ و۱۹/۸/۸۸ تغییرات زیر درشرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای سید کاظم حیان و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به نمایندگی آقای محسن احمدی باصیری و شرکت سرمایه گذاری و لیزینگ نواندیشان به نمایندگی آقای مهدی رحمن پور و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیایی تامین به نمایندگی آقای غلامرضا زمانی فرد و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به نمایندگی آقای فریدون نوری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای سید کاظم حیان را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا زمانی فرد را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی رحمن پور را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهرشرکت معتبراست و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهرشرکت معتبراست. ضمنا کلیه اختیارات مدیرعامل مطابق صورتجلسات قبلی مجددا تنفیض شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۸/۱۰/۸۸ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10720584
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو کلر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸ و ۹/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ایوب قنبری به کدملی ۰۶۰۰۳۷۳۳۱۲ و کدپستی ۳۳۱۹۶۵۷۶۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا زمانی فرد به کدملی ۴۲۶۹۷۲۴۷۳۰ و کدپستی ۱۳۹۳۸۳۶۹۶۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۵۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمود بوذری به کدملی ۰۰۵۰۱۴۷۴۴۱ و کدپستی ۱۶۳۵۶۳۴۷۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ به سمت مدیرعامل و امیر خرمی شاد به کدملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ و کدپستی ۱۴۱۶۶۴۳۹۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ و فریدون نوری به کدملی ۳۲۳۰۰۷۶۸۴۲ و کدپستی ۶۷۹۸۱۱۶۶۱۵ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655019
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به نمایندگی رحمان مارینی به شماره ملی۱۸۶۰۹۲۳۹۳۳ به عنوان رییس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به نمایندگی محمدرضا پیشرو به شماره ملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ به نمایندگی محمود بوذری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۴۷۳۴۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی سیدمحمد حسینی لواسانی به شماره ملی ۴۷۲۲۸۴۴۵۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به نمایندگی سیدمهدی حسین زاده حجازی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۰۴۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت گردد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۱۲۴۹۸۸۲۳۶۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982440
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد نامه شماره ۰۴۸/۲۳۶۳۳۴ , ۹۵۹ مورخ ۲۵/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۷۹۵۷۳۸۹۶۴۴۰ ریال و از محل واریز نقدی به استناد گواهی شماره ۱۲۴/۹۵۰۸۳ مورخ ۲۶/۳/۹۵ و ۲۱۴/۹۵۰۸۳ مورخ ۱۹/۵/۹۵ صادره از بانک ملت شعبه فلاورجان به مبلغ ۲۰۴۲۶۱۰۳۵۶۰ ریال، از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سیصد میلیارد ریال) به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (چهارصد میلیارد ریال) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (چهارصد میلیارد ریال) نقدی است که به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۶۰۲۴۲۷۵۷۷۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169473
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۱۵۲۰۴۲۴۷۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218353
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای جناب آقای محمدرضا پیشرو از سمت خود، آقای داریوش محمدی کد ملی ۵۳۹۹۵۵۳۵۴۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره برای ادامه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/۹۶ انتخاب گردید. اختیارات مدیرعامل همان اختیارات مصوبه شماره ۱۲ هیأت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ می‌باشد. درمورد سایر سمتها و معرفی امضاهای مجاز هیچ گونه تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۱۰۰۶۲۶۴۲۱۱۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724990
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶، شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱، شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵، شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. تراز مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۳۰۷۴۸۱۵۱۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167134
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۷۶۹۵ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۴۸ - سال مالی سال مالی شرکت از روز اول شهریور هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر مرداد سال بعد به پایان می‌رسد. ش۹۷۰۵۲۲۳۵۳۷۹۷۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170339
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ و به استناد نامه شماره ۰۳۶/۴۰۱۱۳۸/۹۷۹مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۱۳۹۶و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به ترتیب به مبلغ ۱۸۲۴۱۲۸۴۲۷۷ ریال و مبلغ ۸۱۷۵۸۷۱۵۷۲۳ ریال از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال (چهارصد میلیارد ریال) به مبلغ ۵۰۰میلیارد ریال (پانصد میلیارد ریال) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال (پانصد میلیارد ریال) است که به ۵۰۰ میلیون سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و تماما" پرداخت گردیده است. مبلغ واریز نقدی طی گواهی شماره ۹۵۰۸۳ ۴۶۰مورخ ۷/۵/۱۳۹۷ بانک ملت شعبه فلاورجان پرداخت گردید. ش۹۷۰۵۲۳۹۷۷۶۳۳۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331673
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۳۱/۵/۹۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت مؤسسه حسابرسی آزمودگان برای سال مالی منتهی به مرداد ۱۳۹۸ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطربه عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۹۰۶۹۰۸۸۱۶۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه