شرکت آلیاژ کار اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260148984


شماره ثبت:
887
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1362/3/2
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان فلاورجان - بخش مركزي - دهستان اشترجان - روستا منطقه صنعتي اشترجان-شهرك صنعتي اشترجان-خيابان نهم-خيابان اصلي-پلاك 123-طبقه همكف- 8465196565

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عبدالمحمود الماسی زفره 1038113
آقای سعد الله شعبانی 13003379
آقای احمد حیدری جشوقانی 13003379
آقای ایرج اصلانی 13003379
آقای محمد سلطانی نژاد 13796349
مجید اسکندری 13796349

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 618612
آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ کار اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی عام شماره ثبت ۸۸۷

بموجب نامه ۵۸۳۳/۹۱/ک مورخ ۱۰/۲/۹۱ منضم بصورت جلسات مجمع عمومی مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و با کدپستی ۸۱۷۶۶۶۶۴۹۵ و آقای عبدالمحمود الماسی زفره با کد ملی ۱۲۸۸۱۰۳۲۸۱ و با کدپستی ۸۱۹۸۹۴۴۳۴۱ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۶۲۰۸۳ رئیس ثبت فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 991443
آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ کار اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی عام شماره ثبت ۸۸۷

بموجب نامه شماره ۶۰۹۳/۹۱ مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت منضم به صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ماده ۶۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. ماده ۶۵ اصلاحی سال مالی شرکت از فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۶۰۸۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038113
آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ کار اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی عام شماره ثبت ۸۸۷

بموجب نامه شماره ۶۱۵۴ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت آلیاژ کار اصفهان سهامی عام منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ شرکت سرمایه گذاری مس سر چشمه با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ و با کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۸۱۱ و آقای ایرج اصلانی با کد ملی ۱۲۸۸۵۳۲۲۸۸ و با کدپستی ۸۱۷۳۷۴۴۸۴۳ و شرکت مفتول مس چشمه با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۷۴۴۱ و کدپستی ۷۶۱۳۷۱۵۶۳۳ و شرکت ارفع سازان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹ و کدپستی ۷۷۳۱۶۷۳۱۱۴ و شرکت خدمات فرآوری غیر آهنی مفرغ ساز (نیپک) با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱ و کدپستی ۱۵۱۸۷۴۳۷۱۱ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و کدپستی ۸۱۷۶۶۶۷۱۱۸ و آقای عبدالمحمود الماسی زفره با کد ملی ۱۲۸۸۱۰۳۲۸۱ و با کدپستی ۸۴۶۵۱۱۴۵۳۹ فرزند محمد علی را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۵ ماده ۶۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. ماده ۶۵ اصلاحی سال مالی از پایان اسفند ماه به پایان دی ماه هر سال مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۶ هیئت مدیره آقای مجید اسکندری نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه را بسمت رئیس و آقای ایرج اصلانی را بسمت نایب رئیس و آقای محمدرضا میرزایی نماینده شرکت ارفع سازان و آقای کامبیز ارزانی نماینده شرکت مهندسی ساخت و فرآورده‌های صنایع غیر آهنی مفرغ ساز (نیپک) را بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی نماینده شرکت مفتول مس چشمه را بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۸۶۰۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458589
آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ کار اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی عام شماره ثبت ۸۸۷

بموجب نامه شماره ۳۶/۹۳ مورخ ۲۴/۱/۹۳ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۰۰۰ با کدپستی ۸۱۷۶۶۶۶۴۹۵ آقای عبدالمحمود الماسی زفره با کد ملی ۱۲۸۸۱۰۳۲۸۱ با کدپستی ۸۱۹۸۹۴۴۳۴۱ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۲۷۵۸۸۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003379
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعدالله شعبانی با کد ملی ۵۸۳۹۴۶۹۹۹۸ به عنوان نماینده جدید شرکت نیپک جهت باقی مانده مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید و سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره (تاتاریخ ۱۶/۱۲/۹۵) بدین شرح تعیین شد: آقای مجید اسکندری با کد ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اصلانی با کد ملی ۱۲۸۸۵۳۲۲۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعد الله شعبانی با کد ملی ۵۸۳۹۴۶۹۹۹۸ نماینده شرکت مهندسی ساخت و فرآورده‌های مفرغ ساز (نیپک) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلطانی نژاد با کد ملی ۳۰۳۱۰۴۱۲۷۵ نماینده شرکت ارفع سازان کرمان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی با کد ملی ۵۶۵۹۵۹۹۲۵۷ نماینده شرکت مفتول مس چشمه به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیر عامل و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۶۱۴۹۹۷۸۷۲۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094122
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی احراز ارقام باشناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ تعیین کرد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا را جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین نمود. ش۹۵۰۸۰۵۳۱۹۷۳۰۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636562
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی و گزارش حسابرسی دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تأیید و تصویب مجمع واقع شد. - موسسه حسابرسی احراز ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت جهت دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - آقای ایرج اصلانی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۳۲۲۸۸، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸، شرکت ساخت فرآورده‌های صنایع غیرآهنی مفرغ ساز (نیپک) با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱، شرکت ارفع سازان کرمان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹ و شرکت مفتول مس چشمه با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۷۴۴۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۱۱۹۳۸۸۳۵۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796349
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید اسکندری با کد ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰نماینده شرکت مهندسی و ساخت و فرآورده‌های مفرغ ساز (نیپک) ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اصلانی با کد ملی ۱۲۸۸۵۳۲۲۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعد الله شعبانی با کد ملی ۵۸۳۹۴۶۹۹۹۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلطانی نژاد با کد ملی ۳۰۳۱۰۴۱۲۷۵ نماینده شرکت ارفع سازان کرمان۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی با کد ملی ۵۶۵۹۵۹۹۲۵۷ نماینده شرکت مفتول مس چشمه۱۰۶۳۰۱۲۷۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره را به سمت مدیرعامل از بین اعضاء برای مدت ۲ سال تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۱۲۲۷۹۴۴۳۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805190
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در شهرستان فلاورجان بخش مرکزی دهستان اشترجان روستا منطقه صنعتی اشترجان شهرک صنعتی اشترجان خیابان نهم خیابان اصلی پلاک ۱۲۳ طبقه همکف و کدپستی ۸۴۶۵۱۹۶۵۶۵ تعیین گردید. ش۹۶۱۰۱۸۳۹۷۳۰۸۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305864
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ تعیین شدند. صورتهای مالی و گزارش حسابرسی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا را جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۸۲۰۷۳۵۸۶۱۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه