هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260145470
اصفهان - سي و سه پل - بلوار ملت 8173696534
14
افراد
19
آگهی‌ها
852
شماره ثبت
1347/1/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 664592
آگهی تصمیمات در شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فتح اله معین به کد ملی ۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱ و کدپستی ۶۱۳۳۶۴۵۱۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین شادمان به کد ملی ۰۰۴۳۶۲۲۱۵۱ و کدپستی ۱۹۵۸۷۷۴۴۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل علی مرادی بنمایندگی شرکت هتل‌های بین المللی پارسیان با کد ملی ۱۲۸۰۹۵۷۳۰۱ و کدپستی ۸۸۱۵۷۹۳۱۱۱ و غلامعلی کاویانی با کد ملی ۵۴۹۹۷۰۲۹۷۷ و کدپستی ۸۱۶۹۷۴۳۱۴۳ و منصور نجفی با کد ملی ۱۲۸۸۶۷۰۲۹ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۸۶۳۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۵۲۳۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270977
آگهی تصمیمات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴ و ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: بنیاد مستضعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی فتح اله معین نجف آبادی کد ملی ۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت هتل‌های بین المللی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴ به نمایندگی یونس یحیی کد ملی ۶۵۹۹۹۳۲۸۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یونس یحیی بسمت مدیرعامل و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی علی مرادی اصفهانی کد ملی ۱۲۸۰۹۵۷۳۰۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر مالی اداری و هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ به نمایندگی حیدر شمس فلاورجانی کد ملی ۱۱۱۰۷۳۸۳۲۳ بسمت عضو اصلی و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به نمایندگی محمد خزاعی نیا کد ملی ۰۰۶۴۳۹۳۷۰۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۴۴۸۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623967
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۵۲۱۲۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548193
آگهی تصمیمات در شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و ۲۵/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: حسین شادمان به نمایندگی بنیاد علوی به شماره ملی۰۰۴۳۶۲۲۱۵۱ و کدپستی۱۹۵۸۷۷۴۴۵۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و فتح اله معین به نمایندگی بنیاد مستضعفان به شماره ملی۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱ و کدپستی۶۱۳۳۶۴۵۱۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا ابراهیمیان به نمایندگی از طرف شرکت انرژی گستر سینا به شماره ملی۱۲۸۸۶۸۴۶۳۰ و غلامعلی کاویانی به نمایندگی سرمایه گذاری کوثر بهمن به شماره ملی۵۴۹۹۷۰۲۹۷۷ و کدپستی۸۱۶۹۷۴۳۱۴۳ و منصور نجفی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری سینا به شماره ملی۱۲۸۸۶۷۰۲۹۱ و کدپستی۸۱۷۵۸۸۸۶۳۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636515
آگهی تغییرات در شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱/۱۳۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۰ در شرکت هتلهای پارسیان به نمایندگی آقای غلامرضا ابراهیمیان به کد ملی ۱۲۸۸۶۸۴۶۳۰ و کدپستی ۸۱۷۳۶۷۸۸۳۹ بجای شرکت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683025
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و تصفیه شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ ۴۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام عادی که تماما پرداخت شد. ش۹۴۱۲۱۰۳۶۳۷۳۰۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692273
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فتح اله معین نجف آبادی۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ابوطالبی۴۴۵۹۸۷۹۸۶۷ به نمایندگی شرکت هتل‌های بین المللی پارسیان به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مرادی اصفهانی۱۲۸۰۹۵۷۳۰۱ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر مالی اداری و آقای جلال فرهادی۱۲۸۹۵۰۶۷۴۴ به نمایندگی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد خزاعی نیا ۰۰۶۴۳۹۳۷۰۴به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۴۱۲۱۵۷۷۴۸۶۴۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795415
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت هتلهای بین المللی پارسیان ۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت سیاحتی ومراکز تفریحی پارسیان ۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ و شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۵۱۱۹۳۲۳۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851283
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل برترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرارگرفت سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی وحسابرس شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۴۷۵۱۵۸۴۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245541
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۱۸۴۶۰۵۲۰۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284938
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۱۶۷۷۵۳۶۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300517
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مطابق با اساسنامه بورس اوراق بهادار با عنوان سهامی عام در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۹۵۱۱۲۰۸۵۶۲۳۵۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543456
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴ به نمایندگی آقای محمدعلی ابوطالبی به شماره ملی۴۴۵۹۸۷۹۸۶۷ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی فتح اله معین نجف آبادی به شماره ملی۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱ به سمت رییس هیات مدیره و شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ به نمایندگی جلال فرهادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۷۴۴ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی علی مرادی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۰۹۵۷۳۰۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی حامد عبدالعلی به شماره ملی ۰۵۶۹۸۲۱۷۶۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت انجام پذیرد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود ش۹۶۰۵۱۲۲۸۹۲۰۲۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599344
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۳۵۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. - صورتهای مالی مشتمل برترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب مجمع رسید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۱۶۸۵۸۴۸۹۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945257
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ - آقای فتح اله معین نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عابدپور به شماره ملی۱۲۸۰۸۶۳۱۰۲ به نمایندگی شرکت هتل‌های بین المللی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی فوجی به شماره ملی۱۸۹۹۵۵۱۰۷۷ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرمالی اداری و آقای جلال فرهادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۷۴۴ به نمایندگی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حامد عبدالعلی به شماره ملی۰۵۶۹۸۲۱۷۶۲ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت انجام پذیرد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود ش۹۶۱۲۲۳۹۲۱۴۸۲۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048588
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ۱۳۹۶ و صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۳۰۵۷۷۸۲۸۱۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321921
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ آقای فتح اله معین نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عابدپور به شماره ملی۱۲۸۰۸۶۳۱۰۲ به نمایندگی شرکت هتل‌های بین المللی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی فوجی به شماره ملی۱۸۹۹۵۵۱۰۷۷ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر مالی اداری و آقای جلال فرهادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۷۴۴ به نمایندگی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا غفاری به شماره ملی ۵۴۹۹۴۴۲۱۰۱ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت انجام پذیرد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود ش۹۷۰۸۲۹۲۷۸۸۳۸۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366455
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴ و شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14407711
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴ و شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک