گز سکه

شرکت گز سکه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260264460
شهرك صنعتي مورچه خورت خيابان فارابي خيابان كاوه كاوه يك پلاك 57 8139757493
8
افراد
10
آگهی‌ها
5301
شماره ثبت
1364/12/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1174854
آگهی تصمیمات شرکت گز سکه سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰، ۹، ۲۶ و ۲۷/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمد گوهریان کد ملی ۱۲۸۰۳۲۴۸۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و هما گوهریان کد ملی ۱۲۸۴۶۵۱۵۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرزاد گوهریان کد ملی ۱۲۸۱۰۱۰۴۹۹ بسمت بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای محمد گوهریان همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ مسعود صدر عاملی کد ملی ۱۲۸۵۶۱۰۷۸۴ و مسعوده پور مسعود کد ملی ۱۲۸۷۹۲۵۷۲۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تعداد سهام وثیقه مندرج در ماده ۳۳ اساسنامه به یک سهم تغییر یافت. سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی بموجب گواهی شماره ۳/۳۲۵۴ بانک ملی شعبه اصفهان از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۷ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۷ ریال نقدی است که به ۰۰۰/۸۰۰/۷ سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۲۲۵۲۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11060553
آگهی تصمیمات در شرکت گز سکه با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمد گوهریان با پرداخت مبلغ ۵/۵۹۵۱۶۵۱۱۲ ریال به صندوق شرکت و خانمها بتول استکی آزاد با پرداخت مبلغ ۲۳۹۴۸۷۵۰۰ ریال و هما گوهریان با پرداخت مبلغ ۲۰۵۷۷۰۸۷۳ و مرضیه گوهریان با پرداخت مبلغ ۲۰۵۷۷۰۸۷۳ ریال و شهرزاد گوهریان با پرداخت مبلغ ۲۰۵۷۷۰۸۷۳ ریال و مریم گوهریان با پرداخت مبلغ ۵/۹۵۰۳۴۷۶۸ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش را افزایش دادند. سرمایه شرکت از مبلغ سیزده میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال افزایش یافت و ماده ۳ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰/۱ ریال نقدی است که تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل است. شرکاء فعلی و میزان سهم الشرکه هر کدام بدین شرح است: ۱ محمد گوهریان به کد ملی ۱۲۸۰۳۲۴۸۵۶ و کدپستی ۸۱۶۵۶۴۴۶۱۳ دارنده ۵۰۰/۱۶۶/۶۰۰ ریال ۲ بتول استکی آزاد به کد ملی ۱۲۸۵۳۸۹۸۴۰ و کدپستی ۸۱۶۵۶۴۴۶۱۳ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۲۴۱ ریال ۳ هما گوهریان به کد ملی ۱۲۸۴۶۵۱۵۵۱ و کدپستی ۸۱۶۵۶۴۴۶۱۳ دارنده ۰۴۰/۵۰۰/۲۰۷ ریال ۴ مرضیه گوهریان به کد ملی ۱۲۸۴۷۴۰۹۴۳ و کدپستی ۱۹۳۸۹۹۶۷۸۱ دارنده ۰۴۰/۵۰۰/۲۰۷ ریال ۵ شهرزاد گوهریان به کد ملی ۱۲۸۱۰۱۰۴۹۹ و کدپستی ۸۱۶۵۶۴۴۶۱۳ دارنده ۰۴۰/۵۰۰/۲۰۷ ریال ۶ مریم گوهریان به کد ملی ۰۰۶۴۷۳۱۴۹۹ و کدپستی ۱۹۶۶۸۴۴۱۸۱ دارنده ۳۸۰/۸۳۳/۹۵ ریال. ماده ۴ اصلاحی: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تولید، توزیع و بسته بندی انواع شیرینی و محصولات غذایی و با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. سرمایه گذاری یا مشارکت در زمینه پروژه‌های تولیدی، توزیعی و فروشگاهی، ارائه خدمات فنی و تخصصی در مورد صنایع غذایی و شیرینی پزی، اخذ یا اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی جهت تولید محصول و اعطای نمایندگی فروش، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی جهت معرفی و عرضه محصولات تولیدی. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665382
آگهی تغییرات شرکت گز سکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت گردید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمدگوهریان به کدملی ۱۲۸۰۳۲۴۸۵۶ و خانم هماگوهریان به کدملی ۱۲۸۴۶۵۵۱۵۵۱ و خانم مرضیه گوهریان به کدملی ۱۲۸۴۷۴۰۹۴۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شده است ش۹۴۱۱۲۸۴۰۴۳۰۲۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665383
آگهی تغییرات شرکت گز سکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۰۳۲۴۸۵۶ به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم هما گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۴۶۵۱۵۵۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و خانم مرضیه گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۴۷۴۰۹۴۳ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات تجاری قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۴۱۱۲۸۷۲۵۸۰۸۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708937
آگهی تغییرات شرکت گز سکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۴/۹۴ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ گزارش کارشناس رسمی دادگستری سرمایه شرکت از مبلغ ۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۹۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و از طریق صدور سهام جدید مورد افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: * ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت ۴۹۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که به ۴۹۱۹۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. ش۹۴۱۲۲۲۵۲۳۳۷۶۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177014
آگهی تغییرات شرکت گز سکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی تدبرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز ودنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ش۹۵۰۹۱۸۲۶۸۲۲۷۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177015
آگهی تغییرات شرکت گز سکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۴۰۰۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار موارد ذیل به تصویب رسید: ۱ موضوع فعالیت شرکت به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم گردید و به شرح ذیل تغییر یافت: موضوع اصلی: تولید محصولات سنتی و ابتکاری بر پایه گز. طراحی تولید و عرضه محصولات نوآورانه، شیرینی، شکلات، گز تولید محصولات غذایی فراسودمند شیرینی و توسعه محصولات غذایی کم کالری ایجاد چرخه طرح ایده، طراحی کسب و کار و برند سازی در حوزه محصولات سالم غذایی موضوع فرعی: تشکیل انواع هسته‌های فناوری، شرکت‌ها و مشارکت‌های حقوقی یا مدنی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور انجام کلیه معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ایجاد مرکز رشد، شتاب دهنده و هر مکانیسمی برای جذب و توسعه ایده‌های نوآور و تیم‌های اجرایی برای توسعه گسترده فعالیت‌های شرکت توسعه آموزشی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت جهت تحقق اهداف ۲ افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر مورد تصویب قرار گرفت. ۳ سهام وثیقه مدیران شرکت به ۱۰۰۰ سهم تغییر یافت ۴ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت در قالب سهامی عام در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گز سکه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۰۱ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت شرکت عبارتست از: موضوع اصلی: تولید محصولات سنتی و ابتکاری بر پایه گز طراحی تولید و عرضه محصولات نوآورانه، شیرینی، شکلات، گز تولید محصولات غذایی فراسودمند شیرینی و توسعه محصولات غذایی کم کالری ایجاد چرخه طرح ایده، طراحی کسب و کار و برند سازی در حوزه محصولات سالم غذایی موضوع فرعی: تشکیل انواع هسته‌های فناوری، شرکت‌ها و مشارکت‌های حقوقی یا مدنی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور انجام کلیه معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی خرید و فروش سهام و اراق بهادار ایجاد مرکز رشد، شتاب دهنده و هر مکانیسمی برای جذب و توسعه ایده‌های نوآور و تیم‌های اجرایی برای توسعه گسترده فعالیت‌های شرکت توسعه آموزشی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت جهت تحقق اهداف مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان فارابی به طرف خروجی خیابان کاوه کاوه اول پلاک ۵۸۷ کدپستی ۸۳۳۳۱۱۶۶۷۱ مدت شرکت: نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: ۴۹۱۹۰۰۰۰۰۰۰ نقدی می‌باشد که به ۴۹۱۹۰۰۰۰ سهم بانام عادی ۱۰۰۰ ریالی منقسم گردیده و که تماما پرداخت شده است سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد هویت کامل رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: محمد گوهریان نام پدر عباسعلی شماره شناسنامه ۴۳۶۰۸ کدملی ۱۲۸۰۳۲۴۸۵۶ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شهرزاد گوهریان نام پدر عباسعلی شماره شناسنامه ۵۸۲۱۵۲ کدملی ۱۲۸۱۰۱۰۴۹۹ عضو اصلی هیئت مدیره هما گوهریان نام پدر عباسعلی شماره شناسنامه ۲۵۹۷۹۸ کدملی ۱۲۸۴۶۵۱۵۵۱ نایب رییس هیئت مدیره مریم گوهریان نام پدر عباسعلی شماره شناسنامه ۴۴۳۸۷۲ کدملی ۰۰۶۴۷۳۱۴۹۹ عضو اصلی هیئت مدیره مرضیه گوهریان نام پدر عباسعلی شماره شناسنامه ۳۲۲۱۶۹ کدملی ۱۲۸۴۷۴۰۹۴۳ عضو اصلی هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، طبقه ماده ۱۹ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارای ی بعد از تصفیه طبق اساسنامه به شرح ذیل نوشته شود: ماده ۵۱ اندوختة قانونی و اختیاری وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود مادة ۵۲ موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. مادة ۵۳ تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: طبق آخرین صورت‌های مالی (منتهی به ۲۹ اسفند ماده ۱۳۹۴) جمع دیون شرکت اعم از بدهی‌های جاری بلند مدت و احتمالی به مبلغ (۵/۲۳۵۹۴۸۰۶۴۲۸ ریال) می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار روزنامه دنیای افتصاد روزنامه اصفهان امروز اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به دوسال قبل از تبدیل و نیز صورت دارای ی اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها جهت مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۵۰۹۱۸۵۷۹۶۶۰۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177018
آگهی تغییرات شرکت گز سکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ آقای محمد گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۰۳۲۴۸۵۶ به سمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم هما گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۴۶۵۱۵۵۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و خانم مریم گوهریان به شماره ملی ۰۰۶۴۷۳۱۴۹۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم شهرزاد گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۱۰۱۰۴۹۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم مرضیه گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۴۷۴۰۹۴۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و اسناد قراردادها و اسناد تجاری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ش۹۵۰۹۱۸۱۹۱۸۰۹۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177023
آگهی تغییرات شرکت گز سکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ آقای محمد گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۰۳۲۴۸۵۶ و خانم مریم گوهریان به شماره ملی ۰۰۶۴۷۳۱۴۹۹ و خانم شهرزاد گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۱۰۱۰۴۹۹ و خانم هما گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۴۶۵۱۵۵۱ و خانم مرضیه گوهریان به شماره ملی ۱۲۸۴۷۴۰۹۴۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۱۸۲۰۶۶۹۰۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177030
آگهی تغییرات شرکت گز سکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تعداد اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ۲۱ اساسنامه به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۰۹۱۸۲۷۰۷۱۰۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک