شرکت فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220048615


شماره ثبت:
130269
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1362/9/26
آدرس:
خ ولي عصر روبرو پارك ملت خسايه پ 82 1967713951

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عباس نعیمی 858174
اسفندیار استکی الیوند 1405744
آقای سید مصطفی عمادی 1668812
فتحعلی ولایی 10042174
بابک پیروز 10939042
رحیم طالبیان میاندوآب 13250751
میر داود فربود 13250751
آقای محمد شکرچیان 13319774
آقای محمدصادق بخشی 13319774
غلامرضا اخباریه 13319774
آقای عباسقلی اردلان 13319774
اسمعیل رشیدی 13319774
آقای مجید چیستان 13409440
آقای حسن زنجانی 13760976
آقای شهرام طالبیان 13855702
ظیفه دوست 14039883
محمدرضا ربانی اصفهانی 14039883
آقای رضا احمدوند 14039883
آقای عزیز زنجانی 14369985

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 858174
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به نمایندگی عباس نعیمی به کدملی۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰ و شرکت صنایع تبدیل گلستان به شناسه ملی۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰ به نمایندگی اسفندیار استکی الیوند به کدملی۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ و عباسقلی اردلان به کدملی۳۹۷۹۷۲۷۶۹۶ و رحیم طالبیان میاندوآب به کدملی۲۹۷۱۶۲۶۰۱۶ و غلامرضا رضااخباریه به کدملی۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ و میر داود فربود به کدملی۱۳۷۷۰۳۰۹۰۳ و اسمعیل رشیدی به کدملی۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۸/۹۱ اسفندیار استکی الیوند به سمت رئیس هیئت مدیره , عباس نعیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , رحیم طالبیان میاندوآب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و همچنین هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای۱ و۴ به استثنای معاونین و مدیران۷ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۲۲۵۱۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152429
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به یکصد و چهل میلیارد ریال از محل سود انباشته شده افزایش یافت در نتیجه سرمایه شرکت سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام و تماما پرداخت شده است و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۹۲۶۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233978
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۱۷۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284220
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ سهم بانام ۰۰۰/۱ ریالی تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۵۶۵۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405744
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع تبدیلی گلستان ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰ بنمایندگی جدید آقای خداداد غریب پور جهان آباد ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰ بجای آقای اسفندیار استکی الیوند ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۴۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668812
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی عمادی به شماره ملی ۱۸۲۸۹۶۴۶۵۴ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به جای اقای عباس نعیمی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۳۰۷۲۸۷۱۹۳۳۰۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768146
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۹۰۷۵۷ , ۱۲۱ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت پویا فراز کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۴۶۲۱ آقای رحیم طالبیان میاندوآب به شماره ملی ۲۹۷۱۶۲۶۰۱۶ آقای غلامرضا اخباریه به شماره ملی ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ آقای میر داود فربود به شماره ملی ۱۳۷۷۰۳۰۹۰۳ به عنوان اعضای اصلی و آقای اسمعیل رشیدی به شماره ملی ۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵ و شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. پ۹۳۱۰۱۷۱۲۳۹۱۰۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10042174
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ و شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و رحیم طالبیان میاندوآب به شناسه ملی ۲۹۷۱۶۲۶۰۱۶ و غلامرضا اخباریه به کدملی ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ و میرداود فربود به کدملی ۱۳۷۷۰۳۰۹۰۳ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان اعضای اصلی شرکت خمیر مایه خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳ و اسمعیل رشیدی به شناسه ملی ۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵ بعنوان اعضای علی البدل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939042
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ بابک پیروز به کدملی ۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به جای علی‎اصغر مهریزاده به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250751
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۶۲۲۶ , ۱۲۲ مورخه ۱۴/۱۰/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام ش ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۵ به تصویب رسید - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام) ش ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ بعنوان عضو اصلی - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ بعنوان عضو اصلی - آقای اسمعیل رشیدی ۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵ بعنوان عضو اصلی - شرکت پویا فراز کیش ۱۴۰۰۰۰۷۴۶۲۱ بعنوان عضو اصلی - آقای رحیم طالبیان میاندوآب ۲۹۷۱۶۲۶۰۱۶ بعنوان عضو اصلی - آقای غلامرضا اخباریه ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ بعنوان عضو اصلی - آقای حسن زنجانی ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ بعنوان عضواصلی - آقای میرداود فربود ۱۳۷۷۰۳۰۹۰۳ بعنوان عضوعلی البدل انتخاب شدند پ۹۵۱۰۲۲۷۳۹۶۲۵۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319774
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پویا فراز کیش به شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۷۴۶۲۱ به نمایندگی آقای محمد شکرچیان با کدملی ۰۰۴۴۱۳۰۶۱۹ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به نمایندگی آقای عباسقلی اردلان با کدملی ۳۹۷۹۷۲۷۶۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شنا سه ملی۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به نمایندگی آقای محمدصادق بخشی با کدملی ۱۹۱۱۰۴۳۵۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ک. م۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رحیم طالبیان میاندوآب ک. م۲۹۷۱۶۲۶۰۱۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا اخباریه ک. م ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن زنجانی ک. م ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. ضمنا مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت نافذ میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز معاونین ومدیران. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هئیت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پ۹۵۱۲۰۲۸۵۸۴۷۴۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409440
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید چیستان کد ملی ۰۴۵۱۶۵۴۸۸۹ به نمایندگی شرکت پویا فراز کیش ۱۴۰۰۰۰۷۴۶۲۱ بجای آقای محمد شکرچیان به عنوان عضو هئیت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۱۱۲۴۰۴۶۱۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502936
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به نمایندگی آقای حسین وظیفه دوست به کدملی ۱۰۶۱۲۸۲۲۴۴بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۱۸۱۱۴۲۸۵۲۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751864
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۴/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوا ن بازرس اصلی وموسسه حسابرسی حافظ گام ش م ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۱۹۴۰۳۳۲۹۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760976
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زنجانی ش م ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ش م ۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. پ۹۶۰۹۲۵۹۶۶۸۷۰۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763414
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میرداود فربود کدملی ۱۳۷۷۰۳۰۹۰۳ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی آقای رضا احمدوند کدملی۳۹۶۲۴۵۷۸۲۸ به عنوان عضو غیرموظف برای بقیه مدت تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۲۶۲۷۷۳۴۳۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855702
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام طالبیان به شماره ملی۲۷۵۳۵۷۰۷۳۶ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود ضمنا مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مرجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. شرایط استخدام و میزان حقوق ودستمزد بجز معاونین و مدیران. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و آئین نامه‌های مصوب. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک ار مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصس یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. پ۹۶۱۱۱۵۳۲۹۳۱۸۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015444
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ش. م ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ش. م ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ و شرکت شهد (قند خوی) ش. م ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ و شرکت قند ارومیه ش. م ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱ و آقای غلامرضا اخباریه ش. م ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ و آقای اسمعیل رشیدی ش. م ۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵و آقای شهرام طالبیان ش. م ۲۷۵۳۵۷۰۷۳۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۷۰۲۱۷۴۴۲۸۷۰۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039883
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه کشت وصنعت ملی به نمایندگی آقای حسین وظیفه دوست با کدملی ۱۰۶۱۲۸۲۲۴۴ بعنوان نماینده حقیقی شرکت مذکور جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی آقای رضا احمدوند با کدملی ۳۹۶۲۴۵۷۸۲۸ شرکت شهد خوی مبنی به نمایندگی آقای محمد رضا ربانی اصفهانی با کدملی ۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱ و شرکت قند ارومیه به نمایندگی آقای مهدی زنجانی میاندوآب با کدملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵. آقای مهدی زنجانی میاندوآب به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل رشیدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام طالبیان به سمت مدیرعامل آقای حسین وظیفه دوست به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا احمدوند به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا اخباریه به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مذکور در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح پیوست به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. ضمنا مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۳۱۹۶۲۲۶۸۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369985
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵

آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۴/۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش. م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام ش. م ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ش. م ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ش. م ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ و آقای اسمعیل رشیدی ک. م ۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵ و آقای شهرام طالبیان ک. م ۲۷۵۳۵۷۰۷۳۶ و آقای غلامرضا اخباریه ک. م ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ و شرکت قند ارومیه ش. م ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱ و شرکت شهد ش. م ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای عزیز زنجانی ک. م ۲۹۷۰۰۸۲۳۱۴ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه