شرکت داروسازی امین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260063258


شماره ثبت:
267
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1363/6/3
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان فلاورجان - بخش پيربكران - شهر بهاران شهر-آزادگان-خيابان گلستان-بلوار خليج فارس-پلاك 70-طبقه همكف- 8459143344

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمود بانکی 1105581
آقای اکبر بیات 1105581
آقای فریدون سیامک نژاد 1105581
آقای عباس جعفریان دهکردی 1610571
آقای فرامرز شریعت 1610571
آقای پویا بانکی 10180228
آقای مجید ترکمان 10180228
آقای محمد مهدی حقوقی 12777331
احمد علی شریفانی 13544374
آقای فضل اله حیدرنژاد ثانی 13544374
آقای سیدمحمد سادات 14262095
آقای محمود نجفی عرب 14262095

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 627484
آگهی تغییراتشرکت داروسازی امین سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

بموجب نامه شماره ۹۱۹۲۹ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ و با کدپستی ۱۵۶۶۸۴۵۴۳۱ و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ و با کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۹۴۸ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۴۷۰۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018009
آگهی تغییرات در شرکت داروسازی امین سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

بموجب نامه شماره ۹۱۵۵۲۹ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ منضم بصورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه کیهان درج و منتشر می‌گردد. ۱ شرکت داروسازی کوثر آقای فریدون سیامک نژاد را بعنوان نماینده خود در هیئت مدیره به جای آقای سید فتح اله میر محمد مکی معرفی و نامبرده بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۱۴۸۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105581
آگهی تغییرات در شرکت داروسازی امین سهامی عام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ شماره ثبت ۲۶۷

بموجب نامه شماره ۹۲۱۷۳۲ مورخ ۲۲/۳/۹۲ شرکت منضم به صورت جلسه مجمع مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱. ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲. شرکت داروسازی کوثر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲ و با کدپستی ۱۳۸۸۱۵۴۳۱۱ و شرکت پارس دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ و با کدپستی ۱۶۵۴۷۱۳۶۹۱ و شرکت کومین زاد نیرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ و با کدپستی ۱۵۸۸۷۳۵۴۱۳ و شرکت اعلاء نیرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰ و با کدپستی ۱۵۸۸۷۵۶۸۱۳ و شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ و با کدپستی ۱۵۱۴۷۱۷۸۱۱ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۳. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ و با کدپستی ۱۵۶۶۸۴۵۴۳۱ و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ و با کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۹۴۸ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۵. هیئت مدیره آقای محمود بانکی با کد ملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ و کدپستی ۱۹۶۱۶۱۳۹۵۱ نماینده شرکت داروسازی کوثر را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فریدون سیامک نژاد با کد ملی ۰۰۴۲۲۹۴۵۷۶ و کدپستی ۱۹۷۹۷۴۴۳۵۱ نماینده شرکت طرح توسعه کوثر امین و آقای مجید ترکمان با کد ملی ۳۹۳۰۱۶۳۰۹۸ و کدپستی ۱۴۸۷۶۳۵۷۳۳ نماینده شرکت پارس دارو و آقای اکبر بیات با کد ملی ۰۰۳۶۲۲۳۷۶۱ و کدپستی ۱۹۱۳۷۷۷۴۵۵ نماینده شرکت کومین زاد نیرو را بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای فضل اله حیدرنژاد ثانی با کد ملی ۱۳۷۷۱۰۰۹۵۲ و کدپستی ۱۴۸۱۸۷۴۶۱۸ نماینده شرکت اعلاء نیرو را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی به امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۹۶۴۶۲۷۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1500252
آگهی تغییرات در شرکت داروسازی امین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۷

بموجب نامه شماره ۹۳۱۱۴۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ شرکت منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و با کدپستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و با کدپستی ۱۵۵۴۶۱۳۳۱۷ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند. ش۱۸۴۲۶۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610571
آگهی تغییرات در شرکت داروسازی امین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷

بموجب نامه شماره ۹۳۳۱۹۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۳ شرکت منضم به صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ شرکت پارس دارو آقای عباس جعفریان دهکردی با کد ملی ۴۶۲۱۳۹۶۹۵۱ را بعنوان نماینده خود در هیئت مدیره معرفی و شرکت طرح توسعه کوثر امین آقای فرامرز شریعت با کد ملی ۴۵۹۰۹۶۶۷۳۵ را بعنوان نماینده خود در هیئت مدیره معرفی نمود. ۲ هیئت مدیره نامبردگان را در سمت عضو و مابقی اعضاء برای بقیه مدت تصدی در سمت‌های خود ابقاء شده‌اند. ش۱۸۶۶۷۲۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695923
آگهی تغییرات در سرمایه شرکت دارو سازی امین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷

بموجب نامه شماره ۹۳۴۸۳۶ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۳ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۷/۱۳۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال بمبلغ پانصد و هشتاد میلیارد ریال از طریق سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت زمین مورد تصویب قرار گرفت و اجازه اصلاح ماده ۵ اساسنامه را بشرح ذیل به هیئت مدیره تنفیذ نمود و اجاره فروش پاره سهم ایجاد شده را به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۸۰ ریال است که به ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۰ سهم هزار ریالی بانام منقسم و تماما در حسابهای شرکت موجود است. ۲ هیئت مدیره با توجه به اختیار تنفیذ مجمع فوق الذکر افزایش سرمایه و فروش پاره سهام ایجاد شده افزایش سرمایه را تمام شده تلقی و ماده ۵ اساسنامه را بشرح فوق اصلاح نمود. ش۱۸۸۸۱۳۷ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695931
آگهی تغییرات در سرمایه شرکت داروسازی امین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷

بموجب نامه شماره ۹۳۴۸۳۶ مورخ ۱۰/۸/۹۳ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال بمبلغ پانصد و هشتاد میلیارد ریال از طریق سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت زمین مورد تصویب قرار گرفت و اجازه اصلاح ماده ۵ اساسنامه را بشرح ذیل به هیئت مدیره تنفیذ نمود و اجازه فروش پاره سهم ایجاد شده را به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۸۰ ریال است که به ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۰ سهم هزار ریالی با نام منقسم و تماما در حسابهای شرکت موجود است. ۲ هیئت مدیره با توجه به اختیار تنفیذ مجمع فوق الذکر افزایش سرمایه و فروش پاره سهام ایجاد شده افزایش سرمایه را تمام شده تلقی و ماده ۵ اساسنامه را بشرح فوق اصلاح نمود. ش۱۸۸۸۱۳۸ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10180228
آگهی تغییرات در شرکت داروسازی امین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ ثبت شده بشماره ۲۶۷

بموجب نامه شماره ۹۰۱۰۹۵ مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت منضم بصورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۳/۹۰ و هیئت مدیره ۱۷/۳/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ با توجه به عدم اتمام دوره مدیریت اعضاء هیئت مدیره قبلی، همگی آنها از سمت خود عزل گردید. ۳ شرکت داروسازی کوثر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲ و کدپستی ۱۳۸۸۱۵۴۳۱۱ و شرکت پارس دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ و با کدپستی ۱۶۵۴۷۱۳۶۹۱ و شرکت پخش مکتاف با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷ و با کدپستی ۱۵۱۴۶۴۴۹۱۴ و شرکت اعلاء نیرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰ و با کدپستی ۱۵۸۸۷۵۶۸۱۳ و شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثر امین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ و با کدپستی ۱۵۱۴۷۱۷۸۱۱ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ و با کدپستی ۱۹۹۴۹۸۸۳۵۵ و موسسه حسابرسی کاربردار قام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ و با کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۹۴۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۶ هیئت مدیره: آقای محمود بانکی با کد ملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ و کدپستی ۱۹۶۱۶۱۳۹۵۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثر امین را بسمت رئیس و آقای پویا بانکی با کد ملی ۰۰۶۸۱۳۵۰۴۱ و کدپستی ۱۹۶۱۶۱۳۹۶۷ نماینده شرکت داروسازی کوثر را بسمت نایب رئیس و آقای مجید ترکمان با کد ملی ۳۹۳۰۱۶۳۰۹۸ و با کدپستی ۱۴۸۷۶۳۵۷۳۳ نماینده شرکت پارس دارو را بسمت عضو و آقای اکبر بیات با کد ملی ۰۰۳۶۲۲۳۷۶۱ و با کدپستی ۱۹۱۳۷۷۷۴۵۵ نماینده شرکت پخش مکتاف را بسمت عضو و آقای فضل ا … حیدرنژاد ثانی با کد ملی ۱۳۷۷۱۰۰۹۵۲ و با کدپستی ۱۴۸۱۸۷۴۶۱۸ نماینده شرکت اعلاء نیرو را بسمت عضو و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را باامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10402132
آگهی تغییرات در سرمایه شرکت داروسازی امین سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ ثبت شده بشماره ۲۶۷

بموجب نامه شماره ۸۹۳۹۳۸ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ مجمع تصویب نمود که سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و اصلاح ماده ۵ اساسنامه و افزایش سرمایه شرکت را مجمع به هیئت مدیره تنفیذ نمود و همچنین با توجه به افزایش سرمایه فوق الذکر پاره سهم ایجاد شده از سهامداران سلب و اجازه فروش آن را مجمع به هیئت مدیره تنفیذ که از طریق سازمان بورس اوراق بهادار به فروش برساند. ۲ هیئت مدیره با توجه به اختیار تفویض مجمع فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۹ افزایش سرمایه را با توجه به گزارش بازرسی قانونی و با توجه گواهی شماره ۲۵۰۵/۹۱۷۳۶ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ بانک ملت شعبه اصفهان تمام شده تلقی و ماه ۵ اساسنامه را بشرح ذیل اصلاح نمود. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال است که به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم که تماما پرداخت شده است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10723279
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

بموجب نامه شماره ۹۱۹۲۹ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ و با کدپستی ۱۵۶۶۸۴۵۴۳۱ و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ و با کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۹۴۸ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777331
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی حقوقی به کدملی ۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶ به نمایندگی شرکت کومین زاد نیرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد و در سمت سایر اعضا و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۰۲۱۴۸۱۸۵۱۸۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896110
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی آزموده کاران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۱۵۴۹۸۵۲۱۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963416
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد سادات به کدملی ۱۲۸۱۷۴۳۰۲۱ نماینده شرکت کومین زاد نیرو را به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۳/۹۶ انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۳۲۳۹۸۸۰۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245377
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ و نامه شماره ۰۹۲/۳۰۱۴۸۰/۹۵۴ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۸۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال از طریق سود انباشته و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۸۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است منقسم به ۸۲۹۴۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی می‌باشد و تماما پرداخت شده است موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد انجام خدمات آزمایشگاهی در ارتباط با موضوعات شرکت و انجام خدمات کارمزدی و سفارش کار. تهیه، تولید و توزیع و بازاریابی (غیرهرمی غیرشبکه‌ای) داخلی و واردات انواع محصولات بیولوژیک و انواع مکملهای غذایی و دارویی (انسانی دامی)، بهداشتی در اشکال مختلف دارویی. انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه. برون سپاری فعالیتهای مرتبط با شرکت و سفارش کار. تولید محصولات تحت لیسانس و تولید مشترک (joint venture)) ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش۹۵۱۰۱۸۴۱۱۴۹۰۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488356
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب عملکرد سود (زیان) و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. - موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲، شرکت پارس دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶، شرکت کومین زاد نیرو (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲، شرکت اعلاء نیرو (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰ و شرکت طرح توسعه کوثر امین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۰۷۱۳۴۴۵۲۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544374
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ شرکت داروسازی کوثر به نمایندگی محمود بانکی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت طرح توسعه کوثر امین به نمایندگی فرامرز شریعت به شماره ملی۴۵۹۰۹۶۶۷۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پارس دارو به نمایندگی احمد علی شریفانی به شماره ملی۱۱۹۹۱۴۰۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کومین زاد نیرو به نمایندگی سیدمحمد سادات به شماره ملی۱۲۸۱۷۴۳۰۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اعلا نیرو به نمایندگی فضل ا … حیدرنژاد ثانی به شماره ملی۱۳۷۷۱۰۰۹۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله و بدون قید انحصار چکها، بروات و سفته‌ها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی به امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۵۱۴۴۴۰۱۸۱۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612148
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت از قبیل مالی، اداری، بازرگانی، فنی و غیره و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. استخدام، عزل و نصب پرسنل شامل کارکنان، روسا و مدیران شرکت براساس چارت سازمانی مصوب و همچنین تنبیه و تشویق آنان (در مورد مدیران با اطلاع هیئت مدیره). تعیین حقوق و مزایای کلیه پرسنل شرکت به جزء اعضاء هیئت مدیره و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوب بودجه مصوب (تعیین و افزایش حقوق مدیران با هماهنگی رئیس هیئت مدیره). پرداخت هزینه‌های شرکت در قالب بودجه و اختیارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای با رعایت آئین نامه‌های مربوطه. تنظیم بودجه سالانه شرکت شامل بودجه جاری و سرمایه‌ای اعم خرید دارائیها، پروژه‌ها، الحاقات و بازسازیها به همراه برنامه زمانبندی اجراء و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ضمنا هر گونه افزایش در بودجه‌های تصویبی تا سقف ۲۵٪ مجاز است و بیش از آن بایستی همراه با گزارش توجیهی آن به تصویب هیئت مدیره برسد. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه. هر نوع اصلاح و یا تغییر در قرارداهای منعقده که انجام آن ضروری باشد با مسئولیت مدیرعامل (تائید یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره در صورت افزایش رقم قرارداد بیش از ۵۰۰ میلیون ریال ضروری است). خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، قطعات، ملزومات، خدمات و سایر لوازم مورد نیاز شرکت با رعایت آئین نامه‌های مربوطه و رعایت صرفه و صلاح شرکت. عقد قرارداد در چارچوب و سقف ریالی مجاز آئین نامه معاملات با امضاء مدیرعامل مجاز می‌باشد. عقد قرارداد خرید خدمت و استخدام موقت پرسنل فقط با امضاء مدیرعامل. اخذ اعتبار و وام بلند مدت و کوتاه مدت از بانکها و موسسات در چارچوب مقررات و قوانین جاری به هر مبلغ و گزارش آن به هیئت مدیره. تعیین برنامه تولید محصولات شرکت. ارائه تخفیفات و ایجاد تسهیلات جهت فروش محصولات شرکت به شرکتهای توزیعی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت (بااطلاع رئیس هیئت مدیره). تفویض اختیار به مدیرعامل در خصوص تعیین نرخ داروهای صادراتی و هزینه عملیات کارمزدی برای تولید محصولات قراردادی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی مدیران ذیربط. مشارکت و بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی با تصویب هیئت مدیره. ش۹۶۰۶۲۶۴۶۴۹۴۲۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855191
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ مرکز اصلی شرکت در فلاورجان به بخش پیربکران شهر بهاران شهر آزادگان خیابان گلستان بلوار خلیج فارس پلاک ۷۰ طبقه همکف کدپستی ۴۳۳۴۴ ۸۴۵۹۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۱۵۳۶۴۵۸۲۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999135
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد نامه شماره ۳۳۸۳۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به عنوان موضوعات فرعی به ماده ۲ اساسنامه (موضوع فعالیت شرکت) اضافه گردید: تهیه، تولید، توزیع، داخلی و واردات و صادرات مواد غذایی به صورت پودری، انواع نوشیدنیها به اشکال مختلف، انواع شکلات. تهیه، تولید، توزیع، داخلی و واردات و صادرات فرآورده‌های طب سنتی و طبیعی. ش۹۷۰۲۰۵۴۹۵۱۴۹۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231147
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ شرکت پارس دارو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ و شرکت اعلاء نیرو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰ و شرکت طرح توسعه کوثر امین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ و شرکت تولید ایستگاهی نیرو واحد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۴۳۹ و شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۹۴۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت تولید ایستگاهی نیرو ویژه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۰۶۲ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۰۳۷۷۴۸۸۳۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262095
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شرکت تولید ایستگاهی نیرو ویژه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۰۶۲ به نمایندگی آقای محمود بانکی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ به سمت رییس هیات مدیره و شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۹۴۰ به نمایندگی سید محمد سادات به شماره ملی ۱۲۸۱۷۴۳۰۲۱ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت طرح توسعه کوثر امین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ به نمایندگی آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نگردید. ش۹۷۰۷۲۴۵۱۳۷۸۵۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275834
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

عطف به آگهی شماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۲۰۸۶۰۰۰۴۷۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۷ نام و مشخصات صحیح رییس هیات مدیره به شرح ذیل می‌باشد: شرکت تولید ایستگاهی نیرو واحد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۴۳۹ به نمایندگی محمود بانکی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ ش۹۷۰۸۰۱۷۷۷۱۲۷۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه