تولیدی چدن سازان

شرکت تولیدی چدن سازان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260246993
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مركزي - دهستان قهاب جنوبي - روستا شهرك صنعتي جي-شهرك صنعتي جي-كوچه صحرا-خيابان 4-پلاك 136-طبقه اول- 8159484355
10
افراد
13
آگهی‌ها
3723
شماره ثبت
1361/9/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 994344
آگهی تصمیمات شرکت چدن سازان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۹۱: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۵۸۹۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409752
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲: سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۶۶۱۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618142
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عبدالجواد اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۳۶۵۴۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682779
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین انصاری شوریجه شماره ملی ۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱، آقای غلامرضا موسوی غروی بشماره ملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴، آقای نصرت اله اعظمی بشماره ملی ۱۲۱۹۲۲۹۵۹۸، آقای علی میر محمد صادقی بشماره ملی ۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳ و آقای بابک نظری بشماره ملی ۱۲۸۵۸۸۵۵۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۱۵۴۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682780
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین انصاری شوریجه بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا موسوی غروی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی میر محمد صادقی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای نصرت اله اعظمی و آقای بابک نظری بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۱۵۳۲۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517136
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی چدن سازان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان حسین انصاری شوریجه به کدملی ۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱ و کدپستی ۸۱۶۵۱۷۷۵۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خسرو خوروش به کدملی ۱۲۸۶۳۶۵۷۵۹ و کدپستی ۸۱۶۵۱۷۷۵۹۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و غلامرضا موسوی غروی به کدملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ و کدپستی ۸۱۶۵۱۷۷۵۹۱ و علی میرمحمد صادقی به کدملی ۱۲۸۵۵۳۷۱۳۷ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۳۳۷۳ و نصرت اله اعظمی به کدملی ۱۲۱۹۲۲۹۵۹۸ و کدپستی ۸۱۶۴۷۸۷۸۶۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897356
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای منصور مکاریان به کدملی ۱۲۹۲۲۷۷۰۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۱۹۷۸۴۵۷۴۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005516
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین انصاری شوریجه کدملی ۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱ آقای غلامرضا موسوی غروی کدملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ آقای علی میرمحمدصادقی کدملی ۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳ آقای بابک نظری کدملی ۱۲۸۵۸۸۵۵۱۱ آقای محمد منصورزاده کدملی ۰۵۳۳۰۸۰۹۰۸ بعنوان اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۱۵۸۰۳۱۱۹۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005517
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین انصاری شوریجه کدملی ۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای غلامرضا موسوی غروی کدملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای علی میرمحمدصادقی کدملی ۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد منصورزاده کدملی ۰۵۳۳۰۸۰۹۰۸ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای بابک نظریکدملی ۱۲۸۵۸۸۵۵۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود ش۹۵۰۶۱۵۶۲۶۸۲۰۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319066
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
به استناد نامه شماره ۱۷۶۲۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت تولیدی چدن سازان سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۲۳ اصفهان. موضوع شرکت: الف موضوع اصلی: ۱. طراحی انواع غلتک، و کلیه قطعات سنگین صنعتی ۲. تولید انواع غلتک‌ها و قطعات سنگین صنعتی از جنس چدن‌های آلیاژی، داکتیل و فولاد ۳. مشاوره در امور ریخته‌گری وماشین سازی و نرم افزاری مرتبط با صنعت مذکور ۴. ارایه خدمات آزمایشگاهی، آزمون و کالیبراسیون ۵. انجام هرگونه فعالیت تولیدی، معاملاتی، بازرگانی و همچنین واردات، صادرات که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به عملیات موضوع بندهای فوق مرتبط باشد. ب موضوع فرعی: ایجاد کارخانه جدید و واحدهای مربوطه و توسعه کارخانه‌های فعلی در راستای پیشبرد و توسعه فعالیت‌های شرکت، ازدیاد و توسعه کمی و کیفی محصولات، فراهم آوردن تسهیلات به منظور گسترش فعالیت‌ها، انجام تحقیقات در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضروری، کسب، فروش و انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها (بورسی و غیربورسی) و موسسات و خرید و فروش سهام آنها و مشارکت با دیگران در چارچوب موضوع فعالیت شرکت. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۳۶ کدپستی: ۸۱۶۵۱۷۷۵۹۱ شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: طبق ماده ۵ اصلاحی اساسنامه: سرمایۀ شرکت مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (هشتصد میلیارد ریال) نقدی است منقسم به هشتصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: طبق ماده ۴۱ اساسنامه شرکت پنج نفر اعضای اصلی هیئت مدیره بدین شرح می‌باشد: حسین انصاری شوریجه فرزند منصور به شماره شناسنامه ۵۱ و شماره ملی ۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱ رئیس هیئت مدیره، غلامرضا موسوی غروی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۱۶۴۲ و شماره ملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ نایب رئیس هیئت مدیره، علی میرمحمدصادقی فرزند مهدی به شماره شناسنامه ۵۵۲ و شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، محمد منصورزاده فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۸۰ و شماره ملی ۰۵۳۳۰۸۰۹۰۸ و بابک نظری فرزند حیدر به شماره شناسنامه ۹۳۲ و شماره ملی ۱۲۸۵۸۸۵۵۱۱ اعضای اصلی هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة ۵۲ اساسنامه منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهیهای جاری ۲۸۲۹۹۵ میلیون ریال بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت بدهیهای غیرجاری ۲۰۴۳۴ میلیون ریال تضمین وام و ظهر نویسی ضمانت نامه‌های شرکتهای گروه جمع بدهیها ۳۰۳۴۲۹ میلیون ریال جمعا مبلغ ۶۵۴۲۵ میلیون ریال روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه نسل فردا می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به دو سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و نیز صورت دارایی اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها جهت مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۲۹۰۰۱۱۴۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578778
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شماره ثبت ۲۳۴۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۰۴۳۹۴۹۵۶۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817391
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، دهستان قهاب جنوبی، شهرک صنعتی جی، کوچه صحرا، خیابان ۴، پلاک ۱۳۶ به کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۳۵۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش۹۶۱۰۲۵۴۹۰۹۱۳۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376720
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ آقای ابوالقاسم قدمی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۷۶۳۴۰ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹) انتخاب گردیدند. در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و قراردادهای تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک