شرکت کشت وصنعت آب شیرین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260200698


شماره ثبت:
1831
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1378/7/19
آدرس:
كاشان-خيابان 22بهمن روبروي سازمان تامين اجتمايي 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عباس دارائی نژاد 13561331
واحسان عالمی 13561331
عباس محمدی 13561331
سیدجواد تکیه آرانی 13561331
اکبر مسجدی آرانی 13561331
محمد آرامش 13561331
مهدی حلاجی مجرد 13561350
ابراهیم راحمی 13561350
واحسان درستکار 13561350

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 628992
آگهی تغییراتشرکت کشت و صنعت آبشیرین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

باستناد صورت جلسه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱: ۱ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه اصلاح‌گر رایانه بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس محمدی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقای احسان درستکار عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای امیر وفائی نژاد عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس دارائی نژاد منشی و آقایان محمد آرامش و ابراهیم راحمی و علی اصغر حسینی نژاد بسمت اعضاء اصلی و آقای سید جواد تکیه عضو و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۸۷۱۱۱۶۷۹۲۲۳۱۳ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937588
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۳۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

به استناد صورتجلسه مورخ۲۵/۸/۱۳۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ شرکت به تصویب رسید. ۲ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس محمدی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ آقایان مهدی حلاجی مجرد و مهدی معدنچی زاج بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت لغایت۱۶/۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند. ش۱۶۰۷۹۴۱ اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950263
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

باستناد صورت جلسه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱: ۱ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه اصلاح‌گر رایانه بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس محمدی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقای احسان درستکار عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای امیر وفائی نژاد عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس دارائی نژاد منشی و آقایان محمد آرامش و ابراهیم راحمی و علی اصغر حسینی نژاد بسمت اعضاء اصلی و آقای سید جواد تکیه عضو و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652365
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۳۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

باستناد صورت جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ مجمع عمومی عادی سالیانه: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه و آقای عباس محمدی بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684029
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبشیرین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۸۳۱ شماره شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

الف: به استناد صورتجلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۹ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه و آقای عباس محمدی به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ب: برابر صورتجلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۹ مجمع عمومی فوق العاده مرکز اصلی شرکت ازمحل قبلی در کاشان به بلوار مطهری نبش کوچه شهید عباسپور جنب بانک ملی منتقل و ماده مربوطه (۴) در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006598
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۱۰۵۹ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نیک روشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۶۱۵۸۷۵۱۶۹۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561331
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. احسان درستکار کدملی: ۱۲۶۲۲۰۹۶۳۳ بعنوان عضو اصلی و سید جواد تکیه آرانی کد ملی: ۶۱۹۹۵۴۸۶۹۸ وعباس دارائی نژاد کد ملی:۰۰۵۰۸۹۷۰۳۹ و ابراهیم راحمی نوش آبادی کدملی:۶۱۹۹۸۳۶۰۴۹ واکبرآقا مسجدی آرانی کدملی: ۶۱۹۹۱۲۱۸۷۲ بعنوان نماینده شرکت ایثارفجر و مهدی حلاجی مجرد فرزند علی اکبر ش ش: ۳۸۶ متولد: کاشان تاریخ تولد: ۲۴/۰۵/۱۳۵۲ کد ملی: ۱۲۶۱۸۱۳۵۶۱ و احسان عالمی کدملی: ۱۹۳۰۵۷۷۷۲۹ بعنوان اعضای اصلی و محمد آرامش کدملی: ۱۲۶۰۵۵۰۴۴۳ و عباس محمدی کدملی:۱۲۶۱۵۸۱۶۵۲ بعنوان اعضاء علی البدل تا تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۲۴۹۱۲۵۵۴۶۳۲مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561350
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۲۶۸۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس دارائی نژاد کدملی ۰۰۵۰۸۹۷۰۳۹بعنوان رئیس، سید جواد تکیه آرانی کدملی ۶۱۹۹۵۴۸۶۹۸بعنوان نائب رئیس و اکبرآقا مسجدی آرانی کدملی۶۱۹۹۱۲۱۸۷۲ بعنوان نماینده شرکت ایثارفجرکاشان بعنوان عضو و منشی هیئت مدیره، ابراهیم راحمی نوش آبادی کدملی ۶۱۹۹۸۳۶۰۴۹، احسان عالمی کدملی۱۹۳۰۵۷۷۷۲۹و مهدی حلاجی مجرد کدملی ۱۲۶۱۸۱۳۵۶۱بعنوان عضو هیئت مدیره و احسان درستکار کدملی ۱۲۶۲۲۰۹۶۳۳بعنوان مدیرعامل شرکت و عضوبه مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۵۲۴۴۶۶۹۱۶۴۴۵مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13927044
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل، موسسه دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب مجمع رسید. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مرتبط به شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۲۱۹۸۴۹۵۱۰۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376999
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آب شیرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعیین روزنامه کثیرالانتشار روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مرتبط به شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه