شرکت حیات ونک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260067418


شماره ثبت:
291
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1382/9/27
آدرس:
سميرم - شهر ونك 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمدرضا شمس 13590882
آقای محمد کردی 13590882
محمدابراهیم خزاعی 13590882
آقای رمضان رحیمی 13590882
آقای کرامت اله امیری فرد 13590882
آقای محمود سلیمانی 13590882
محمد رضا ربانی 13590931
آقای کریم اله رضائی 13590931

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13590882
آگهی تغییرات شرکت حیات ونک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۷۴۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا شمس به شماره ملی ۱۲۸۷۷۳۱۰۶۶ و رمضان رحیمی بشماره ملی ۱۲۰۹۵۳۵۶۷۱ و کریم اله رضائی بشاره ملی ۱۲۰۹۵۴۵۶۹۷ و محمدرضا ربانی بشماره ملی ۵۱۲۹۸۱۰۵۰۳ و محمد کردی بشماره ملی ۱۲۰۹۵۴۳۶۱۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کرامت امیری فرد به کدملی ۲۲۹۶۵۲۵۶۸۷ بعنوان بازرس اصلی و محمدابراهیم خزاعی به کدملی ۱۲۸۶۲۶۱۹۹۶ بعنوان بازرس اصلی و محمود سلیمانی به کدملی ۱۲۰۹۵۵۴۲۶۷ بعنوان بازرس علی البدال برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شهرضا و روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۶۱۲۱۹۶۷۵۳۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمیرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590931
آگهی تغییرات شرکت حیات ونک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۷۴۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ربانی بشماره ملی ۵۱۲۹۸۱۰۵۰۳بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد کردی بشاره ملی ۱۲۰۹۵۴۳۶۱۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و رمضان رحیمی بشماره ملی ۱۲۰۹۵۳۵۶۷۱بعنوان عضو هیئت مدیره و احمدرضا شمس به شماره ملی ۱۲۸۷۷۳۱۰۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و کریم اله رضائی بشماره ملی ۱۲۰۹۵۴۵۴۹۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۶۱۲۶۱۵۶۱۰۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمیرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه