شرکت سیمان اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260101027


شماره ثبت:
496
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1334/8/18
آدرس:
اصفهان - اتوبان ذوب آهن - جاده شهر ابريشم - حسن آباد - تلفن 03137885100 8178979874

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی محمد سهرابی 1166899
بهرام پرورش 1166899
آقای سید محسن صفوی 1166899
مجید کیانی 1166899
شرکت قند نقش جهان 1657113
مهرداد رومی 10726356
آقای محمدرضا امینی 13269248
آقای غلامحسین احمدی 13269248
شرکت سیمان اصفهان 13968068
مصطفی داوری دولت آبادی 13968068
آقای حسین آربیع 13968068

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1166899
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴ و ۴/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای علی محمد سهرابی کد ملی ۱۲۸۹۹۲۴۸۰۵ بنمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی کد ملی ۱۲۸۶۵۶۱۰۵۱ بنمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۴۳۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام پرورش کد ملی ۱۲۸۴۵۰۸۱۱۰ بسمت مدیرعامل و آقای محسن مشکاتی کد ملی ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ بنمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰ و آقای بهرام پرورش کد ملی ۱۲۸۴۵۰۸۱۱۰ بنمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ و آقای مجید کیانی کد ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ بنمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. همچنین اختیاراتی بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۸۲۵۴۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300492
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹ و ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ سرمایه شرکت از طریق سود انباشه و صدور سهام جدید از مبلغ هفتاد و شش میلیارد ریال بمبلغ دویست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال نقدی است که به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. به موضوع فعالیت فرعی شرکت (بند ب ماده ۲ اساسنامه) عبارات ذیل اضافه گردید: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد انجام فعالیت‌ها و خدمات آزمایشگاهی پس از کسب مجوزهای لازم، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۱۳۱۱۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564414
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۹۹۹۷۰۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657113
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کاروان به شماره ملی ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ برای بقیه مدت دو سال به سمت عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب و جایگزین آقای بهرام پرورش گردید. در سمت سایر اعضا هیات مدیره و امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود و هیات مدیره اختیاراتی به شرح پیوست صورتجلسه فوق الذکر به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۳۰۶۳۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9804669
آگهی تغییرات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۶ و ۲۷/۴/۱۳۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان بنمایندگی آقای علی محمد سهرابی و شرکت صنایع نساجی همدانیان بنمایندگی آقای حسین صبوخانیان و شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان بنمایندگی آقای بهرام پرورش و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بنمایندگی آقای سید حسین بدخشیان و شرکت بازرگانی همدانیان بنمایندگی آقای مهرداد رومی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای علی محمد سهرابی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین بدخشیان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام پرورش را بسمت مدیرعامل شرکت و عضو هیئت مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و شرح فعالیت و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره ۲/۶/۸۸ بتصویب رسید. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ترازنامه سال مالی ۸۷ بتصویب رسید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726356
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴ و ۱۶/۵/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای علیمحمد سهرابی به کد ملی ۱۲۸۹۹۲۴۸۰۵ و کدپستی ۸۱۳۴۸۷۸۴۹۳ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد رومی به کد ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ و کدپستی ۸۱۵۳۶۴۴۸۳۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام پرورش به کد ملی ۱۲۸۴۵۰۸۱۱۰ و کدپستی ۸۱۳۵۸۵۷۳۱۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی به کد ملی ۱۲۸۶۵۶۱۰۵۱ و کدپستی ۸۱۴۳۸۴۴۹۳۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۴۳۱۰ و آقای مجید کیانی به کد ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۵۸۴۱ به نمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۲ سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043493
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آذرین حساب به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۰۷۷۲۱۲۲۸۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269248
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

آقای محسن مشکاتی کد ملی: ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به سمت رییس هیئت مدیره آقای غلامحسین احمدی کد ملی: ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به نمایندگی صنایع نساجی همدانیان نایب رییس هیئت مدیره آقای مجتبی کاروان کد ملی: ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی داوری دولت آبادی کد ملی: ۱۲۸۴۵۵۸۷۵۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی: ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۶ انتخاب گردیدند و با توجه به اساسنامه شرکت، شرح وظایف و اختیارات مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض گردید: الف) اختیارات: انجام کلیه امور جاری شرکت: کنترل و تایید کلیه اسناد و اوراق شرکت از نظر انطباق با مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها. کنترل و تایید صورت‌های مالی و تنظیم بودجه سالانه و ارایه گزارشات مربوطه برای طرح در هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه کارکنان و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش بر اساس سیستم ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی و سایر شرایط استخدام. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصویب هر نوع قرارداد و موافقت نامه و اصلاحیه‌های آن‌ها به منظور خرید و فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و یا تحصیل و یا واگذاران آن‌ها و همچنین واگذاری هر نوع حقوق و امتیازات و منافع به صورت اعم از این که طرف ایرانی و یا خارجی باشد تا سقف مبلغ مورد معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. اجاره، استجاره، واگذاری مورد اجاره، فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها تا سقف مبلغ معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. به امانت گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌ها و شرکت‌ها و موسسات حقوقی و استرداد آن‌ها در چارچوب عملیات جاری شرکت با اطلاع هیئت مدیره. تقدیم درخواست ثبت علایم و اختراعات و فرمول‌های مرتبط با شرکت و پیگیری تا ثبت کامل و رعایت حقوق شرکت. اقامه و دفاع از هر گونه دعاوی حقوقی و جزایی له یا علیه شرکت و استیفای هر گونه حقوق با حق توکیل به غیر ولو کرارا. تهیه، امضا و اعلام هر گونه گزارش مورد نیاز بورس. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. ب) شرح وظایف: برنامه ریزی و تنظیم امور جاری شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره، نظارت بر اجرای خط مشی‌ها، دسترسی به اهداف، مقررات و دستورالعمل‌ها. پیگیری کنترل کامل آماری و عملیاتی در عملکرد واحدهای مختلف شرکت اعم از تولید، فنی مهندسی و کنترل کیفیت، مالی، بازرگانی و اداری، ارایه راهنمایی و دستورات لازم به منظور انطباق و هماهنگی کامل واحدهای شرکت. ارایه پیشنهادات و نظرات بررسی شده و علمی و عملی در راستای تحقق اهداف شرکت. بررسی عملکرد واحدهای مختلف، اصلاح برنامه‌ها و برقراری برنامه‌های جبرانی با توجه به محدودیت‌ها و امکانات به منظور دسترسی به برنامه ریزی و اهداف تعیین شده. عقد قراردادهای تامین منابع و مواد اولیه در قالب آیین نامه‌های شرکت به خصوص آیین نامه معاملات در شروع هر سال مالی. کنترل کمی و کیفی تولید با توجه به گزارشات دریافتی و عملکرد واحدها و نظرات مشتریان و ارایه طریق و راهنمایی‌های لازم به منظور دسترسی به استانداردهای کمی و کیفی تولید. انجام اقدامات لازم به منظور افزایش کمی و کیفیت محصولات شرکت با حذف موانع و مشکلات. نظارت بر تنظیم پروسس‌های مرتبط به محصولات جدید و اجرایی نمودن آن‌ها پس از بررسی کامل از نظر اقتصادی بودن تولید محصولات جدید ذکر شده. نظارت کامل بر انجام صحیح و به موقع خریدهای خارجی اعم از مواد، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات و انطباق مشخصات فنی آن‌ها با مشخصات استاندارد مورد نیاز شرکت و رعایت آیین نامه معاملات. تایید کامل اسناد و اوراق بهادار، درخواست‌ها و سفارشات کالا و تجهیزات با بررسی لازم و در نظر گرفتن آیین نامه معاملات و حدود اختیارات. برنامه ریزی در راستای تامین، آموزش و نگهداری منابع انسانی شرکت و ایجاد سازمان یادگیرنده برای دسترسی به مدیریت دانش. تعیین حقوق و پاداش، ترفیع، تنبیه و بازنشستگی منابع انسانی بر اساس سیستم‌های مصوب هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصمیم سازی و شرکت در جلسات هیئت مدیره با ارایه گزارشات، آمارها و تحلیل‌های کارشناسی برای سهولت در تصمیم گیری اعضا. پیشنهاد برقراری و تشکیل جلسات هیئت مدیره به رییس هیئت مدیره برای جلسات فوری و اضطراری در مورد مسایل خاص. صدور بخشنامه، روش و دستورالعمل‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیئت مدیره. برقراری تماس‌های لازم با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف و مشتریان داخلی و حسب ضرورت سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی به منظور تامین اهداف و گسترش فعالیت‌های شرکت. نظارت و پیگیری امور حقوقی شرکت به منظور دفاع از حقوق شرکت در محاکم و هیات‌ها در مقابل اشخاص ثالث. تماس و ارتباط دایم با دانشگاه‌ها و موسسات و سازمان‌های علمی داخلی و خارجی به منظور کسب اطلاعات بیشتر برای دسترسی بهتر به اهداف شرکت. شرکت و صدور مجوز شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی داخلی و همچنین ماموریت‌های داخل کشور پس از اخذ تاییدیه هیئت مدیره. انجام ماموریت‌های خارج از کشور و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی خارج از کشور با تایید هیئت مدیره شرکت و تصویب هیئت مدیره موسسه (تبصره: صدور حکم ماموریت مسافرت خارجی توسط رییس هیئت مدیره صورت می‌گیرد). بررسی و تحلیل قراردادهای پیمانکاران و تایید آن‌ها در حد اختیارات و تنظیم گزارش برای موارد بیش از اختیارات به منظور تصمیم گیری هیئت مدیره. تشکیل جلسات داخلی، مدیران، سرپرستان، در صورت لزوم کارشناسان شرکت برای اداره بهتر امور جاری و رفع مشکلات و اصلاح برنامه‌های جاری. هماهنگ نمودن کامل شرکت با روش‌های جدید و مدرن با اخذ ایده و بررسی عملکرد سایر شرکت‌ها و کارخانجات مشابه در زمینه بهبود تولیدات و عملکرد شرکت. انجام و یا پیشنهاد کلیه اموری که در راستای اجرای بهتر عملیات شرکت ضرورت دارد و در شرح وظایف منظور نشده با توجه به حدود و اختیارات تفویض شده توسط هیئت مدیره. هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۵۱۱۰۳۱۳۱۴۱۸۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13913398
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شماره شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمودند روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ وشرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰ وشرکت صنایع نساجی همدانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ وشرکت بازرگانی همدانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰ وشرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ بعنوان اعضای هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش۹۶۱۲۱۳۸۹۸۵۰۳۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968068
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به کدملی کدملی: ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان. بسمت رییس هیئت مدیره و دکتر غلامحسین احمدی به کدملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به عنوان نماینده شرکت صنایع نساجی همدانیان بسمت نایب رییس هیئت مدیره ومجتبی کاروان به کدملی کدملی: ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه و احداث همدانیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین آربیع به کدملی ۱۲۸۶۵۶۰۳۷۳ به عنوان نماینده شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان عضو هیئت مدیره و مصطفی داوری دولت آبادی به کدملی ۱۲۸۴۵۵۸۷۵۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی همدانیان عضو هیئت مدیره از تاریخ ۳۱/۴/۹۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و براوات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۷۰۱۱۹۶۷۵۸۱۵۶۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221029
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۳ - ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شماره شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه