شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260272518


شماره ثبت:
6124
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1367/3/17
آدرس:
اصفهان خيابان هزار جريب خيابان ششم ملاصدرا پلاك 10 8168634161

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محسن پدرام 912897
آقای علی حقیقت 912897
سیدعباس هوایی 912897
آقای علی بیات ماکو 967101
خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی 1104928
حمید احمدی دارانی 1339846
محمدمهدی مفتح 1339846
سید علیرضا حسینی طباطبایی 1339846
آقای داود رادمهر 1362355
آقای مهدی ربانی 1440059
آقای مرتضی طلایی 1697010
آقای رضا علایی 1697010
آقای احمد کارگهی 1697010
علیرضا سائلی 10146923
محمدتقی صمدی 13214005
آقای جواد عشقی 13214005
غلامرضا جوانمردی 13214005
آقای پرویز اخوان 14208752
طهمورث جوانبخت 14208752
آقای عباس اکبری محمدی 14208752

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622240
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ آقای علی حقیقیت بنمایندگی شرکت توکا بتن سهامی خاص بجای آقای کورش صالحی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت باقیمانده انتخاب گردید و در دیگر سمت اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۴۰۲۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666594
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ آقای سید عباس هوایی به کد ملی ۱۲۸۶۴۹۲۱۱۴ کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمنا در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نگردید ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۸۲۲۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912897
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷ و ۹/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ بنمایندگی آقای محمد مهدی مفتح با کد ملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ بنمایندگی آقای محسن پدرام با کد ملی ۴۰۷۲۲۰۳۱۸۱ و کدپستی ۳۴۱۶۱۸۱۶۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ بنمایندگی آقای سید عباس هوایی با کد ملی ۱۲۸۶۴۹۲۱۱۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بنمایندگی فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی ۱۲۹۰۰۴۵۸۳۵۹ و کدپستی ۸۱۹۹۸۷۴۶۱۶ و شرکت توکابتن به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۸۵۵ بنمایندگی آقای علی حقیقت به کد ملی ۴۲۵۰۱۲۶۱۷۱ و کدپستی ۳۴۱۶۱۸۱۶۸۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه مورخ ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد و تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۱۸/۸/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۵۶۳۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967101
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۱ آقای علی بیات ماکو کد ملی ۰۰۴۶۵۵۰۹۵۱ و کدپستی ۱۴۵۷۷۴۳۵۸۱ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۵۶۴۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094471
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۲ آقای سید علیرضا حسینی طباطبایی به کد ملی ۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳ و کدپستی ۱۱۵۸۶۳۳۶۱۳ بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۹۵۰۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104928
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۲ خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی ۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹ و کدپستی ۸۱۹۹۸۷۴۶۱۶ خارج از اعضاء بعنوان دبیر جلسات هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه چکها و قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دبیر هیئت مدیره خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره فاطمه سادات هاشمی فشارکی و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۴/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۵۱۱۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159206
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه مورخ ۲۹/۳/۹۲ به مدیرعامل تفویض گردید، امضای ذیل در تاریخ ۲۹/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۹۳۸۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339846
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ بنمایندگی مرتضی طلایی کد ملی ۱۲۸۵۴۶۰۲۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ بنمایندگی محمد مهدی مفتح کد ملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، توکا بتن بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۸۸۵ بنمایندگی حمید احمدی دارانی کد ملی ۱۱۵۹۴۷۹۲۳۲ صبا تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بنمایندگی سید علیرضا حسینی کد ملی ۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، سرمایه گذاری توسعه توکا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی علی بیات ماکو کد ملی ۰۰۴۶۵۵۰۹۵۱ بسمت عضو و مدیرعامل، فاطمه سادات هاشمی فشارکی کد ملی ۱۲۹۰۰۴۵۸۳۵۹ بسمت دبیر هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری ایجاد نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۸۰۸۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362355
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ آقای داود رادمهر به کد ملی ۱۲۸۴۸۹۸۲۹۶ به نمایندگی سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۱/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۹۲۳۵۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412884
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد کارگهی بشماره ملی ۰۰۴۳۶۶۴۲۲۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند ضمنا در سمت سایر اعضا و امضا مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مذکور می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۶۸۳۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440059
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ربانی بشماره ملی ۱۲۸۳۸۱۹۷۶۷ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد کارگهی بشماره ملی ۰۰۴۳۶۶۴۲۲۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۲۹/۷/۹۳) انتخاب گردیدند. در سمت سایر اعضا و صاحبان امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۱۶۰۲۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اختیارات تفویض شده به هیات مدیره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص عملی نمودن افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته از مبلغ دویست و شصت میلیارد ریال به مبلغ ششصد و ده میلیارد ریال افزایش یافت که مبلغ آورده نقدی طی گواهی شماره ۰۷۹/۹۳/۹۲۴۷ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ بانک ملت شعبه نیکبخت مبارکه واریز و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ششصد و ده میلیارد ریال نقدی است که به ششصد و ده میلیون سهم عادی با نام یکهزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت گردیده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۲۲۳۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۸۶۴ و حمل ونقل توکا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ و سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳و سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و سرمایه گذاری نیروهای مسلح ساتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ به تصویب مجمع رسید. ش۹۳۰۸۲۴۳۹۶۳۳۷۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697010
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی طلایی بشماره ملی ۱۲۸۵۴۶۰۲۸۶ بنمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره و آقای احمد کارگهی بشماره ملی ۰۰۴۳۶۶۴۲۲۹ بنمایندگی شرکت حمل ونقل توکا (سهامی عام) نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی ربانی بشماره ملی ۱۲۸۴۸۹۸۲۹۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره و آقای داود رادمهر بشماره ملی ۱۲۸۴۸۹۸۲۹۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) عضو هیئت مدیره و آقای رضاعلایی کلجاهی بشماره ملی ۱۷۰۹۷۶۵۷۷۱بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا (سهامی خاص) عضوهیئت مدیره و خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی بشماره ملی ۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹ خارج از اعضاء به سمت دبیر جلسات هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ می‌باشد. کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت معتبر است، کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. ش۹۳۰۸۲۴۹۶۴۲۳۰۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9656226
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ آقای حمیدرضا رضائی حسین آبادی بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا بجای آقای احمد کارگهی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و در سایر سمتها و امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146923
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای علیرضا سائلی بشماره ملی ۵۶۰۹۴۶۱۵۲۹ و کدپستی ۱۳۱۶۹۵۴۵۷۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بجای آقای نعمت اله حیدری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمنا در سایر سمتها و حق امضاء تغییری حاصل نگردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408010
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۱ آقای علی بیات ماکو کد ملی ۰۰۴۶۵۵۰۹۵۱ و کدپستی ۱۴۵۷۷۴۳۵۸۱ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10443957
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ آقای علی حقیقیت بنمایندگی شرکت توکا بتن سهامی خاص بجای آقای کورش صالحی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت باقیمانده انتخاب گردید و در دیگر سمت اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213998
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۴۱ و به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۸۶۴ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و شرکت حمل ونقل توکا (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۵۱۶ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ و سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۳۱۶۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ به تصویب رسیده است. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۰۵۱۰۶۸۵۰۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214005
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی صمدی بشماره ملی ۲۴۱۰۹۱۱۱۸۸ بنمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره احمدکارگهی به شماره ملی ۰۰۴۳۶۶۴۲۲۹ بنمایندگی شرکت حمل ونقل توکا (سهامی عام) نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا جوانمردی به شماره ملی ۱۹۵۰۴۴۸۴۸۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا عضو هیئت مدیره داود رادمهر به شماره ملی ۱۲۸۴۸۹۸۲۹۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) عضو هیئت مدیره آقای جواد عشقی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره احمدکارگهی نایب رئیس هیئت مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید و اختیارات ایشان بر اساس مفاد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲میباشد. کلیه مکاتبات با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت میباشد. کلیه چکها – قراردادها – اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. /
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۹۷۴۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش۹۶۰۲۰۲۴۵۴۸۳۶۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463028
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ , نامه‌ی شماره‌ی ۳۱۲۰۰۴/۹۶۹ ۰۱۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار و به موجب اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده به میزان ۳۵۷۸۰۰۳۷۰۹۹۶ ریال و آورده نقدی به میزان ۲۴۲۱۹۹۶۲۹۰۰۴ ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۱۲۸ ۱۴۵۳ مورخ ۸/۳/۱۳۹۶ بانک انصار شعبه حکیم نظامی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که به ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی با نام یکهزار ریالی منقسم گردید و تماما پرداخت شده است ش۹۶۰۳۲۰۳۳۷۴۹۹۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519230
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶و نامه شماره ۲۲۰۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد وصمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۲۷۱۸۷۳۳۷۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094942
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. شرکتهای حمل و نقل توکا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶، سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳، سرمایه گذاری صبا تأمین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰، فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ و سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۴۰۶۹۱۳۷۷۵۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208752
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ طهمورث جوانبخت به کدملی ۶۳۳۹۸۷۱۰۴۶ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، جواد عشقی نژاد به کدملی ۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، پرویز اخوان به کدملی ۳۹۷۹۱۵۸۸۲۹ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶، عباس اکبری محمدی به کدملی ۱۲۸۱۸۴۲۵۸۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳، داود رادمهر به کدملی ۱۲۸۴۸۹۸۲۹۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره، پرویز اخوان به کدملی ۳۹۷۹۱۵۸۸۲۹ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۹ انتخاب گردیدند. کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت می‌باشد. ش۹۷۰۶۱۹۷۶۸۲۶۳۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه