عمران گستر شهرستان شهرضا

شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260101479
شهرضا چهار راه شهرداري ساختمان زنبق طبقه سوم 8613763791
16
افراد
13
آگهی‌ها
499
شماره ثبت
1380/6/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 688247
آگهی تغییرات در شرکت عمران گستر شهرضا سهامی عامشماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۱ آقای سید محمد کهنگی بسمت نایب رئیس برای بقیه مدت باقی مانده انتخاب شدند. ش۱۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۹۱۴۷۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10465013
آگهی تغییرات در شرکت عمران گستر شهرضا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۹ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ سعیدرضا بهرامی به نمایندگی از شهرداری شهرضا حجت الله خیامی به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهنگیان محمدرضا رضازاده عبدالرسول طحانی کمال خدادادی سیدمجتبی اسحاقی سیدکمال الدین جلال الدینی به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و علی ترابی عبدالرضا باباربیع سیدمحمد کهنگی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود سعیدرضا بهرامی را به سمت رئیس کمال خدادادی را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا رضازاده را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ترازنامه ۸۷ به تصویب رسید. مسئول ثبت شرکت‌های شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555477
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۹ بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. آقایان محمدرضا رضازاده، کمال خدادادی، عبدالرسول طحانی، سید کمال الدین جلال الدینی، مجتبی اسحاقی، سعید رضا بهرامی، محمد کهنگی بسمت اعضاء اصلی و علی ترابی و فضل اله فرقانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره از بین خود سعید رضا بهرامی را بسمت رئیس و کمال خدادادی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رضازاده را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس باامضاء نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698906
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمجتبی اسحاقی به کدملی ۵۱۲۹۸۰۱۳۱۸ محمدرضا رضازاده به کدملی ۱۱۹۹۰۱۲۰۹۲ کمال خدادادی به کدملی ۱۱۹۸۸۷۶۶۵۴ ابراهیم طالبیان به کدملی ۱۸۱۷۸۰۹۷۴۱ سیدکمال جلال الدینی به کدملی ۱۱۹۹۰۳۲۴۸۴ سعیدرضا بهرامی به کدملی ۱۱۹۹۳۸۹۲۱۸ سیدمحمد کهنگی به کدملی ۱۱۹۹۱۸۷۳۸۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شهرداری شهرضا به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۷۳۵۹ مجتبی کافی به کدملی ۱۱۹۹۳۵۳۷۶۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. غلامرضا عابدی فرد به کدملی ۱۱۹۹۰۸۲۴۳۰ و عبدالرضا باباربیع به کدملی ۱۱۹۸۹۰۱۱۶۰ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به ترتیب برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه منتهی به سال ۱۳۹۳ تصویب شد. ش۹۴۱۲۱۷۱۵۵۴۵۹۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698925
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید کمال الدین جلال الدینی به عنوان رئیس هیئت مدیر آقای سید مجتبی اسحاقی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد کهنگی وآقای کمال خدادادی و آقای ابراهیم طالبیان و آقای سعید رضا بهرامی به سمت اعضا اصلی هیات مدیره و آقای محمدرضا رضازاده به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۱۷۷۴۳۱۳۶۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنا مه سال۱۳۹۴ شرکت تصویب شد. آقایان غلامرضا عابدی فرد با کدملی۱۱۹۹۰۸۲۴۳۰ و جواد سپهریان با کدملی۱۱۹۹۳۸۵۳۵۲ به عنوان بازرسان اصلی و خانم بتول دهقان با کدملی ۱۱۹۹۰۴۶۹۹۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۰۸۸۷۳۳۵۶۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320183
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ نام شرکت به «عمران گستر شهرستان شهرضا» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۱۲۰۳۴۲۰۹۴۵۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320202
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ موضوع فعالیت شرکت ماده سه اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: «ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد: ۱ سرمایه گذاری، مشارکت و ارائه خدمات فنی، مهندسی و مدیریتی در بخشهای کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی۲ فعالیت در امر صادرات و واردات در حدود موضوع شرکت ۳ سرمایه گذاری و مشارکت دربخش مسکن، معدن و توسعه و عمران در منطقه ۴ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث مراکز فرهنگی، تفریحی و ورزشی ۵ استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی از قبیل اخذ وام، تضمین و تأمین اعتبار ۶ مباردت به کلیه عملی ات مجاز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح» ش۹۵۱۲۰۳۸۵۲۱۵۷۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320216
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۵۷۸۴۴۷۷۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۱۴۷۴۰۱۷۰۰ ریال از محل آورده نقدی و افزایش مبلغ اسمی سهام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۲۱۴۷۴۰۱۷۰۰ ریال منقسم به ۵۷۸۴۴۷۷ سهم ۲۱۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۳۳۳۹۹۵۹۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589651
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ ابراهیم طالبیان به کدملی ۱۸۱۷۸۰۹۷۴۱ کمال خدادادی به کدملی ۱۱۹۸۸۷۶۶۵۴ محمدرضا رضا زاده به کدملی ۱۱۹۹۰۱۲۰۹۲ سیدمجتبی اسحاقی به کدملی ۵۱۲۹۸۰۱۳۱۸ حسام سامع به کدملی۱۱۹۸۴۹۸۷۸۱ غلامرضا عابدی فر به کدملی ۱۱۹۹۰۸۲۴۳۰ و شهرداری شهرضا بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره سیدمهدی اسحاقی به کدملی ۵۱۲۹۸۲۹۵۷۳ و سعید رضا بهرامی به کدملی۱۱۹۹۳۸۹۲۱۸ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. جواد سپهریان به کدملی ۱۱۹۹۳۸۵۳۵۲ و عبدالرضا بابا ربیع به کدملی۱۱۹۸۹۰۱۱۶۰بعنوان بازرسان اصلی و بتول دهقان به کدملی ۱۱۹۹۰۴۶۹۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه منتهی به سال ۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۶۱۱۴۷۶۸۶۲۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589668
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ ابراهیم طالبیان به شماره ملی۱۸۱۷۸۰۹۷۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره سیدمجتبی اسحاقی به شماره ملی۵۱۲۹۸۰۱۳۱۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا عابدی فرد به شماره ملی۱۱۹۹۰۸۲۴۳۰ به عنوان منشی هیئت مدیره کمال خدادادی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۷۶۶۵۴ و حسام الدین سامع به شماره ملی۱۱۹۸۴۹۸۷۸۱ و شهرداری شهرضا به نمایندگی رحیم جافری به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره محمدرضا رضا زاده به شماره ملی بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۱۱۷۲۷۲۹۵۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14228610
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. محمد رضا کرمانپور به شماره ملی ۱۱۹۹۳۵۷۵۲۹ و عبدالرضا باباربیع به شماره ملی ۱۱۹۸۹۰۱۱۶۰ به عنوان بازرسان اصلی و آقای حسام طحانی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۹۱۳۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۰۲۳۱۱۹۹۲۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14228637
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در خصوص تغییر روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به نسل فردا که در مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ به تصویب رسیده بودکه بطور سهوا در سامانه اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و همچنین پیروآن در آگهی تغییرات درسامانه به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۲۰۹۴۰۰۰۲۶۱ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ قید نگردیده است لذا به شرح ذیل اصلاح میگردد: روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت چاپ اگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۷۰۲۷۹۱۹۳۴۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک