گردشگری آتیه ساوالان

شرکت گردشگری آتیه ساوالان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10240118310
خيابان امام خميني نرسيده به چهارراه امام خميني مجتمع تجاري مرواريد كدپستي5615796345 5615796345
5
افراد
8
آگهی‌ها
9291
شماره ثبت
1389/7/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 891820
آگهی تصمیمات در شرکت گردشگری آتیه ساوالان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۳۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیاتمدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ که طی درخواست وارده ۳۹۶۵۴ مورخه ۱۳/۷/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. ۱ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسیده است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای مجید بمانیمحمدآبادی به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدهاند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شده است. ۴ شرکت گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) بشماره ملی ۱۰۲۴۰۱۱۱۳۵۱۰ و شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص) بشماره ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۹۶۱ و شرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) بشماره ملی ۱۰۲۴۰۱۱۷۴۸۹ و شرکت آرمه سازه آرتاویل (سهامی خاص) بشماره ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۴۲۲ و شرکت نماد گنج ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۷۹۱ بعنوان اشخاص حقوقی به سمت اعضای هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدهاند. بموجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت گروه آتیه ساوالان به نمایندگی آقای میر اسداله موسویسادات به سمت رئیس هیاتمدیره و شرکت افق آتیه ساوالان به نمایندگی آقای احمد ضیائی بسمت نائب رئیس هیاتمدیره و شرکت حامی آتیه ساوالان به نمایندگی آقای محمدرضا فهمی و شرکت آرمه سازه آرتاویل به نمایندگی آقای کریم حاجیزاده و شرکت نماد گنج ایرانیان به نمایندگی آقای رحیم فوکردی به سمت اعضای هیاتمدیره و آقای یعقوب عزیززادهفهیمی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیاتمدیره و یکی از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۴۲۶۴۰۳ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971058
آگهی تصمیمات در شرکت گردشگری آتیه ساوالان (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۲۹۱ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۳۱۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۱/۶/۹۱ و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید بمانی محمدآبادی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۱۴۷۳۷ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990504
آگهی تصمیمات شرکت گردشگری آتیه ساوالان (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۳۱۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۶/۱۰/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۰۱/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: ۱ سرمایه شرکت فوق از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ بیست و دو میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران که منقسم به بیست و دو میلیون سهم یک هزار ریالی با نام، که تماما پرداخت شده افزایش یافته است و به این ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و تغییر یافته است و ضمنا در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفتر تکمیل گردیده است. ش۱۶۱۷۸۰۸ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577895
آگهی تغییرات شرکت گردشگری آتیه ساوالان سهامی عام شماره ثبت ۹۲۹۱ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۳۱۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به استعفای آقای مید اسداله موسوی سادات و رحیم فوکری، آقای علیرضا فتحی نیا به نمایندگی شرکت گروه آتیه ساوالان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد ضیائی به نمایندگی شرکت افق آتیه ساوالان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا فهمی به نمایندگی شرکت حامی آتیه ساوالان بسمت عضو هیئت مدیره آقای کریم حاجی زاده به نمایندگی شرکت آرمه سازه آرتاویل بسمت عضو هیئت مدیره خانم مرجان مبین به نمایندگی شرکت نماد گنج ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره آقای یعقوب عزیز زاده فهیمی رابه عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب نمود. امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۶۰۸۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11115770
آگهی تصمیمات در شرکت گردشگری آتیه ساوالان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۳۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیاتمدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ که طی درخواست وارده ۳۹۶۵۴ مورخه ۱۳/۷/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. ۱ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسیده است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای مجید بمانیمحمدآبادی به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدهاند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شده است. ۴ شرکت گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) بشماره ملی ۱۰۲۴۰۱۱۱۳۵۱۰ و شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص) بشماره ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۹۶۱ و شرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) بشماره ملی ۱۰۲۴۰۱۱۷۴۸۹ و شرکت آرمه سازه آرتاویل (سهامی خاص) بشماره ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۴۲۲ و شرکت نماد گنج ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۷۹۱ بعنوان اشخاص حقوقی به سمت اعضای هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدهاند. بموجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت گروه آتیه ساوالان به نمایندگی آقای میر اسداله موسویسادات به سمت رئیس هیاتمدیره و شرکت افق آتیه ساوالان به نمایندگی آقای احمد ضیائی بسمت نائب رئیس هیاتمدیره و شرکت حامی آتیه ساوالان به نمایندگی آقای محمدرضا فهمی و شرکت آرمه سازه آرتاویل به نمایندگی آقای کریم حاجیزاده و شرکت نماد گنج ایرانیان به نمایندگی آقای رحیم فوکردی به سمت اعضای هیاتمدیره و آقای یعقوب عزیززادهفهیمی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیاتمدیره و یکی از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789847
آگهی تغییرات شرکت گردشگری آتیه ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۱/ ۶/ ۹۴ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ انتخاب گردیدند … روزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.. ش۹۵۰۲۲۱۹۴۹۵۳۱۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666364
آگهی تغییرات شرکت گردشگری آتیه ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۴ شرکت گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۳۵۱۰، شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۹۶۱ و شرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۷۴۸۹ و شرکت آرمه سازه آرتاویل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۴۲۲ و شرکت نماد گنج ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۷۹۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. ش۹۶۰۷۲۶۷۸۴۸۶۴۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666369
آگهی تغییرات شرکت گردشگری آتیه ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتحی نیا با کدملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶ به نمایندگی از شرکت نماد گنج ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۷۹۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم مولود ورمهمدی با کدملی ۱۷۴۰۱۵۵۹۵۵ به نمایندگی از شرکت گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۳۵۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کامران پاکیزه با کدملی ۴۰۵۰۷۷۱۰۷۱ به نمایندگی از شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۹۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای رحیم فوکردی با کدملی ۲۱۲۱۵۴۵۵۲۲ به نمایندگی از شرکت آرمه سازه آرتاویل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۴۲۲به عنوان عضو هیئت مدیره آقای شاه بین سمیعی با کدملی ۰۴۵۱۰۰۶۲۴۰ به نمایندگی از شرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۷۴۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم مولود ورمهمدی به کدملی ۱۷۴۰۱۵۵۹۵۵ را به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب نمود. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۷۲۶۲۲۱۹۳۳۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک