شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10240049946


شماره ثبت:
1984
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1376/7/28
آدرس:
استان اردبيل - شهرستان اردبيل - بخش مركزي - شهر اردبيل-محله وليعصر-بزرگراه شهدا-بلوار جام جم-پلاك 0-پاساژ مركز تجاري ابزار سبلان-طبقه دوم-واحد 15 5618759538

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جهانگیرکنعان پور 12680260
محمد غلامی 12680260
آقای احد پروین زاده 12680260
عزیزعلی لرستانی 12680260
آقای حمیدرضا احمدی 13817087
آقای میراسداله موسوی سادات 13817087

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 960381
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۶/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آگاه نگر (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۰۶۷۶۷۰۱۰۱۳۱۱۱۷۶۱۷۵۲۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960382
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۹/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ آقای جهانگیر کنعان پور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میرخانی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عقیل وکیلی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی غفاری به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای میراسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۶۷۶۷۰۱۰۱۳۱۱۱۷۶۱۷۴۱۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304337
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ تراز نامه (صورت‌های مالی) منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اصول اندیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۳ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ۴ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ آقای جهانگیر کنعانپور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میرخانی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد غلامی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احد پروین زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای میراسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۶۶۶۸۰۰۰۵۶۱۱۱۹۶۳۰۰۲۲۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10506959
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۹/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ آقای جهانگیر کنعان پور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میرخانی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عقیل وکیلی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی غفاری به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای میراسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10673547
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۶/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آگاه نگر (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040342
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی آگاه نگر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نورزاد دولت آبادی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب گردیده ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ۴ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهام عام)، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهام عام) شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ آقای احمد ضیائی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و میراسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهام عام به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید حمید طهایی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره و داور ماهیکار به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره و سیروس صفائی فرد به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید کاظم عطایی به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680240
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند واشخاص حقوقی ذیل به مدت دوسال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۴۱۲۰۸۷۴۵۵۰۵۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680260
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای جهانگیر کنعان پور به شماره ملی۱۴۶۵۶۶۶۶۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای احد پروین زاده به شماره ملی۱۳۸۰۸۴۳۲۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.. آقای محمد غلامی به شماره ملی۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای عزیزعلی لرستانی به شماره ملی۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای میراسداله موسوی سادات به شماره ملی۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.. ش۹۴۱۲۰۸۸۸۱۸۸۸۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232330
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. د) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۵۱۰۱۲۴۳۵۲۳۹۲۶۹اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817079
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض شد. ج) سپس مجمع به موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره پرداخت و پس از معرفی کاندیداها و با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت رای گیری شد واشخاص ذیل به مدت دوسال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲ ه) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۶۱۰۲۴۷۷۷۷۹۲۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817087
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای جهانگیر کنعان پور به شماره ملی ۱۴۶۵۶۶۶۶۳۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.. آقای عزیز علی لرستانی به شماره ملی ۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.. آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای حمیدرضا احمدی به شماره ملی ۲۶۱۹۶۸۲۲۰۷ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای میراسداله موسوی سادات به شماره ملی ۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد.. کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تعهد و اقرار مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نمیباشدو با امضاء این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.. هیات مدیره به آقای میراسداله موسوی سادات (عضو هیات مدیره و مدیرعامل) وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید. ش۹۶۱۰۲۴۲۸۲۴۶۹۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ براساس اختیارات حاصل از ماده ۴ اساسنامه، کدپستی مرکز اصلی شرکت تغییر یافت: «اردبیل میدان جهاد جنب جهاد کشاورزی ساختمان سبلان ابزار طبقه دوم کدپستی ۵۶۱۸۷۵۹۵۳۸» ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه ان اصلاح گردید ش۹۷۰۵۲۷۷۱۳۵۱۸۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه