شرکت سیمان آرتا اردبیل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10240057286


شماره ثبت:
2729
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1366/3/26
آدرس:
اردبيل كيلومتر 20 جاده اردبيل به استارا 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فریبرز مقیمی 1028315
آقای بهروز دانشی 1294430
آقای عادل روحی 12872327
علی امینی 13957772
آقای سام بیرانوند 13957772
آقای میثم مجیری 13957772

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 593108
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورت جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ محل دفتر شعبه در تهران به آدرس تهران خیابان شهید لواسانی غربی ساختمان اسپندار پلاک ۱۱۲ و ۱۱۴ طبقه پنجم کدپستی: ۱۹۳۷۷۴۴۷۵۱ تغییر یافته و در حقیقت ماده مربوطه آن در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و تغییر می‌یابد ش۰۶۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۲۳۵۵۲۹۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642970
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ که طی درخواست وارده به شماره ۳۵۹۲۰ مورخه ۲۱/۳/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شده است: ۱ با عنایب به نامه شماره ۹۷۰/۱۰۰/۹۱ مورخه ۲۷/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای امیر کاکویی نژاد را بعنوان نماینده جدید خود جهت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل تعیین و انتخاب نموده است و ضمنا دارندگان حق امضاء و سایر ارکان آن مطابق با ثبت قبلی صورت جلسه هیئت مدیره کماکان بقوت خود باقیست. ش۰۶۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۳۲۴۶۳۹۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960380
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ که برابر درخواست وارده بشماره ۵۴۱۱۶ ۲۶/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. ۱ با عنایت به معرفی نامه شماره ۲۱۸۵/۱۰۰/۹۱ ۱۲/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای فریدون حسنی بعنوان عضو جدید و نماینده آن شرکت بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و در نتیجه آقایان الف) پییر فرانسوا هسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و ب) رحمت اله روستاپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان علی نجفی و فریبرز مقیمی و فریدون حسنی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی امینی مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۶۷۶۷۰۱۰۱۳۱۱۱۷۶۱۰۴۹۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994398
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخه ۲۵/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. ۱ صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ بتصویب رسیده است. ۲ موسسه حسابرسی کاشفان شماره ثبت ۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصل شرکت و موسسه حسابرسی ممیز بشماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به مورخه ۳۰/۹/۱۳۹۲ انتخاب گردیده‌اند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است. ش۰۶۷۶۷۰۱۰۱۳۱۱۱۸۳۱۸۵۲۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028315
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است ۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ و شرکت سیمان اکباتان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ و جناب آقای فریبرز مقیمی با کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و شرکت گروه صنایع سیمان کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره ۲۲/۱۲/۹۱ آقای پییر فرانسوا هسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسفندیار سالاروند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان فریبرز مقیمی و علی نجفی و رحمت اله روستاپور بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی امینی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و نیز کلیه چک‌ها، بروات سفته و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام، ۴ ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی، ۷ ۳۷، ۱۴ ۳۷، بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای علی امینی تفویض نمودند. ش۰۶۷۶۷۰۱۰۱۳۱۱۱۸۹۶۳۰۲۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1294430
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. ۱ آقای پییر فرا نسوا هیسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسفندیار سالاروند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز مقیمی و علی امینی و رحمت اله روستا پور بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای بهروز دانشی کد ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب و همچنین اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بند‌های ۱ ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ ۳۷ و ۱۴ ۳۷ بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای بهروز دانش تفویض نمودند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۹۶۱۴۵۲۱۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385916
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه؛ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاشفان بشماره ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر بشماره ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ انتخاب گردید. ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۹۷۸۳۴۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441492
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ شرکت سرمایه گذاری مجتمع آهک اسپندار به نمایندگی آقای پییر فرانسوا هسلر بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به نمایندگی آقای علی امینی بعنوان عضو هیئت مدیره ۳ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به نمایندگی آقای رحمت اله روستا پور بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به نمایندگی آقای خداداد غریب پور جهان آباد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۴ شرکت سرمایه گذاری سیمان اکباتان به نمایندگی آقای فریبرز مقیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهروز دانشی مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بمدت دو سال انتخاب و همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۳۷ ۱ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۳۷ ۴ به جز تصویب ساختار سازمانی ۳۷ ۷، ۳۷ ۱۴ بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای بهروز دانشی تفویض نمودند ضمنا با عنایت به ماده۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۹۸۷۸۶۸۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441493
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای دو سال آتی انتخاب گردید: الف) شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ ب) شرکت سیمان اکباتان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ ج) شرکت مجتمع آهک اسپندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ د) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ ه) شرکت گروه صنایع سیمان کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۹۸۷۸۶۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722070
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۹/۱۳۹۳ که برابر معرفی نامه شماره ۴۷۰/ ۱۱ /۹۳ مورخ ۱۸/ ۸ /۹۳ شرکت سیمان اکباتان آقای نیکلاس آندره ماتیس به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل و همانطور برابرنامه شماره ۳۱۷۷/ ۱۰۰ /۱۳ مورخ ۲۸/ ۸ / ۹۳ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای احمد محمد علی خاکی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب شده‌اند. در نتیجه: ۱ آقای پپیر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره ۲ آقای رحمت اله روستاپور نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای علی امینی عضو هیئت مدیره ۴ آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره ۵ آقای احمد محمد علی خاکی عضو هیئت مدیره ۶ آقای بهروز دانشی مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت دوسال انتخاب وهمچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ ۳۷، ۱۴ ۳۷ به عنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای بهروز دانشی تفویض نمودند ضمنا با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۹۱۵۵۴۹۹۵۱۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10301414
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۹ به شناسه ملی۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۱/۱/۹۰ با استعفای آقای خدابنده اعظمی قادیکلاهی از سمت مدیرعامل شرکت موافقت و به جای ایشان آقای علی امینی بسس مدیرعامل شرکت انتخاب گردید هیئت مدیره اختیارات مشروح مصرح در ماده ۵۱ اساسنامه شرکت را به استثناء بندهای ۱۵۱۵۵۱، ۶۵۱، ۹۵۱، ۱۰۵۱، ۱۶۵۱، ۱۸۵۱، ۱۹۵۱، ۲۲۵۱، ۲۳۵۱، ۲۴۵۱، ۲۵۵۱ بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای علی امینی تفویض نمودند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکهی، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342356
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان آرتااردبیل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۷۲۹ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۹/۱۱/۸۹ تغییرات زیر به عمل آمده است. سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاشفان به سمت بازرس قانونی و آقای جعفر عوض پور به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537188
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورت جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ محل دفتر شعبه در تهران به آدرس تهران خیابان شهید لواسانی غربی ساختمان اسپندار پلاک ۱۱۲ و ۱۱۴ طبقه پنجم کدپستی: ۱۹۳۷۷۴۴۷۵۱ تغییر یافته و در حقیقت ماده مربوطه آن در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و تغییر می‌یابد مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763227
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: الف آقای پییرفرانسوا هسلر بعنوان رئیس هیئت مدیره ب آقای رحمت اله روستا پور بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ج آقایان علی نجفی و د فریبرز مقیمی و ه آقای بهمن امیری علی اصغر زاده بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای علی امینی بعنوان مدیر عامل شرکت خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده‌اند. همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به استثناء بندهای ۱ ۳۷ به جزء نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ ۳۷ به جزء تصویب ساختار سازمانی ۷ ۳۷ و ۱۴ ۳۷ بعنوان اختیارات مالی مدیر عامل به آقای علی امینی تفویض نمودند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10849840
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: ۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره که طی نامه شماره ۱۵۷۲۳۷/۱۲۱ مورخه ۷/۸/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید و به این اداره واصل گردیده در تاریخ ۶/۷/۱۳۹۰ بتصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10908955
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: ۱ آقایان پییر فرانسواهسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز مقیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان علی نجفی و رحمت اله روستاپور و بهمن امیری علی اصغرزاده بعنوان اعضای هیئت مدیره و علی امینی مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت باقی مانده هیئت مدیره انتخاب و همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۵۱ اساسنامه شرکت را باستناد بندهای ۱ ۵۱ و ۵ ۵۱ و ۶ ۵۱ و ۹ ۵۱ و ۱۵ ۵۱ و ۱۶ ۵۱ و ۱۸ ۵۱ و ۱۹ ۵۱ و۲۲ ۵۱ و۲۳ ۵۱ و ۲۴ ۵۱ و ۲۵ ۵۱ بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای علی امینی تفویض نمودند و کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691283
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شده است: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، سود انباشته و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ سی ام آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ سی ام آذر ماه سال نودو پنج انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۱۵۲۸۶۹۰۰۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806375
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۹۸۲۴۳ ب - شرکت سیمان اکباتان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ ج - شرکت مجتمع آهک اسپندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ د - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ ه - شرکت سیمان کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال آتی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۳۰۸۶۲۸۶۹۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806390
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - آقای پییر فرانسوا هسلر رئیس هیأت مدیره ب - آقای رحمت اله روستاپور نائب رئیس هیأت مدیره ج - آقای علی امینی عضو هیأت مدیره د - آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیأت مدیره ه - آقای احمد محمد علی خاکی عضو هیأت مدیره و - آقای احمد پایه دار مدیر عامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیده، همچنین هیأت مدیره اختیارات مشروحه مطرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ - ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ - ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ - ۳۷، ۱۴ - ۳۷، به عنوان اختیارات مالی مدیر عامل به اقای احمد پایه دار تفویض نمودند ضمنا با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۲۳۰۱۹۳۷۳۰۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872327
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفای آقای احمد پایه دار اردکانی موافقت و از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۵ آقای عادل روحی به شماره ملی ۱۴۶۲۷۲۷۹۰۵ به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب می‌گردند. همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مطرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ - ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ - ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ - ۳۷و۱۴ - ۳۷ به عنوان اختیارات مالی مدیر عامل به آقای عادل روحی تفویض نمودند ضمنا با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهداور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۴۰۲۵۷۶۲۷۶۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236684
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پییر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره محمد رحیمی نژاد هوراند نائب رئیس هیئت مدیره نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره علی امینی عضو هیئت مدیره سام بیرانوند عضو هیئت مدیره عادل روحی مدیریت عامل چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره سیمان آرتا اردبیل با توجه به نامه شماره ۱۰۰۲۰۱ ۰۰ ۹۵ مورخ ۱۵/ ۸/ ۹۵ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) مبنی بر معرفی جناب آقای محمدرضا رحیمی نژاد هوراند و به نامه شماره ۱۰۱۷۷۱ ۰۰ ۹۵ مورخ ۷/۹/۹۵ شرکت سیمان کرمان مبنی بر معرفی جناب آقای سام پیرانوند به عنوان عضو هیئت مدیره سیمان اردبیل به سمع و نظر هیئت مدیره رسید. ودر نتیجه آقای پییر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار آقای محمد رحیمی نژاد هوراند نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای علی امینی عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آهک اسپندار آقای سام بیرانوند عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان اکباتان آقای عادل روحی مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) وهمچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴۳۷ جز تصویب ساختار سازمانی۷۳۷۱۴ ۳۷ به عنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای عادل روحی تفویض نمودند ضمنا با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۱۳۴۳۲۶۲۲۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341990
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: چهارصدو نود و سومین جلسه هیئت مدیره سیمان آرتا اردبیل با توجه به نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۱۱۱۰۴ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۹۵ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) مبنی بر معرفی جناب آقای بهزاد امامی پور به عنوان عضو هیئت مدیره سیمان اردبیل به سمع و نظر هیئت مدیره رسید. با توجه به معرفی نامه مذکور مجددأ نسبت به انتخاب رئیس، نائب رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تبادل نظر و رای گیری بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر اعلام گردید. الف پییر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ب آقای بهزاد امامی پور نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ج آقای علی امینی عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آهک اسپندار د آقای سام بیرانوند عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ه آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان اکباتان و آقای عادل روحی مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح درماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام، ۴ ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی، ۷ ۳۷، ۱۴ ۳۷، به عنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای عادل روحی تفویض نمودند ضمنأ باعنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۲۱۷۸۶۰۶۳۵۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354682
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل تراز نامه، صورت سود و زیان، سود انباشته و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت براس سال منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۶ انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۲۳۸۷۴۷۳۹۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799128
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عطف به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۰۳/۹۶ مبنی بر افزایش سرمایه سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) و با توجه به رعایت حق تقدم و سایر مقررات و قوانین جاریه و همچنین مجوز صادره به شماره ۳۳۶۹۲۸/۹۶۹ ۰۸۳ مورخه ۲۲/۰۹/۹۶ از سوی سازمان بورس اوراق بهادار فرایند پذیره نویسی و افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴۰میلیارد ریال به مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۴۰ میلیون سهم بانام عادی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی برابر گواهی شماره بانکی مورخ ۱۳/۰۹/۹۶ به حساب سپرده ۱۴۳۱۳۰۱۱۲۰۱۰۷ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل انجام یافته و مراتب مورد تایید هیئت مدیره واقع گردید٪ ش۹۶۱۰۱۳۶۰۶۱۶۶۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920988
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود وزیان، سود انباشته و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۷ انتخاب گردید و عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه آن با هماهنگی هلدینگ اسپندار به هیئت مدیره واگذار شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۷ انتخاب گردید. هیات مدیره شرکت به شرح ذیل برای ۲ سال آتی انتخاب گردید: الف شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ ب شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ ج شرکت مجتمع آهک اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ د گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ ه شرکت سیمان اکباتان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ ش۹۶۱۲۱۵۹۷۴۶۹۶۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957772
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقای پیر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره شماره گذرنامه X۱۷۴۷۹۸۱ ب آقای سام بیرانوند نائب رئیس هیئت مدیره کدملی ۴۰۷۲۲۳۰۱۴۶ ج آقای علی امینی عضو هیئت مدیره کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ د آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره X۴۰۰۵۵۷۹ ه آقای میثم مجیری عضو هیئت مدیره ۱۲۹۲۴۵۳۳۲۱ و آقای عادل روحی کدملی ۱۴۶۲۷۲۷۹۰۵ مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام؛ ۴ ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ ۳۷، ۱۴ ۳۷ به عنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای عادل روحی تفویض نمودند. ضمنأ با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۲۸۸۶۱۴۹۰۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه