شرکت گلتاش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260244573


شماره ثبت:
3601
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1361/5/10
آدرس:
اصفهان - خيابان وحيد - ساختمان پديده - طبقه اول - واحد شمال غربي - شماره 101 - پلاك 101/22 8173644673

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مدیریت حبیب همدانی رجا 1664987
علی صفوی نژاد 10074837
جمشید فروزش 10074837
آقای رضا عظیمی شهرابی 10074837
احمد خمسه زاده قزوینی 13363311
حسن واعظی 13363311
حبیب همدانی رجا 13363311
آقای عبدالرحیم ذاکری سنطی 13585357
آقای سروش نامدارپور 13979870
امیر شفیعی 13979870
آقای ایمان ملاجعفری 13979870
حمید صفای نیکو 14099831

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 930883
آگهی تصمیمات شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ بنمایندگی جمشید فروزش به کد ملی ۰۰۴۰۵۲۸۷۰۷ و کدپستی ۱۴۳۶۹۱۵۶۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بنمایندگی علی صفوی نژاد به کد ملی ۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ و کدپستی ۱۳۹۳۶۵۴۸۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ بنمایندگی حبیب همدانی رجا به کد ملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۳۴۸۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بنمایندگی سروش نامدار پور به کد ملی ۴۶۸۹۷۴۶۲۶۴ و کدپستی ۸۱۷۹۹۷۵۶۴۳ بسمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت به پخش (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بنمایندگی رضا عظیمی شهرابی به کد ملی ۰۰۳۷۱۱۴۲۵۵ و کدپستی ۱۵۶۴۹۷۸۱۱۴ بجای هوشنگ بالازاده نیری بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا هیئت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱ و ۴ (باستثناء مدیران و مسئولات رده اول)، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۰۳۹۷۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994336
آگهی تصمیمات شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲ و ۲۹/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ به نمایندگی آقای جمشید فروزش با کد ملی ۰۰۴۰۵۲۸۷۰۷ و کدپستی ۱۴۳۶۹۱۵۶۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مروارید هامون سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۱۱۹ به نمایندگی علی صفوی نژاد با کد ملی ۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ و کدپستی ۱۳۹۳۶۵۴۸۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱ به نمایندگی مدیریت آقای حبیب همدانی رجاء با کد ملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۳۴۸۳ بسمت مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ به نمایندگی آقای سروش نامدار پور به کد ملی ۴۶۸۹۷۴۶۲۶۴ و کدپستی ۸۱۷۹۹۷۵۶۴۳ بسمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به نمایندگی آقای رضا عظیمی شهرابی به کد ملی ۰۰۳۷۱۱۴۲۵۵ و کدپستی ۱۵۶۴۹۷۸۱۱۴ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا هیئت مدیره در رابطه با اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه ردیف‌های ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول) ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۵۲۲۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380697
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ۲ تراز مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ تصویب شد. ۳ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۳۷۱۳۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382382
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید فروزش بنمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی صفوی نژاد بنمایندگی شرکت مروارید هامون سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سروش نامدارپور بنمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حبیب همدانی رجا بنمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای حسن شاهرخی بنمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر سهامی خاص بسمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ردیفهای ۱ و ۴ (باستثنا مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۴، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۶ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش به مدیرعامل تفویض نمودند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۳۷۰۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634971
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باتوجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ و نامه‌ی شماره‌ی ۲۷۹۰۷۹/۱۲۱ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال نقدی منقسم به دویست میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۰۴۱۰۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664985
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: تابعیت کشور ایرانی است، مرکز اصلی شرکت شهر اصفهان در استان اصفهان است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیات مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۲۴۳۵ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664987
آگهی تغییرات شرکت گلتاش سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در استان اصفهان شهرک صنعتی مبارکه، خیابان هفتم فاز اول، پلاک ۱۶ کدپستی ۸۴۸۶۱۳۴۱۹۱ به مدیریت حبیب همدانی رجا به کدملی ۱۲۸۳۱۷۱۴۰ و شعبه شرکت در تهران کیلومتر ۸ بزرگراه فتح، شرکت پاکسان کدپستی ۱۳۸۶۹۳۳۸۴۱ به مدیریت حبیب همدانی رجا به کدملی ۱۲۸۳۱۷۱۴۰ افتتاح گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۲۳۳۰ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921601
آگهی تغییرات در شرکت گلتاش سهامی عام بشماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ با عنایت به استعفا آقای جمشید فروزش (مدیرعامل) هیئت مدیره آقای حبیب همدانی رجاء (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب کردند. ۲ هیئت مدیره اختیارات خود را مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیف‌های ۱ و ۴ (باستثناء مدیران و مسئولان رده بالا ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴) و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۰/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074837
آگهی تصمیمات شرکت گلتاش سهامی عام شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ بنمایندگی جمشید فروزش به کد ملی ۰۰۴۰۵۲۸۷۰۷ و کدپستی ۱۴۳۶۹۱۵۶۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بنمایندگی علی صفوی نژاد به کد ملی ۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ و کدپستی ۱۳۹۳۶۵۴۸۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ بنمایندگی حبیب همدانی رجا به کد ملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۳۴۸۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بنمایندگی سروش نامدار پور به کد ملی ۴۶۸۹۷۴۶۲۶۴ و کدپستی ۸۱۷۹۹۷۵۶۴۳ بسمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت به پخش (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بنمایندگی رضا عظیمی شهرابی به کد ملی ۰۰۳۷۱۱۴۲۵۵ و کدپستی ۱۵۶۴۹۷۸۱۱۴ بجای هوشنگ بالازاده نیری بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا هیئت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱ و ۴ (باستثناء مدیران و مسئولات رده اول)، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093020
آگهی تغییرات در شرکت گلتاش سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۸۸ آقای مرتضی رضی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام جایگزین آقای محمد مهدی میر مطهری بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ضمنا در سمت بقیه اعضاء هیئت مدیره و حق امضا تغییر حاصل نشد. آدرس شعبه شرکت به تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح، کارخانه پاکسان، کدپستی ۱۳۸۶۹۳۳۸۴۱انتقال یافت؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693069
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۱۶۹۲۳۹۱۱۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121224
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد خمسه زاده قزوینی به عنوان نماینده شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره و علی صفوی نژاد بعنوان رئیس هیات مدیره و حبیب همدانی رجا بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و سروش نامدارپور بعنوان عضو موظف هیات مدیره و حسن شاهرخی بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱و۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۶ و۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. ش۹۵۰۸۲۰۱۷۹۷۸۳۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353108
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹، شماره ثبت ۲۳۱۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰، شماره ثبت ۵۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۲۳۷۰۱۳۶۷۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363311
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به نمایندگی احمد خمسه زاده قزوینی به شماره ملی ۴۳۲۲۰۱۰۲۹۶ بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به نمایندگی حبیب همدانی رجا به شماره ملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، شرکت مرواید هامون (سهامی خاص) به نمایندگی امیر شفیعی به شماره ملی ۰۰۶۳۴۳۸۰۶۲ و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به نمایندگی سروش نامدارپور به شماره ملی ۴۶۸۹۷۴۶۲۱۴ و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) حسن واعظی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۷۰۰۳۸ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره در رابطه با اختیارات خود مندرج در ماده (۳۷) اساسنامه ردیفهای ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل به شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر تفویض گردید. ش۹۵۱۲۲۸۷۲۷۳۸۸۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585354
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ نشانی شعبه شرکت در تهران به نشانی شهرک اکباتان - خیابان شهید عموئیان (بیمه پنجم) - کوچه حسینی_پلاک ۱۳ - طبقه ۵ - واحد ۵ کدپستی ۱۳۹۳۷۱۴۵۴۷ انتقال یافت. ش۹۶۰۶۰۸۸۵۲۳۸۳۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585357
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ آقای عبدالرحیم ذاکری سنطی به شماره ملی ۲۰۹۱۸۳۲۵۸۸ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) جایگزین آقای حسن واعظی گردید. در سمت سایر اعضای هیات مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. - هیات مدیره در رابطه با اختیارات خود مندرج در ماده (۳۷) اساسنامه ردیفهای ۱ و ۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول) ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند. تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل به شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر تفویض گردید. ش۹۶۰۶۰۸۳۹۰۷۴۰۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631213
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ و نامه شماره ۰۵۲ - ۳۴۸۹۱۸ , ۹۶۹ - ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل اندوخته توسعه و تکمیل به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال و سود انباشته به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰۰ میلیون سهم عادی یکهزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده است. ش۹۶۰۷۰۵۱۹۳۷۲۰۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979870
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر شفیعی کدملی ۰۰۶۳۴۳۸۰۶۲ به نمایندگی شرکت مرواید هامون بسمت رئیس هیات مدیره آقای حبیب همدانی رجا کدملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ به نمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر بسمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل آقای سروش نامدارپور کدملی ۴۶۸۹۷۴۶۲۱۴ به نمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا بسمت عضو هیات مدیره آقای عبدالرحیم ذاکری سنطی کدملی ۲۰۹۱۸۳۲۵۸۸ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر بسمت عضو هیات مدیره آقای ایمان ملاجعفری کدملی ۶۵۹۹۸۵۶۹۲۶ به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر بسمت عضو غیرموظف هیات مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱و۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۶ و۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۷۰۱۲۷۳۵۹۲۵۵۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979871
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷) انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۱۲۷۶۸۳۴۴۹۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099831
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید صفای نیکو کدملی ۰۹۳۸۶۲۲۶۴۱ به عنوان نماینده شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ انتخاب گردید. در سمت سایر اشخاص تغییری حاصل نشد. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره در خصوص اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه، ردیفهای ۱و۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۶ و۱۴ و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. ش۹۷۰۴۱۰۲۱۸۲۲۰۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273226
آگهی تغییرات شرکت گلتاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ آقای سید روح اله حسینی کیا به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید و جایگزین آقای حمید صفای نیکو گردید. آقای امیر شفیعی کدملی ۰۰۶۳۴۳۸۰۶۲ به نمایندگی شرکت مرواید هامون بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای حبیب همدانی رجا کدملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ به نمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر بسمت نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای سروش نامدارپور کدملی ۴۶۸۹۷۴۶۲۱۴ به نمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا بسمت عضو هیأت مدیره و آقای عبدالرحیم ذاکری سنطی کدملی ۲۰۹۱۸۳۲۵۸۸ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر بسمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره ردیفهای ۱و۴ (به استثناء مدیران و مسئولان رده اول)، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۶ و۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و همچنین انعقاد قراردادهای فروش از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۷۰۷۳۰۲۶۶۶۴۳۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه