شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10240009116


شماره ثبت:
113
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1351/11/12
آدرس:
اردبيل اول جاده تبريز جنب پل هوايي 5615813115

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای امین قنادی اصل 13312842
شفیع پورفرضی 13312842
آقای رفیع غیبی 13312850
آقای حسن علیمحمدیان 13312850
آقای تقی روشنیان فرد 13312850
آقای هادی حسینی چشمه 13312850
آقای داریوش صفرزاده 13312850
آقای عدالت جباری کرد قشلاق 14229092
آقای امین نجف زاده 14229092
آقای احد سلیمان جاه 14229092
بهمن فرخی اصل 14229092
کمال الدین عرشی 14229092
آقای امین قنادی اصل 14229096

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 696603
آگهی تصمیماتشرکت سهامی عام اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۱ که از لحاظ امضاء ذیل دفاتر در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردیده تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ آقایان حاج علی نجف زاده حاج رفیع غیبی حاج هادی حسینی چشمه حاج مقصود رستم نمدی و حاج عدالت جباری کردقشلاقی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقایان حاج صادق احسانی مقدم و حاج هدایت جباری کردقشلاقی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. وحید فروغی فرد بسمت بازرس اصل با رعایت ماده ۱۴۴ و ۱۴۷ قانون تجارت و حاج میر یونس میرجوادی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه حساب شرکت و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ آقایان حاج علی نجف زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره، حاج رفیع غیبی بعنوان نایب رئیس، حاج هادی حسینی چشمه، حاج مقصود رستم نمدی، حاج عدالت جباری کردقشلاقی بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای حاج تقی روشنیان فرد بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات دو امضاء از سه امضای حاج علی نجف زاده و حاج رفیع غیبی و حاج تقی روشنیان فرد با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۶۹۵۱۹۳۲۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408379
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ ۳۱/۰۳/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ آدرس شرکت از محل قبلی به اردبیل شهرک صنعتی فاز ۲ اردبیل خیابان کارآفرین کارآفرین ۴ کدپستی ۵۶۱۸۱۸۷۹۷۱ انتقال یافت. ۲ ترازنامه و سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۳ آقای وحید فروغی فرد از بین سهامداران و آقای بهرام کیانی از بین حسابداران رسمی بسمت بازرس اصلی و آقای میریونس میرجوادی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت انتخاب گردید. ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۹۸۱۱۷۷۳۴ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9779896
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۱ که از لحاظ امضاء ذیل دفاتر در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردیده تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ آقایان حاج علی نجف زاده حاج رفیع غیبی حاج هادی حسینی چشمه حاج مقصود رستم نمدی و حاج عدالت جباری کردقشلاقی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقایان حاج صادق احسانی مقدم و حاج هدایت جباری کردقشلاقی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. وحید فروغی فرد بسمت بازرس اصل با رعایت ماده ۱۴۴ و ۱۴۷ قانون تجارت و حاج میر یونس میرجوادی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه حساب شرکت و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ آقایان حاج علی نجف زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره، حاج رفیع غیبی بعنوان نایب رئیس، حاج هادی حسینی چشمه، حاج مقصود رستم نمدی، حاج عدالت جباری کردقشلاقی بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای حاج تقی روشنیان فرد بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات دو امضاء از سه امضای حاج علی نجف زاده و حاج رفیع غیبی و حاج تقی روشنیان فرد با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312842
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) تراز نامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. ب) موسسه حسابرس رسمی احراز وارقام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۲۵۹۲۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۴۹به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای امین قنادی اصل به شماره ملی۱۴۶۱۷۸۴۵۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند ج) اشخاص زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی) آقای رفیع غیبی به شماره ملی ۱۴۶۵۹۷۲۲۷۷) آقای هادی حسینی چشمه به شماره ملی ۱۴۶۰۲۰۷۶۳۷) آقای احد سلیمان جاه به شماره ملی ۱۴۶۵۱۰۱۵۸۶) آقای شفیع پور فرضی به شماره ملی ۱۴۶۵۹۷۰۷۷۰) آقای حسن علیمحمدیان به شماره ملی ۰۰۴۲۸۱۶۹۶ اشخاص زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای علی البدل) آقایان داریوش صفرزاده به شماره ملی ۱۴۶۵۱۲۷۹۶۸) بهمن فرخی اصل به شماره ملی ۱۴۶۰۷۸۶۳۳۵ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند د) روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۵۱۱۲۸۱۲۶۸۳۳۱۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312850
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رفیع غیبی به کدملی ۱۴۶۵۹۷۲۲۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی حسینی چشمه به کدملی ۱۴۶۰۲۰۷۶۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احد سلیمان جاه به کدملی ۱۴۶۵۱۰۱۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای حسن علیمحمدیان به کدملی ۰۰۴۲۸۱۶۹۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضواصل آقای شفیع پور فرضی به کدملی ۱۴۶۵۹۷۰۷۷۰ به سمت عضو هیات مدیره و منشی هیئت مدیره آقای داریوش صفرزاده به کدملی ۱۴۶۵۱۲۷۹۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای بهمن فرخی اصل به کدملی ۱۴۶۰۷۸۶۳۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای تقی روشنیان فرد به کدملی ۱۴۶۶۰۵۰۰۷۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. * حدود واختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه ومصوبات مدیر عامل میباشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و نظایر آن با دوامضاء از سه امضاءآقایان رفیع غیبی - هادی حسینی چشمه تقی روشنیان فرد همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۱۱۲۸۵۵۲۷۹۱۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229092
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۶شامل ترازنامه سود وزیان وجریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حابرس رسمی امین محاسب روش به شماره ثبت ۱۴۳۶۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به سمت بازرس اصلی بارعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت و آقای میریونس میر جوادی به سمت بازرس علی البدل برای یکسال منتخب شدند ۳ آقای رفیع غیبی به شماره ملی ۱۴۶۵۹۷۲۲۷۷ عضواصلی و آقای احد سلیمان جاه به شماره ملی ۱۴۶۵۱۰۱۵۸۶ عضواصلی و آقای عدالت جباری کرد قشلاق به شماره ملی ۱۴۶۳۵۰۲۲۴۹عضواصلی وآقای بهمن فرخی اصل به شماره ملی ۱۴۶۰۷۸۶۳۳۵ عضواصلی و آقای امین قنادی اصل به شماره ملی ۱۴۶۱۷۱۴۵۹۱ عضو اصلی و آقای امین نجف زاده به شماره ملی ۱۴۶۵۸۱۴۰۴۳ عضو علی البدل و آقای کمال الدین عرشی به شماره ملی ۱۴۶۵۶۷۴۸۸۸ عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند.. ش۹۷۰۷۰۲۶۵۹۹۷۳۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229096
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احد سلیمان جاه به شماره کدملی ۱۴۶۵۱۰۱۵۸۶بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ بهمن فرخی اصل ۱۴۶۰۷۸۶۳۳۵ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ عدالت جباری کردقشلاقی بشماره ملی ۱۴۶۳۵۰۲۲۴۹ عضو اصلی هیئت مدیره ۴ امین قنادی اصل بشماره ملی ۱۴۶۱۷۱۴۵۹۱ عضو اصلی هیئت مدیره ۵ رفیع غیبی ۱۴۶۵۹۷۲۲۷۷عضو اصلی هیئت مدیره و آقای تقی روشنیان فرد فرزند رحیم به شماره ملی ۱۴۶۶۰۵۰۰۷۱ به عنوان مدیرعامل انتخابگردیدند. که براساس مواد اساسنامه شرکت وظایف خودراانجام دهند. حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از قبیل (چک سفته براوات) دوامضاء از سه امضاء آقایان احد سلیمان جاه بهمن فرخی اصل تقی روشنیان فرد بامهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۷۰۷۰۲۹۹۳۷۲۹۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه