پتروشیمی ارومیه

شرکت پتروشیمی ارومیه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220079472
تهران، اميرآباد، روبه روي بيمارستان قلب، خيابان شكر الله، پلاك 122__ 1413673751
12
افراد
12
آگهی‌ها
407428
شماره ثبت
1377/12/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1515622
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۸۷۶۹/۴۱ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۶۸۴۱۸ , ۱۲۱ مورخ ۲۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به ۲۲۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده به مبلغ ۹۵۲/۱۲۱/۹۹۵/۹۹ ریال و پرداخت نقدی به مبلغ ۰۴۸/۸۷۸/۴ ریال که طی گواهی بانکی به شماره ۵۵/۱۲۰۰۰/۵۹ مورخ ۱۹/۱/۹۳ بانک تجارت شعبه مرکزی واریز گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضاء گردید. پ۹۳۰۴۱۸۴۱۶۳۸۷۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921218
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۶۵۰۷/۴۱ مورخ ۰۵/۰۴/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای بهرام کلانتری به کدملی ۲۷۵۰۵۷۰۰۱۸ به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای فریبرز کریمائی به کدملی ۲۶۶۹۲۲۹۷۱۹ به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای رسول اشرف زاده به کدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای بهمن اخوان به کدملی ۰۵۳۲۱۵۵۳۳۵ به نماینده شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسن حدادی به کدملی ۰۴۵۰۹۷۳۳۰۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند که آقای رسول اشرف زاده به کدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز کریمائی به کدملی ۲۶۶۹۲۲۹۷۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کریم دلجوان به کدملی ۱۳۷۶۴۱۹۷۸۵ سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء کلیه چک‌ها در کلیه بانک‌ها تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق آقای معراج حسن زاده با کدملی ۲۷۵۲۲۶۳۹۸۸ (رئیس امور مالی شرکت) همراه با مهر شرکت و مازاد بر سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس. تنظیم خلاصه صورت دارای و قروض شرکت در مقاطع شش ماهه و ارائه آن به بازرس از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۴۳۰۷۷۰۴۹۱۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921240
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ و باستناد مجوز به شماره ۶۵۰۷/۴۱ مورخ ۰۵/۰۴/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ شرکت صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ شرکت سرمایه گذاری استان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰ پ۹۵۰۴۳۰۷۶۷۶۴۸۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005661
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت حافظ گام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزموده کاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۶۱۵۸۷۹۹۷۲۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102558
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام کلانتری به کدملی ۲۷۵۰۵۷۰۰۱۸ به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره کریم دلجوان قدرتی به کدملی ۱۳۷۶۴۱۹۷۸۵ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل رضا حسن زاده به کدملی ۲۷۵۳۵۹۵۶۰۷ به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵به عنوان عضو هیئت مدیره فردین سیدنجفی به کدملی ۲۷۵۴۱۷۰۰۰۶ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته بروات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد امضا کلیه چک‌ها در کلیه بانک‌ها تا سقف سه میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق آقای معراج حسن زاده با کدملی ۲۷۵۲۲۶۳۹۸۸ (رئیس امور مالی شرکت) همراه با مهر شرکت و مازاد بر سه میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت اختیارات زیر از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت در مقاطع شش ماهه و ارائه آن به بازرس پ۹۵۰۸۱۰۲۳۹۷۲۴۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468005
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ و در اجرای ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۳۹۰۴۱۳۷۸۹۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۱۵۰۰۰۰۰۰سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی کاهش یافت سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۳۰۹۱۶۵۸۷۶۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۹۱۶۵۸۷۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره۷۰/۱۲۰۰۰/۵۹ مورخ ۴/۳/۹۶ بانک تجارت شعبه مرکزی ارومیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۳۲۲۳۵۲۷۰۸۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650624
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی زیر برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ شرکت کود شیمیائی اوره لردگان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۸۸۵۴۹۹۳۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650631
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام کلانتری به کدملی ۲۷۵۰۵۷۰۰۱۸ به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان رئیس هیات مدیره کریم دلجوان قدرتی به کدملی ۱۳۷۶۴۱۹۷۸۵ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنواننایب رئیس هیا ت مدیره و مدیرعامل رضا حسن زاده به کدملی ۲۷۵۳۵۹۵۶۰۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵به عنوان عضو هیات مدیره صادق معمار به کدملی ۰۰۵۷۲۷۹۲۳۳ به نمایندگی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰ به عنوان عضو هیات مدیره نادر جداری سفیدگری به کدملی ۱۳۷۷۲۶۴۵۱۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. دارندگان امضاء مجاز: اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان بهرام کلانتری، صادق معمار و یا نادر جداری سفیدگری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از یکی از آقایان صادق معمار و یا نادر جداری سفیدگری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء کلیه چک‌ها در کلیه بانک‌ها تا سقف سه میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از بهرام کلانتری، صادق معمار و یا نادر جداری سفیدگری، یا مدیرعامل به اتفاق معراج حسن زاده با کدملی ۲۷۵۲۲۶۳۹۸۸ (رئیس امور مالی شرکت) همراه با مهر شرکت و مازاد بر سه میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از بهرام کلانتری، صادق معمار و یا نادر جداری سفیدگری همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از صادق معمار و یا نادر جداری سفیدگری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات زیر از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت در مقاطع شش ماهه و ارائه آن به بازرس پ۹۶۰۷۱۸۲۳۹۳۴۰۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651493
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، امیرآباد، روبه روی بیمارستان قلب، خیابان شکر الله، پلاک ۱۲۲، کدپستی ۱۴۱۳۶۷۳۷۵۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۷۱۸۴۶۰۵۵۰۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825212
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی ذاکری به کدملی ۰۰۷۹۱۵۱۱۳۲ به عنوان نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان جایگزین آقای بهرام کلانتری در هیأت مدیره گردید. در نتیجه آقای نادر جداری سفیدگری به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای کریم دلجوان قدرتی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء کلیه چک‌ها در کلیه بانک‌ها تا سقف سه میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق آقای معراج حسن زاده با کدملی ۲۷۵۲۲۶۳۹۸۸ (رئیس امور مالی شرکت) همراه با مهر شرکت و مازاد بر سه میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره اختیارات ذیل ماده ۳۷ اساسنامه بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت در مقاطع شش ماهه و ارائه آن به بازرس پ۹۶۱۰۳۰۸۹۶۳۴۷۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293446
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام کلانتری ۲۷۵۰۵۷۰۰۱۸ به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کریم دلجوان قدرتی ۱۳۷۶۴۱۹۷۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء کلیه چک‌ها در کلیه بانک‌ها تا سقف شش میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق آقای معراج حسن زاده با کد ملی ۲۷۵۲۲۶۳۹۸۸ (رئیس امور مالی شرکت) همراه با مهر شرکت و مازاد بر شش میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. (به استثنا تصویب ساختار سازمانی) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. هیأت مدیر پ۹۷۰۸۰۹۳۱۶۳۹۳۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293466
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۸۰۹۹۰۷۹۳۲۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک