شرکت مهندسی نصیر ماشین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260132760


شماره ثبت:
1392
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1373/4/14
آدرس:
گلپايگان - شهرك صنعتي سايپا 8787144185

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای کریم بیرانوند 1494168
آقای علی پوررکنی صالحان 13186551
کامران مهرانی 13186591
آقای علیرضا پرچکانی 13751445
آقای فرشید الوند 13751445
آقای احمد حاجی سیدجوادی 13751445
بیژن مجیدزاده 14012320
ابراهیم بروجردی 14012320
آقای امیرحسین اکبریان 14250064
آقای عباس فارسی 14250064

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1382444
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام شماره ثبت ۱۰۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز قانونی شرکت به آدرس جدید: استان اصفهان شهر گلپایگان شهرک صنعتی سایپا کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت استان اصفهان شهر گلپایگان است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا بتصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگان دایر یا منحل نماید. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۷۵۱۵۲۸۱ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472360
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۸/۷۶ شماره ثبت ۱۰۵۶۵ در قم بثبت رسیده است و طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ مرکز اصلی شرکت از قم به گلپایگان به آدرس شهرک صنعتی سایپا کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵ انتقال یافته است و در مورخ ۲۵/۲/۹۳ شماره ثبت ۱۳۹۲ در این اداره بثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۲۲۰۰۷۰۹۹ رئیس ثبت اسناد و املاک گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494168
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۳ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: شرکت فولاد ریزی قائم سپهر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۹۰۴۴ بنمایندگی آقای علی پور رکنی صالحان کد ملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام شماره ثبت ۱۰۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ بنمایندگی آقای کریم بیرانوند کد ملی ۴۰۷۱۹۳۶۷۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش انتخاب برتر سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۹۴۱۹ بنمایندگی آقای امیر حسین اکبریان کد ملی ۰۰۶۶۲۰۷۳۵۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی از تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳ انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری: http: //irsherkat. ssaa. ir ش۱۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۲۲۰۹۳۴۴۵ رئیس ثبت اسناد و املاک گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507448
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ و سایر مدارک شرکت تغییرات زیر حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بمبلغ ۵۵ میلیارد ریال از طریق افزایش تعداد سهام از محل سود و زیان انباشته بمبلغ ۵ میلیارد ریال و از محل اندوخته طرح توسعه بمبلغ ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آدرس سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری: http: //irsherkat. ssaa. ir ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۲۲۰۷۱۳۲۶ رئیس ثبت اسناد و املاک گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600572
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۳ و سایر مدارک تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، گردش سود انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل بشماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و مادامیکه بازرس جدید انتخاب نشده، بازرس قبلی می‌بایست در سمت خود انجام وظیفه نماید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۲۲۵۱۹۶۵۱ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763674
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۹/۹۳ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: آدرس شعبه از خیابان سپهبد قرنی خیابان شاداب غربی کوچه شهریور پلاک ۸ و کدپستی ۱۵۹۸۹۶۶۱۱۱ به آدرس خیابان ولیعصر بالاتر از بلوار میرداماد خیابان قبادیان غربی کوچه نور پلاک ۱۲ مجتمع نور طبقه چهارم واحد ۲۳ کدپستی ۱۹۶۸۹۵۳۴۹ تغییر یافت. ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۲۳۳۳۹۴۵۰ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10692085
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. ماده ۶ اصلاحی اساسنامه: ۱ - سرمایه شرکت فوق از قرار مبلغ بیست میلیارد ریال به مبلغ سی و چهار میلیارد ریال منقسم به سی و چهار میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۲ - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936110
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین اوراق و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097608
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶ و ۳۰/۹/۱۳۸۸ که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ واصل شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. ۱ شرکت تولیدی موتور و گیربکس اکسل سایپا بنمایندگی آقای محمد حسین کارگر نوین، آقایان فرهاد پزشکی، بابک احمدی ناقدی، علی پور رکنی صالحان و قربانعلی حائری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود بابک احمدی ناقدی را بسمت رئیس، فرهاد پزشکی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، قربانعلی حائری را بسمت قائم مقام مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در صورت غیاب ایشان با امضای قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل در تاریخ ۸/۱۲/۸۸ ثبت شد. مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758848
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد نامه شماره ۷۹۰ - ۲۴۲۷۸۵ , ۹۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۷۱۶۶۴۲۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۸۷۱۶۶۴۲۰۰۰۰ ریال (معادل هشتاد و هفت میلیارد و یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد و بیست هزار ریال) نقدی است منقسم به ۸۷۱۶۶۴۲۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۲۰۱۱۳۶۶۳۲۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124924
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و موسسه خدمات مدیریت آئین تراز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۲۳۳۷۸۳۲۱۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141161
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و موسسه خدمات مدیریت آئین تراز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186551
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ و آقای ابراهیم بروجردی به کد ملی ۰۰۴۰۵۶۲۹۵۶ و آقای علی پورکنی صالحان به کد ملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ و آقای احمد حاجی سیدجوادی به کد ملی ۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵ و شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱به عنوان اعضا اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۲۱۱۳۲۳۶۹۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186591
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای کامران مهرانی به شماره ملی ۰۰۵۲۶۰۴۷۶۴ به نمایندگی شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای ابراهیم بروجردی به شماره ملی ۰۰۴۰۵۶۲۹۵۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علی پوررکنی صالحان به شماره ملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و احمد حاجی سید جوادی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و حمید کربلایی رضا به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۹۲۱۴۲۸۴۵۱۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619576
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ثبت ۵۰۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شماره ثبت ۲۳۴۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۶۰۶۲۹۸۶۵۹۱۳۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751445
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا پرچکانی شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۵۴۹۲ به نمایندگی شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم بروجردی شماره ملی ۰۰۴۰۵۶۲۹۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پوررکنی صالحان شماره ملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد حاجی سیدجوادی شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و فرشید الوند شماره ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ به نمایندگی شرکت تولیدی گداز قطعه کیا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ انتخاب شدند. ش۹۶۰۹۱۹۸۴۱۳۴۳۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812981
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۰۸۲/۳۰۶۲۴۰ , ۹۶۹ مورخ ۲۰/۰۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۹۶ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ ۸۷۱۶۶۴۲۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۷۱۶۶۴۲۰۰۰۰ ریال به ترتیب مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران طی گواهی بانکی شماره ۳۰۲ , ۱۵۱ مورخ ۰۸/۰۹/۹۶ و نامه شماره ۱۰۹ , ۱۵۱ مورخ ۰۵/۰۷/۹۶ بانک صادرات شعبه گلپایگان افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۲۷۱۶۶۴۲۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۷۱۶۶۴۲۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام عادی است که تماما پرداخت شده است. ش۹۶۱۰۲۱۱۶۶۹۲۹۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012320
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ عباس فارسی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۶۱۰۷ به نمایندگی شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۹۲۱۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ بسمت رئیس هیات مدیره، ابراهیم بروجردی به شماره ملی ۰۰۴۰۵۶۲۹۵۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، علی پوررکنی صالحان به شماره ملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، احمد حاجی سیدجوادی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵ بسمت عضو هیات مدیره، بیژن مجیدزاده به شماره ملی ۱۴۶۵۲۱۶۷۶۶ به نمایندگی شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت۷۰۶ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ بسمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۹/۸/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۲۱۵۷۱۲۶۳۱۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175062
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره (آقایان ابراهیم بروجردی و یا احمد حاجی سید جوادی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۵۲۷۶۷۷۹۷۲۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250064
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ وابراهیم بروجردی کدملی ۰۰۴۰۵۶۲۹۵۶ و علی پورکنی صالحان کدملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹و احمد حاجی سیدجوادی کدملی ۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵ و شرکت آونگ تجارت اورنگ (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۹۱۳۴۴ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۸۱۷۹۷۰ به عنوان اعضا اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عباس فارسی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۶۱۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و ابراهیم بروجردی کدملی ۰۰۴۰۵۶۲۹۵۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و علی پورکنی صالحان کدملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و احمد حاجی سیدجوادی کدملی ۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و امیرحسین اکبریان به شماره ملی۰۰۶۶۲۰۷۳۵۵به نمایندگی از طرف شرکت آونگ تجارت اورنگ (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۹۱۳۴۴ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۸۱۷۹۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۷۱۶۷۹۲۲۶۱۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه