شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10240011565


شماره ثبت:
157
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1366/11/27
آدرس:
شهرك ايت اله غفاري 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی علیزاده 12919156
آرتین شاه نظری 13671464
آقای مسعود علیان 13671478

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648751
آگهی تصمیمات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۰/۲/۹۱ تصمیماتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ گزارش هیئت مدیره به صاحبان سهام در خصوص وضع عمومی شرکت و فعالیت‌های انجام شده در سال مالی مورد گزارش قرائت شد و حسب مورد به سوالات سهامداران و نمایندگان توسط اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پاسخ لازم داده شد. ۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع در خصوص اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی ۱۳۹۰ قرائت گردید و حسب مورد توسط هیئت مدیره و یا بازرس قانونی پاسخ‌های لازم به سوالات سهامداران و نمایندگان آنها داده شد. ۳ مجمع تراز نامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ و صورت حساب سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را به اتفاق آراء تصویب نمود. ۴ با توجه به بخشنامه وزارت دارایی سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود. ۵ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: الف: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ ب: بانک ملی ایران به کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۳۷۸۶۳۵ ج: شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴ د: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ ه: شرکت پروش کرم ابریشم ایران شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۷۸۰ ۶ مجمع تقسیم مبلغ ۸۱۳۳۵۰۰۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۵۰ ریال) از سود قابل تخصیص را بین سهامداران تصویب نمود. ۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۰۶۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۳۳۵۰۲ مسئول ثبت شرکتهای پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919566
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۷ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به موجب صورتجلسه مورخه ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره، تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقایان فریدون توحیدی مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و صمد مغانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس نعیمی، فروع الدین سپه اجیرلو و محمد رحیمی نژادهوراند بعنوان اعضای هیئت مدیره و جلال گلچین خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید و همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل بدین شرح می‌باشد. الف نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب نصب و عزل کلیه معاونین و مدیران و کارکنان شرکت به استثناء (نیروهائیکه خارج از کارکنان شرکت بعنوان معاون یا مدیر) بکار گرفته خواهند شد، تغییر شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و وراث آنان با رعایت آئین نامه مربوطه. ج دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. د تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت. س اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه و سازش، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او با یا بدون حق توکیل غیر ولو کرارا تعیین و مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. ش۱۴۲۹۵۸۶ ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس باد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018093
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۱ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: مجمع موسسه حسابرسی بهمند را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و علی مشرقی آرانی را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ و دوره مذکور تعیین نموده و بتصویب مجمع رسید. ش۰۶۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۰۹۲۴۱۱۷۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082218
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

بموجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخه های۲۳/۱۲/۹۱ و۲۸/۱/۹۲ مجمع عمومی عادی مورخ۱۵/۲/۹۲ تغییراتی بدین شرح درشرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ آقایان علیرضا رازقی و حسن روحی به ترتیب بجای آقایان صمد مغانی و فروع الدین سپه که علیرضا رازقی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حسن روحی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ مجمع ترازنامه شرکت در تاریخ۳۰/۱۲/۹۱ و صورتحساب سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را به اتفاق آراء تصویب نمود. ۳ مجمع موسسه حسابرسی بهمند را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ و آقای علی مشرقی ارانی را بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۵۹۳۹۶ ثبت شرکتهای واحد ثبتی شهرستان پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117130
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۲ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. آقایان فریدون توحیدی مقدم به عنوان رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رازقی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جلال گلچین به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس نعیمی و حسن روحی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۱۶۷۵۵۱۶ اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128072
آگهی تصمیمات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به موجب صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی مورخ ۱۵/۲/۹۱ تصمیماتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ مجمع به اتفاق آراء تغییر سال مالی شرکت را از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر ماه هر سال تصویب نمود. ۲ گزارش هیئت مدیره به صاحبان سهام در خصوص وضع عمومی شرکت و فعالیت‌های انجام شده در سال مالی مورد گزارش قرائت شد و حسب مورد توسط هیئت مدیره و یا بازرس قانونی پاسخ‌های لازم به سوالات سهامداران و نمایندگان آنها داده شد. ۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع در خصوص اظهارنظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی ۱۳۹۱ قرائت گردید و حسب مورد توسط هیئت مدیره و یا بازرس قانونی پاسخ‌های لازم به سوالات سهامداران و نمایندگان آنها داده شد. ش۱۶۸۱۲۱۰ ثبت شرکتهای واحد ثبتی پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421696
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ مجمع تراز نامه شرکت در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ و صورتحساب سود و زیان و صورت وجوه نقد دوره ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر در سال۱۳۹۲ را باتفاق آراء تصویب نمود. ۲ مجمع مؤسسه حسابرسی بهمند را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ و آقای علی مشرقی آرانی را بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود. ۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) و شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) و شرکت پرورش کرم ابریشم بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق بهادار با سقف ۵۰۰ میلیون ریال با امضاء مدیرعامل به همراه آقای سجاد آزادخواه (مدیر امور مالی شرکت) به نمایندگی از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تغییرات و در مورد بالاتر از مبلغ پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۶۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۲۷۸۴۲۹۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526334
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۳ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ آقایان فریدون توحیدی مقدم به نمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره رحیم رستمی به نمایندگی از شرکت سهام کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره عباس نعیمی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت ملی (سهامی عام) و حسن روحی به نمایندگی از شرکت کرم ابریشم ایران به عنوان اعضای هیئت مدیره جلال گلچین به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجارتی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) با امضاء مدیرعامل به همراه آقای سجاد آزادخواه مدیر امور مالی شرکت به نمایندگی از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در مورد بالاتر از مبلغ پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که موجد تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل به تنهایی یا فرد دیگری است که بر حسب ابلاغ مدیرعامل مسئول انجام قسمتی از امور شرکت باشد. ش۱۸۵۰۳۵۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9675424
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۷ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد صورتجلسه مورخه ۳۰/۱/۸۹ هیئت مدیره، تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقای محمدباقر عالی به موجب نامه شماره ۷۸۹۳/۸۸ ۲۳/۱۲/۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) به جای آقای سیدنصرت اله طاهری تخته چوبی برای عضویت در هیأت مدیره شرکت معرفی گردید. ۲ آقای فریدون توحیدی مقدم به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای آزاد فکور به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قدرت احمدزاده به عنوان مدیرعامل در سمت خود ابقاء گردیده و اختیارات وی به شرح ذیل می‌باشد: الف نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی و پیشنهاد آن به هیأت مدیره. ج نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی، مستمری و وراث آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. د دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات براساس قراردادهای مربوطه. ه تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. س انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت. ی اقامه هرگونه دعوی (اعم از حقوقی و کیفری) متقابل از اینگونه دعوی‌ها برعلیه شرکت، مصالحه و سازش در تمام مراحل دادرسی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت و درخواست صدور اجرائیه و پیگیری آن در کلیه محاکم و سایر دوایر دولتی (با حق توکیل به غیر و تعیین داور). ۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها سفته‌ها بروات و سایر اوراق تجاری با امضای متفق آقای قدرت احمدزاده (مدیرعامل) و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که موجد تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل به تنهایی یا فرد دیگری که برحسب ابلاغ مدیرعامل مسئول انجام قسمتی از امور شرکت باشد معتبر می‌باشد. ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735501
آگهی تصمیمات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهام عام) بشماره ثبت ۱۵۷ بشناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۸/۳/۸۹ که طی شماره ۹۱۹/۹ ۱۷/۳/۸۹ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بدین شرح در شرکت فوق الذکر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ گزارش هیئت مدیره به صاحبان سهام در خصوص وضع عمومی شرکت و فعالیتهای انجام شده در سال مالی مورد گزارش، قرائت شده و حسب مورد به سوالات سهامداران و نمایندگان توسط اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پاسخ لازم داده شد. ۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع در خصوص اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و صورتهای ملی ۱۳۸۸ قرائت گردیده و حسب مورد توسط هیئت مدیره و یا بازرس قانونی پاسخ‌های لازم به سوالات سهامداران و نمایندگان آنها داده شد. ۳ مجمع ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ و صورت جلسات سو د و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را به اتفاق آراء تصویب نمود. ۴ مجمع تقسیم ۰۰۰/۰۱۰/۴۸۸ ریال (به ازاء هر سهم ۳ ریال) از سود قابل تخصیص را بین سهامداران تصویب نمود. ۵ مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی بهمند و آقای علی مشرقی آرانی را بترتیب بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید. ۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ۷ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: الف: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)، ب: بانک ملی ایران، ج: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام)، د: شرکت سهامی کشت و صنعت دامپروری مغان (سهامی عام)، ه: شرکت پرورش کرم ابریشم ایران کفیل ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070964
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۷ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به موجب صورتجلسه مورخه ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره، تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقایان فریدون توحیدی مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و صمد مغانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس نعیمی، فروع الدین سپه اجیرلو و محمد رحیمی نژادهوراند بعنوان اعضای هیئت مدیره و جلال گلچین خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید و همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل بدین شرح می‌باشد. الف نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب نصب و عزل کلیه معاونین و مدیران و کارکنان شرکت به استثناء (نیروهائیکه خارج از کارکنان شرکت بعنوان معاون یا مدیر) بکار گرفته خواهند شد، تغییر شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و وراث آنان با رعایت آئین نامه مربوطه. ج دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. د تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت. س اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه و سازش، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او با یا بدون حق توکیل غیر ولو کرارا تعیین و مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس باد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10265041
آگهی تصمیمات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۰/۲/۹۱ تصمیماتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ گزارش هیئت مدیره به صاحبان سهام در خصوص وضع عمومی شرکت و فعالیت‌های انجام شده در سال مالی مورد گزارش قرائت شد و حسب مورد به سوالات سهامداران و نمایندگان توسط اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پاسخ لازم داده شد. ۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع در خصوص اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی ۱۳۹۰ قرائت گردید و حسب مورد توسط هیئت مدیره و یا بازرس قانونی پاسخ‌های لازم به سوالات سهامداران و نمایندگان آنها داده شد. ۳ مجمع تراز نامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ و صورت حساب سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را به اتفاق آراء تصویب نمود. ۴ با توجه به بخشنامه وزارت دارایی سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود. ۵ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: الف: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ ب: بانک ملی ایران به کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۳۷۸۶۳۵ ج: شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴ د: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ ه: شرکت پروش کرم ابریشم ایران شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۷۸۰ ۶ مجمع تقسیم مبلغ ۸۱۳۳۵۰۰۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۵۰ ریال) از سود قابل تخصیص را بین سهامداران تصویب نمود. ۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377375
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵ بشماره ثبت ۱۵۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۵/۹۰ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. آقای محمدباقر عالی از عضویت در هیئت مدیره خارج و بجای مشارالیه آقای عباس نعیمی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ثبت شرکتهای شهرستان پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384693
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۱/۸۸ که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۸ واصل گردیده تغییراتی بدین شرح در فوق الذکر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ آقای محمد رحیمی نژادهوراند به موجب نامه شماره ۶۲۷۴/۸۸ ۲۱/۱۰/۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) آقای فروع الدین سپه اجیرلو به موجب نامه شماره ۶/۲۳۴۰۴/۱۱ ۷/۱۱/۸۸ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به ترتیب به جای آقایان محمدرضا حسن زاده و قهرمان فهیمی گیگلو برای عضویت در هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس معرفی گردیدند. ۲ آقای فریدون توحیدی مقدم بسمت رئیس هیئت مدیره و آزاد فکور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919156
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای علی علیزاده بشماره ملی ۵۰۴۹۰۵۱۱۶۹ به عنوان نماینده شرکت پرورش کرم ابریشم ایران بشناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۷۸۰ بجای آقای حسن روحی جهت عضویت در هیئت مدیره معرفی گردید ش۹۵۰۴۲۹۳۶۶۲۳۷۱۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980623
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب نامه ۳۱۹۸/۹۴ - ۱۱۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای سید مصطفی عمادی به عنوان نماینده شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) در هیات مدیره شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس مطرح، و بنابراین ترکیب هیات مدیره و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد. - آقایان فریدون توحیدی مقدم به نمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره و رحیم رستمی به نمایندگی از شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سید مصطفی عمادی به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) و علی علیزاده به نمایندگی از شرکت کرم ابریشم ایران به عنوان اعضای هیات مدیره و جلال گلچین به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجارتی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) با امضا مدیر عامل به همراه امضای آقای سجاد آزاده خواه مدیر امور مالی شرکت به نمایندگی از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در مورد بالاتر از مبلغ پانصد میلیون ریال با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که موجد تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیر عامل به تنهایی یا فرد دیگری است که برحسب ابلاغ مدیر عامل مسئول انجام قسمتی از امور شرکت است معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل بدین شرح می‌باشد. الف: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب: نصب و عزل کلیه معاونین و مدیران و کارکنان شرکت، تغییر شغل و حقوق و دستمزد و انعام و بازنشستگی و مستمری و وراث آنان با رعایت آئین نامه مربوطه. ج: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. د: تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. س: انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چار چوب موضوع شرکت. ه: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی اعم از حق اعتراض به رای، تجدید نظر، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، مصالحه و سازش، تعیین وکیل، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح بطور کلی استفاده کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل غیر و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود ثالث و دفاع در قبال آن، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیا ت اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات دفاتر ثبت اسناد. ش۹۵۰۶۰۱۹۱۸۶۶۷۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164350
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۷۰ , ۱۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۳۴۰ , ۳۲۵ میلیون ریال (مبلغ ۰۰۰ , ۱۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۶۷۰/۶۲ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران) را تصویب ودر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۶۷۰ , ۱۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۳۴۰ , ۳۲۵ میلیون ریال منقسم به ۳۲۵۳۴۰۰۰۰ سهم یکهزار ریالی افزایش یافت.. مجمع با اعمال تغییرات لازمه، ماده ۳ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۳: موضوع شرکت: عبارتست از تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به امور کشاورزی اعم از زراعت، دامپروری، پرورش طیور، آبزیان، باغداری و تولید محصولات خارج از فصل و گلخانه‌ای و غیره که برای نیل به این اهداف شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زیر می‌باشد: الف: ایجاد مرکز تحقیقات و انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقی و تولید بذر و نهال و به کار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره وری بیشتر و بهتر ب: ایجاد تاسیسات و صنایع لازم جهت تولید، تبدیل، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی و غیره به شرح بالا ج: سرمایه گذاری و مشارکت متقابل در موسسات و شرکت‌های داخلی و خارجی و موسسات آموزشی و پژوهشی در حدود و مقررات مربوطه د: انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی و همچین واردات و صادرات که برای تامین منافع شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح آن باشد.) همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.) ش۹۵۰۹۰۹۳۸۷۹۵۰۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164353
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع صورت‌های مالی شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ و صورتحساب سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳را به اتفاق آرا تصویب نمود. مجمع، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ را بعنوان حسابرس و یازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ و موسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ را بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۹۰۹۲۴۳۶۷۴۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671452
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد نامه شماره ۱۱۷۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ و صورتحساب سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به اتفاق آرا تصویب نمود. مجمع، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۳۰۱۷۴۱۵۵۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671464
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد نامه شماره ۱۱۷۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرتین شاه نظری بشماره ملی۰۰۶۴۳۹۸۲۲۶ به عنوان نماینده شرکت توسعه کشت وصنعت ملی (سهامی خاص) در هیات مدیره شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس بجای آقای سیدمصطفی عمادی انتخاب گردید ش۹۶۰۷۳۰۵۱۸۶۳۹۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671470
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد نامه شماره۱۱۷۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر نامه شماره صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره به شرح زیر برای دو سال آتی انتخاب گردیدند: شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان به کدملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به کدملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران به کدملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۷۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی شرکت توسعه وکشت و صنعت ملی به کدملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به کدملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی ش۹۶۰۷۳۰۵۵۲۶۷۷۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671478
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد نامه شماره ۱۱۷۲۴/۲۰ مورخ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود علیان بشماره ملی ۱۶۵۱۸۰۵۱۲۱ به عنوان نماینده شرکت سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان (سهامی عام) بجای آقای رحیم رستمی انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۳۰۱۰۷۱۲۵۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671488
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد نامه شماره ۱۱۷۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون توحیدی مقدم نماینده شرکت طرح و توسعه آینده پویا را به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی علیزاده نماینده شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و وبقیه اعضا هیئت مدیره عبارتند از آقایان آرتین شاه نظری نماینده شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام) ومسعود علیان به نمایندگی ازشرکت سهامی کشت وصنعت و دامپروری مغان و جلال گلچین به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) می‌باشند. هیئت مدیره آقای جلال گلچین را در سمت مدیرعامل شرکت ابقاء وایشان با اختیار قبولی خود را اعلام نمودند واختیارات وی بشرح زیر تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی. تهیه وتنظیم آئین نامه‌های داخلی وپیشنهاد آن به هیئت مدیره. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت تعیین شغل وحقوق ودستمزد وانعام وترفیع وتنبیه ومعافیت وخروج آنها ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین ومقررات مربوطه. انعقاد هرنوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکت‌ها وبانک‌ها وادارات دولتی واشخاص و اقاله، فسخ، ابطال واصلاح آنها درچارچوب موضوع شرکت. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون از اصل ومتفرعات براساس قراردادهای مربوطه. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی. اقامه هرگونه دعوی (اعم از حقوقی وکیفری) متقابل ازاینگونه دعوی‌ها بر علیه شرکت، مصالحه وسازش درتمام مراحل دادرسی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ودرخواست صدور اجرائیه و پی گیری آن درکلیه محاکم وسایر دوایر دولتی (باحق توکیل به غیروتعیین داور). کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت وهمچنینی چک‌ها، بروات، سفته هاو سایر اوراق تجارتی تاسقف ۷۵۰ میلیون ریال با امضاء مدیرعامل به همراه آقای سجادآزاده خواه مدیرامور مالی شرکت به نمایندگی از هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد ودر مورد بالاتراز مبلغ هفتصدوپنجاه میلیون ریال با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری وکلیه اوراقی که موجد تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل به تنهایی یا فرد دیگری که برحسب ابلاغ مدیرعامل مسئول انجام قسمتی از امورشرکت باشد. ش۹۶۰۷۳۰۹۶۵۳۳۴۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671497
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد نامه شماره ۱۱۷۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سودو (زیان) وصورت وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ را به اتفاق آراء تصویب نمود. مجمع، موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ رابعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ وموسسه حسابرسی دش وهمکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ رابعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۳۰۵۸۲۵۱۶۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755923
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و تصویب شد و جایگزین اساسنامه قبلی گردید ش۹۶۰۹۲۱۴۶۴۱۳۷۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774176
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد نامه شماره ۱۱۷۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ااعضای هیات مدیره به اتفاق آراء آقای فریدون توحیدی مقدم رابعنوان رئیس هیات مدیره وآقای علی علیزاده رابه سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب نمودند. اعضای هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای ارسلان کاظم پور رابه سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده عمر قانونی هیئت مدیره فعلی انتخاب واختیارات وی بشرح زیر تفوض گردید: ۳ نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی. ۳ نصب وعزل کلیه معاونین ومدیران ومأمورین وکارکنان شرکت با استثناء (نیروهائی که خارج ازکارکنان شرکت به عنوان معاون یامدیر) بکارگرفته خواهندشد، تغییر شغل وحقوق ودسمتزد وانعام وترفیع وتنبیه وتعیین سایر شرایط استخدامی ومعافیت وخروج انها ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری و وراث آنان. ۳ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن از اصل ومتفرعات. ۳ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۳ انعقاد هرنوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه باشرکتها وبانکها وادارات دولتی واشخاص واقاله، فسخ، ابطال واصلاح آنها درچارچوب موضوع شرکت. ۳ اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری باداشتن تمام اختیارات در امر دادرسی ازحق پژوهش، فرجام، مصالحه وسازش، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری وتعیین داور بااختیار یابدون اختیار صلح بطورکلی استفاده ازکلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره باحق یابدون حق توکیل وتوکیل درتوکیل ولو کرارا وعزل وتجدید انتخاب او یاتعیین وکیل دیگر بجای او یابدون حق توکیل وتوکیل غیر ولو کرارا تعیین مصدق وکارشاس، اقرارخواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث ودفاع ازدعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل ودفاع ازآن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به چه دردادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. مقرر گردید آقای مدیرعامل کلیه اقدامات لازم منجمله اقامه دعوی علیه اشخاصی که با هر ادعایی نسبت به تصرف اراضی واموال شرکت اقدام نموده‌اند رأسا یا ازطریق نمایندگان حقوقی یا با انتخاب وکیل دادگستری وتفویض وکالت باکلیه اختیارات لازم منجمله با حق تقاضای تجدیدنظر و فرجام وپاسخگوئی به آنها بعمل آورد و در پایان هرسه ماه نتیجه کار رابه هیات مدیره گزارش نماید. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت وهمچنین چک‌ها، بروات، سفته‌ها وسایر اوراق تجارتی تاسقف ۷۵۰ میلیون ریال با امضاء مدیرعامل به همراه آقای سجاد آزاده خواه مدیر امور مالی شرکت به نمایندگی از هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد ودر مورد بالاتر از مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال باامضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۰۲۹۸۳۹۱۱۴۶۷مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170353
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استناد شماره۱۲۲۱۲ مورخ۰۵/۰۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی ونامه شماره ۳۷۶۲۸ , ۱۲۲ مورخ۰۸/۰۵/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین انصاریان نماینده شرکت طرح و توسعه آینده پویا به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مسعود علیان نماینده شرکت سهامی کشت وصنعت و دامپروری مغان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیده وبقیه اعضاء هیئت مدیره عبارتند از آقایان ارسلان کاظم پور همراهلو نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) و محمدعلی عبداله زاده نماینده شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام) و رحمت آزاد نماینده شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران. اعضاء هیئت مدیره آقای ارسلان کاظم پور همراهلو را بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود. اختیارت مدیرعامل به شرح زیر می‌باشد: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه معاونین و مدیران و مامورین و کارکنان شرکت به استثناء (نیروهائی که خارج از کارکنان شرکت به عنوان معاون یا مدیر) بکار گرفته خواهند شد، تغییر شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه وتعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و وراث آنان. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و مفترعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها وبانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه و سازش، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا وعزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل غیر ولو کرارا تعیین مصدق وکارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث. اقدام به دعوی متقابل ودفاع از آن. تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال از دادگاهها اعطایی مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت. درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات اجرایی واخذ محکوم به چه در دادکاهها وچه در ادارات ودوائر ثبت اسناد. _مقرر گردید آقای مدیرعامل کلیه اقدامات لازم منجمله اقامه دعوی علیه اشخاصی که با هر ادعایی نسبت به تصرف اراضی و اموال شرکت اقدام نموده‌اند راسا یا از طریق نمایندگان حقوقی یا با انتخاب وکیل دادگستری و تفویض وکالت با کلیه اختیارات لازم منجمله با حق تقاضای تجدید نظر و فرجام و پاسخگویی به آنها بعمل آورد و در پایان هر سه ماه نتیجه کاررا به هیات مدیره گزارش نماید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل به همراه آقای سجاد آزاده خواه مدیر امور مالی شرکت به نمایندگی از هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و در مورد بالاتر از مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و یا هر شخص دیگری که از طرف مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره تعیین می‌شود صادر می‌گردد. ش۹۷۰۵۲۳۲۰۷۸۲۸۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170376
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵

به استنادنامه شماره۱۲۲۱۲ مورخ۰۵/۰۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی ونامه شماره ۳۷۶۲۸ , ۱۲۲ مورخ۰۸/۰۵/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورت سود و (زیان) و صورت وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ را به اتفاق آراء تصویب نمود مجمع به اتفاق آراء اعضای هیات مدیره را بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب نمود الف) شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ ب) شرکت سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴ ج) شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ د) شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۷۸۰ ه) شرکت توسعه کشت وصنعت ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ ۵). مجمع موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ را بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، اطلاعات، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۵۲۳۴۰۱۱۰۰۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه