کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260036466
كيلومتر 55 جاده اصفهان تهران جاده پادگان شهيدقوچاني 8334138335
12
افراد
17
آگهی‌ها
30515
شماره ثبت
1366/10/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690886
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشتسهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳ و ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی مهدی کهنموئی با کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴ و کدپستی ۱۹۹۸۸۱۴۱۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت بافناز به نمایندگی مهرداد رومی با کد ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۷۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بنمایندگی حسن صالح عاشق آبادی با کد ملی ۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷ و کدپستی ۸۱۳۴۷۴۳۷۳۱ بسمت مدیرعامل و شرکت بازرگانی همدانیان به نمایندگی اردشیر فرهمند پور کد ملی ۱۱۴۰۹۱۳۴۵۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۴۳۴۹ و شرکت صنایع نساجی همدانیان به نمایندگی سعید شیرانی کد ملی ۰۰۴۳۶۴۵۵۳۴ و کدپستی ۸۱۵۳۸۵۵۶۹۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ و خسرو لطفی زاده با کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۶۷۷۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۶۸۸۷۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100445
آگهی تصمیمات در شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ بنمایندگی مهدی کهنموئی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴ و کدپستی ۱۹۹۸۸۱۴۱۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت بافناز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ بنمایندگی مهرداد رومی به کد ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۷۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰ بنمایندگی حسن صالح عاشق آبادی به کد ملی ۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷ و کدپستی ۸۱۳۴۷۴۳۷۳۱ بسمت مدیرعامل و شرکت بازرگانی همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰ بنمایندگی عبدالکریم طاهری به کد ملی ۵۱۲۹۸۵۱۶۵۱ و کدپستی ۸۱۹۹۹۸۳۴۷۱ و شرکت صنایع نساجی همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ بنمایندگی سعید شیرانی به کد ملی ۰۰۴۳۶۴۵۵۳۴ و کدپستی ۸۱۵۳۸۵۵۶۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره همچنین اختیارات نامبرده بشرح صورت جلسه ۲۸/۱/۹۲ هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۱۶۸۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618140
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده کدملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ شرکت توسعه و مدیریت بافناز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵، شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰، شرکت بازرگانی همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰، شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۳۹۴۴۸ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689305
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کهنموئی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی رومی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن صالح عاشق آبادی به شماره ملی ۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰ به سمت مدیرعامل و آقای عبدالکریم طاهری به شماره ملی ۵۱۲۹۸۵۱۶۵۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰ و آقای سعید شیرانی به شماره ملی ۰۰۴۳۶۴۵۵۳۴ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۳۰۸۱۷۷۳۴۷۹۵۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9668603
آگهی تغییرات در شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۶/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ آقایان مهرداد رومی به نمایندگی از موسسه خیریه علی وحسین همدانیان به جای آقای حسن صالح عاشق آبادی به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای مهدی کهنوئی را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای مهرداد رومی را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا شیرازی نژاد عضو هیات مدیره و آقای حسن صالح عاشق آبادی خارج از اعضاء هیات مدیره را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده انتخاب شدند؛ ضمنا در حق امضاء شرکت تغییری حاصل نگردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۷/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454468
آگهی تصمیمات در شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای سعید شیرانی به کدملی ۰۰۴۳۶۴۵۵۳۴ و کدپستی ۸۱۵۴۳۸۵۵۶۹۱ به عنوان نماینده جدید شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۸۴ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقایان مهدی کهنمویی به کدملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴ و کدپستی ۱۹۹۸۸۱۴۱۶۳ به سمت رئیس هیات مدیره و مهرداد رومی به کدملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ وکدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۷۳۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حسن صالح عشق آبادی به کدملی ۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷ و کدپستی ۸۱۳۴۷۴۳۷۳۱ به سمت مدیرعامل (خارچ از اعضاء) و اردشیر فرهمندپور به کدملی ۱۱۴۰۹۱۳۴۵۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۴۳۴۹ و محمدرضا شیرازی نژاد به کدملی ۱۲۸۵۸۱۱۲۳۲ و کدپستی ۸۱۳۷۸۳۵۱۴۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمنا در حق امضاء تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516927
آگهی تغییرات در شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ و ۱۴/۷/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی آقای مهدی کهنمویی بشماره ملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴ و کدپستی ۱۹۹۸۸۱۴۱۶۳ و شرکت توسعه و مدیریت بافناز بنمایندگی آقای مهرداد رومی بشماره ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۷۳۶ و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بنمایندگی آقای محمدرضا شیرازی نژاد بشماره ملی ۱۲۸۵۸۱۱۲۳۲ و کدپستی ۸۱۳۷۸۳۵۱۴۱ و شرکت بازرگانی همدانیان بنمایندگی آقای اردشیر فرهمند پور بشماره ملی ۱۱۴۰۹۱۳۴۵۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۴۳۴۹ و شرکت صنایع نساجی همدانیان بنمایندگی آقای محسن علی آقاجان بشماره ملی ۱۲۸۷۱۳۴۹۶۳ و کدپستی ۸۱۹۶۷۷۴۷۳۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای مهدی کهنمویی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد رومی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن صالح عاشق آبادی خارج از هیئت مدیره بشماره ملی ۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷ و کدپستی ۸۱۳۴۷۴۳۷۳۱ را بسمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ماده ۲۳ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه یا پنج نفر اعضای اصلی که از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره می‌گردد. ضمنا شرکت می‌تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757994
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳ و ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی مهدی کهنموئی با کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴ و کدپستی ۱۹۹۸۸۱۴۱۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت بافناز به نمایندگی مهرداد رومی با کد ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۷۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بنمایندگی حسن صالح عاشق آبادی با کد ملی ۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷ و کدپستی ۸۱۳۴۷۴۳۷۳۱ بسمت مدیرعامل و شرکت بازرگانی همدانیان به نمایندگی اردشیر فرهمند پور کد ملی ۱۱۴۰۹۱۳۴۵۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۴۳۴۹ و شرکت صنایع نساجی همدانیان به نمایندگی سعید شیرانی کد ملی ۰۰۴۳۶۴۵۵۳۴ و کدپستی ۸۱۵۳۸۵۵۶۹۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ و خسرو لطفی زاده با کد ملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۶۷۷۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646144
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره برخی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۴ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. انجام کلیه امور اجرایی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن عملکرد مدیران شرکت در محدوده تعیین شده. (مطابق با بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه) تهیه وتنظیم برنامه وبودجه سالیانه و گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت وارائه آن به هیات مدیره. (مطابق با بند ۲ ماده ۳۴ اساسنامه تهیه وپیشنهاد ساختارسازمانی شرکت وآیین نامه‌های اداری استخدامی مالی معاملاتی و …وارائه آن به هیات مدیره. (مطابق با بند ۳، ۴ و ۵ ماده ۳۴ اساسنامه) نمایندگی قانونی شرکت در برابرکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی باحق توکیل به غیربرطبق اساسنامه. (مطابق با بند ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۳۴ اساسنامه) پیشنهاد قرارداد دریافت هرگونه وام یااعتبار وانجام هرگونه معامله براساس آیین نامه‌های مربوطه به هیات مدیره واجراء آن پس از تصویب نهایی. (مطابق با بند ۱۱ ماده ۳۴ اساسنامه) ارائه پیشنهاد افتتاح کلیه حسابهای مورد نیاز نزد بانکها، صندوق‌ها، موسسات مالی اعتباری (داخلی وخارجی) وانتقال وانسدادحسابهای مذکور واستفاده از حسابهای مذکور به هیات مدیره وامضاء کلیه اسناد واوراق مالی واسناد مربوط به عقود وقراردادها وتعهدات با تصویب هیات مدیره وبرطبق اساسنامه. (مطابق با بند ۱۲ و ۱۳ ماده ۳۴ اساسنامه) اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی وکیفری، دفاع از آن، حل وفصل دعاوی، ارجاع اختلاف به داوری ونیز تعیین وعزل وکیل یاداور در حدود مصوبات هیات مدیره وبرطبق اساسنامه. (مطابق با بند ۱۴ اساسنامه) ش۹۴۱۱۱۸۹۰۳۳۲۷۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018141
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی (ترازنامه، سود وزیان انباشته وصورت جریان وجوه نقد) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۳۸۳۶۲۱۲۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240105
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ و طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده ۵/۱۲/۹۴ سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ ۹۹۹۸۱۲۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: * ماده چهار اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی منقسم شده و تماما پرداخت شده است. ش۹۵۱۰۱۴۲۰۳۷۲۶۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288787
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان با کد شناسه ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵، شرکت توسعه و مدیریت بافناز با کد شناسه ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵، بازرگانی همدانیان با کد شناسه ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰، صنایع نساجی همدانیان با کد شناسه ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴، توسعه ساختمان و بتن همدانیان با کد شناسه ۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۳۱۰۶۸۲۵۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564778
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به شماره ملی ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی کهنموئی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن صالح عاشق آبادی به شماره ملی ۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ به سمت مدیرعامل، آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ و آقای اسحاق اسدی خشوئی به شماره ملی ۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. مدیرعامل مطابق با اختیارات تصویب شده، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۶۰۵۲۶۲۸۸۴۵۴۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564782
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح زیر تعیین گردید: انجام کلیه امور اجرایی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن عملکرد مدیران شرکت در محدوده تعیین شده. (مطابق با بند ۱ اساسنامه) تهیه وتنظیم برنامه وبودجه سالیانه و گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت وارائه آن به هیئت مدیره. (مطابق با بند ۲ اساسنامه) تهیه وپیشنهاد ساختارسازمانی شرکت وآیین نامه‌های اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و … و ارائه آن به هیئت مدیره. (مطابق با بند ۳، ۴ و ۵ اساسنامه) نمایندگی قانونی شرکت در برابرکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی با حق توکیل به غیر برطبق اساسنامه. (مطابق با بند ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ اساسنامه) پیشنهاد قرارداد دریافت هرگونه وام یا اعتبار وانجام هرگونه معامله براساس آیین نامه‌های مربوطه به هیئت مدیره واجراء آن پس از تصویب نهایی. (مطابق با بند ۱۱ اساسنامه) ارائه پیشنهاد افتتاح کلیه حسابهای مورد نیاز نزد بانکها، صندوقها، موسسات مالی و اعتباری (داخلی وخارجی) وانتقال وانسداد حسابهای مذکور واستفاده از حسابهای مذکور به هیئت مدیره وامضاء کلیه اسناد واوراق مالی واسناد مربوط به عقود و قراردادها وتعهدات با تصویب هیئت مدیره و برطبق اساسنامه. (مطابق با بند ۱۲ و ۱۳ اساسنامه) اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی وکیفری، دفاع از آن، حل وفصل دعاوی، ارجاع اختلاف به داوری ونیز تعیین وعزل وکیل یاداور در حدود مصوبات هیئت مدیره وبرطبق اساسنامه. (مطابق با بند ۱۴ اساسنامه) ش۹۶۰۵۲۶۵۷۴۱۸۳۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626512
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی ۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۷۰۳۱۶۳۶۹۸۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772508
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش۹۶۰۹۳۰۳۹۳۴۴۹۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866147
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۱۱۱۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اعلامیه تبدیل شرکت که به امضای دارندگان امضا مجاز رسیده است به این شرح می‌باشد: شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۰۵۱۵ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶ نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۰۵۱۵ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف) موضوع اصلی: عبارت است از احداث و اجرای فعالیت‌های دامپروری و کشاورزی اعم از گاوداری، مرغداری، زنبور داری، پرورش ماهی، کرم ابریشم و کاشت، داشت و برداشت مکانیزه محصولات کشاورزی. ب) موضوع فرعی: ارائه خدمات مکانیزه مورد نیاز کاشت، داشت و برداشت به زارعین حوزه فعالیت شرکت از قبیل تسطیح، کانال کشی و احیانا زهکشی. فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت آموزش فنی زارعین و اعضا با استفاده از امکانات شرکت و رهنمودهای وزارت جهاد کشاورزی. ایجاد تعمیرگاه جهت تعمیر و تجهیز ماشین آلات کشاورزی. سرمایه گذاری در موسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندیهای شرکت از نظر تامین ماشین آلات و یا درآمد در چهارچوب قوانین مربوطه. وارد کردن ادوات کشاورزی و ماشین آلات مربوطه و صادر کردن کالاهای کشاورزی و دامپروری و هر اقدامی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. انجام فعالیت در زمینه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و سایر طرق آبیاری مکانیزه و علمی. مرکز اصلی و نشانی شعب و کدپستی: کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان تهران جاده پادگان شهید قوچانی کد پستی: ۸۳۳۴۱۳۸۳۳۵. شرکت فاقد شعب می‌باشد. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود. سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایۀ شرکت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال (معادل دویست میلیارد ریال) است که به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره ثبت۴۰ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰ به نمایندگی محسن مشکاتی فرزند رضا کدملی ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی همدانیان به شماره ثبت۱۱۴۰۴ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰ به نمایندگی مهدی کهنموئی فرزند رضا کدملی ۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شماره ثبت۹۳۴۵ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰ به نمایندگی اسحق اسدی خشوئی فرزند اسماعیل کدملی ۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و احداث همدانیان به شماره ثبت۴۲۳ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ به نمایندگی عباس عاصمی زواره فرزند اسماعیل کدملی ۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت نساجی همدانیان به شماره ثبت۹۰ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ به نمایندگی حسن صالح عاشق آبادی فرزند علی به شناسه ملی ۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: طبق ماده ۱۹ اساسنامه درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: اعلامیۀ خرید سهام، گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، اصل ورقۀ سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: طبق مادۀ ۱۸ اساسنامه تصویب میزان سود تقسیمی با رعایت مفاد قانون تجارت از اختیارت مجمع عمومی عادی می‌باشد. طبق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. طبق ماده ۵۳ اساسنامه تصفیة امور با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۶ به شرح زیر می‌باشد: بدهی‌های جاری جمعا به مبلغ۱۴۴۲۰۱۱۸۷۱۰۵ ریال بدهی‌های بلند مدت جمعا به مبلغ۴۳۶۲۵۴۹۲۲۶ ریال بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت جمعا به مبلغ۱۰۴۸۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت، روزنامه نسل فردا می‌باشد. ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به دوسال قبل از تبدیل و نیز صورت دارایی اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها جهت مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۶۱۱۲۱۶۷۷۶۷۴۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک