آرتاویل نیرو بازیافت

شرکت آرتاویل نیرو بازیافت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10240128408
اردبيل،خيابان امام خميني،روبه روي بانك مركزي،مجتمع اداري تجاري مرواريد سبلان طبقه پنجم به كدپستي5614751986 5614751986
8
افراد
9
آگهی‌ها
10231
شماره ثبت
1390/11/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 652795
آگهی تصمیمات در شرکت آرتاویل نیرو بازیافت سهام عام شماره ثبت ۱۰۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۸۴۰۸
برابر صورت جلسه عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ ماده ۳۲ اساسنامه به این شرح: هر یک از مدیران تعداد یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد و آن را بعنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرد با مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیران مفاصاحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آن‌ها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانش نخواهد بود اصلاح گردید. ۲ با توجه به استعفای کلیه اعضای هیئت مدیره آقایان علی امینی فرزند غلام به شماره شناسنامه ۲۵۹ کد ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵ و غلامعلی کیانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۰۵ و کد ملی ۲۰۰۱۹۶۳۷۱ و سعید آرام فرزند علی به شماره شناسنامه ۶۹۸ و کد ملی ۴۴۳۲۵۷۸۲۸۹ و علی نجفی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه یک و کد ملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ و سید غلام حسین حسن تاش فرزند سید محمد به شماره شناسنامه ۳۷۲ و کد ملی ۰۰۳۹۲۴۷۴۶۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقایان: غلامعلی کیانی بسمت رئیس هیئت مدیره، سعید آرام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی امینی و علی نجفی و سید غلام حسین حسن تاش بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای اباذر سخنور بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و... با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۶۷۳۷۴۹۴۳ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657785
آگهی تغییرات شرکت آرتاویل نیرو بازیافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۸۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتحی نیا به نمایندگی شرکت افق آتیه ساوالان به سمت رئیس هئیت مدیره آقای جواد نجفی رازلیقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای اباذر سخنور به نمایندگی شرکت حامی آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حمزه لو به سمت عضو هیئت مدیره آقای رحیم فوکردی به نمایندگی شرکت آرمه سازه آرتاویل به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب هیئت مدیره آقای شاه بین سمیعی رابه عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. ج امضای کلیه اوراق تعهد آور ازجمله چک، سفته وغیره با امضاءمدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهرشرکت وسایراوراق عادی واداری باامضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. امضای کلیه اوراق تعهد آور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۷۱۷۸۳۷۶۱۶۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657790
آگهی تغییرات شرکت آرتاویل نیرو بازیافت (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۸۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. گزارشات هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس قرائت گردید و صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۲ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای مجید بمانی محمدآبادی بشماره ملی۰۰۶۱۵۸۷۳۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.. روزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است. ءاشخاص حقیقی وحقوقی ذیل به مدت دو سال به عنوان هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. • گروه افق آتیه ساوالان (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۹۶۱ • شرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۴۲۲ • شرکت آرمه سازه آرتاویل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۴۲۲ • آقای جواد نجفی بشماره ملی ۱۶۵۱۸۳۳۹۳۱ • آقای محمد حمزه لو بشماره ملی ۰۰۶۷۵۱۴۷۴۱ ش۹۳۰۷۱۷۶۷۱۹۷۰۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020205
آگهی تصمیمات در شرکت آرتاویل نیرو بازیافت سهام عام شماره ثبت ۱۰۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۸۴۰۸
برابر صورت جلسه عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ ماده ۳۲ اساسنامه به این شرح: هر یک از مدیران تعداد یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد و آن را بعنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرد با مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیران مفاصاحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آن‌ها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانش نخواهد بود اصلاح گردید. ۲ با توجه به استعفای کلیه اعضای هیئت مدیره آقایان علی امینی فرزند غلام به شماره شناسنامه ۲۵۹ کد ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵ و غلامعلی کیانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۰۵ و کد ملی ۲۰۰۱۹۶۳۷۱ و سعید آرام فرزند علی به شماره شناسنامه ۶۹۸ و کد ملی ۴۴۳۲۵۷۸۲۸۹ و علی نجفی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه یک و کد ملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ و سید غلام حسین حسن تاش فرزند سید محمد به شماره شناسنامه ۳۷۲ و کد ملی ۰۰۳۹۲۴۷۴۶۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقایان: غلامعلی کیانی بسمت رئیس هیئت مدیره، سعید آرام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی امینی و علی نجفی و سید غلام حسین حسن تاش بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای اباذر سخنور بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و... با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10737193
آگهی تاسیس شرکت آرتاویل نیرو بازیافت سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ تحت شماره ۱۰۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۸۴۰۸ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار ابتکار و ابتکار آگهی می‌شود. ۱‌ـ موضوع شرکت: ۱‌ـ سرمایه گذاری در حوزه بازیافت زباله‌های صنعتی، شهری و بیمارستانی و هرگونه زباله ای که قابلیت بازیافت داشته باشد ۲‌ـ تولید، انرژی از بازیافت زباله از جمله ساخت، راه اندازی و بهره برداری نیروگاههای برق زباله سوز ۳‌ـ انجام مطالعات و تهیه طرح امکان سنجی پروژه‌های بازیافت زباله ۴‌ـ مدیریت پیمان و اجرای پروژه‌های مربوط به بازیافت زباله به صورت مهندسی، خرید و نصب ب‌ـ مضووع فرعی: ۱‌ـ شرکت در مزایدات و مناقصات مرتبط با فعالیت شرکت ۲‌ـ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ۳‌ـ شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مربوط به موضوع شرکت ۴‌ـ انجام عملیات بازرگانی وارات و صادرات ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مرتبط با فعالیت شرکت ۵‌ـ جذب سرمایه‌های خارجی براساس قوانین جاری کشور ۶‌ـ عقد قرارداد با شرکهای خارجی و داخلی ۷‌ـ اخذ وام و اعتبارات از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و غیر دولتی ۸‌ـ مشارکت در اجرای طرح‌های صنعتی داخلی و خارجی در حوزه بازیافت زباله. ۲‌ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳‌ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان اردبیل‌ـ شهر اردبیل میدان شیخ صفی خیابان سعدی کوچه سعدی یکم نبش بن بست طاحونه پلاک ۴۳ کدپستی ۱۴۴۷۶۹۴۹۳۱ ۴‌ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به پانصد هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۳۲ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۰ نزد بانک ملی شعبه شیخ صفی الدین اردبیل و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۰ نزد بانک ملی شعبه شیخ صفی الدین اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵‌ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای رائف طاحونه بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای جواد نجفی رازلیقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد غفاری بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای اباذر سخنور بسمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ آقای فرزاد کاظم زاده بسمت عضو هیئت مدیره. ۶‌ـ۵‌ـ آقای اباذر سخنور بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶‌ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷‌ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه خدمات مالی و حسابرسی فاطر بشماره ثبت ۲۳۹۱ بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مجید بمانی محمد آبادی بعنوان بازرس علی‌البدل. مسئول ثبت شرکتهای واحد ثبتی اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034633
آگهی تغییرات شرکت آرتاویل نیرو بازیافت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۸۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ امضای کلیه اوراق بهادار، اسناد تعهد آور، از جمله چک و سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ تا زمان تنظیم آیین نامه‌های شرکت و تا مشخص شدن حدود اختیارات مدیر عامل و ثبت رسمی آن در نزد اداره ثبت شرکت‌ها مقرر گردید کلیه فعالیت‌های شرکت پس از اخذ مصوبه هئیت مدیره و ابلاغ به مدیر عامل اجرا می‌گردد. ش۹۳۱۱۲۵۷۸۷۲۱۷۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654631
آگهی تغییرات شرکت آرتاویل نیرو بازیافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۸۴۰۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای علیرضا فتحی نیا باکدملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶به سمت رئیس هیئت مدیره.. آقای جواد نجفی رازلیقی باکدملی ۱۶۵۱۸۳۳۹۳۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.. آقای سیدمحمدرضا هاشمی باکدملی۰۰۵۸۰۵۸۳۹۷به سمت عضوء هیئت مدیره.. آقای علیرضا سخاوت باکدملی ۱۸۲۸۰۳۹۰۴۷به نمایندگی ازشرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص) به سمت عضوهیئت مدیره.. آقای رسول حیدری باکدملی ۶۱۸۰۱۲۵۸۳۱به نمایندگی ازشرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) به سمت عضوءهیئت مدیره. و هیئت مدیره آقای فرشاد خلفی با کدملی ۱۴۶۱۵۰۴۷۰۸را به عنوان مدیر عامل شرکت تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب نمود. ب) امضای کلیه اوراق تعهدآور ازجمله چک، سفته وغیره با امضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت وسایر اوراق عادی واداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۱۲۴۱۴۲۴۲۷۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116820
آگهی تغییرات شرکت آرتاویل نیرو بازیافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۸۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. گزارشات هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس قرائت گردید و صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.. ش۹۵۰۸۱۷۱۵۰۳۹۳۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13708202
آگهی تغییرات شرکت آرتاویل نیرو بازیافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۸۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از به مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۳۹۶۹۰۰ میلیون ریال منقسم به۳۹۶۹۰۰ هزار سهم یک هزار ریالی بانام، از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۲۳۶۴۴۸۴۶۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک