شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220124165


شماره ثبت:
8286
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1385/7/19
آدرس:
آذربايجان غربي شهر اروميه-بازارباش-ميدان جهاد-خيابان جانبازان-پلاك 218-طبقه اول-- 5714733774

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی اصغر علی اکبری هلق 12648349
گلشن رحیمی احمدآباد 12648349
شیرین ابراهیم زاده 12648349
جعفر رستمی 12648349
بهمن آریا 12648349
اله وردی بابائی اربط علیا 12648349

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1345357
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی عام شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی عام تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی اصول اندیشه بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقایان علی اصغر علی اکبری هلق بنمایندی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه و جاوید مهپور بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خوی و کریم مولودی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بوکان و جعفر رستمی بنمایندگی از تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت و صمد عزیزیان حمید بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و گلشن رحیمی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ و نعمان ترابی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تکاب بعنوان اعضای علی البدل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کریم مولودی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بوکان بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و صمد عزیزیان حمید بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و جاوید مهپور بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خوی و جعفر رستمی بنمایندگی از تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی اصغر علی اکبری هلق بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه عضو و منشی هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ضمنا اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ۶ امضای کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیرعامل باتفاق یکی از آقایان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۰۱۷۷۸۷ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هشیار ممیز (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه بشماره ثبت ۸۰۲۶ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۱۲۱۵۵۷با نمایندگی علی اصغر علی اکبری هلق بشماره ملی ۲۷۵۴۵۸۶۵۷۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت بشماره ثبت ۲۳۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۲۰۸۵۹۸۰با نمایندگی جعفر رستمی بشماره ملی ۲۸۸۹۲۰۳۲۴۷ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ بشماره ثبت ۲۹۶ وشناسه ملی۱۰۸۶۲۰۵۵۹۲۹ با نمایندگی گلشن رحیمی احمدآباد بشماره ملی ۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بشماره ثبت ۱۵۷۸ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۲۶۹۴۶۶ با نمایندگی صمد عزیزیان حمید بشماره ملی ۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهاباد بشماره ثبت ۱۰۶۳ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۰۸۶۸۷۳ با نمایندگی بهمن آریا بشماره ملی ۲۸۷۱۶۵۴۲۲۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماکو بشماره ثبت ۸۴۱ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۷۶۲۶۲با نمایندگی شیرین ابراهیم زاده بشماره ملی ۲۸۳۰۷۴۵۵۳۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نقده بشماره ثبت ۸۱۸ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۲۵۵۵۸۴ با نمایندگی اله ویردی بابائی بشماره ملی ۲۹۰۹۰۸۲۳۵۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۱۱۹۸۵۹۴۶۶۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654619
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بهمن آریا بشماره ملی۲۸۷۱۶۵۴۲۲۰ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهاباد بشماره ثبت ۱۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۸۶۸۷۳ به سمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و صمد عزیزیان حمید بشماره ملی ۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بشماره ثبت ۱۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۹۴۶۶به سمت عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر علی اکبری هلق بشماره ملی ۲۷۵۴۵۸۶۵۷۱ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه بشماره ثبت ۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۱۵۵۷به سمت عضو اصلی و منشی هیئت مدیره و گلشن رحیمی احمدآباد بشماره ملی ۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ بشماره ثبت ۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۵۹۲۹ به سمت عضو اصلی و جعفر رستمی بشماره ملی ۲۸۸۹۲۰۳۲۴۷ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت بشماره ثبت ۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۵۹۸۰به سمت عضو اصلی به مدت دو سال تعیین شدند. ۲ آقای علی اصغر علی اکبری هلق بشماره ملی ۱۰۲۲۰۱۲۱۵۵۷ بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شد و اختیارات وی اجرای مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ۳ امضاء کلیه اسناد مالی، چ کها، قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیرعامل به اتفاق یکی از آقایان رئیس هیئت مدیره، یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۱۲۴۹۵۳۵۵۹۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصویب شد. - ۲ موسسه حسابرسی هشیار ممیز (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) بشماره ثبت۸۴۷۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۱۲۰۹۹۵۵۰۶۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ نشانی شرکت در شهر ارومیه به خیابان جانبازان پلاک۲۱۸ و کدپستی ۵۷۱۴۷۳۳۷۷۴ تغییر و انتقال یافت. ش۹۶۰۶۲۰۲۶۹۴۶۵۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه