شرکت ذوب آهن اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260085303


شماره ثبت:
25230
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1353/6/31
آدرس:
اصفهان ابتداي اتوبان ذوب آهن بلوار شفق مجموعه اداره آموزشي ذوب آهن 8178647658

اشخاص

عنوان طبق آگهی
میر مسعود میر حسینی 13305693
آقای منصور یزدی زاده 13305693
آقای احمد صادقی 13305693
محمد یاسر طیب نیا 13305693
آقای سیدابوتراب فاضل 13587740
حسین ناجی 14099837

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1674162
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱صورتهای مالی وتراز نامه سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید ۳روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۰۱۵۳۹۳۵۴۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972783
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۰۱۳۵/۴۱ مورخ ۲۰/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد صادقی کدملی ۴۴۳۲۰۵۸۸۹۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۲۷۱۰۶۶۱۶۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974204
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۰۱۳۳/۴۱ مورخ ۲۰/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به بند (ب) موضوعات فرعی ماده ۲اساسنامه شرکت الحاق گردید: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد، ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح ش۹۵۰۵۲۸۸۷۳۷۵۲۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974205
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۰۱۳۰/۴۱ مورخ ۲۰/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی امجد تراز به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه و آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری صباتامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ ش۹۵۰۵۲۸۳۶۲۲۳۳۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305693
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۴۹۴۴/۴۱ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صدرتامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای احمد صادقی به شماره ملی ۴۴۳۲۰۵۸۸۹۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت، آقایان: میر مسعود میر حسینی به شماره ملی ۴۵۹۰۱۷۳۲۴۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰، محمد یاسر طیب نیا کدملی ۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰ بعنوان نماینده مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ و منصور یزدی زاده به شماره ملی ۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴ بعنوان نماینده شرکت شرکت فرآورده‌های نسوز ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۷ تعیین گردیدند. به استناد ماده ۴۴ اساسنامه، امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری تواما با دو امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت معتبرمی باشد و این اختیار بنا به صلاحدید قابل تفویض به سایر مدیران داخلی شرکت می‌باشد. ش۹۵۱۱۲۴۸۸۰۴۰۸۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305695
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۱۲/۳۰۷۴۸۵ , ۹۵۹ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اواق بهادار و نامه شماره ۲۵۱۲۱/۴۱ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت به استناد گزارش کارشناسی رسمی دادگستری شماره ۱۱۱۴/۹۴ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ از محل مازاد تجدید ارزیابی و صدور سهام جدید از مبلغ ۷۸۶۸۴۰۵۶۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۱۸۰۵۸۷۰۱۹۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۳۳۱۸۰۵۸۷۰۱۹۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۳۳۱۸۰۵۸۷۰۱۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۱۱۲۴۶۱۳۶۲۴۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565052
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۰۵۲۰/۴۱ مورخ ۱۱/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی وحسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه و آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال، تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۶۸۰۶۱۴۹۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587740
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۹۹۹۴/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوتراب فاضل (شماره ملی ۱۲۸۵۷۲۵۲۲۰) بعنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ برای مدت باقی مانده دوره هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۷ انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۰۹۳۲۵۵۶۲۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587744
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ و نامه شماره ۹۹۷۴/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده ۱۲۴ قانون تجارت و ۴۲ اساسنامه، هیئت مدیره شرکت بخشی از اختیارات اساسنامه‌ای خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌نماید: اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه وآئین نامه‌های مصوب ذیربط. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی، خصوصی و موسسات عمومی و مراجع قانونی. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمات کارکنان انفصالی. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست در دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و باحق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجراییه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با حق توکیل به غیر. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه به بازرس یا بازرسان و حسابرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص عملکرد، وضعیت مالی ومسایل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت به هیئت مدیره. اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت ابلاغ شده از طرف هیئت مدیره و همچنین مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه. ب: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در آئین نامه معاملات را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌نماید. ماده ۱۲ آئین نامه تضامین در خصوص پیش پرداخت‌ها بندهای «د» و «ک» ماده ۹ آئین نامه معاملات به شرح ذیل: بند د: خرید، اجاره اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع ذیصلاح تعیین شده باشد. بند ک: خرید کالا از طریق بورس و مطابق قوانین و ضوابط سازمان بورس (قیمت خرید کالا از بورس توسط حوزۀ معاونت خرید تعیین و به اطلاع کمیسیون معاملات خواهد رسید (قیمت نهایی براساس عرضه و تقاضا در بورس قطعی می‌شود). مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات کشور انجام نماید. ش۹۶۰۶۰۹۱۹۴۵۳۸۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099837
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ و نامه شماره ۷۱۳۲ مورخ ۲۸/۳/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی به شماره ملی ۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴ فراورده‌های نسوز ایران وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ به عنوان مدیرعامل ۲ اقای حسین ناجی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان رییس هیات مدیره ۳ آقای احمد صادقی به شماره ملی ۴۴۳۲۰۵۸۸۹۷ سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت ۴ آقای سیدابوتراب فاضل شماره ملی ۱۲۸۵۷۲۵۲۲۰ بعنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ ۵ آقای میر مسعود میر حسینی به شماره ملی ۴۵۹۰۱۷۳۲۴۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۷ انتخاب گردید امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره شرکت معتبر می‌باشد ش۹۷۰۴۱۰۷۸۹۵۴۵۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240578
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ و نامه شماره ۱۱۷۹۴ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت توسعه معادن پارس تامین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳ و شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ و شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۵۱۵۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۷۱۰۹۰۰۶۳۱۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه