شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220089122


شماره ثبت:
5164
تعداد بازدید:
19
تأسیس:
1380/4/27
آدرس:
اروميه شهرك صنعتي فازيك خ دوم 5736177169

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای نورعلی عباسی 1526595
آقای کاظم مرتاض 1526596
آقای محمد سلیمانی 12711437
آقای احمد رضائی 12891061
آقای مجتبی مرتاض 12891061
آقای جعفر مرتاض 13551192
آقای جواد مرتاض 13561022
آقای مرتضی مرتاض 14197864

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 666566
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص آذر باطری ارومیه شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۰ شرکت سهامی خاص آذر باطری ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بسمت بازرس اصلی و نورعلی عباسی بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۴/۰۴/۹۱ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۳۵۴۴۴ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713651
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص تولیدی آذر باتری ارومیه شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت سهامی خاص تولیدی آذر باتری ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ماده ۳۱ اساسنامه تغییر و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت. ۲ با استعفای آقای مقصود مرتاض از عضویت اصلی شرکت و هیئت مدیره موافقت شد. ۳ جعفر مرتاض، کاظم مرتاض و مجتبی مرتاض بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس اصلی، نور علی عباسی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۵ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۶ جعفر مرتاض بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، مجتبی مرتاض بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، کاظم مرتاض بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. ۷ امضای کلیه اسناد مالی چکها قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۸ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۴/۶/۹۱ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۳۰۴۹۵۰ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526595
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمععمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و عملیات مالی سال ۹۲ تصویب گردید. ۲ آقایان جعفرمرتاض کدملی ۲۷۵۳۵۸۸۲۵۲ و کاظم مرتاض کدملی ۲۷۵۴۵۷۰۶۳۹۱ و مجتبی مرتاض کدملی۲۷۵۵۶۸۵۵۸۱ بعنوان اعضای اصلی هیئتمدیره بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس اصلی و آقای نورعلی عباسی کدملی۲۷۵۰۸۱۳۰۸۵ بعنوان بازرس علیالبدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ۵ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ۲۷/۳/۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۸۷۲۰۲ ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526596
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ بسمت عضو و رئیس هیئتمدیره و آقای مجتبی مرتاض تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جعفر مرتاض کد ملی ۲۷۵۳۵۸۸۲۵۲ کدملی ۲۷۵۵۶۸۵۵۸۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئتمدیره و آقای کاظم مرتاض کدملی ۲۷۵۴۵۷۰۶۹۱ بسمت عضو هیئتمدیره و مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۲ امضای کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۷/۳/۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۸۷۳۰۶ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526597
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به صورتجلسه مجمععمومی فوقالعاده مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲ اساسنامه اصلاح و به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل اضافه و تصویب شد: انجام آزمون و تست‌های عملکردی و دوام باتریهای راه اندازی سربی اسیدی خودرو براساس استانداردهای ملی و بین المللی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح واردات و صادرات موارد اولیه و انواع باتری و سایر کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی از کشور و اعطاء نمایندگی و ترخیص کالا از گمرکات بااخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. «ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد» ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۸۷۴۱۱ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711437
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موئسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین بشماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشنا سه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به نمایند گی آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۴۶۳۳۴۲۱۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12891061
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان جعفر مرتاض کدملی ۲۷۵۳۵۸۸۲۵۲ و کاظم مرتاض کدملی ۲۷۵۴۵۷۰۶۹۱ و مجتبی مرتاض کدملی ۲۷۵۵۶۸۵۵۸۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین بشماره ثبت ۳۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد رضائی کدملی ۲۷۵۰۶۳۱۰۸۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۱۳۹۴۳۸۷۵۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12927907
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جعفر مرتاض کدملی ۲۷۵۳۵۸۸۲۵۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی مرتاض کدملی ۲۷۵۵۶۸۵۵۸۱ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم مرتاض کدملی ۲۷۵۴۵۷۰۶۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. - ۲ امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهد آور متفقا با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیر عامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۵۰۳۵۶۷۱۳۹۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292037
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای عملکرد منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۱۱۶۹۵۵۵۸۵۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354063
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت۱۲۵۲۹وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال ملی انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۲۳۶۳۴۸۰۱۹۰۴اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376812
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافته و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۱۱۹۱۷۰۶۵۸۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493335
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ارزش اسمی سهام از ۱۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال و تعداد سهام به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم تغییر و مورد تصویب قرار گرفت و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۴۱۱۴۳۵۹۹۸۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551192
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جعفر مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۳۵۸۸۲۵۲ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مجتبی مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۵۶۸۵۵۸۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای جواد مرتاض به شماره ملی ۲۷۴۰۸۷۰۱۴۹۱ بسمت عضو هیات مدیره و آقای مرتضی مرتاض به شماره ملی ۲۷۴۰۸۵۱۷۱۵ بسمت عضو هیات مدیره و آقای کاظم مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۴۵۷۰۶۹۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۵۱۷۶۷۱۵۹۸۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551201
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کاظم مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۴۵۷۰۶۹۱ و آقای جعفر مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۳۵۸۸۲۵۲ و آقای مجتبی مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۵۶۸۵۵۸۱ و آقای جواد مرتاض به شماره ملی ۲۷۴۰۸۰۱۴۹۱ و آقای مرتضی مرتاض به شماره ملی ۲۷۴۰۸۵۱۷۱۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۱۷۹۵۱۱۲۶۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561022
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ و نامه‌های شماره ۲۰۸۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ و ۲۲۷۷۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید با عنوان سهامی عام در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و ۲ بند تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳ اعلامیه تبدیل نوع شرکت در ۱۱ ماده بشرح ذیل تصویب گردید: ۱ ۳ نام و شماره ثبت شرکت: آذر باتری ارومیه بشماره ثبت ۵۱۶۴ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲ ۲ ۳ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از تولید انواع باتری خودرو و طراحی و ساخت ماشین آلات مربوطه و صادرات و واردات فرآورده‌های داخلی شرکت وواردات مواد اولیه و لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت. انجام آزمون و تستهای عملکردی ودوام باتری‌های راه اندازی سربی اسیدی خودرو بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی وواردات و صادرات مواد اولیه و انواع باتری و سایر کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارج از کشور و اعطای نمایندگی ترخیص کالا از گمرکات و چاپ و انتشار نشریه در حوزه صنعت و واردات انواع کاغذ جهت چاپ نشریه. ۳ ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کد پستی: ارومیه شهرک صنعتی فاز ۱ خیابان دوم بلوک ۲۴ کد پستی ۵۷۳۶۱۱۱۴۸۴۷ شرکت فاقد شعبه میباشد. ۴ ۳ مدت شرکت: نامحدود. ۵ ۳ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال. ۶ ۳ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷ ۳ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بشرح ذیل میباشد: آقای کاظم مرتاض بشماره ملی ۲۷۵۴۵۷۰۶۹۱ فرزند یوسفعلی بشماره شناسنامه ۱۰۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جعفر مرتاض بشماره ملی ۲۷۵۳۵۸۸۲۵۲ فرزند یوسفعلی بشماره شناسنامه ۸۲۷ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی مرتاض بشماره ملی ۲۷۵۵۶۸۵۵۸۱ فرزند کاظم بشماره شناسنامه ۸۹۶۰ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی مرتاض بشماره ملی ۲۷۴۰۸۵۱۱۵ فرزند کاظم بشماره شناسنامه ۲۷۴۰۸۵۱۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد مرتاض بشماره ملی ۲۷۴۰۸۰۱۴۹۱ فرزند جعفر بسمت عضو هیئت مدیره. ۸ ۳ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: ماده ۱۵ شرایط کامل برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آن قطع نظر از عده سهم خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط به اینکه بهای تمام شده سهام خود را کلا پرداخت نموده باشند. ۹ ۳ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ماده ۶۰ سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ماده ۵۹ اندوختع قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود. ماده ۶۲ تصفیه هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده ۶۱ اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد. ۱۰ ۳ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: ۳۹۵۴۶۶۹۳۰۲۹۹ ۱۱ ۳ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. ***اساسنامه شرکت و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها ودر مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد *** ش۹۶۰۵۲۴۶۱۱۷۱۶۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600791
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی و اصلی و نیز موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به عملکرد سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد. ش۹۶۰۶۱۹۹۴۰۹۳۵۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197851
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ۱آقای کاظم مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۴۵۷۰۶۹۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای جعفر مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۳۵۸۸۲۵۲ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مجتبی مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۵۶۸۵۵۸۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای جواد مرتاض به شماره ملی ۲۷۴۰۸۷۰۱۴۹۱ بسمت عضو هیات مدیره و آقای مرتضی مرتاض به شماره ملی ۲۷۴۰۸۵۱۷۱۵ بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال شمسی انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۶۱۲۵۷۱۹۵۸۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197864
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جعفر مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۳۵۸۸۲۵۲ و آقای کاظم مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۴۵۷۰۶۹۱ و آقای مجتبی مرتاض به شماره ملی ۲۷۵۵۶۸۵۵۸۱ و آقای جواد مرتاض به شماره ملی ۲۷۴۰۸۰۱۴۹۱ و آقای مرتضی مرتاض به شماره ملی ۲۷۴۰۸۵۱۷۱۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب شد. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۱۲۴۷۶۵۰۲۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252687
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به موارد مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بند ذیل اضافه و تصویب گردید: مجاز بودن مدیران شرکت برای تضمین دیون و تعهدات اشخاص ثالث نزد بانکها و موسسات اعتباری. ش۹۷۰۷۱۸۲۶۷۴۲۲۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه