شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260253412


شماره ثبت:
4189
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1362/7/18
آدرس:
كيلومتر هشتاد جاده اصفهان نائين قريه جزه بخش كوهپايه 8137118414

اشخاص

عنوان طبق آگهی
غلامعلی شمسیان 566756
کاظم امین الرعیا 1096686
محمود کبیری 1096686
قدرت اله جعفری کیچی 1096686
محمد قاسمی امام زاده 1096686
رضا کاظمی مطلق 1096686
محمد زمانی 1571654
حیدرعلی کبیری 10502185
نعمت اله علیخانی راد 10502185
محمود تفضلی هرندی 10502185
سید رسول حسینی 10502185
عباس ابراهیمی 13535738
آقای عباس شمسیان 13535738
مهدی امین رعایا امنیه 13535738
سعید کبیری 14169575
رضا مومنی 14169575

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566756
آگهی تصمیمات در شرکت قائم بافت جزه سهامی عام، ثبت شده بشماره ۴۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۱ آقای غلامعلی شمسیان به کدملی ۵۶۵۸۹۷۰۲۹۶ و کدپستی ۱۷۷۳۶۱۴۵۳۶ به جای آقای حسن امین‎الرعایا به سمت عضو اصلی هیات‎مدیره و آقای حیدرعلی کبیری به کدملی ۰۴۵۱۸۴۷۷۹۲ و کدپستی ۱۹۳۳۸۹۵۳۱۱ به سمت نایب رئیس هیات‎مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند؛ ضمنا در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۱۳۹۵۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096686
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و ریسندگی و بافندگی و تکمیل قائم بافت جزه سهامی‎ عام بشماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمود تفضلی هرندی با کدملی ۵۶۵۸۸۶۷۰۲۹ و کدپستی ۱۵۹۵۶۱۵۳۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حیدرعلی کبیری با کدملی ۰۴۵۱۸۴۷۷۹۲ و کدپستی ۱۹۳۳۸۹۵۳۱۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و قدرت اله جعفری کیچی با کدملی ۵۶۵۹۴۸۵۵۵۳ و کدپستی ۱۱۵۶۸۳۴۱۶۳ و کاظم امین الرعیا به کدملی ۰۰۳۶۹۷۴۸۲۱ و کدپستی ۱۱۷۶۶۵۳۳۸۱ و سعید کبیری به کدملی ۰۴۵۲۸۵۷۵۰۳ و کدپستی ۱۹۳۳۸۹۵۳۱۱ و عباس ابراهیمی به کدملی ۵۶۵۸۸۷۰۰۴۶ و کدپستی ۸۱۹۹۹۳۹۷۹۵ و محمد قاسمی امام زاده به کدملی ۰۴۵۱۰۸۶۷۷۵ و کدپستی ۸۱۳۷۱۴۱۵۴۱ و سید رسول حسینی به کدملی ۵۶۵۹۵۵۸۹۴۱ و کدپستی ۸۱۳۵۱۱۴۹۸۶ و غلامعلی شمسیان به کدملی ۵۶۵۸۹۷۰۲۹۶ و کدپستی ۱۷۷۳۶۱۴۵۳۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمود کبیری به کدملی ۰۰۴۲۴۲۰۴۶۶ و کدپستی ۱۱۷۶۸۱۳۹۶۱ و رضا کاظمی مطلق به کدملی ۵۶۵۹۳۷۶۰۹۶ و کدپستی ۸۱۹۸۹۵۸۳۳۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و مسئول مالی آقای رضا مومنی به اتفاق رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرس کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و محمد زمانی با کدملی ۱۲۸۸۰۲۴۱۹۳ و کدپستی ۸۱۹۵۷۷۳۳۳۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۶۶۶۰۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571654
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و آقای محمدزمانی کدملی ۱۲۸۸۰۲۴۱۹۳ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۰۴۹۳۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628763
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۳/۹۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۵۵۱/۴۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۲/۹۱ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۲/۹۱ ریال منقسم به ۲۵۰/۱۱۰/۹ سهم ده هزار ریالی با نام که تماما به صورت نقد پرداخت شده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۴۳۴۲ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502185
آگهی تصمیمات در شرکت قائم بافت جزه سهامی عام، ثبت شده بشماره ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان محمود کبیری به کدملی ۰۰۴۲۴۲۰۴۶۶ و کدپستی ۱۱۷۶۸۱۳۹۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود تفضلی هرندی به کدملی ۵۶۵۸۸۶۷۰۲۹ و کدپستی ۱۵۹۵۶۱۵۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن امین الرعیاجزه به کدملی ۰۰۴۱۲۷۲۹۰۶۸ و کدپستی ۱۹۵۹۸۸۳۱۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حیدرعلی کبیری به کدملی ۰۴۵۱۸۴۷۷۹۲ و کدپستی ۱۹۳۳۸۹۵۳۱۱ به سمت مدیرعامل و عباس ابراهیمیمزرعه نوی به کدملی ۵۶۵۸۸۷۰۰۴۶ و کدپستی ۸۱۹۹۹۳۹۷۹۵ و سعید کبیری به کدملی ۰۴۵۲۸۵۷۵۰۳ و کدپستی ۱۹۳۳۸۹۵۳۱۱ و قدرت اله جعفری کیچی به کدملی ۵۶۵۹۴۸۵۵۵۳ و کدپستی ۱۱۵۶۸۳۴۱۶۳ و سید رسول حسینی به کدملی ۵۶۵۹۵۵۸۹۴۱ و کدپستی ۸۱۳۵۱۱۴۹۸۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و امضاء ثابت مدیرعامل و مسئول مالی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و کدپستی ۱۵۹۴۸۳۴۵۱۸ و آقای نعمت اله علیخانی راد به کدملی ۰۰۳۸۸۸۲۴۵۰ و کدپستی ۱۹۸۳۸۱۶۸۱۶ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۰ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780075
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۹۱۱۰۲۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۹۳۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد، ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۹۳۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ده میلیون و نهصد و سی و دو هزار و سیصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۲۱۵۹۹۰۶۶۷۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865473
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به سال ۹۴ تصویب شد. ش۹۵۰۳۳۱۱۶۱۳۱۳۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535738
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد نامه شماره ۲۳۶۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و موسسه حسابرسی ایساتیس کویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان محمود تفضلی هرندی با کدملی ۵۶۵۸۸۶۷۰۲۹ف حیدرعلی کبیری با کدملی ۰۴۵۱۸۴۷۷۹۲، قدرت اله جعفری کچی با کدملی ۵۶۵۹۴۸۵۵۵۳، عباس ابراهیمی مزرعه نوی با کدملی ۵۶۵۸۸۷۰۰۴۶، سعید کبیری با کدملی ۰۴۵۲۸۵۷۵۰۳، محمد قاسمی امامزاده ء با کدملی ۰۴۵۱۰۸۶۷۷۵، کاظم امین رعیای جزه با کدملی ۰۰۳۶۹۷۴۸۲۱، مهدی امین رعایا امنیه به کدملی ۰۰۴۲۵۹۷۲۱۸، رضا مومنی با کدملی ۵۶۵۹۵۹۳۹۴۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباس شمسیان با کدملی ۵۶۵۹۵۳۹۵۰۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۰۸۷۹۵۸۴۲۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535741
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود تفضلی هرندی به شماره ملی ۵۶۵۸۸۶۷۰۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حیدرعلی کبیری به شماره ملی ۰۴۵۱۸۴۷۷۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، قدرت اله جعفری کچی به شماره ملی ۵۶۵۹۴۸۵۵۵۳، سعید کبیری به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۷۵۰۳، کاظم امین رعیای جزه به شماره ملی ۰۰۳۶۹۷۴۸۲۱، عباس ابراهیمی مزرعه نوی به شماره ملی ۵۶۵۸۸۷۰۰۴۶، محمد قاسمی امامزاده ء به شماره ملی ۰۴۵۱۰۸۶۷۷۵، مهدی امین رعایا امنیه به شماره ملی ۰۰۴۲۵۹۷۲۱۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا مومنی به سمت عضو هیئت مدیره و مسئول مالی شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چکها سفته‌ها و بروات و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای ثابت مدیرعامل و مسئول مالی شرکت (رضا مومنی) به اتفاق امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند بود. ش۹۶۰۵۰۸۳۴۴۱۱۳۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535743
آگهی تغییرات شرکت قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده ۰۹/۰۴/۱۳۹۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل انتقال سود تقسیم نشده به سرمایه شرکت و صدور سهام جدید از مبلغ ۱۰۹۳۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۶۶۵۳۷۵۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۱۳۶۶۵۳۷۵۰۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۱۳۶۶۵۳۷۵ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش۹۶۰۵۰۸۶۳۹۹۸۸۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104462
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۷۰۴۱۲۵۷۴۴۶۱۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169567
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: هیئت مدیره شرکت تعداد ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می‌باشد که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین سهامداران انتخاب می‌شوند. ش۹۷۰۵۲۳۱۳۶۱۱۶۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169575
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود تفضلی هرندی به کدملی ۵۶۵۸۸۶۷۰۲۹، حیدرعلی کبیری به کدملی ۰۴۵۱۸۴۷۷۹۲، قدرت اله جعفری کچی به کدملی ۵۶۵۹۴۸۵۵۵۳، عباس ابراهیمی مزرعه نوی به کدملی ۵۶۵۸۸۷۰۰۴۶، سعید کبیری به کدملی ۰۴۵۲۸۵۷۵۰۳، محمد قاسمی امامزاده ء به کدملی ۰۴۵۱۰۸۶۷۷۵، رضا مومنی به کدملی ۵۶۵۹۵۹۳۹۴۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان کاظم امین رعیای جزه به کدملی ۰۰۳۶۹۷۴۸۲۱ و عباس شمسیان به کدملی ۵۶۵۹۵۳۹۵۰۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره شرکت (تا تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۸) انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۵۲۳۱۴۵۵۳۱۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169592
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ریسندگی و بافندگی قائم بافت جزه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود تفضلی هرندی به کدملی ۵۶۵۸۸۶۷۰۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، حیدرعلی کبیری به کدملی ۰۴۵۱۸۴۷۷۹۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، قدرت اله جعفری کچی به کدملی ۵۶۵۹۴۸۵۵۵۳، عباس ابراهیمی مزرعه نوی به کدملی ۵۶۵۸۸۷۰۰۴۶، سعید کبیری به کدملی ۰۴۵۲۸۵۷۵۰۳، محمد قاسمی امامزاده ء به کدملی ۰۴۵۱۰۸۶۷۷۵ و رضا مومنی به کدملی ۵۶۵۹۵۹۳۹۴۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۸) انتخاب شدند. کلیه اورا ق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چکها سفته‌ها و بروات و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای ثابت مدیرعامل و مسئول مالی شرکت (رضا مومنی) به اتفاق امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۵۲۳۲۹۳۱۲۱۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه