شرکت کاشی نیلو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260224667


شماره ثبت:
2596
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1353/2/14
آدرس:
اصفهان - كيلومتر 25 جاده نجف آباد - اراضي گلشهر 8583194174

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمید صدری 698777
حسن زمانی 749827
خانم زهرا بدیعی 1016620
آقای میثم لاهیجانیان 1016620
آقای علی بلوچی 1016620
سماحه بدیعی 1129666
علیرضا باطنی 1129666
احمد خجسته 10192899
آقای حسین هیزمی آرانی 10192899
آقای محمد علی بلوچی 10676147
محمدرضا مرتضوی نژاد 10676147
آقای محمد جواد احمدی 10676147
مهدی زمانی 10862848
آقای کیوان حمزه زاده توفیقی 12931377
آقای محمودرضا سامی 12931377
آقای امیرحسن کمالی سروستانی 12931378
خانم راحیل سرجهانی 12931378
آقای محمود شیخ عطار 12931378
فرامرز پورقاسمی نجف آبادی 12931378

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 612155
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان حسین هیزمی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۱۲۱۸۳۱ و کدپستی ۱۹۸۱۶۱۸۹۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی بلوچی به کد ملی ۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ و کدپستی ۱۳۸۸۸۸۳۱۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد احمدی به کد ملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ و احمد خجسته به کد ملی ۱۲۸۱۷۷۴۳۶۷ و کدپستی ۸۱۴۹۸۱۶۹۴۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حمید صدری به کد ملی ۱۲۸۵۴۵۹۷۸۴ و کدپستی ۸۱۷۳۸۹۷۶۴۹ بسمت عضو اصلی و معاون مالی و اداری برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تفویض اختیار هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۸۵۱۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664565
آگهی تصمیمات در شرکت نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ نام شرکت به کاشی نیلو (سهامی عام) تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و صنایع خاک چینی ایران سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ حسابرس مستقل و بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای فارس با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۷۲۵۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698777
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسین هیزمی آرانی کد ملی ۶۱۹۹۱۲۱۸۳۱ و کدپستی ۱۹۸۱۶۱۸۹۸۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی بلوچی کد ملی ۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ و کدپستی ۱۳۸۸۸۸۳۱۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد احمدی کد ملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران و احمد خجسته کد ملی ۱۲۸۱۷۷۴۳۶۷ و کدپستی ۸۱۴۹۸۱۶۹۴۱ به نمایندگی شرکت کاشی و سرامیک الوند و حمید صدری کد ملی ۱۲۸۵۴۵۹۷۸۴ و کدپستی ۸۱۷۳۸۹۷۶۴۹ به نمایندگی شرکت خاک چینی ایران سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۸۱۱۴۰۳۱۷۶۹۹۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749827
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلو سهامی عامشماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی با کد ملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن زمانی با کد ملی ۶۲۱۹۶۰۸۴۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی ۱۲۸۷۳۴۹۲۸۵ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ و علیرضا باطنی ۱۲۹۰۶۳۹۳۶۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۸۷۹۷۱ و زهرا بدیعی بنمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا به کد ملی ۱۱۸۹۳۳۷۶۷۳ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان به کد ملی ۱۲۹۲۰۰۳۷۰۷ و کدپستی ۸۱۹۶۶۵۵۷۹۴ بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۱۹۸۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754726
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلوسهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی کد ملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن زمانی با کد ملی ۶۲۱۹۶۰۸۴۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی ۱۲۸۷۳۴۹۲۸۵ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ و علیرضا باطنی ۱۲۹۰۶۳۹۳۶۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۸۷۹۷۱ و زهرا بدیعی به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا کد ملی ۱۱۸۹۳۳۷۶۷۳ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان کد ملی ۱۲۹۲۰۰۳۷۰۷ و کدپستی ۸۱۹۶۶۵۵۷۹۴ بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۲۹۲۶۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972048
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسن زمانی به کد ملی ۶۲۱۹۶۰۸۴۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا بنمایندگی زهرا بدیعی به کد ملی ۱۱۸۹۳۳۷۶۷۳ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان با کد ملی ۱۲۹۲۰۰۳۷۰۷ و کدپستی ۸۱۹۶۶۵۵۷۹۴ بسمت مدیرعامل و علیرضا باطنی به کد ملی ۱۲۹۰۶۳۹۳۶۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۸۷۹۷۱ و مهدی زمانی به کد ملی ۱۲۸۷۳۴۹۲۸۵ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل (میثم لاهیجانیان) و رئیس هیئت مدیره (حسن زمانی) و در غیاب هر یک از ایشان باامضای نایب رئیس هیئت مدیره (زهرا بدیعی) و با مهر شرکت معتبر است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۸۳۰۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016620
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: حسن زمانی کد ملی ۶۲۱۹۶۰۸۴۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۱۲۳۶ بنمایندگی زهرا بدیعی کد ملی ۱۱۸۹۳۳۷۶۷۳ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی کد ملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان کد ملی ۱۲۹۲۰۰۳۷۰۷ و کدپستی ۸۱۹۶۶۵۵۷۹۴ و مهدی زمانی کد ملی ۱۲۸۷۳۴۹۲۸۵ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ و علیرضا باطنی کد ملی ۱۲۹۰۶۳۹۳۶۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۸۷۹۷۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل (علی بلوچی) و رئیس (حسن زمانی) و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (زهرا بدیعی) و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۶۵۵۰۳۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045567
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: حسن زمانی کد ملی ۶۲۱۹۶۰۸۴۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۱۲۳۶ به نمایندگی زهرا بدیعی کد ملی ۱۱۸۹۳۳۷۶۷۳ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی کد ملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت مدیرعامل و مهدی زمانی کد ملی ۱۲۸۷۳۴۹۲۸۵ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ و علیرضا باطنی کد ملی ۱۲۹۰۶۳۹۳۶۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۸۷۹۷۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سمانه بدیعی کد ملی ۱۱۸۹۳۵۳۳۹۳ و کدپستی ۸۱۷۹۹۵۴۱۸۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل (علی بلوچی) و رئیس (حسن زمانی) و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (زهرا بدیعی) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۷۳۱۹۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129666
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۵ و ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ حسن زمانی کد ملی ۶۲۱۹۶۰۸۴۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا بنمایندگی زهرا بدیعی کد ملی ۱۱۸۹۳۳۷۶۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی با کد ملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی زمانی کد ملی ۱۲۸۷۳۴۹۲۸۵ و علیرضا باطنی کد ملی ۱۲۹۰۶۳۹۳۶۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سماحه بدیعی کد ملی ۱۱۸۹۳۵۳۳۹۳ بسمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۴۳۳۷۰۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413352
آگهی تغییرات شرکت کاشی نیلو سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سفیرتجارت اسپادانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۱۲۳۶ آقای حسن زمانی به شماره ملی ۶۲۱۹۶۰۸۴۳۷ و آقای علی بلوچی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ و آقای مهدی زمانی به شماره ملی ۱۲۸۷۳۴۹۲۸۵ و آقای علیرضا باطنی به شماره ملی ۱۲۹۰۶۳۹۳۶۱ را به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم سماحه بدیعی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۵۳۳۹۳را به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره با برای مدت دو سال انتخاب نمود. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۲ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۱۱۰۹۳۸۴۷۲۵۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413354
آگهی تغییرات شرکت کاشی نیلو سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سفیرتجارت اسپادانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۱۲۳۶ به نمایندگی خانم زهرا بدیعی دارای شماره ملی ۱۱۸۹۳۳۷۶۷۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن زمانی به شماره ملی ۶۲۱۹۶۰۸۴۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی بلوچی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی زمانی به شماره ملی ۱۲۸۷۳۴۹۲۸۵ و آقای علیرضا باطنی به شماره ملی ۱۲۹۰۶۳۹۳۶۱ را به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل (آقای علی بلوچی) و رئیس هیئت مدیره (آقای حسن زمانی) و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره (خانم زهرا بدیعی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۱۱۰۹۸۷۰۲۶۰۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660515
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی با کد ملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن زمانی با کد ملی ۶۲۱۹۶۰۸۴۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی ۱۲۸۷۳۴۹۲۸۵ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ و علیرضا باطنی ۱۲۹۰۶۳۹۳۶۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۸۷۹۷۱ و زهرا بدیعی بنمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا به کد ملی ۱۱۸۹۳۳۷۶۷۳ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان به کد ملی ۱۲۹۲۰۰۳۷۰۷ و کدپستی ۸۱۹۶۶۵۵۷۹۴ بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731001
آگهی تغییرات در شرکت نیلو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۸۹ تغییر زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ اساسنامه جدید شرکت مطابق اساسنامه نمونه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شامل ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129608
آگهی تغییرات در شرکت نیلو سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ - هیئت مدیره از بین خود آقای فیروز دوست محمدی را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا ربانی اصفهانی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا حسن لاریجانی را به سمت مدیرعامل شرکت و آقایان احمد خجسته و محمد رضا مرتضوی نژاد به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۴/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192899
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسین هیزمی آرانی کد ملی ۶۱۹۹۱۲۱۸۳۱ و کدپستی ۱۹۸۱۶۱۸۹۸۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی بلوچی کد ملی ۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ و کدپستی ۱۳۸۸۸۸۳۱۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد احمدی کد ملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران و احمد خجسته کد ملی ۱۲۸۱۷۷۴۳۶۷ و کدپستی ۸۱۴۹۸۱۶۹۴۱ به نمایندگی شرکت کاشی و سرامیک الوند و حمید صدری کد ملی ۱۲۸۵۴۵۹۷۸۴ و کدپستی ۸۱۷۳۸۹۷۶۴۹ به نمایندگی شرکت خاک چینی ایران سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10472620
آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت نیلو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۱۳۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقای حسین هیزمی آرانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد خاتون آبادی به نمایندگی از شرکت صبا تامین سهامی عام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد جواد احمدی به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا مرتضوی نژاد به نمایندگی از شرکت خاک چینی ایران سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد خجسته به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل در بند ۱۴ بند به شرح مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه پیوست صورت جلسه هیئت مدیره فوق از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد و ایشان مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۱۳۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676147
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی نیلو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان حسین هیزمی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۱۲۱۸۳۱ و کدپستی ۱۹۸۱۶۱۸۹۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی بلوچی به کد ملی ۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ و کدپستی ۱۳۸۸۸۸۳۱۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد احمدی به کد ملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ و محمدرضا مرتضوی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۸۲۵۳۴ و کدپستی ۸۱۶۹۸۳۴۱۶۳ و احمد خجسته به کد ملی ۱۲۸۱۷۷۴۳۶۷ و کدپستی ۸۱۴۹۸۱۶۹۴۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و کلیه اوراق و مکاتبات و مراسلات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862848
آگهی تصمیمات شرکت کاشی نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی کد ملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن زمانی با کد ملی ۶۲۱۹۶۰۸۴۳۷ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی ۱۲۸۷۳۴۹۲۸۵ و کدپستی ۸۱۵۸۹۳۵۸۸۵ و علیرضا باطنی ۱۲۹۰۶۳۹۳۶۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۸۷۹۷۱ و زهرا بدیعی به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا کد ملی ۱۱۸۹۳۳۷۶۷۳ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و میثم لاهیجانیان کد ملی ۱۲۹۲۰۰۳۷۰۷ و کدپستی ۸۱۹۶۶۵۵۷۹۴ بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981910
آگهی تغییرات در شرکت نیلو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. ۱ آقای حسینعلی دانش پناه بنمایندگی شرکت صبا تامین سهامی عام جایگزین آقای سید محمد خاتون آبادی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای حسین هیزمی آرانی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسینعلی دانش پناه را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقایان محمد جواد احمدی و محمدرضا مرتضوی نژاد و احمد خجسته بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره فوق الذکر به مدیرعامل تفویض گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081452
آگهی تصمیمات در شرکت نیلو سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ نام شرکت به کاشی نیلو (سهامی عام) تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و صنایع خاک چینی ایران سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ حسابرس مستقل و بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای فارس با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931377
آگهی تغییرات شرکت کاشی نیلو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۸۶۴۸ , ۱۲۲ مورخ ۶/۴/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شرکت سفیر تجارت اسپادانا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۱۲۳۶ و شرکت پارس فکور مواد (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۰۳۷۴۹و شرکت تولیدی کوشش پلاستیک هخامنش (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۰۷۹۶۶ و شرکت پیشگامان سرامیک برسام (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۸۹۳۶۰ و آقای کیوان حمزه زاده توفیقی بشماره ملی ۰۰۵۶۲۴۶۱۰۲ بعنوان اعضای اصلی و آقای محمودرضا سامی بشماره ملی ۲۲۹۷۹۱۳۸۰۱ بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. * موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایستاتیس محاسب کویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۰۵۴۰۵۴۰۲۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931378
آگهی تغییرات شرکت کاشی نیلو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای کیوان حمزه زاده توفیقی بشماره ملی ۰۰۵۶۲۴۶۱۰۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای امیرحسن کمالی سروستانی بشماره ملی ۲۲۹۸۸۵۱۰۵۰ به نمایندگی شرکت تولیدی کوشش پلاستیک هخامنش (سهامی خاص) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمودرضا سامی بشماره ملی ۲۲۹۷۹۱۳۸۰۱ به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا (سهامی خاص) - آقای محمود شیخ عطار بشماره ملی ۲۲۹۸۵۶۵۳۲۵ به نمایندگی شرکت پارس فکور مواد (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره - خانم راحیل سرجهانی بشماره ملی ۲۲۹۸۵۷۱۱۱۲ به نمایندگی شرکت پیشگامان سرامیک برسام (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره - آقای فرامرز پورقاسمی نجف آبادی بشماره ملی ۱۰۹۱۱۷۰۱۳۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده. * کلیه اسناد واوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۵۰۵۳۰۰۵۵۰۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه