شرکت صنایع کاشی اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260176520


شماره ثبت:
3532
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1353/3/12
آدرس:
نجف آباد - كيلومتر 18 جاده اصفهان نجف آباد 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی بلوچی 642988
شادمان امینی 642988
آقای محمود نیلفروشان دردشتی 642988
آقای حمیدرضا سعادت جو 642988
آقای حسین هاشمی 11100947
آقای بهزاد عباسی 11100947
آقای امیر انباردار 11100947
آقای احمد پارسی 11100947
خانم مریم کیانی هرچگانی 12868781
آقای نوراله قاسمی 12956682
آقای محمد جواد اسدی 12956682
آقای حمیدرضا نعمتی شیخ احمدلو 12956682
آقای امیرحسن کمالی سروستانی 12956682

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642988
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۱ و ۲۱/۳/۱۳۹۱تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای محمود نیلفروشان دردشتی به کد ملی ۱۲۸۶۴۸۲۰۱۱ و کدپستی ۱۶۱۴۷۵۹۷۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بلوچی به کد ملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا سعادت جو به کد ملی ۱۲۸۱۶۹۳۹۲۸ و کدپستی ۸۱۴۳۹۸۴۶۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سپاهان خاور آسیا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۸۶۸۲ به نمایندگی آقای بهزاد عباسی به کد ملی ۳۱۹۹۸۸۱۰۵۱ و کدپستی ۱۶۱۱۹۹۳۸۵۵ و شرکت فاتح گستران پیشرو سبلان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۰۴۹ به نمایندگی آقای شادمان امینی به کد ملی ۵۴۰۹۷۲۳۲۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۴۷۶۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای احمد پارسی به کد ملی ۱۷۲۹۲۵۸۳۹۵ و کدپستی ۱۹۳۱۹۴۴۹۹۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و همچنین کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و چک و سفته و بروات توسط مدیرعامل و یک عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادها (غیر از قرارداد استخدام کارکنان که از اختیارات تفویض شده به مدیرعامل است) پس از کسب مجوز هیئت مدیره و اسناد تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی توسط مدیرعامل و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هئیت مدیره است و هیئت مدیره اختیارات خود را که در ماده ۳۹ اساسنامه بشرح صورت جلسه پیوست به مدیرعامل تفویض نمودند. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۰۶۸۵۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846215
آگهی تغییرات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره۱۲۶۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۱/۸۸ آقای حبیب جدیدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن احمدی باصیری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نائب ریئس هیئت مدیره و آقای حسینعلی دانش پناه به نمایندگی شرکت سیمان شمال بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای شهامرز وحیدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمدحسن کاویانی به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیر عامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و بقیه اختیارات مدیرعامل به شرح لیست پیوست صورتجلسه است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۲/۸۸ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030805
آگهی تغییرات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ آقای احمد پارسی به کد ملی ۱۷۲۹۲۵۸۳۹۵ و کدپستی ۱۹۳۱۹۴۴۹۹۳ عضو علی البدل هیئت مدیره بجای آقای علی بلوچی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید علی اکبر سید حسن زاده به کد ملی ۱۲۶۲۳۱۶۱۷۰ و کدپستی ۸۷۱۵۱۷۸۵۴۸ نیز بعنوان نماینده شرکت سپاهان خاور آسیا سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۸۶۸۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره بجای آقای بهزاد عباسی و آقای حمیدرضا سعادت جو بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشماره ملی ۱۲۸۱۶۹۳۹۲۸ و کدپستی ۸۱۴۳۹۸۴۶۱۳ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. در سمت بقیه اعضا تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۱ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10855552
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ آقای حسین هاشمی به کدملی ۰۳۲۲۱۸۹۵۴۳ و کد پستی ۱۹۵۵۷۴۳۷۷۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مصوبات صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ به قوت خود باقی است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10950431
آگهی تغییرات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۸۷ ۱ شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ۲ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) ۳ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) ۴ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) ۵ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای احمد پارسی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۲/۸۷ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11100947
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ و همچنین به استناد نامه شماره ۱۶۶۶۷۱/۱۲۱ مورخ ۸/۱۱/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای علی بلوچی به کدملی ۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۷۹۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین هاشمی به کدملی ۳۲۲۱۸۹۵۴۳ و کدپستی ۱۹۵۵۷۴۳۷۷۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا سعادت جو به کدملی ۱۲۸۱۶۹۳۹۲۸ و کدپستی ۸۱۴۳۹۸۴۶۱۳ به سمت مدیرعامل و آقای امیر انباردار به کدملی ۳۸۱۹۶۲۲۲۹ و کدپستی ۱۹۷۵۶۸۴۸۸۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و آقای بهزاد عباسی به کدملی ۳۱۹۹۸۸۱۰۵۱ و کدپستی ۱۶۱۱۹۹۳۸۵۵ به نمایندگی سپاهان خاور آسیا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۸۶۸۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد پارسی به کدملی ۱۷۲۹۲۵۸۳۹۵ و کدپستی ۱۹۳۱۹۴۴۹۹۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یک عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره قسمتی از اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می‌باشد به شرح صورتجلسه مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ به مدیرعامل تفویض نمود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868781
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰

به استناد نامه شماره ۷۷۹۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا نعمتی شیخ احمدلو به کدملی ۰۴۵۲۴۶۵۸۹۳، شرکت فاتح گستران پیشرو سبلان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۰۴۹، خانم مریم کیانی هرچگانی به کدملی ۴۶۲۳۱۸۸۷۰۱، آقای محمد جواد اسدی به کدملی ۰۰۵۶۱۷۳۵۶۳ و شرکت سپاهان خاور آسیا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۸۶۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۰۱۱۰۷۸۷۷۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956682
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا نعمتی شیخ احمدلو کدملی ۰۴۵۲۴۶۵۸۹۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای نوراله قاسمی کدملی ۴۶۲۲۰۵۷۵۶۵ به عنوان نایب رئیس هیت مدیره به نمایندگی شرکت بازرگانی فاتح گستران پیشرو سبلان و آقای امیرحسن کمالی سروستانی کدملی ۲۲۹۸۸۵۱۰۵۰ به عنوان مدیرعامل به نمایندگی شرکت بازرگانی سپاهان خاور آسیا و خانم مریم کیانی هرچگانی کدملی ۴۶۲۳۱۸۸۷۰۱ و آقای محمدجواد اسدی کدملی ۰۰۵۶۱۷۳۵۶۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چکهای بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل، مهر شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهدبود. قسمتی از اختیارات ماده ۳۹ را به شرح صفحات پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۵۱۹۵۸۵۸۸۷۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه