شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260041071


شماره ثبت:
157
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1376/12/28
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان نائين - بخش مركزي - شهر نائين-شهرك صنعتي-كوچه (كارخانه توسعه وعمران)-جاده اصفهان-پلاك 0-طبقه همكف- 8391953141

اشخاص

عنوان طبق آگهی
کیانوش کیانی 1538416
حسن شفیعی نیستانک 1611675
آقای بهنام ولی نژاد 1611675
جواد محمدی 12908904
ابراهیم پوررمضان 12908904
محمد شاه صفی 14095421
ناصر حیدریان 14095421
آقای امیر بصیری پور 14095421

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1538416
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۳ و دیگر ضمائم واصله در مورخ ۳/۳/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ گزارش فعالیتهای هیئت مدیره و بازرس قانونی مطرح و صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۲ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بنمایندگی ابراهیم پور رمضان شماره ملی ۲۶۷۹۵۷۶۶۸۳ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ بنمایندگی ناصر حیدریان شماره ملی ۶۲۲۹۶۹۰۰۳۹ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بنمایندگی بهنام ولی نژاد شماره ملی ۱۳۷۵۴۳۲۶۷۲ و حسن شفیعی شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و جواد محمدی شماره ملی ۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب که ناصر حیدریان رئیس هیئت مدیره و جواد محمدی نایب رئیس هیئت مدیره و بهنام ولی نژاد مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۴ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه شامل بندهای ۵ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. ۵ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مراتب در مورخه ۲۱/۴/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۵۳۶۴۲ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611675
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۹۳ و دیگر ضمائم واصله در مورخ ۰۳/۰۳/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره و بازرس قانونی مطرح و صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۲ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۶۸۲ به نمایندگی ابراهیم پور رمضان شماره ملی ۲۶۷۹۵۷۶۶۸۳ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ به نمایندگی ناصر حیدریان شماره ملی ۶۲۲۹۶۹۰۰۳۹ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به نمایندگی بهنام ولی نژاد شماره ملی ۱۳۷۵۴۳۲۶۷۲ و حسن شفیعی شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و جواد محمدی شماره ملی ۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب که ناصر حیدریان رئیس هیئت مدیره و جواد محمدی نایب رئیس هیئت مدیره و بهنام ولی نژاد مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۴ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه شامل بندهای ۵ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. ۵ مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۷ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت‌های گزارش مالی هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت. مراتب در مورخه ۲۱/۴/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۶۷۱۲۷ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676449
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۲/۲/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۲/۹۳ و دیگر ضمائم و نامه سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۸۷۴۰۸/۱۲۱ مورخه ۲۲/۷/۹۳ وارده در مورخه ۲۳/۷/۹۳ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال بمبلغ هشتاد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده هشت اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت: مبلغ هشتاد میلیارد ریال منقسم به هشتاد میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی می‌باشد. مراتب در مورخه ۲۶/۷/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۸۴۵۵۶ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376112
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ واصله در مورخ ۱/۳/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای عباس حیدری به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ۴ معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید. مراتب در مورخه ۱۰/۳/۹۰ ثبت دفتر تغییرات گردید. ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908904
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ ناصر حیدریان به شماره ملی ۶۲۲۹۶۹۰۰۳۹ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد شاه صفی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۰۱۳۶۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن شفیعی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد محمدی به شماره ملی ۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم پوررمضان به شماره ملی ۲۶۷۹۵۷۶۶۸۳ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از سه عضو هیئت مدیره شامل ناصر حیدریان، ابراهیم پوررمضان و حسن شفیعی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از دو عضو هیئت مدیره شامل ابراهیم پوررمضان و حسن شفیعی به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح زیر را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر سهامداران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی بودجه سالانه افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی ش۹۵۰۴۲۳۹۶۰۸۴۶۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908906
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) باشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ و آقای حسن شفیعی نیستانک با کد ملی۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و جواد محمدی باکد ملی۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داریاروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی مربو ط به شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شرکت مشتمل برترازنامه، صورت حساب سودوزیان وصورت جریان وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت به تصویب رسید. ش۹۵۰۴۲۳۶۸۰۳۲۸۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443016
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ موسسه حسابرسی داریاروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۳۰۲۶۹۱۷۲۹۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13838061
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر بصیری پور به شماره ملی ۲۰۰۲۱۴۰۳۹۱ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷) تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۵۴۳۲۱۰۹۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924671
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی نایین به نشانی استان اصفهان شهرستان نائین بخش مرکزی شهر نائین - شهرک صنعتی - کوچه (کارخانه توسعه وعمران) - جاده اصفهان - طبقه همکف - کدپستی ۸۳۹۱۹۵۳۱۴۱ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۶۱۸۵۷۴۸۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053853
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸، شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰، حسن شفیعی نیستانک به کدملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و جواد محمدی به کدملی ۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داریاروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شرکت مشتمل برترازنامه، صورت، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ شرکت به تصویب رسید. ش۹۷۰۳۰۷۳۳۴۷۰۴۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095421
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ناصر حیدریان به شماره ملی ۶۲۲۹۶۹۰۰۳۹ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد شاه صفی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۰۱۳۶۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد محمدی به شماره ملی ۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر بصیری پور به شماره ملی ۲۰۰۲۱۴۰۳۹۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از سه عضو هیئت مدیره شامل ناصر حیدریان، امیر بصیری پور و حسن شفیعی نیستانک و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از دو عضو هیئت مدیره شامل امیر بصیری پور و حسن شفیعی نیستانک به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح زیر را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر سهامداران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی بودجه سالانه افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی. ش۹۷۰۴۰۶۹۸۸۹۲۱۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه