شرکت انبارهای عمومی اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260186995


شماره ثبت:
1480
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1354/11/23
آدرس:
اصفهان-كيلومتر 12 جاده شيراز - جنب ايستگاه راه اهن - انبار هاي عمومي اصفهان 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد حسین واحدی 1106653
شهناز سلیمانزاده نجفی 1728264
آقای سیاوش پارسیان 1728264
عباس لباف 1728264
آقای مهدی حکاری 1728264
مسعود میرمحمدصادقی 1728266
شهریار ملک تجار 9733628
عبدالحسین ملک تجار 9733628
آقای امیر حسین فرصت 9733628
آقای سیدمحمد قاضی عسکر 12765670
آقای الیاس رمضانی سراجاری 12765670
آقای سیدسعید صفوی همامی 12765672
سیدمحمد قاضی عسکر 13116032
محمد شاهمرادی چادگانی 13116032
آقای علی فرصت 13117960
محمد شریفی 13117960
داریوش دلفانی 13614820
علی امین صدری 14201645

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1106653
آگهی تصمیمات در شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی و فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. سمرایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال بمبلغ ده میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده اساسنامه بدین شرح اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال نقدی است منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱۰ ریال بانام عادی که تماما پرداخت گردیده ضمنا پیرو آگهیهای ۶۷۶۰/ث ۳/۵/۹۰ و ۱۰۳۵۷/ث ۲۳/۷/۹۱ و ۱۱۷۳۵/ث ۳۰/۷/۹۱ شناسه ملی صحیح شرکت ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵ می‌باشد که در آگهیهای مذکور اشتباه درج گردیده است مراتب بدین وسیله اعلام و اصلاح می‌گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۴۱۹۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728264
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. خانم شهناز سلیمانزاده به شماره ملی ۱۲۸۲۲۴۲۵۹۸، آقایان عباس لباف به شماره ملی ۱۲۸۶۵۴۲۹۲۸، مسعود میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۱۳۳۱، امیرحسین فرصت به شماره ملی ۱۲۸۸۷۱۱۲۱۲، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به نمایندگی آقای سیاوش پارسیان به شماره ملی ۳۲۵۰۷۲۵۹۳۵، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ به نمایندگی آقای مهدی حکاری به شماره ملی ۰۰۶۲۳۶۶۹۵۵، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸ به نمایندگی آقای الیاس رمضانی به شماره ملی ۲۷۲۱۰۷۵۵۳۵ به سمت اعضای اصلی و آقای عبدالحسین ملک تجار به شماره ملی ۱۲۸۷۴۲۹۱۹۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ را به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۹۱۹۶۸۲۷۶۹۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728266
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین فرصت به شماره ملی ۱۲۸۸۷۱۱۲۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم شهناز سلیمانزاده به شماره ملی ۱۲۸۲۲۴۲۵۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس لباف به شماره ملی ۱۲۸۶۵۴۲۹۲۸ به سمت منشی هیئت مدیره، آقای محمد شریفی به شماره ملی ۱۲۸۲۶۶۶۱۹۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) و آقای مسعود میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۱۳۳۱ به سمت معاون مدیرعامل، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به نمایندگی سیاوش پارسیان، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به نمایندگی مهدی حکاری و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به نمایندگی الیاس رمضانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب نمودند. مدیرعامل و معاون، مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی توسط مدیرعامل و معاون همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۹۱۹۱۰۷۱۱۱۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733628
آگهی تغییرات در شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۱۲/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای عبدالحسین ملک تجار به کد ملی ۱۲۸۷۴۲۹۱۹۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۴۵۳۹۱ و آقای حسن دهدشتی به کد ملی ۱۲۸۶۱۸۴۰۷ و کدپستی ۸۱۷۳۶۳۳۱۳۷ و آقای شهریار ملک تجار به کد ملی ۱۲۸۸۷۱۲۸۵۵ و کدپستی ۸۱۶۶۶۴۵۳۹۱ و آقای امیرحسین فرصت به کد ملی ۱۲۸۸۷۱۱۲۱۲ و کدپستی ۸۱۷۹۹۰۰۰۰۰ و خانم شهناز سلیمان زاده نجفی به کد ملی ۱۲۸۲۲۴۲۵۹۸ و کدپستی ۸۱۷۹۹۰۰۰۰۰ و شرکت انبارهای عمومی خدمات گمرکی ایران بنمایندگی آقای علی اصغر وکیلی و شرکت انبارهای عمومی مجتمع شهریار بنمایندگی آقای عباس پور ندیم و آقایان پرویز امین و علی فرصت بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۶۴۵۱۹۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای عبدالحسین ملک تجار را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن دهدشتی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی قیومی محمدی خارج از هیئت مدیره را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765670
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ آقای سیدمحمد قاضی عسکر دارای کدملی ۱۲۸۵۴۶۳۲۸ به جای آقای الیاس رمضانی سراجاری ۲۷۲۱۰۷۵۵۳۵ برای الباقی مدت تصدی هیات مدیره (تا تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵) به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی غرب (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. طبق ماده ۴۹ اساسنامه شرکت، کلیه اسناد، نامه‌ها، قراردادها، چک‌ها، صورت حسابها واوراق تعهدآوربا امضای مدیرعامل باتفاق یکی ازاعضاء هیات مدیره و یا دونفرازصاحبان امضاء مجاز شرکت که ازطرف هیات مدیره تعیین شده باشند و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در سایر موارد تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۰۲۰۶۳۵۸۵۲۴۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765672
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ آقای سیدسعید صفوی همامی به کدملی ۳۸۷۴۴۸۸۴۶۲ به جای آقای مهدی حکاری بشماره ملی ۰۰۶۲۳۶۶۹۵۵ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص به شناسه ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ برای باقی مدت تصدی هیات مدیره (تا تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵) به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. طبق ماده ۴۹ اساسنامه شرکت، کلیه اسناد، نامه‌ها، قراردادها، چک‌ها، صورت حسابها واوراق تعهدآوربا امضای مدیرعامل باتفاق یکی ازاعضاء هیات مدیره ویا دونفرازصاحبان امضاء مجاز شرکت که ازطرف هیات مدیره تعیین شده باشند و با مهر شرکت معتبراست. در سایر موارد تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۰۲۰۶۲۳۶۸۶۸۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116032
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ عباس لباف بشماره ملی ۱۲۸۶۵۴۲۹۲۸ به سمت رئیس و منشی هیات مدیره، خانم شهناز سلیمانزاده نجفی بشماره ملی ۱۲۸۲۲۴۲۵۹۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و مسعود میرمحمدصادقی بشماره ملی ۱۲۸۵۵۹۱۳۳۱، امیرحسین فرصت به شماره ملی ۱۲۸۸۷۱۱۲۱۲ بعنوان اعضاء هیات مدیره محمد شاهمرادی بشماره ملی ۰۰۷۰۶۰۴۰۰۲ خارج از اعضاء هیات مدیره بعنوان مدیرعامل، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به نمایندگی داریوش دلفانی به شماره ملی ۱۹۳۰۷۰۱۱۷۹، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ به نمایندگی سیدسعید صفوی همامی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۸۸۴۶۲، شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی غرب به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸ به نمایندگی سیدمحمد قاضی عسکر به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۶۳۲۸ به سمت اعضای اصلی برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورشرکت وهمچنین چکها، بروات، سفته‌ها و سایراوراق تجارتی توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت امضاء گردد و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۷۳۸۸۵۲۳۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117960
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت در سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. عباس لباف به شماره ملی ۱۲۸۶۵۴۲۹۲۸و شهناز سلیمان زاده نجفی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۴۲۵۹۸ و مسعود میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۱۳۳۱، امیرحسین فرصت به شماره ملی ۱۲۸۸۷۱۱۲۱۲، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به نمایندگی داریوش دلفانی به شماره ملی ۱۹۳۰۷۰۱۱۷۹، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ به نمایندگی سید سعید صفوی همامی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۸۸۴۶۲، شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی غرب به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸ به نمایندگی سید محمد قاضی عسکر به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۶۳۲۸ به سمت اعضاء اصلی و علی فرصت به شماره ملی ۱۲۹۱۱۰۵۰۱۸ و محمد شریفی به شماره ملی ۱۲۸۲۶۶۶۱۹۳ به سمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امجدتراز (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق آزماتراز (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۱۸۷۷۷۵۳۴۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539691
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ مجمع عمومی موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت در سال ۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۵۱۰۴۲۴۲۳۰۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614820
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ عباس لباف بشماره ملی ۱۲۸۶۵۴۲۹۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و خانم شهناز سلیمانزاده نجفی بشماره ملی ۱۲۸۲۲۴۲۵۹۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و منشی هیات مدیره و مسعود میرمحمدصادقی بشماره ملی ۱۲۸۵۵۹۱۳۳۱ به سمت رییس هیات مدیره و امیرحسین فرصت به شماره ملی ۱۲۸۸۷۱۱۲۱۲ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به نمایندگی داریوش دلفانی به شماره ملی ۱۹۳۰۷۰۱۱۷۹ ۲ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ به نمایندگی سید سعید صفوی همامی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۸۸۴۶۲ ۲ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی غرب به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸ به نمایندگی سید محمد قاضی عسکر به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۶۳۲۸۲ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورشرکت وهمچنین چکها، بروات، سفته‌ها و سایراوراق تجارتی توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت امضاء گردد و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۲۷۲۰۵۶۴۵۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702012
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ و بازگشت به آگهی تغییرات شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۲۰۸۵۰۱۰۰۳۹ صادره به تاریخ ۲۲/۶/۹۶ موارد ذیل در آگهی مذکور اشتباه درج شده است که بدینوسیله اصلاح میگردد: تاریخ صحیح جلسه ۲۵/۵/۹۶ می‌باشد. شماره ملی صحیح آقای داریوش دلفانی ۱۹۳۰۷۰۱۱۷۹، شماره ملی صحیح آقای سیدسعید صفوی همامی ۳۸۷۴۴۸۸۴۶۲ و شماره ملی صحیح آقای سیدمحمد قاضی عسکر ۱۲۸۵۴۷۶۳۲۸ می‌باشد. نام شرکت انبارهای عمومی خدمات گمرکی شهریار به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۱۷۶۲۴۱۷۲۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856738
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی حکاری کدملی ۰۰۶۲۳۶۶۹۵۵ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰، بجای آقای داریوش دلفانی کدملی ۱۹۳۰۷۰۱۱۷۹ برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۸/۷/۹۷ انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور در شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درصورت غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۱۵۳۴۸۱۲۱۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201645
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۴/۱۳۹۷ عباس لباف به شماره ملی ۱۲۸۶۵۴۲۹۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شهناز سلیمانزاده نجفی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۴۲۵۹۸ به سمت نایب رییس و منشی هیات مدیره و علی امین صدری به شمار ملی ۱۲۸۹۶۳۶۲۱۴ به سمت عضو هیات مدیره و امیر حسین فرصت به شماره ملی ۱۲۸۸۷۱۱۲۱۲ به سمت رییس هیات مدیره و مهدی حکاری به شماره ملی ۰۰۶۲۳۶۶۹۵۵ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به سمت عضو هیات مدیره و سید سعید صفوی همامی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۸۸۴۶۲ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد قاضی عسگر به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۶۳۲۸ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، چکها، بروات، سفته و سایر اوراق تجاری توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت امضا می‌گردد و در صورت غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۶۱۳۹۶۲۷۳۳۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه