شرکت قند نقش جهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260138918


شماره ثبت:
792
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1345/6/27
آدرس:
كيلومتر 37 جاده اصفهان مباركه 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عباس نعیمی 576778
حسین همدانیان 893158
آقای سید مرتضی حسام نژاد 893158
خداد داد غریب پورجهان آباد 893158
سید مرتضی صفوی 10804321
مهرداد رومی 10804321
آقای پژمان معتمدیان دهکردی 10804321
شرکت قند نقش جهان 10804321
ومسعود نستار 10804321
آقای مهدی کامرانی راد 13763390
علیرضا بوژ مهرانی 13763390
آقای محمدصادق بخشی 13763390
آقای سید عباس هاشمی 13763390
آقای سید محمد تقی مرندی 13763390
آقای سیامک سلطانی 14375726
مصطفی فریدون نژاد 14375726

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 576778
آگهی تصمیمات در شرکت قند نقش جهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ آقای عباس نعیمی به کد ملی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰ و کدپستی ۱۴۸۳۸۶۷۸۹۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید؛ ضمنا در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۴۷۰۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893158
آگهی تصمیمات شرکت قند نقش جهان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی سید نصرت اله طاهری تخته چوبی با کد ملی ۴۶۸۹۴۲۹۹۲۸ و کدپستی ۱۴۸۱۷۸۴۳۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شهرداری اصفهان به نمایندگی سید مرتضی حسام نژاد با کد ملی ۱۲۸۷۹۹۱۸۸۲ و کدپستی ۸۱۵۴۹۳۷۷۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و صنایع نساجی همدانیان به نمایندگی سید حسین بدخشیان با کد ملی ۱۲۹۱۱۱۱۴۴۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۴۳۳۶ و توسعه کشت و صنعت ملی به نمایندگی خداداد غریب پور جهان آباد به کد ملی ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰ و کدپستی ۷۵۹۱۸۱۶۹۸۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و موسسه خیریه همدانیان به نمایندگی مجتبی کاروان به کد ملی ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ و کدپستی ۸۱۵۳۹۳۷۹۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با دو امضا هیئت مدیره و حساب تنخواه مدیران با امضا مدیرعامل و مدیر مالی شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضا مدیرعامل شرکت ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره می‌باشد و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۲۷۱۶۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592352
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۹۵۹۸۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532583
آگهی تصمیمات در شرکت قند نقش جهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ آقای عباس نعیمی به کد ملی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰ و کدپستی ۱۴۸۳۸۶۷۸۹۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید؛ ضمنا در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10804321
آگهی تغییرات در شرکت قند نقش جهان سهامی عامثبت شده بشماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/و ۲۹/۲/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی آقای سید مرتضی صفوی بشماره ملی ۱۲۸۶۴۸۵۰۷۱ و کدپستی ۸۱۵۳۶۴۴۸۴۷ و شرکت سیمان اصفهان به نمایندگی آقای مجتبی کاروان بشماره ملی ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ و کدپستی ۸۱۵۳۹۳۷۹۸۱ و شرکت بازرگانی همدانیان به نمایندگی آقای مهرداد رومی بشماره ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۷۳۶ و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به نمایندگی آقای سید نصرت اله طاهری تخته چوبی بشماره ملی ۴۶۸۹۴۲۹۹۲۸ و کدپستی۱۴۸۱۷۸۴۳۶۵ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی آقای مسعود نستار بشماره ملی ۰۰۴۰۴۹۲۰۸۷ و کدپستی ۱۹۸۸۸۷۴۶۵۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۱۷۹۱ و آقای پژمان معتمدیان دهکردی بشماره ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ و کدپستی۸۱۶۶۸۳۷۶۵۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای مهرداد رومی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید نصرت اله طاهری تخته چوبی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی کاروان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا هیئت مدیره و همچنین به لحاظ سهولت در پرداخت‌ها حساب تنخواه مدیران با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات جاری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی سال۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12863427
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۵ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۸۱۴۷۸۰۹۳ , ۹۵۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از محل طرح و توسعه و مطالبات نقدی حال شده و واریز نقدی واز طریق صدور سهام جدید از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ یکصد و سی و نه میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و سی و نه میلیارد ریال نقدی است منقسم به یکصد و سی ونه میلیون سهم یک هزار ریالی عادی بانام که تماما پرداخت شده است. ش ۹۵۰۳۳۰۲۱۳۷۷۲۱۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045261
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرداری اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲ و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ و شرکت سرمایه گزاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی ورزشی سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۲۰۲۳ و شرکت نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۹۸۵۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰) را به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی آذرین حساب (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰) را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب نمود. تراز مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. ش۹۵۰۷۰۸۸۳۶۷۷۱۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763389
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۳۴۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷) انتخاب شدند. بقیه اعضای هیات مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره به قوت خود باقی می‌باشند. ش۹۶۰۹۲۶۲۵۰۵۲۴۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763390
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کامرانی راد به شماره ملی ۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶ به نمایندگی شهرداری اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید عباس هاشمی به شماره ملی ۵۴۱۹۵۷۶۴۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا بوژمهرانی به شماره ملی۲۱۲۱۳۶۰۳۰۱ به نمایندگی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی ورزشی سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۲۰۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و منشی، آقای سید محمدتقی مرندی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۶۵۴۴ به نمایندگی شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۳۴۴۴، آقای محمد صادق بخشی به شماره ملی ۱۹۱۱۰۴۳۵۳۶ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیامک سلطانی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۱۳۸۵۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۹۲۶۳۰۸۱۴۰۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835779
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۹۶۱۱۰۴۳۹۰۲۰۰۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214966
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شهرداری اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی ورزشی سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۲۰۲۳ شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۳۴۴۴ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۷۰۶۲۲۹۹۴۷۵۷۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295744
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ و به استناد نامه شماره ۳۹۲۶۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت را در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. ش۹۷۰۸۱۲۶۶۰۲۰۴۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375726
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸

آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی کامرانی راد به شماره ملی ۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶ به نمایندگی شهرداری اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی فریدون نژاد به شماره ملی ۱۲۹۲۸۴۵۳۹۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید محمد تقی مرندی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۶۵۴۴ به نمایندگی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی فرهنگی و ورزشی سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۲۰۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره، محمد صادق بخشی به شماره ملی ۱۹۱۱۰۴۳۵۳۶ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سیامک سلطانی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۱۳۸۵۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) از تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از آقایان مصطفی فریدون نژاد (نایب رئیس هیئت مدیره)، سید محمد تقی مرندی (عضو هیئت مدیره)، محمد صادق بخشی (عضو هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه