شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260057369


شماره ثبت:
17160
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1370/2/21
آدرس:
اصفهان - خيابان هزارجريب - خيابان ششم ملاصدرا - پلاك 12/1- طبقه اول 8168634157

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمود ارباب زاده 1159253
احمد دادوند 1674825
آقای ایاز اسماعیلی 1674825
مجتبی حسینی بالام 1674825
آقای رضا معصوم زاده 1674826
آقای حسن صابریان 10132732
آقای خسرو لطفی زاده 10132732
آقای نصرت اله افتخاری 10132732
آقای سلمان درویشی 13104600
آقای محمدجعفر پارسی 13308974
عطا ءاله برنا 13556523
محمد جواد کریمی 13556523

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622245
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ که در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۷ و کدپستی ۳۴۱۶۱۸۱۶۸۶ بعنوان نماینده شرکت فرآورده‌های نسوز قشم بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۸۲۰۳ بجای آقای حسن صابریان بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید در سمت اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۴۰۱۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159253
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۶۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴ و ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی احمد دادوند به کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۲ بنمایندگی محمود ارباب زاده با کد ملی ۴۶۵۰۳۱۷۸۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی صنعتی لاستیک‌های صنعتی مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ بنمایندگی مجتبی حسینی بالام با کد ملی ۱۲۸۷۹۲۲۹۹۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توکا تولید اسپادان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بنمایندگی محمد جواد کریمی به کد ملی ۱۲۸۶۴۱۸۱۳۵ و شرکت فرآورده‌های نسوز قشم شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۸۲۰۳ بنمایندگی فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ رضا معصوم زاده با کد ملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۸۸۰۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674825
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود ارباب زاده شماره ملی ۴۶۵۰۳۱۷۸۹۴ به نمایندگی شرک توکا تولید اسپادان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد داودند به شماره ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی حسینی بالام به شماره ملی ۱۲۸۷۹۲۲۹۹۶ به نمایندگی شرکت لاستیکهای صنعتی مبارکه عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای ایاز اسماعیلی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۴۵۴۴۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای فرشاد سلیمانی فرد به شماره ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۷ به نمایندگی شرکت فرآورده‌های نسوز قشم به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۲۴/۴/۹۴) انتخاب شدند. ضمنا در حق امضاء اوراق شرکت تغییری ایجاد نگردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۸۸۸۸۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674826
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا معصوم زاده به شماره ملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۸۸۶۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674828
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دادوند به شماره ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود ارباب زاده به شماره ملی ۴۶۵۰۳۱۷۸۹۴ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی حسینی بالام به شماره ملی ۱۲۸۷۹۲۲۹۹۶ به نمایندگی شرکت لاستیکهای صنعتی مبارکه به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ایاز اسماعیلی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۴۵۴۴۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۲ و آقای فرشاد سیلمانی فرد به شماره ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۷ به نمایندگی شرکت فرآورده‌های نسوز قشم به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۸۲۰۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۲۴/۴/۹۴) انتخاب شدند و در صاحبان امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۸۸۷۸۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10132732
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳ و ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بنمایندگی آقای جواد کریمی به کد ملی ۱۲۸۶۴۱۸۱۳۵ و کدپستی ۸۱۷۳۹۴۴۹۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذرای توکا فولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی آقای احمد دادوند به کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۸۹۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ بنمایندگی آقای مجتبی حسینی بالام به کد ملی ۱۲۸۷۹۲۲۹۹۶ و کدپستی ۸۱۶۳۹۴۳۹۹۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت نسوز قشم بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۸۲۰۳ بنمایندگی آقای حسن صابریان به کد ملی ۴۶۵۰۳۶۰۹۱۹ و کدپستی ۸۸۷۱۶۵۸۳۱۳ و شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ بنمایندگی آقای نصرت اله افتخاری به کد ملی ۳۹۶۱۶۵۹۶۰ و کدپستی ۸۱۵۴۸۷۵۴۱۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۶۷۷۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228727
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۱۳۸۹ آقای مجتبی حسین بالام بعنوان نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک، سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای منصور نصوحی گردید و همچنین آقای مجتبی حسینی بالام بشماره ملی ۱۲۸۷۹۲۲۹۹۶ و کدپستی ۸۱۶۲۹۲۳۹۹۶ بسمت مدیر عامل نیز برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید انتخاب گردید و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره و حق امضاء تغییری حاصل نگردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648542
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره با توجه به ماده ۴۲ و ۳۷، اساسنامه، اختیارات زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. انجام امور جاری شرکت تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه ساختار سازمانی شرکت، استخدام و اخراج، میزان حقوق و مزایا و تشویقات و تنبیهات پرسنل بر اساس آیین نامه‌ها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. صدور و ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق مصوبات هیئت مدیره. انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت) انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر و تبدیل، فسخ و یا اقامه در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام معاملات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا طبق مصوبات هیئت مدیره. ۱۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری و یا توافقنامه داوری ئ ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و یا قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه، تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه به هیئت مدیره و بازرس و حسابرس. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و حسابرس و بازرس. امضاء قراردادهای اجاره ماشین آلات و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم در پروژه‌های خارج از محل کارخانه به تنهائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت. ش۹۴۱۱۱۹۷۹۷۶۸۹۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856136
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس، مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه‌های دنیای اقتصاد و گسترش صنعت معدن و تجارت (صمت) جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردیدند. - تراز نامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب مجمع رسید. ش۹۵۰۳۲۶۳۰۷۳۳۸۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104600
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سلمان درویشی به شماره ملی ۲۶۹۰۹۵۱۷۰۳ به نمایندگی شرکت فرآورده‌های نسوز قشم سهامی خاص به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶) انتخاب گردید و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره و امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۰۸۱۱۸۴۲۶۳۲۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308974
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ آقای ایاز اسماعیلی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای احمد دادوند بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عطاله برنا و سلمان درویشی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محمدجعفر پارسی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۰۲۸۰۰ بعنوان نماینده شرکت توکا تولید اسپادان در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۶) معرفی و انتخاب گردیدند. ضمنا در امضاهای مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۱۱۲۶۲۳۵۶۱۷۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556518
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصادوصمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. شرکت‌های؛ سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸، توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱، تولیدی لاستیک‌های صنعتی مبارکه (سهامی خاص) ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱، بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ و فرآورده‌های نسوز قشم (سهامی خاص) ۱۰۹۸۰۲۶۸۲۰۳ به سمت اصلی اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۲۳۳۵۴۷۲۴۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556523
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایاز اسماعیلی۶۳۳۹۸۴۵۴۴۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توکا تدارک ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دادوند۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عطا اله برنا۱۲۸۴۴۳۳۵۶۰ به نمایندگی از شرکت لاستیک‌های صنعتی مبارکه بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمد جعفر پارسی۴۱۳۲۴۰۲۸۰۰ به نمایندگی از شرکت توکا تولید اسپادان ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواد کریمی۱۲۸۶۴۱۸۱۳۵ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز قشم ۱۰۹۸۰۲۶۸۲۰۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواد کریمی ۱۲۸۶۴۱۸۱۳۵را بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۵۲۳۱۸۸۳۳۴۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13880965
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد نامه شماره ۰۹۶/۳۲۰۲۳۵ , ۹۶۹ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی (با توجه به گواهی شماره ۱۲۰۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ بانک سپه شعبه مجتمع فولاد مبارکه) و مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش۹۶۱۱۲۹۲۴۶۴۶۵۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035289
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰به سمت بازرس اصلی و حسابرس موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۲۹۴۷۲۸۶۹۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه