شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260001755


شماره ثبت:
5
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1313/9/28
آدرس:
كاشان - خيابان ششم بهمن 8715815364

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقا محمد 1009443
سید احمد 1009443
محمد آقا 1009443
آقای ناصر صامت 1009443
آقای سعید ربانی 1031745
آقای حسینعلی سعیدی 1699693
آقای حسین دیگبری 13329055
آقای علی صابری 13329055
محسن غفاریان 13329055
خانم فاطمه گیاهی 13329063
خانم باهره غفاریان 13329063

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 726984
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی خاص شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

باستناد صورت جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی مدبران امین (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای علی اسماعیلی شیرازی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۷۶۴۰۴۹۴ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971882
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

باستناد صورت جلسه مورخ ۲۹/۹/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبران امین بشماره ثبتی ۱۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۷۹۵۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای علی اسماعیلی شیرازی، فرزند احمد علی بشماره شناسنامه ۵۲۶، تاریخ تولد ۲۱/۷/۱۳۴۴ با کد ملی ۱۸۶۱۰۷۷۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۲۱۹۳۳۹۷۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009443
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

باستناد صورت جلسه مورخ ۸/۱۲/۹۱ هیئت مدیره شرکت. آقای جواد دشتی زاده فرزند آقا محمد با کد ملی ۱۲۶۱۵۶۴۲۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس آقا گیاهی فرزند محمد آقا با کد ملی ۱۲۶۲۲۰۴۱۸۶ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمیدرضا کاظمی علوی فرزند سید احمد با کد ملی ۱۲۶۲۲۶۳۹۸۰ عضو و منشی هیئت مدیره و آقای سعید ربانی فرزند علی با کد ملی ۶۱۹۹۵۷۴۲۵۷ عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و آقای ناصر صامت فرزند حسین با کد ملی ۱۲۶۱۷۵۹۴۸۶ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۲۳۱۶۲۷۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031745
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

باستناد صورت جلسه مورخ ۱۴/۱/۹۲ هیئت مدیره شرکت آقای مهندس سعید ربانی فرزند علی کد ملی ۶۱۹۹۵۷۴۲۵۷ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و آقای مهندس جواد دشتی زاده فرزند آقا محمد کد ملی ۱۲۶۱۵۶۴۲۶۱ رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از آقایان عباس آقا گیاهی فرزند محمد آقا کد ملی ۱۲۶۲۲۰۴۱۸۶ و سید حمید رضا کاظمی علوی فرزند سید احمد کد ملی ۱۲۶۲۲۶۳۹۸۰ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۲۳۷۴۱۹۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676679
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

باستناد صورت جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی مدیران امین شماره ثبتی ۱۸۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۷۹۵۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اسماعیلی شیرازی فرزند احمد علی ش ش ۵۲۶ متولد ۱۳۴۴ با کد ملی ۱۸۶۱۰۷۷۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۶۳۸۲۱۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699693
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

باستناد صورتجلسه مورخ ۵/۷/۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره شرکت مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقایان حسین دیگبری فرزند نعمت الله با کدملی ۱۲۶۰۵۵۸۵۳۲ عضو و بسمت رئیس هیات مدیره و جواد دشتی زاده فرزند آقامحمد با کدملی ۱۲۶۱۵۶۴۲۶۱ عضو و نائب رئیس هیات مدیره و محسن غفاریان فرزند حسین با کدملی ۱۲۶۱۷۴۰۰۷۶ عضو و منشی هیات مدیره و آقایان عباس گیاهی فرزند محمدآقا با کدملی ۱۲۶۲۲۰۴۱۸۶ و علی صابری فرزند آقا احمد با کدملی ۶۱۹۹۲۲۵۶۰۰ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقای حسینعلی سعیدی فرزند آقا حسین با کدملی ۱۲۶۱۵۷۳۸۸۹ عضو علی البدل هیات مدیره و بسمت مدیرعامل شرکت و آقای سعید ربانی فرزند علی با کدملی ۶۱۹۹۵۷۴۲۵۷ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل با اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۶۶۸۴۳۴۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9560460
آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام بشماره ثبت ۵ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

به استناد صورتجلسه مورخ ۳۱/۱/۹۰ هیئت مدیره شرکت آقای مهندس جواد دشتی زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین تمنائی نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان عباس گیاهی و حمیدرضا بار فروش مقدم و علیرضا لقمان به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای مهندس ناصر صامت به سمت مدیر عامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضا متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372466
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی خاص شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

باستناد صورت جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی مدبران امین (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای علی اسماعیلی شیرازی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416987
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام بشماره ثبت ۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

بموجب صورت جلسه مورخ ۳۰/۱/۸۹ مجمع عمومی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ مؤسسه حسابرسی مدبران امین بعنوان حسابرس و آقای علی اسماعیلی شیرازی بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ آقای مهندس علیرضا لقمان عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهندس جواد دشتی زاده عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین تمنایی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت منشی هیئت مدیره و خانم‌ها فرزانه بارفروش مقدم و مژده میرباقری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان حمیدرضا بارفروش مقدم و عباس گیاهی بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقی لغایت ۱۹/۲/۱۳۹۰ انتخاب شدند و آقای مهندس سیبویه منیعی بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل باتفاق نایب رئیس در غیاب نایب رئیس باامضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10538285
آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۵شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

به استناد صورتجلسه مورخ ۸/۱۰/۸۹ هیئت مدیره شرکت و برابر صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۸۹ شرکت تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. آقایان مهندس جواد دشتی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین تمنائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان علیرضا لقمان و عباس گیاهی و حمیدرضا بارفروش مقدم به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. و آقای داود محمدپور به عنوان سرپرست کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان منصوب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق سرپرست شرکت و در غیاب سرپرست با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329055
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ آقای جواد دشتی زاده کدملی۱۲۶۱۵۶۴۲۶۱ به سمت رییس هیات مدیره و حسین دیگبری کدملی۱۲۶۰۵۵۸۵۳۳ به سمت مدیرعامل و محسن غفاریان کدملی۱۲۶۱۷۴۰۰۷۶ به سمت منشی هیات مدیره و علی صابری کدملی۶۱۹۹۲۲۵۶۰۰ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و عباس آقا گیاهی کدملی۱۲۶۲۲۰۴۱۸۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد، مراسلات، قراردادها، چک‌ها، بروات بانکی و غیر بانکی و بطور کلی اوراق تعهدآور با مهر شرکت و امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. اوراق و دستورالعمل‌های داخلی کارخانه و دوائر مربوطه به امضاء مدیرعامل شرکت منفردا تنظیم خواهد شد. ش۹۵۱۲۰۹۴۹۶۴۴۰۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329063
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۵ آقای جواد دشتی زاده کدملی۱۲۶۱۵۶۴۲۶۱ و حسین دیگبری کدملی ۱۲۶۰۵۵۸۵۳۳ و محسن غفاریان کدملی ۱۲۶۱۷۴۰۰۷۶ و علی صابری کدملی۶۱۹۹۲۲۵۶۰۰ و عباس آقا گیاهی کدملی ۱۲۶۲۲۰۴۱۸۶ به عنوان اعضای اصلی و خانم باهره غفاریان کدملی ۱۲۶۲۲۳۸۹۷۸و فاطمه گیاهی کدملی ۱۲۶۳۳۳۲۱۲۹ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مدبران امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۷۹۵۲ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش۹۵۱۲۰۹۸۷۱۴۰۹۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338603
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مدبران امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۷۹۵۲ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت، مؤسسه حسابرسی برنا اندیشان رایان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۷۳۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان و زیان انباشته دوره‌ی عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و دعوتنامه‌های مجامع انتخاب گردید. ش۹۷۰۹۱۱۷۳۹۶۴۸۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه