صنعتی و تولیدی ایران ذوب

شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260252994
اصفهان خيابان دانشگاه كوچه13(شهيد محمد خوشاب) پلاك1 8173964933
15
افراد
16
آگهی‌ها
4147
شماره ثبت
1362/6/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 912889
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی عام شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ و ۲۶/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بنمایندگی مصطفی فیروزه بخت با کد ملی ۱۲۸۵۴۵۷۱۷۱ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهام اجلالی با کد ملی ۰۰۳۹۲۸۴۳۱۱ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توکا تولید اسپادان بنمایندگی بهرام جعفری با کد ملی ۴۶۵۰۳۱۴۷۹۸ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ و شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه بنمایندگی سید مهرزاد میر هادی به کد ملی ۱۲۸۸۷۸۲۳۳۰ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و عبدالمهدی اجلالی به کد ملی ۲۹۹۱۲۴۷۶۸۱ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت عضو اصلی و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و تراز مالی ۹۰ تصویب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۴۸۴۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912919
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی ایران ذوب سهامی عام شماره ثبت ۴۱۴۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالمهدی اجلالی کد ملی ۲۹۹۱۲۴۷۶۸۱ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای غلامعلی علامه کد ملی ۱۲۸۶۴۶۴۲۲۶ و کدپستی ۸۱۵۴۷۸۵۴۳۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمنا در سایر سمت‌ها و حق امضاء تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۸/۹۱ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۴۸۸۸۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947439
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی تولیدی ایران ذوب سهامی عام شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت توکا تولید اسپادان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بنمایندگی حمید احمدی دارانی کد ملی ۱۱۵۹۴۷۹۲۳۲ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی لاستیک‌های صنعتی مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ بنمایندگی کریم فخار زاده کد ملی ۴۰۷۲۵۳۹۲۴۴ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم فخار زاده کد ملی ۴۰۷۲۵۳۹۲۴۴ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی علیرضا بنکدار پور کد ملی ۱۲۸۴۴۶۳۹۲۳ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ و تعاونی مصرف فولاد مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۲۸۹ بنمایندگی هادی ناطقیان کد ملی ۰۰۵۰۸۵۷۴۸۷ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ و شرکت بهسازان غلطک فولاد اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۰۷۶۹ بنمایندگی نایب علی قنبری الموتی کد ملی ۵۸۰۹۷۶۶۲۰۱ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل در هر دو مورد و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۵۱۹۷۶۲۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063686
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی عام شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۲ اختیارات هیئت مدیره در بندهای یک الی دوازده مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۲/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۸۰۷۸۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697006
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید احمدی دارانی به شماره ملی ۱۱۵۹۴۷۹۲۳۲ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادانا رئیس هیئت مدیره و آقای کریم فخارزاده به شماره ملی ۴۰۷۲۵۳۹۲۴۴ به نمایندگی شرکت تولید لاستیکهای صنعتی مبارکه (میرکو) نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا بنکدارپور به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۳۹۲۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا وکیلی به شماره ملی ۱۲۸۵۶۵۴۱۶۱ به نمایندگی شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا جوانمردی به شماره ملی ۱۹۵۴۴۸۴۸۷ به نمایندگی شرکت بهسازان غلطک اصفهان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد و صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ هیئت مدیره می‌باشد. کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چک‌ها قراردادها اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۰۸۲۴۴۰۱۲۷۸۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697007
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورتهای مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای فرشید محبی به کد ملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. شرکت توکاتولید اسپادان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۸۶۶ و تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۳۷۳ و سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۱۲۴ و تعاونی مصرف فولاد مبارکه بشماره ثبت ۲۰۸۶ و شرکت بهسازان غلطک فولاد اصفهان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۰۱۹۸ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۴۹۶۹۱۸۰۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726647
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید: ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست. انجام خدمات آزمایشگاهی در زمینه تکنولوژی. تعمیر و نگهداری و اخذ سفارشات مربوط به ساخت انواع تجهیزات و محصولات فولادی، آلومینیومی و سایر آلیاژها با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح ش۹۳۰۹۱۸۷۶۷۶۴۶۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9819509
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی تولیدی ایران ذوب سهامی عام شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت توکا تولید اسپادان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بنمایندگی حمید احمدی دارانی کد ملی ۱۱۵۹۴۷۹۲۳۲ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی لاستیک‌های صنعتی مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ بنمایندگی کریم فخار زاده کد ملی ۴۰۷۲۵۳۹۲۴۴ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم فخار زاده کد ملی ۴۰۷۲۵۳۹۲۴۴ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی علیرضا بنکدار پور کد ملی ۱۲۸۴۴۶۳۹۲۳ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ و تعاونی مصرف فولاد مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۲۸۹ بنمایندگی هادی ناطقیان کد ملی ۰۰۵۰۸۵۷۴۸۷ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ و شرکت بهسازان غلطک فولاد اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۰۷۶۹ بنمایندگی نایب علی قنبری الموتی کد ملی ۵۸۰۹۷۶۶۲۰۱ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۸۵۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل در هر دو مورد و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340538
آگهی تغییرات در شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۴ و ۲۴/۵/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی آقای مصطفی فیروز بخت و شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۲۸۹ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان و شرکت توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ به نمایندگی آقای بهرام جعفری و آقایان عبدالمهدی اجلالی و مهام اجلالی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای مصطفی فیروز بخت را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهام اجلالی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمهدی اجلالی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.۴) تراز مالی سال ۱۳۸۸ شرکت نامبرده تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918091
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید شرکتهای توکا تولید اسپادان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱، تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱، سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸، بهسازان غلطک فولاد اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۰۷۶۹ و تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه به شماره ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۲۸۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۲۹۵۳۸۸۷۸۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918098
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید احمدی دارانی به شماره ملی ۱۱۵۹۴۷۹۲۳۲ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمهدی قریشی به شماره ملی ۱۲۸۴۰۳۲۶۲۰ به نمایندگی شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه سهامی خاص به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علیرضا بنکدار پور به شماره ملی ۱۲۸۴۲۶۳۹۲۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام، آقای غلامرضا جوانمردی به شماره ملی ۱۹۵۴۴۸۴۸۷ به نمایندگی شرکت بهسازان غلطک اصفهان سهامی خاص، آقای مهرداد سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۰۰۲۶۴ به نمایندگی شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورتجلسه مورخ ۲۲/۰۱/۹۲ هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چک‌ها قراردادها اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۴۲۹۶۷۳۴۷۷۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469458
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب مجمع رسید. روزنامه صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۳۳۶۸۶۶۶۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047647
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ و با توجه به اختیارات تفویض شده به هیئت مدیره در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۶ درخصوص عملی نمودن افزایش سرمایه هیئت مدیره در مرحله اول افزایش، سرمایه از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد ریال نقدی است که به شصت میلیون سهم عادی با نام ۱٫۰۰۰ ریالی تقسیم گردیده است و تماما پرداخت شده است. ش۹۷۰۳۰۵۲۷۳۷۹۱۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358439
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به موضوع فعالیت اصلی شرکت ماده ۲ اساسنامه موارد ذیل الحاق گردید: عبارت فعالیتهای معدنی و خدمات مهندسی. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح امکانپذیر می‌باشد. - عبارت ادغام پذیری به بند ۲ وظایف مجامع عمومی ماده ۱۸ اساسنامه اضافه گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379390
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به موضوع فعالیت اصلی شرکت ماده ۲ اساسنامه موارد ذیل الحاق گردید: عبارت فعالیتهای معدنی و خدمات مهندسی. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح امکانپذیر می‌باشد. - عبارت ادغام پذیری به بند ۲ وظایف مجامع عمومی ماده ۱۸ اساسنامه اضافه گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380587
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به موضوع فعالیت اصلی شرکت ماده ۲ اساسنامه موارد ذیل الحاق گردید: عبارت فعالیتهای معدنی و خدمات مهندسی. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح امکانپذیر می‌باشد. - عبارت ادغام پذیری به بند ۲ وظایف مجامع عمومی ماده ۱۸ اساسنامه اضافه گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک