شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260122751


شماره ثبت:
652
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1382/11/26
آدرس:
استان اصفهان،شهرستان گلپايگان – كيلومتر 7 جاده شركت زراعي - شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 8787136311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم مهرنوش امجدی 1122984
مهرداد رومی 1122984
آقای عبداله کاشانی زاده 1189994
منصورشمس احمدی 1572984
آقای عبداله قدوسی 12670663
داود عزیزی 12670663
آقای محمد مهدی گرجی 13044270
مجید نادری لجبین 13044270
مسعود شهنام نیا 13044270
اسماعیل الالی 13044270
آقای نادر شجاعی 13558528
خانم زهرا اخوان نسب 13558528

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 640387
آگهی تغییرات شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۲۰۱۶۱۰۸۷۷۱۱۱۶۸۴۶۲۷۴۰ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122984
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۲/۹۲ صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۲/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی آقای منصور شمس احمدی بشماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۰۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مهرداد رومی به کد ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداله کاشانی زاده به کد ملی ۱۹۷۰۴۲۷۹۲۲ نماینده شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهرنوش امجدی به کد ملی ۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷ نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و مدیر مالی یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیر مالی یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. آقای حسن سهرابی بعنوان مدیر مالی شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۲۰۴۷۳۰۲۱ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162171
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عمومی آگهی می‌گردد: هیئت مدیره با استعفا آقای عبداله کاشانی زاده موافقت و آقای حسن سهرابی را برای مدت باقیمانده مدت تصدی (از تاریخ ۲۲/۲/۹۲) بسمت قائم مقام مدیرعامل و معاونت مالی و اقتصادی منصوب نموده است. ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۲۰۶۶۳۴۴۱ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189994
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱

استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۶/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: آقای عبداله کاشانی زاده به کد ملی ۱۹۷۰۴۲۷۹۲۲ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران شماره ثبت ۳۸۰۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداله قدوسی به کد ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهرنوش امجدی به کد ملی ۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷ بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شماره ثبت ۵۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی (از تاریخ ۲۲/۲/۹۲ بمدت دو سال) انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و معاونت مالی و اقتصادی یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا معاونت مالی و اقتصادی و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا معاونت مالی و اقتصادی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۲۰۹۲۴۳۳۰ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572984
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۲۵۵۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به کدملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۲۲۳۶۸۴۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555887
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۵۲ و بشناسه ملی۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۲/۸۹ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: آقای مهرداد رومی به عنوان عضو هیئت مدیره بر اساس حکم شماره ۹۱۴ ۱/۲/۸۹ برای بقیه مدت قانونی جایگزین جناب آقای ناصر شجاعی گردید. آقای مهرداد رومی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمدتقی مشایخی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند که بر اساس آئین نامه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. آقای محمدحسن عابدینی به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل و حق امضاء: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ماده اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729112
آگهی تغییرات شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ کدپستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026922
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۵۲ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه۱۳/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. خانم مهرنوش امجدی گلپایگانی به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهرداد رومی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) کماکان به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی مشایخی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله کاشانی زاده به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند که بر اساس آیین نامه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آراء بندهای۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ماده۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل و مدیرامور مالی و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345713
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۵۲و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۵/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: صورتهای مالی سال۱۳۸۸ مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823024
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخه ۲۵/۱/۹۰ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: آقای مهرداد رومی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) کماکان به عنوان رئیس هیأت مدیره خانم مهرنوش امجدی گلپایگانی به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره آقای عبداله کاشانی زاده به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند که براساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. اختیارات مدیرعامل: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیأت مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی و یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کفیل ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838629
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۵۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۸/۸۹ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. آقای حسن سهرابی به سمت مدیرعاملی شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند. ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670663
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرنوش امجدی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عبداله قدوسی به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسماعیل الالی به شماره ملی۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و داود عزیزی به شماره ملی ۰۰۵۰۸۲۹۹۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مجید نادری لجبین با کد ملی ۰۰۶۷۵۴۳۲۷۸به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱و۴و۷و۸و۱۳و۱۴و۱۵ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل محترم شرکت تفویض اختیار گردید. ش۹۴۱۲۰۲۶۱۸۱۳۸۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766682
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۵۶۲۰/۱۲۲ - ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل شد و اساسنامه جدید در۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بدین شرح می‌باشد: ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان سهامی عام، ثبت شده به شماره۶۵۲، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن:۲/۱) تهیه، تولید، خرید، فروش، فرآوری و توزیع شیر و فرآورده‌های آن، و انواع محصولات پودری بر پایه لبنیات، انواع آب میوه و نکتار و نوشیدنی و سایر فرآورده‌های لبنی و غذایی پاستوریزه و استریلیزه، انواع ژله، روغن‌های خوراکی، سرکه، انواع سس لبنی، عسل، آبهای معدنی و گازدار، شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه. ۲/۲) مبادرت به هر گونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تاسیس شعبه یا شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر به منظور توسعه فعالیتهای شرکت در کلیه بخشهای اقتصادی در داخل یا خارج کشور۲/۴) انتشار و فروش اوراق مشارکت و قرضه و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی با بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و مشارکت یا سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ۲/۵) ارائه خدمات مشاوره‌ای، طراحی و ساخت و نصب ماشین آلات تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی به سایر موسسات.۲/۶) برقراری ارتباط علمی و فنی و تحقیقات با مراکز داخلی و خارجی مرتبط با صنعت شیر و انجام آزمون‌های مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۳) مرکز اصلی ونشانی شعب شرکت و کد پستی: استان اصفهان، شهرستان گلپایگان – کیلومتر ۷ جاده شرکت زراعی، کد پستی۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱ تلفن: ۰۳۱۵۷۴۷۳۰۰۵ - دورنگار: ۰۳۱۵۷۴۷۳۰۰۱ ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (معادل یکصد و بیست میلیارد ریال) که به ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۱۲۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) شماره ثبت ۳۸۰۷۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ به نمایندگی مجید نادری لجبین فرزند علی موسی شماره شناسنامه ۴۵۵۷ به شماره ملی ۰۰۶۷۵۴۳۲۷۸ بسمت عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ به نمایندگی عبداله قدوسی فرزند محمد شماره شناسنامه ۲۹۲ و شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان به شماره ثبت ۵۵۵۷ و شماره ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ به نمایندگی اسماعیل الالی فرزند علی شماره شناسنامه ۴۷۶ و شماره ملی ۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸ بسمت عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شماره ثبت ۸۸۴۰ و شماره ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ به نمایندگی داود عزیزی فرزند اسداله به شماره شناسنامه ۱۰۲ و شماره ملی ۰۰۵۰۸۲۹۹۲۰ بسمت عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به شماره ثبت ۵۳۱ و شماره ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ به نمایندگی مهرنوش امجدی گلپایگانی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۳ و شماره ملی ۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷ بسمت رئیس هیات مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: ۸/۱) اعلامیه خرید سهام ۸/۲) گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۸/۳) اصل ورقه سهام ۸/۴) تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ۹/۱) تقسیم سود: طبق ماده ۳۷اساسنامه با پیشنهاد از طرف هیئت مدیره و طبق ماده ۱۸اساسنامه با تصویب مجمع عمومی شرکت میزان سود تقسیمی تصویب می‌گردد. ۹/۲) تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. طبق ماده ۳۷اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سودخالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ۹/۳) انحلال و تصفیه: طبق ماده ۵۲اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره بایدشامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، باموضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. طبق ماده۵۳اساسنامه، هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۹/۴) اندوخته قانونی و اختیاری: طبق ماده ۵۱ اساسنامه، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: طبق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۹/۲۳ مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلند مدت شرکت به مبلغ ۳۱۳۱۶۶میلیون ریال، بدهی‌های احتمالی به مبلغ ۱۷۸۵۱ میلیون ریال میباشد. ضمنا تعهدات سرمایه‌ای به مبلغ ۱۸۰۰ میلیون ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیر الانتشارشرکت: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه‌ها و آگاهی‌های شرکت می‌باشد. ضمنا اساسنامه و دو ترازنامه مالی منتهی به سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ و همچنین صورت دارایی و اموال منقول و غیر منقول شرکت در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۵۰۲۰۷۳۳۴۴۷۴۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983603
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. / ش۹۵۰۶۰۳۷۲۶۷۶۳۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044270
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ بعنوان رئیس هیات مدیره، شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی آقای عبداله قدوسی به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ به نمایندگی آقای حبیب اله فاضل فلاورجانی به شماره ملی ۱۱۱۰۷۴۳۹۰۴ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی آقای مجید ناداری لجبین به شماره ملی ۰۰۶۷۵۴۳۲۷۸ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ و شماره ثبت ۵۵۵۷ به نمایندگی آقای اسماعیل الالی به شماره ملی ۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸ به عنوان اعضا اصلی هیأت مدیره، آقای عبداله قدوسی به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. * اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز - ح ن ع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. ش۹۵۰۷۰۷۸۱۶۲۶۴۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476374
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: • شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ شرکت شیر پاستورزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ ش۹۶۰۳۲۸۱۰۷۵۸۶۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476395
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به نمایندگی آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی آقای عبداله قدوسی به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی آقای مجید نادری لجبین به شماره ملی ۰۰۶۷۵۴۳۲۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ و شماره ثبت ۵۵۵۷ به نمایندگی آقای اسماعیل الالی به شماره ملی ۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عبداله قدوسی با شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای عبداله قدوسی به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۲۸۲۴۷۹۱۴۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534898
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به نمایندگی آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی آقای عبداله قدوسی به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی آقای مجید نادری لجبین به شماره ملی ۰۰۶۷۵۴۳۲۷۸، شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ و شماره ثبت ۵۵۵۷ به نمایندگی آقای اسماعیل الالی به شماره ملی ۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ و شماره ثبت ۵۳۱ به نمایندگی خانم زهرا اخوان نسب به شماره ملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای عبداله قدوسی با شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ به عنوان مدیرعامل برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸) انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیئت مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل (آقای عبداله قدوسی) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۰۷۴۷۶۵۹۸۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558528
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ به نمایندگی آقای نادر شجاعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۵۹۷۵۷به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱به نمایندگی آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ به نمایندگی آقای مجید نادری لجبین به شماره ملی ۰۰۶۷۵۴۳۲۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ به نمایندگی آقای اسماعیل الالی به شماره ملی ۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ به نمایندگی خانم زهرا اخوان نسب به شماره ملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ تا تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۸ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل و تعیین دارندگان حق امضاء: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید.. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۲۳۵۶۹۲۰۶۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070415
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهیهای شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۹۷۰۳۲۱۶۹۵۶۸۱۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه