شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260109763


شماره ثبت:
552
تعداد بازدید:
35
تأسیس:
1337/12/11
آدرس:
اصفهان - خيابان انوشيروان - كارخانه روغن نباتي اصفهان 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهرداد آل علی 1768275
آقای امیر مهدی زمانیان 12692183
احمد معین امین 12692183
خانم مریم زمانی بروجنی 12692183
آقای نعمت اله زمانیان 12692185
آقای حمید زمانیان 14068827

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1422749
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۸۶۵۷۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768275
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۳ تراز نامه سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹را به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. ش۹۳۱۰۱۷۴۴۸۷۵۴۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10938318
آگهی تغییرات در شرکت روغن نباتی ناز اصفهان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ - آقایان نعمت اله زمانیان و احمد معین امین و مهدی زمانیان و حمید زمانیان و خانم مریم زمانی بروجنی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سعید زمانیان و خانم لادن زمانیان به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲ - هیئت مدیره از بین خود آقای نعمت اله زمانیان را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی زمانیان را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و اختیارات ایشان به شرح اساسنامه شرکت می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۶/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692183
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله زمانیان به شماره ملی ۴۶۵۰۲۶۴۲۳۵ و احمد معین امین به شماره ملی ۰۰۴۰۴۶۴۵۷۱ و امیر مهدی زمانیان به شماره ملی ۰۰۵۶۳۷۱۳۲۲ و حمید زمانیان به شماره ملی ۰۰۶۴۷۶۳۷۰۶ و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی ۴۶۵۰۰۸۱۰۷۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت ۴۶۸۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت ۲۲۰۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۱۵۷۸۵۷۶۹۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692185
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله زمانیان به شماره ملی ۴۶۵۰۲۶۴۲۳۵ و کدپستی شماره ۹۳۱۵۱۱ ۹۴۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیر مهدی زمانیان به شماره ملی ۰۰۵۶۳۷۱۳۲۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید زمانیان به شماره ملی ۰۰۶۴۷۶۳۷۰۶ و احمد معین امین به شماره ملی ۰۰۴۰۴۶۴۵۷۱ و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی ۴۶۵۰۰۸۱۰۷۶ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها متفقا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی غیرمالی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۱۵۳۵۱۷۴۷۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461113
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت ۲۲۰۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۶ انتخاب گردیدند. مجمع روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمود. تراز سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۳۱۷۷۰۵۷۷۷۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068827
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعمت الله زمانیان به شماره ملی ۴۶۵۰۲۶۴۲۳۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر مهدی زمانیان بعنوان نایب رئیس ومدیرعامل به شماره ملی ۰۰۵۶۳۷۱۳۲۲ وآقای احمدمعین امین به شماره ملی ۰۰۴۰۴۶۴۵۷۱ وآقای حمیدزمانیان به شماره ملی ۰۰۶۴۷۶۳۷۰۶ وخانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی ۴۶۵۰۰۸۱۰۷۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده وحدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه شرکت می‌باشد. کلیه چکها واوراق واسناد تعهدآورو قراردادها متفقا باامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت واوراق ومکاتبات عادی غیرمالی باامضاء مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می‌باشد ش۹۷۰۳۲۰۵۲۴۸۴۳۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068828
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱/۰۵/۹۶ وحساب وزیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرارداد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای نعمت الله زمانیان به شماره ملی ۴۶۵۰۲۶۴۲۳۵ آقای احمد معین امین به شماره ملی ۰۰۴۰۴۶۴۵۷۱ آقای امیر مهدی زمانیان به شماره ملی ۰۰۵۶۳۷۱۳۲۲ آقای حمید زمانیان به شماره ملی ۰۰۶۴۷۶۳۷۰۶ وخانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی ۴۶۵۰۰۸۱۰۷۶ به سمت اعضای هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت۴۶۸۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت حسابرس وبازرس قانونی اصلی وموسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ثبت۲۲۰۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی انتخاب شد ش۹۷۰۳۲۰۸۴۵۶۰۰۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه