شرکت سیمان سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260259140


شماره ثبت:
4761
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1350/1/29
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مركزي - شهر اصفهان-شريعتي-كوچه شاه زماني [17]-كوچه (شاه زماني)-پلاك 0-طبقه همكف- 8173817551

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عبدالحمید صالحی 666609
سید حسین سید شفیعی 936681
آقای محمد فتوگرافی 936681
آقای علی محمد بد 1266332
علیرضا دیانی 1266332
سیدسعید هاشمی 1266332
علیرضا عسکری مارانی 1266332
رضا طالبی 1266332
آقای محمدرضا منتظری 1663173
عباس صفاکیش 9757179
مجتبی حقیقت جو 9773118
آقای حجت الله صیدی 10275618
آقای احمد صمیمی 10275618
آقای محمد اسعدی 13138390
توسعه صنایع سیمان 13138390
علیرضا شهبازی 13244574
مهدی اکبری یگانه 13244574

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 666609
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهانسهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ آقای عبدالحمید صالحی به کد ملی ۲۵۷۱۵۷۰۹۴۳ و کدپستی ۱۴۶۶۶۶۶۱۵۴ به عنوان نماینده شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به جای آقای مجتبی حقیقت جو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمنا در سایر سمتها و حق امضا تغییری حاصل نشد. ش۱۴۰۶۸۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936681
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۸ و ۴/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به نمایندگی علی محمدبد به کدملی ۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ و کدپستی ۱۹۳۹۶۷۴۹۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ به نمایندگی علیرضا عسکری مارانی به کدملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ و کدپستی ۱۵۹۸۶۸۳۱۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کردستان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ به نمایندگی عباس صفاکیش با کدملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ کدپستی ۱۶۹۸۸۱۳۵۳۱ و شرکت سرمایه گذاری آذر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ به نمایندگی احمد صمیمی به کدملی ۰۰۴۱۳۲۷۱۶۰ و کدپستی ۱۶۴۹۸۷۷۶۹۴ و شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به نمایندگی سیدحسین سیدشفیعی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و کدپستی ۱۴۳۸۸۱۴۵۹۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد فتوگرافی به کدملی ۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷ و کدپستی ۱۴۴۴۸۱۵۱۴۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان به شماره حسابهای ۳۰/۳۷۰۰ جاری و ۱۵/۱۷۰۰ سپرده کوتاه مدت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره از یک طرف و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون مالی اداری شرکت متفقا و با مهر شرکت معتبر است امضاء قرارداد تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی اداری و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۶۰۷۵۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119005
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی‎ عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ شد: آقای محمد اسعدی به کدملی ۲۴۱۰۸۸۴۱۰۵ به سمت مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه چکها، اوراق و قراردادها تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه و نزد بانک صادرات از یک طرف با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و از طرف دیگر با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی اداری (اکبر حمزه) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است امضا قراردادها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اداری معتبر است نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید معتبر خواهدبود. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۶۷۶۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237266
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۸/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ شرکت نامبرده به تصویب رسیده. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۷۳۱۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266332
آگهی تصمیمات شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ شد برداشت از حساب جاری ۱۶۶۰ و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۳۶۳۶ نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان (به عنوان حساب پشتیبان) با امضا اشخاص نامبرده و به ترتیب مقرر به شرح زیر صورت می‌پذیرد. ۱ آقای علی محمد بد به کدملی ۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ رئیس هیئت مدیره ۲ علیرضا عسگری مارانی به کدملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ عباس صفاکیش به کدملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ عضو هیئت مدیره ۴ محمد اسعدی به کدملی ۲۴۱۰۸۸۴۱۰۵ مدیرعامل ۵ منصور نجفی به کدملی ۶۶۵۱۸۸۳۵۵۱ مدیر کارخانه ۶ علیرضا دیانی به کدملی ۰۹۳۱۳۰۴۸۴۹ معاون خرید ۷ رضا طالبی به کدملی ۲۴۱۰۹۲۳۱۸۶ معاون تحقیق و توسعه و پروژه‌ها ۸ سیدسعید هاشمی به کدملی ۱۸۱۸۸۷۸۰۲۱ مدیر امور مالی برداشت از حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی دیگر از صاحبان امضای حسابها به شرح فوق به عنوان امضاء دوم متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برداشت از حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور با امضای سه نفر از صاحبان امضای حسابها به شرح فوق متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۷۴۸۰۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663173
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا منتظری با کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره و علیرضا شهبازی با کدملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان سهامی عام بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. ضمنا در ترکیب و سمت اعضا سایر اعضای هیات مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. و امضای قراردادها تا سقف ۵/۱ میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و معاون امور مالی (آقای اکبر حمزه) و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۷۲۳۶۳۴۱۴۵۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757179
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۸ و ۴/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به نمایندگی علی محمدبد به کدملی ۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ و کدپستی ۱۹۳۹۶۷۴۹۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ به نمایندگی علیرضا عسکری مارانی به کدملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ و کدپستی ۱۵۹۸۶۸۳۱۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کردستان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ به نمایندگی عباس صفاکیش با کدملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ کدپستی ۱۶۹۸۸۱۳۵۳۱ و شرکت سرمایه گذاری آذر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ به نمایندگی احمد صمیمی به کدملی ۰۰۴۱۳۲۷۱۶۰ و کدپستی ۱۶۴۹۸۷۷۶۹۴ و شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به نمایندگی سیدحسین سیدشفیعی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و کدپستی ۱۴۳۸۸۱۴۵۹۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد فتوگرافی به کدملی ۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷ و کدپستی ۱۴۴۴۸۱۵۱۴۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان به شماره حسابهای ۳۰/۳۷۰۰ جاری و ۱۵/۱۷۰۰ سپرده کوتاه مدت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره از یک طرف و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون مالی اداری شرکت متفقا و با مهر شرکت معتبر است امضاء قرارداد تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی اداری و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9773118
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ آقای مجتبی حقیقت جو به کد ملی ۰۰۳۲۸۱۰۴۳۱ و کدپستی ۱۹۹۷۸۵۴۵۹۴ بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام جایگزین آقای محمدحسن رضایی عراقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمنا در سایر سمتها و حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847138
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عامثبت شده به شماره۴۷۶۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۰ آقای محمد فتوگرافی به کد ملی ۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷ و کد پستی ۱۴۴۴۸۱۵۱۴۱ به سمت مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه چکها، اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه و نزد بانک صادرات از یک طرف با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و از طرف دیگر با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی اداری (شمس اله محمدی) متفقا و با مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی و اداری و با مهر شرکت معتبر است و نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید و با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مذکور می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۸/۲/۹۰ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072582
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام، ثبت شده بشماره۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ کلیه اوراق و قراردادهای تعهدآور و چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه و نزد بانک صادرات، از یک طرف با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و از طرف دیگر با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و یا معاون مالی اداری (شمس اله محمدی) متفقا و با مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و یا امضای یکی از اعضای هیات مدیره و یاامضای یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا اختیاراتی به شرح صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ به مدیرعامل تفویض گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275618
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۲۶ و۱۴/۷/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری آذر به نمایندگی آقای احمد صمیمی به شماره ملی۰۰۴۱۳۲۷۱۶۰ و کدپستی ۱۶۴۹۸۷۷۶۹۴ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به نمایندگی آقای حجت اله صیدی به شماره ملی۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ و کدپستی ۱۹۹۸۸۳۵۷۱۱ شرکت سیمان کردستان به نمایندگی آقای عباس صفاکیش به شماره ملی۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ و کدپستی۱۶۹۸۸۱۳۵۳۱ و شرکت سیمان فارس و خوزستان به نمایندگی آقای محمدحسن رضایی عراقی به شماره ملی۰۰۴۱۵۷۱۹۸۳ و کدپستی۱۶۶۱۶۳۷۴۹۳ شرکت سرمایه گذاری پردیس به نمایندگی آقای علیرضا عسگری مارانی به شماره ملی۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ و کدپستی۱۹۹۷۶۶۳۵۱۳ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای حجت اله صیدی را بسمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدحسن رضایی عراقی را بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید عطاء اله سیدان خارج از اعضای هیات مدیره به شماره ملی۱۸۶۰۹۶۵۷۸۴ و کدپستی۳۱۴۳۷۵۳۸۴۷ را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب اعضای هیات مدیره کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال امضای ثابت مدیرعامل (رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره) و امضا معاون مالی و اداری شرکت (آقای شمس اله محمدی) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا پرداختهای مازاد بر سقف فوق الذکر با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و پرداختهای مربوط به حقوق و دستمزد، عوارض، مالیات و کلیه پرداختهای دولتی و دیگر هزینه هایی که دارای ماهیت مشابه می‌باشند از سقف تعیین شده (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) مستثنی می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۰/۸/۸۹ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10395495
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام بشماره ثبت ۴۷۶۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ آقای شمس اله محمدی به عنوان معاونت مالی و اداری به جای آقای محمود یگانگی عباسی انتخاب گردید و مقرر گردید در غیاب اعضاء هیئت مدیره کلیه چک‌ها و اوراق و اسناد تعهدآور تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضاء ثابت مدیرعامل (رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره) و با امضای معاونت مالی و اداری آقای شمس اله محمدی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و پرداخت‌های مازاد بر سقف فوق الذکر با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پرداخت‌های مربوط به حقوق و دستمزد، عوارض، مالیات و کلیه پرداخت‌های دولتی و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت نیز از سقف تعیین شده (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) توسط معاونت مالی و اداری مستثنی می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843221
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید: برداشت از حساب جاری ۱۶۶۰ و حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت ۳۶۳۶ نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء یکی دیگر از صاحبان امضای حسابها به شرح ذیل (حجت اله صیدی رئیس هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو نایب رئیس هیئت مدیره، عباس صفاکیش عضو هیئت مدیره، حمیدرضا سارانی مدیر کارخانه، شهرام سلسبیلی معاون مهندسی تحقیق و برنامه ریزی و خرید و منصور معماریان مدیر امور مالی) به عنوان امضاء دوم متفقا و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل برداشت از حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور با امضاء سه نفر از صاحبان امضاء حسابها به شرح فوق متفقا و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10868967
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ آقای عبدالحمید صالحی به کد ملی ۲۵۷۱۵۷۰۹۴۳ و کدپستی ۱۴۶۶۶۶۶۱۵۴ به عنوان نماینده شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به جای آقای مجتبی حقیقت جو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمنا در سایر سمتها و حق امضا تغییری حاصل نشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10970380
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) بشماره ثبت۴۷۶۱و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۷/۸۸ تغییرات زیر درشرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان احمد صمیمی به نمایندگی از شرکت سهامی خاص آذر به جای آقای مصطفی ضرغامی و آقای محمدحسن رضایی عراقی به نمایندگی ازشرکت سهامی عام سیمان فارس خوزستان به جای آقای نادر غفاری به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۲ آقای محمدعلی سهمانی اصل به نمایندگی شرکت سهامی عام مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۳ سقف تعیین شده یک میلیارد ریال در ارتباط با کلیه چکها و اسناد تعهدآور که درغیاب هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل (رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) و امضاء معاون مالی و اداری شرکت آقای محمود یگانگی عباسی معتبر بوده به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ارتقاء یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ۷/۸/۸۸ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987068
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: کلیه چکها، اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان با شماره حسابهای ۳۰/۳۷۰۰ حساب جاری، ۱۵/۱۷۰۰ سپرده کوتاه مدت و بانک صادرات شعبه میدان آزادی اصفهان با شماره‌های ۰۱۰۳۲۲۰۵۵۲۰۰۴ با عنوان حساب جاری و ۰۲۰۸۲۵۸۶۶۴۰۰۴ با عنوان سپرده کوتاه مدت از یک طرف با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و از طرف دیگر با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون مالی اداری (محمدرضا حسن پور) متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضاء قراردادها تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اداری معتبر می‌باشد. نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668675
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۴۱۲۰۱۷۳۷۳۲۳۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027800
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد نامه شماره.۵۹ ۲۲۷۸۰۱ , ۹۵۹ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ جهت افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران به مبلغ ۲۹۶٫۵۰۰٫۳۴۷٫۴۱۷ ریال و واریز نقدی به مبلغ ۳٫۴۹۹٫۶۵۲٫۵۸۳ ریال از مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال نقدی است منقسم به ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۶۲۸۴۱۶۱۷۵۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138390
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن رضائی عراقی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۱۹۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد اسعدی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۸۴۱۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۵/۹/۹۵ انتخاب شدند. ترکیب و سمت سایر اعضای هیأت مدیره تا پایان دوره مأموریت کمافی السابق بدون تغییر باقی می‌ماند. کلیه اوراق، اسناد تعهد آور و چکهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۰۱۱۸۹۴۲۱۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213746
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد نامه شماره۱۴۶۷۳، ۱۲۲ مورخ۹/۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۳۱شهریورماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ - شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ - شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ - شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ - شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ برای مدت۲سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب گردید ش۹۵۱۰۰۵۴۷۹۷۳۸۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244574
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ علی محمد بد با کدملی ۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به سمت رییس هیات مدیره و مهدی اکبری یگانه با کدملی ۰۰۴۳۲۱۱۵۷۷ به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و محمد حسن رضایی عراقی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۱۹۸۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آذر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا شهبازی با کدملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ به سمت عضو هیات مدیره و محمد اسعدی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۸۴۱۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شرق سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح موارد زیر بتصویب هیئت مدیره رسید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی و مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی ارائه پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و تعیین حقوق و مزایای کارکنان بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره (استخدام، عزل و تعیین حقوق و مزایای معاونین و مدیران بلافصل مدیرعامل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود). تهیه و ارائه بودجه سالیانه (جاری و سرمایه‌ای) شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه و اتخاد تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار با تصویب قبلی هیئت مدیره و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی و سایر سازمانهای اعتبار دهنده پس از تصویب هیئت مدیره رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصویب قبلی هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تصویب صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالیانه در چارچوب استانداردهای حسابداری و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب پیشنهاد دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد اتخاذ هر نوع اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره بر اساس وضعیت نقدینگی و گردش وجوه نقد جهت تصمیم گیری پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پس از تصویب هیئت مدیره اجرای تصمیمات هیئت مدیره در حدود قوانین جاری کشور مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و مدیران درجه یک مطابق آئین نامه مصوب واگذار نماید ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه چکها، اوراق و قراردادهای تعهداور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و یا، امضا یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۱۸۵۶۰۱۹۶۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770612
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت سیمان سپاهان در تاریخ ۳۱شهریورماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۹۲۹۱۶۸۶۱۲۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987620
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان - شریعتی - کوچه شاه زمانی [۱۷] - کوچه (شاه زمانی) - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۵۱ تغییر یافت. ش۹۷۰۱۳۰۸۴۶۲۴۱۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999738
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۰۰۲/۳۴۷۶۴۳ , ۹۷۹ مورخ ۲۲/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال به ۲۴۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید، طی گواهی بانکی شماره ۱/۲۴۴۹/۳ مورخ ۷/۱/۹۷ بانک صادرات شعبه میدان آزادی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که به ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام عادی تقسیم و تماما پرداخت گردیده است. ش۹۷۰۲۰۵۷۶۹۵۲۱۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه