شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260089010


شماره ثبت:
1252
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1377/12/26
آدرس:
تهران-خيابان افريقا-بالاتر از خيابان ظفر-كوچه نور-پلاك6-طبقه دوم-شركت سخت آژند 8787144345

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی اصغر رضایی 1064126
آقای سعید صائمی 1064126
آقای فاتح ژیان 1064126
آقای مهدی امیرمقدمی 1117148
کامران مهرانی 1117148
آقای محمدجواد جوادی ندا 12687807
آقای علی پوررکنی صالحان 12687807
آقای امیرحسین اکبریان 12687807
آقای سیدمحمدحسین مدنی 12905547
حمیدرضا یمینی شریف 12905547
آقای حامد نورانی 13240460
آقای مصطفی جعفری کجور 13240460
آقای کیوان ماموری 13861169
آقای سیداحمد حسینی تکلردی 14087705
خانم زینب دلیری 14087705
محمد قائد 14087705
آقای محمدرضا صادقی خطیبانی 14087705
آقای عزیز قشقایی 14087705

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 936545
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور سهامی عام شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰ و کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقای فاتح ژیان نماینده جدید شرکت تولیدی موتور، گیربکس واکسل سایپا بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند. ش۲۰۱۶۱۰۸۷۷۱۱۱۷۷۰۵۶۹۶۱ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064126
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰ کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۱/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: شرکت گسترش انتخاب برتر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۹۴۱۹ به نمایندگی آقای کامران مهرانی به شماره ملی ۰۰۵۲۶۰۴۷۶۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ به نمایندگی آقای علی اصغر رضائی به شماره ملی ۱۱۷۰۵۹۴۳۵۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی پور رکنی صالحان به شماره ملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به نمایندگی آقای فاتح ژیان به شماره ملی ۲۸۷۱۸۸۰۸۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید صائمی به شماره ملی ۰۳۲۲۴۷۵۴۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهاء دار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایرنامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۴۳۴۳۷ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100182
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰ کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۱/۲/۹۲ شرکت تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ مدیرعامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و دارای اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامه مصوب اساسنامه و آیین نامه مربوط می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود: الف اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره ب نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل ج ارجاع امور به داوری و انتخاب داور و ختم دعوی به سازش با موافقت هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در حدود قوانین و مقررات مربوط د تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای خود به آنان ه تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای رسیدگی و تسلیم به مجمع عمومی ۲ وظایف و اختیارات مدیرعامل: ۱ ۲ مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت است که بر کلیه واحدهای تابعه شرکت سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور و منافع و سرمایه و اموال و دارایی شرکت و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع و هیئت مدیره می‌باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود. ۲ ۲ اجرای مصوبات مجمع و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور شرکت و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن ۳ ۲ اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور شرکت و حفاظت اموال و دارائیهای آن ۴ ۲ تهیه و ارائه طرح‌های جامع و کلی در راستای اهداف شرکت به هیئت مدیره. ۵ ۲ تهیه آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت و ارائه به هیئت مدیره برای بررسی و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع ۶ ۲ تهیه آیین نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌ها و ضوابط موردنیاز شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره برای بررسی پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع ۷ ۲ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مال و عملیاتی شرکت جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن حداکثر ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع ۸ ۲ تهیه و تنظیم بودجه اصلاح متمم بودجه سالانه برای تسلیم به هیئت مدیره در مواعد مقرره و اجرای مفاد آنها پس از تصویب با رعایت آیین نامه‌های شرکت. ۹ ۲ مدیرعامل مکلف است برنامه و بودجه سال بعد شرکت را تهیه و تا یک ماه قبل از پایان سال به تصویب هیئت مدیره برساند. ۱۰ ۲ مدیرعامل مکلف است منتهی تا پانزدهم هر ماه صورت حساب درآمد و هزینه عملکرد یک ماهه شرکت را به هیئت مدیره تسلیم نماید. ۱۱ ۲ مدیرعامل موظف است هر شش ماه یکبار نسبت به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارایی و دیون شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام نماید. ۱۲ ۲ نمایندگی شرکت در برابر ادارات موسسات دولتی و خصوصی ۱۳ ۲ امضای کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور قبولی تعهد ظهرنویسی پرداخت و واخواست ارواق تجاری وصول مطالبات پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید فروش اجاره استیجاره تغییر و تبدیل و فسخ قرارداد مطالبات رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول شرکت در برابر دیون = اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد پس از تصویب هیئت مدیره و یا در قالب اختیارات تفویض شده به وی به اتفاق اعضای منتخب هیئت مدیره که به استناد ماده ۳۷ شرح وظایف هیئت مدیره پذیرفته است. ۱۴ ۲ همکاری با هیئت مدیره در تهیه طرح تشکیلات اداری شرکت و واحدهای تابعه متناسب با نیازهای شرکت و حجم کار و درآمد و برنامه جهت ارائه به مجمع. ۱۵ ۲ تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای پیشبرد امور شرکت. ۱۶ ۲ تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباتی درباره کارکنان شرکت براساس مقررات موضوعه. ۱۷ ۲ عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه شرکت و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری شرکت را به عهده دارند. ۱۸ ۲ پیشنهاد استخدام پرسنل موردنیاز شرکت براساس تشکیلات مصوب و مفاد اساسنامه و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و یا پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررت. ۱۹ ۲ مدیرعامل می‌تواند به منظور تسریع در امور جاری قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از مسئولان دیگر با شرکت با تصویب هیئت مدیره تفویض نماید. ۲۰ ۲ انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب صرفا" به عهده مدیرعامل میباشد. ۲۱ ۲ کلیه مطالبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می‌شود و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲۲ ۲ مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت علاوه بر مسئولیت‌های مطرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل نیز است. ش۱۶۶۸۵۶۵ ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117148
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰ کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۴/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصوی رسید. آقای علی اصغر رضایی به کدملی ۱۱۷۰۵۹۴۳۵۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۵۶۵ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ آقای کامران مهرانی به کدملی ۰۰۵۲۶۰۴۷۶۴ به نمایندگی از شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۰۶ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ آقای مهدی امیرمقدمی به کدملی ۴۲۸۳۲۴۲۹۰۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انتخاب برتر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۹۴۱۹ آقای علی پوررکنی صالحان به کدملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ آقای فاتح ژیان به کدملی ۲۸۷۱۸۸۰۸۶۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ از تاریخ ۲/۴/۹۲ لغایت ۲/۴/۹۴ به مدت دو سال شمسی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی موسسه و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و مادام که بازرس جدید انتخاب نشده بازرس قبلی می‌بایست در سمت خود انجام وظیفه نماید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. آقای کامران مهرانی به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) آقای علی پوررکنی صالحان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) آقای علی اصغر رضایی به سمت عضو اصلی و مدیرعامل آقای مهدی امیرمقدمی به عنوان عضو هیئت مدیره (غیرموظف) آقای فاتح ژیان به عنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف) انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهاءدار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۷۶۰۶۷ ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687782
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن اور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) به شماره ثبت۱۳۹۲ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰، شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۶۳۹۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۴۱۵۹۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ و شرکت اراک خودرو دیزل (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۶۴۹۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۱۲۹۱۲۶۰۰۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687807
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن اور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) به شماره ثبت۱۳۹۲ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ به نمایندگی آقای علی پوررکنی صالحان به کدملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت۲۳۹۵۴۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۶۳۹۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به نمایندگی آقای حامد نورانی به کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۴۱۵۹۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ به نمایندگی آقای عزیز قشقایی به کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶، شرکت اراک خودرو دیزل (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۰۸۸ وشناسه ملی۱۰۷۸۰۱۴۶۴۹۰ به نمایندگی آقای امیرحسین اکبریان به کدملی ۰۰۶۶۲۰۷۳۵۵ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی به کدملی ۱۱۷۰۵۹۴۳۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۱۲۶۲۲۵۹۷۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742221
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن اور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد نامه شماره ۰۸۵ ۲۴۵۹۵۸ , ۹۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۹۴۰۹۰۱۹۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۲۹۴۰۹۰۱۹۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۲۹۴۰۹۰۱۹ سهم یک هزارریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۱۲۴۲۴۸۶۵۴۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905503
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ و آقای علی اصغر رضایی کدملی ۱۱۷۰۵۹۴۳۵۲ و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ و آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ و آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۲۱۹۱۷۷۷۳۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905547
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسین مدنی کدملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به نمایندگی شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی کدملی ۱۱۷۰۵۹۴۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و آوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۴۲۱۶۷۷۲۳۷۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923952
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه کاربرد تحقیق به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. ش۹۵۰۵۰۲۳۸۲۴۸۲۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990051
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شعبه در واحد ثبتی تهران به خیابان آفریقا - بالاتر ازخیابان ظفر - کوچه نور - پلاک ۶ - طبقه۲ - کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۳۱۱شرکت سخت آژند تغییر یافت. ش۹۵۰۶۰۷۱۶۳۸۱۲۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240460
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۵ آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی جعفری کجور به کدملی ۲۲۰۰۷۴۲۳۸۱ به نمایندگی شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی کدملی ۱۱۷۰۵۹۴۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۱۵۶۱۳۹۷۹۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419024
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استنادنامه شماره ۰۰۶/۲۹۳۰۷۲ , ۹۶۹ مورخ ۶/۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ و بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۵ در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹۴۰۹۰۱۹۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ترتیب مبلغ ۱۷۳۸۱۴۲۴۴۰ از محل مطالبات حال شده و ۶۸۸۵۲۸۳۸۵۶۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافت. لذا ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰سهم عادی یک هزار ریالی با نام عادی است و تماما پرداخت شده است. ش۹۶۰۲۱۸۱۹۶۷۶۲۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550001
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۵۱۷۲۰۸۶۵۳۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564803
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۱۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۲۶۲۶۷۷۴۴۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564822
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی به کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی به کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی آقای علی اصغررضایی به کدملی ۱۱۷۰۵۹۴۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱ با نمایندگی آقای مصطفی جعفری کجور به کدملی ۲۲۰۰۷۴۲۳۸۱ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۱۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف به کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۵۲۶۵۷۹۳۶۰۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861169
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به نامه شماره ۵۲۸۰۶ مورخ ۹۶/۹/۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم، آقای کیوان ماموری با کد ملی ۰۴۵۱۷۱۶۲۴۸ بعنوان نماینده جدید این شرکت در هیئت مدیره معرفی گردید. در نتیجه: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی با کد ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف)؛ و شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۶۳۹۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی با کد ملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف)؛ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۴۱۲۰۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱ با نمایندگی آقای مصطفی جعفری کجور با کد ملی ۲۲۰۰۷۴۲۳۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف)؛ و. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی آقای کیوان ماموری با کد ملی ۰۴۵۱۷۱۶۲۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف)؛ وشرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۱۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف با کد ملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیر موظف)؛ وای عزیز قشقایی با کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۱۱۷۹۶۸۸۷۵۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087705
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت۲۳۹۵۴۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی محمد قائد کدملی ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۴۱۲۰۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱ با نمایندگی سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۴۱۵۹۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ با نمایندگی محمدرضا صادقی خطیبانی کدملی ۳۳۹۰۲۵۹۹۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی زینب دلیری کدملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۶۳۹۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ با نمایندگی عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تاتاریخ۹/۵/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۴۰۲۴۹۸۱۷۷۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194599
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی۱۳۹۶مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه