شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260206130


شماره ثبت:
1971
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1374/12/15
آدرس:
كاشان كيلومتر 14 جاده كاشان اردستان 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فرشید اویسی 1020770
محمدمهدی مفتح 1020770
مهدی هنر جو 1020770
اصغر اسماعیلی 1020770
آقای سیروان امینی 1020770
محمد کشانی 1020770
آقای غلامرضا عطوفی 1712823
آقای غلامرضا قمیشی 1712823
آقای کورش مهدیون 1712823
آقای حمید قانونی 1712823
حسن بالازاده 12779566
آقای نادر حسین زاده ننه کران 12991554
آقای جهانگیر وکیلی 13077505
مهران شمس کرچکانی 13077505
مدیرعاملی شرکت عزیز قنواتی 13233439

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 615914
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

باستناد صورت جلسه مورخ ۲۷/۲/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده. ۱ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اشخاص ذیل بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. الف. شرکت سرمایه گذاری صفا ب. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ج. موسسه قرض الحسنه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح د. گروه صنعتی صفا ه. آقای کوروش مهدیون. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۹۲۹۲۸۵ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648648
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

پیرو آگهی شماره ۹۴۹۱ ۴/۳/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت آقای محمد رستمی صفا به نمایندگی از طرف گروه صنعتی صفا بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای کوروش مهدیون عضو و نایب رئیس و آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی از طرف سازمان توسعه معادن و فلزات بسمت عضو و رمضان سلیمانی به نمایندگی از طرف سازمان توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی طالقانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صفا بسمت عضو و مدیرعامل شرکت از تاریخ ۲۷/۲/۹۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۵۶۶۶۲۹۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689233
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عامشماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

باستناد صورت جلسه مورخ ۳۱/۴/۹۱ مجمع عمومی عادی سالیانه. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی آزمون سامانه بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۶۷۴۵۲۹۱ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960200
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

باستناد صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اشخاص ذیل بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. الف: شرکت فولاد مبارکه سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ ب: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهام عام شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ ج: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۶۰۶۴۶۲۴ د: شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون سهامی خاص شماره ثبت ۹۰۸۰ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۰۱۷۰۱ ه: شرکت پرشین بتون مقاوم سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۳۹۱۰ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۹۲۲۳۴ ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۲۱۵۲۳۴۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020770
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

باستناد صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و اختیارات تفویضی به هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت. ۱ آقای فرشید اویسی فرزند غلامحسین کد ملی ۱۸۶۱۰۱۹۷۳۴ بنمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای اصغر اسماعیلی فرزند عبدالغفار کد ملی ۱۲۸۱۶۸۳۸۴۱ بنمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای محمد مهدی مفتح فرزند محمد کد ملی ۳۸۱۵۱۳۴۱۶ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۴ آقای سیروان امینی فرزند رحمان کد ملی ۲۹۲۸۹۳۵۴۰۱ بنمایندگی از طرف پرشین بتون مقاوم گیلان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۵ آقای مهدی هنر جو فرزند اسداله کد ملی ۱۲۸۶۶۸۲۹۱۶ بنمایندگی از طرف شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد کشانی فرزند علی کد ملی ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۲۳۴۶۳۲۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109483
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

باستناد صورت جلسه مورخ ۵/۴/۹۲ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره شرکت. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت ۱۱۰۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵، موسسه حسابرسی ایران مشهود شماره ثبت ۷۰۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۲۵۹۲۸۶۴۹ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266358
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

باستناد صورت جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۲ هیئت مدیره شرکت. طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت اختیارات مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۰۰۴۲۵۸۹ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536535
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

الف: باستناد صورت جلسه مورخ ۲۸/۳/۹۳ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ثبتی ۱۱۰۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبتی ۱۳۹۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ب: برابر صورت جلسه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت اشخاص حقوقی و حقیقی ذیل بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: الف: شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام بشماره ثبتی ۷۸۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ ب: موسسه قرض الحسنه توانمندسازی نیروهای مسلح بشماره ثبتی ۲۶۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ ج: شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان سهامی خاص بشماره ثبتی ۳۴۳۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۲۲۳۴ د: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه سهامی خاص بشماره ثبتی ۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۶۰۶۴۶۲۴ ه: آقای کورش مهدیون فرزند طیب اله با کد ملی ۰۵۸۹۴۴۷۴۲۴ ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۴۳۳۶۹۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676557
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۱ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اشخاص ذیل به سمت اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. الف: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شماره ثبت ۷۸۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ سهامی عام. ب: موسسه قرض الحسنه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شماره ثبتی ۲۶۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ ج: شرکت بتون مقاوم گیلان به شماره ثبتی ۳۴۳۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۲۲۳۴ سهامی خاص د: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان به شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۶۰۶۴۶۲۴ سهامی خاص ه: شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون به شماره ثبتی ۹۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۷۰۱ سهامی خاص ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۶۲۴۲۲۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701424
آگهی تصمیمات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ هیات مدیره شرکت و صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۱ آقای اصغر اسماعیلی فرزند عبدالغفار با کدملی ۱۲۸۱۶۸۳۸۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون سهامی خاص عضو و به سمت رئیس هیات مدیره ۲ آقای محمدرضا یرمو شمس آبادی فرزند عبده با کدملی ۲۰۰۱۵۳۶۰۴ عضو و نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهام عام ۳ آقای غلامرضا عطوفی فرزند استاد عباس با کدملی ۱۲۶۲۱۷۵۴۷۱ از طرف شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه به عنوان عضو هیات مدیره ۴ آقای سیروان امینی فرزند رحمان با کدملی ۲۹۲۸۹۳۵۴۰۱ از طرف شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان سهامی خاص به عنوان عضو هیات مدیره ۵ موسسه قرض الحسنه توانمندسازی بازنشسته گان نیروهای مسلح برای مدت دو سال از تاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب شدند و آقای محمدکشانی فرزند علی با کدملی ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴ به سمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۶۶۷۵۲۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712823
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

باستناد صورت جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۳ هیئت مدیره شرکت آقای اصغر اسماعیلی فرزند عبدالغفار با کد ملی ۱۲۸۱۶۸۳۸۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون (سهامی خاص) عضو و بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا یرمو شمس آبادی فرزند عبده با کد ملی ۲۰۰۱۵۳۶۷۰۴ به نمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا عطوفی فرزند استاد عباس با کد ملی ۱۲۶۲۱۷۵۴۷۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره آقای کوروش مهدیون فرزند طیب اله با کد ملی ۰۵۸۹۴۴۷۴۲۴ از طرف شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره، غلامرضا قمیشی فرزند محمد حسین با کد ملی ۱۷۵۶۴۴۰۱۳۱ به نمایندگی از موسسه قرض الحسنه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای حمید قانونی فرزند عباس با کد ملی ۱۲۸۲۲۱۳۵۴۷ بسمت مدیر عامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۶۸۶۸۹۸۵ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572692
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده الف. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. ۱ شرکت سرمایه گذاری صفا ۲ شرکت توسعه صنعت خاور آذین ۳ شرکت فولاد متیل ۴ گروه صنعتی صفا ۵ آقای کورش مهدیون ب. روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520103
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

پیرو آگهی شماره ۹۴۹۱ ۴/۳/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت آقای محمد رستمی صفا به نمایندگی از طرف گروه صنعتی صفا بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای کوروش مهدیون عضو و نایب رئیس و آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی از طرف سازمان توسعه معادن و فلزات بسمت عضو و رمضان سلیمانی به نمایندگی از طرف سازمان توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی طالقانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صفا بسمت عضو و مدیرعامل شرکت از تاریخ ۲۷/۲/۹۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763271
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

باستناد صورت جلسه مورخ ۲۷/۷/۹۰ مجمع عمومی عادی سالیانه ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس اصلی و موسسه دایا رایانه بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779566
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ حسن بالازاده به کدملی ۱۶۷۱۴۶۹۸۰۱ به نمایندگی شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۴۳۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۶/۶/۹۵) انتخاب شد و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۲۱۵۹۵۲۶۳۷۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925890
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۰۲۳۷۰۳۶۲۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991554
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون اداری به نمایندگی آقای نادر حسین زاده ننه کران به شماره ملی ۱۴۶۵۲۳۶۸۲۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به نمایندگی آقای محمدرضا یرمو شمس آبادی بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه به نمایندگی آقای حمید قانونی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۱۳۵۴۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۵) انتخاب گردیدند. در سایر سمت اعضا هیات مدیره تغییر حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از بین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۶۰۷۹۴۷۹۸۸۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077505
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جهانگیر وکیلی با کدملی ۱۲۸۳۴۹۳۸۴۵ به نمایندگی شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۷۰۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مهران شمس کرچکانی با کدملی ۱۸۱۷۰۵۴۲۹۵ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان غلامرضا قمیشی با کدملی ۱۷۵۶۴۴۰۱۳۱ به نمایندگی مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ و حمید قانونی با کدملی ۱۲۸۲۲۱۳۵۴۷ به نمایندگی شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ و حسن بالازاده با کدملی ۱۶۷۱۴۶۹۸۰۱ به نمایندگی شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۲۲۳۴ هر یک بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حمید قانونی با کدملی ۱۲۸۲۲۱۳۵۴۷ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ۲ نفر از بین رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۷۲۶۵۲۵۱۸۹۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077517
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۷۰۱ شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۲۲۳۴ مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۵۰۷۲۶۴۶۶۲۰۶۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148473
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه پرسنل به غیراز معاونین و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ایشان طبق آیین نامه‌های مصوب شرکت. تبصره ۱: هرگونه استخدام پرسنل پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره و مطابق با چارت سازمانی مصوب شده در هیئت مدیره انجام خواهد پذیرفت. تبصره ۲: در خصوص معاونین با ارائه رزومه و پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اقدام خواهد شد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد کلیه بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل و فسخ و یا اقاله آن، که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها با هماهنگی هیئت مدیره. رهن گزاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، صلح و سازش پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها و دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ش۹۵۰۹۰۳۷۹۰۴۲۱۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233439
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای حمید قانونی از سمت مدیرعاملی شرکت عزیز قنواتی به شماره ملی ۱۷۵۱۶۲۳۳۶۱ به عنوان مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۶/۹۷ منصوب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء ۲ نفر از بین رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۱۲۵۹۲۲۱۵۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332799
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه پرسنل (به غیر از معاونین) و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ایشان طبق آئین نامه‌های مصوب شرکت. تبصره ۱: هر گونه استخدام پرسنل پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره و مطابق با چارت سازمانی مصوب شده در هیئت مدیره انجام خواهد پذیرفت. تبصره ۲: در خصوص معاونین با ارائه رزومه و پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اقدام خواهد شد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد کلیه بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل و فسخ و یا اقاله آن، که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها با هماهنگی هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها و دادسراها و مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ش۹۵۱۲۱۰۴۵۹۷۵۶۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515661
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۲۵۷۶۹۷۳۸۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624909
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ و به استناد نامه شماره ۳۴۸۹۳۰/۹۶۹ ۰۴۸ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۶ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ ۴۲۹ میلیارد ریال به مبلغ ۸۵۸ میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۸۵۸میلیارد ریال نقدی است منقسم به ۸۵۸ میلیون سهم هزار ریالی که تماما پرداخت گردید. ش۹۶۰۷۰۲۴۸۶۴۹۴۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070754
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۲۱۱۹۱۸۳۰۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305817
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴، شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴، شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵، شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۲۲۳۴ و مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۲۰۷۴۷۲۷۱۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه