شرکت گروه صنعتی سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260171510


شماره ثبت:
28332
تعداد بازدید:
24
تأسیس:
1352/8/24
آدرس:
تهران خيابان احمد قصير پلاك 1 1514613146

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا جابر انصاری 730913
آقای حمید نوید 730913
هوشنگ قلی زاده 1186569
آقای علی اکبر جابر انصاری 1617687
آقای امیر حسین جابر انصاری 1617689
حمیدجابر انصاری 10373235
آقای شاپور حقیقت خوانساری 10373235
آقای سعید جابر انصاری 10373235
نعمت اله غلامی 10373235
آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی 12968936
آقای محمد حسین جابرانصاری 12968936
آقای محمدعلی جابر انصاری 12968936
وحید جابرانصاری 12968942
آقای سید حمید رضا مدائنی 13280362
علیرضا کیافر 13280362
احمد جریان 13720709
آقای نصیر ملکپور 13720709

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 717100
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهانسهامی عام به شماره ثبت۲۸۳۳۲و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به کدملی ۰۴۵۰۰۴۹۷۴۴ و وحید جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸ و شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان به کدملی ۱۰۲۶۰۳۲۵۳۳۹ و شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۱۰۷ بسمت اعضاء اصلی و سعید جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۵۴۲۵۶۵۸ و شرکت سرمایه گذاری حقیقت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۱۸۵ بسمت اعضاء علی البدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۷۶۹۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730913
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت۲۸۳۳۲ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: محمدرضا جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸ بنمایندگی از شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۵۳۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوید به کدملی ۴۵۰۰۴۹۷۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۰۱۱۶۷۹۱ بنمایندگی از شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۱۰۷ و وحید جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و سعید جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۵۴۳۵۶۵۸ و شاپور حقیقت خوانساری به کدملی ۰۰۴۱۵۱۳۶۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حقیقت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۱۸۵ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره و نعمت اله غلامی به کدملی ۰۵۵۸۹۲۰۱۷۹ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضائ مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضا از دارندگان حق امضا (نعمت اله غلامی (مدیرعامل) و هوشنگ قلی زاده (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد باستثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی که برای مبالغ بیش از دویست میلیون ریال امضای یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره باتفاق یکی از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد. امضای چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۰۳۴۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992132
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/۹۱ دارندگان حق امضا عبارتند از پنج عضو اصلی هیئت مدیره و نعمت اله غلامی دارای ک م۰۵۵۸۹۲۰۱۷۹ (مدیرعامل) و هوشنگ قلیزاده دارای ک م۲۶۵۹۳۲۳۷۲۰ (مدیرمالی) که کلیه اوراق و اسناد عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی ممهور به مهر شرکت و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی با دو امضا از دارندگان حق امضا ممهور به مهر شرکت معتبر بوده باستثنای چک‌های صادره از حسابهای بانکی برای مبلغ بیش از۲۰۰ میلیون ریال که امضا یکی از اعضا اصلی هیئت مدیره باتفاق یکی دیگر از صاحبان امضا معتبر می‌باشد و ضمنا چک‌های جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضا دو نفر از دارندگان حق امضا ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۲۷۰۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186569
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ هوشنگ قلی زاده با کدملی ۲۶۵۹۳۲۳۷۲۰ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. ۲ امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته شرکت با مضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و یا دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه می‌باشد. پ۱۷۰۹۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186571
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۹۸۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617687
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۲۳۳۹ و شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۳۱۰۷ و شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۳۵۹۵۷ وآقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸و آقای وحید جابر انصاری با کدملی ۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳به عنوان اعضاء اصلی وآقای حمید نوید با کدملی ۴۵۰۰۴۹۷۴۴و شرکت سرمایه گذاری حقیقت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۱۸۵به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۴۷۸۸۵۱۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617689
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۵۳۳۹ با نمایندگی آقای محمدرضا جابرانصاری با کدملی ۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸ بعنوان عضو اصلی ورییس هیأت مدیره آقای حمید نوید با کدملی ۰۰۴۵۰۰۴۹۷۴۴ بعنوان عضو اصلی و نایب رییس هیأت مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۱۰۷ با نمایندگی آقای حمید جابرانصاری با کدملی ۰۰۳۰۱۱۶۷۹۱ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت آرشام پارسه آناهیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۹۵۷ با نمایندگی آقای امیرحسین جابرانصاری با کدملی ۰۰۸۱۶۴۰۶۴۱ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای وحید جابرانصاری با کدملی ۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری حقیقت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۱۸۵ با نمایندگی آقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸ بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. آقای هوشنگ قلی زاده با کدملی ۲۶۵۹۳۲۳۷۲۰ (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیأت مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کدملی ۰۰۴۷۵۵۳۴۸۰ و آقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از ۴۰۰ میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا" چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۳۰۶۲۳۴۸۹۵۵۵۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617690
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هوشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۵۳۸۹۱۲۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9987603
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171363
آگهی تغییرات در شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حمید جابرانصاری به عنوان نماینده شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان در هیئت مدیره تعیین گردید. محمدرضا جابرانصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت اله غلامی خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. نعمت اله غلامی (مدیرعامل) و هوشنگ قلی زاده (مدیرمالی) جزء دارندگان حق امضاء می‌باشند. امضای کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی شرکت با دو امضاء از دارندگان حق امضاء و مهر شرکت معتبر می‌باشد به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی شرکت که برای مبالغ بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره به اتفاق یکی از صاحبان امضاء لازم است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373235
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به شماره ثبت۲۸۳۳۲ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: محمدرضا جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸ بنمایندگی از شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۵۳۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوید به کدملی ۴۵۰۰۴۹۷۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۰۱۱۶۷۹۱ بنمایندگی از شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۱۰۷ و وحید جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳ و علی اکبر جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و سعید جابرانصاری به کدملی ۰۰۳۵۴۳۵۶۵۸ و شاپور حقیقت خوانساری به کدملی ۰۰۴۱۵۱۳۶۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حقیقت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۱۸۵ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره و نعمت اله غلامی به کدملی ۰۵۵۸۹۲۰۱۷۹ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضائ مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضا از دارندگان حق امضا (نعمت اله غلامی (مدیرعامل) و هوشنگ قلی زاده (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد باستثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی که برای مبالغ بیش از دویست میلیون ریال امضای یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره باتفاق یکی از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد. امضای چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968936
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی با کدملی ۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای وحید جابر انصاری با کدملی ۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین جابر انصاری با کدملی ۰۰۸۱۶۴۰۶۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جابر انصاری با کدملی ۰۴۵۰۱۶۲۹۵۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر جابر انصاری با کدملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۱۰۷ با نمایندگی آقای شاپور حقیقت خوانساری با کدملی ۰۰۴۱۵۱۳۶۱۴ بعنوان عضو علی البدل آقای محمد حسین جابرانصاری با کدملی ۰۴۵۳۳۱۱۹۳۸ بعنوان علی البدل هیئت مدیره آقای هوشنگ قلی زاده با کدملی ۲۶۵۹۳۲۳۷۲۰ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کدملی ۰۰۴۷۵۵۳۴۸۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا" چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۵۰۵۲۵۷۷۲۴۲۴۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968942
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.) محمدعلی جابرانصاری کدملی ۰۴۵۰۱۶۲۹۵۸) امیرحسین جابرانصاری کدملی ۰۰۸۱۶۴۰۶۴۱) وحید جابرانصاری کدملی ۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳) سیدمهدی اسمعیلی عراقی کدملی ۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱) علی اکبر جابرانصاری کدملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره وشرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۱۰۷ ومحمدحسین جابرانصاری ۰۴۵۳۳۱۱۹۳۸به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۲۵۱۵۳۴۹۷۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280362
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیات مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) بشماره ملی ۲۶۵۹۳۲۳۷۲۰ و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کد ملی ۰۰۴۷۵۵۳۴۸۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا" چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا چکهای شرکت در بانک کشاورزی شعبه پایانه شرق اصفهان کد ۱۰۷۱۰ و بانک ملت شعبه باجه منطقه صنعتی سگزی کد ۹۲۳۰/۴ علاوه بر افراد فوق با دو امضاء از سه امضاء آقایان سید حمید رضا مدائنی به شماره ملی ۳۲۵۱۰۶۶۴۴۷ و علیرضا کیافر به شماره ملی ۰۰۴۴۴۳۰۷۰۱ و نصیر ملک پور به شماره ملی ۵۶۴۹۶۵۴۶۶۲ به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشدو کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۵۱۱۰۹۲۸۰۱۷۷۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573464
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. پ۹۶۰۵۳۱۸۷۰۱۷۹۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720709
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیات مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) به شماره ملی ۲۶۵۹۳۲۳۷۲۰ و آقای احمد جریان با کدملی ۰۰۳۶۷۷۶۲۵۴ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از یک میلیارد ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا «چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دونفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا» چکهای شرکت در بانک کشاورزی شعبه پایانه شرق اصفهان کد۱۰۷۱۰ و بانک ملت شعبه باجه منطقه صنعتی سگزی کد۴/۹۲۳۰ علاوه بر افراد فوق با دو امضاء از سه امضاء آقایان سیدحمیدرضا مدائنی به شماره ملی ۳۲۵۱۰۶۶۴۴۷ و علیرضا کیافر به شماره ملی ۰۰۴۴۴۳۰۷۰۱ و نصیر ملک پور به شماره ملی ۵۶۴۹۶۵۴۶۶۲ به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۶۰۸۲۹۱۷۵۹۹۲۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه