کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260012385
كاشان - خيابان اميركبير 1111111111
6
افراد
13
آگهی‌ها
38
شماره ثبت
1329/6/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 679283
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام شماره ثبت ۳۸شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۲/۳/۹۱ هیئت مدیره شرکت آقایان علی اصغر حسینی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح عضو و بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا آهی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رضا کاظمی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و محسن رسولیان به نمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و هادی شیخ زین العابدینی به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری توسعه ملی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای سید حسین حسینی بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۶۳۸۶۰۹۴ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967805
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم گلستان سهامی عام شماره ثبت ۳۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۶/۲/۹۱ مجمع عمومی عادی سالیانه ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ برابر صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ۴ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شماره ثبت ۱۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و بازرس قانونی و آقای حمید رضا معلم فرزند حسن شماره شناسنامه ۵۱۲ تاریخ تولد ۱۳۳۴ کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۲۱۷۵۵۵۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154838
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم سهامی عام شماره ثبت ۳۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی فراز مشاور شماره ثبتی ۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی فرزند علی اصغر ش ش ۱۴۵۳ متولد ۱۳۳۰ با کد ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ آدرس شعبه شرکت در تهران از محل قبلی به چهار راه ولیعصر (عج) روبروی پارک دانشجو کوچه شهید بالاور پلاک یک با کدپستی ۳۹۱۱۳ ۱۵۹۱۶ تغییر یافت. ۵ اشخاص حقوقی ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: الف: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ ب: شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ ج: شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ د: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (سانا) شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۱۰۱۰۰ ه: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۲۷۰۸۰۰۰۷ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669790
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۸ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
الف: باستناد صورتجلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی بیات رایان شماره ثبتی ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم فرزند حسن با کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ب: باستناد صورتجلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت و برابر صورتجلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ هیات مدیره شرکت. ۱ آقایان علی اصغر حسینی نژاد فرزند علی اکبر با کدملی ۱۲۶۰۵۴۷۹۹۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره و علیرضا آهی فرزند رجبعلی با کدملی ۰۰۳۵۴۱۷۲۲۶ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا عضو غیر موظف و نائب رئیس هیات مدیره و آقایان هادی شیخ زین العابدینی فرزند بهائی با کدملی ۲۲۱۸۱۵۴۰۵۶ بنمایندگی از طرف سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و محسن رسولیان فرزند عقیل با کدملی ۲۶۲۸۹۰۸۰۲ بنمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت اعضاء غیر موظف هیات مدیره شرکت و آقای سید حسن حسینی فرزند سید مختار با کدملی ۱۲۶۱۱۸۷۱۹۹ بسمت عضو موظف و مدیرعامل شرکت از تاریخ ۲/۵/۱۳۹۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۵۹۵۶۱۳۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909360
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۸/۲/۹۰ مجمع عمومی عادی سالیانه: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد. ۳ موسسه دایا رایان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای علی امانی بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121526
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۸ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
الف: باستناد صورت جلسه مورخ ۲۵/۷/۹۰ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرسی قانونی و آقای حمیدرضا معلم بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ب: باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۰، آقایان اصغر حسینی نژاد بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و علیرضا آهی بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رضا کاظمی بنمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و محسن رسولیان بنمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای هادی شیخ زین العابدینی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بسمت عضو و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10216735
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام شماره ثبت ۳۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۲/۳/۹۱ هیئت مدیره شرکت آقایان علی اصغر حسینی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح عضو و بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا آهی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رضا کاظمی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و محسن رسولیان به نمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و هادی شیخ زین العابدینی به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری توسعه ملی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای سید حسین حسینی بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10285725
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۰/۵/۹۰ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: ۱ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد. ۲ اشخاص ذیل بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: الف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)، ب سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، ج شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)، د شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)، ه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309345
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۸ شماره شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ مجمع عمومی عادی سالیانه ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت به تصویب رسید ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهییهای شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا و آقای مجتبی علی میرزائی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10908187
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم گلستان سهامی عام شماره ثبت ۳۸شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۶/۲/۹۱ مجمع عمومی عادی سالیانه ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ برابر صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ۴ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شماره ثبت ۱۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و بازرس قانونی و آقای حمید رضا معلم فرزند حسن شماره شناسنامه ۵۱۲ تاریخ تولد ۱۳۳۴ کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906558
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۲۲۵۵۱۹۴۰۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133300
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر حسینی نژاد۱۲۶۰۵۴۷۹۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا آهی ۰۰۳۵۴۱۷۲۲۶ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی شیخ زین العابدینی۲۲۱۸۱۵۴۰۵۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضا علائی کلجاهی۱۷۰۹۷۶۵۷۷۱ به نمایندگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسن حسینی۱۲۶۱۱۸۷۱۹۹ به نمایندگی خدمات مدیریت سرمایه مدار۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. ش۹۵۰۸۲۷۱۰۶۱۴۷۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570230
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۹۹۷۸/۲۰ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی ذیل به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۳۰۶۴۹۴۱۰۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک