شرکت پاکدیس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220038741


شماره ثبت:
825
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1350/4/24
آدرس:
آذربايجان غربي - كيلومتر 3 جاده دريا 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ناصر صمدی 13474201
آقای مازیار دژبخش 13474201
محمد نجفلوی ترکمانی 13474201
آقای رضا مصطفائی 13474201
سیدمحمد خلیلی 13474201

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 594630
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس بشماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت سهامی خاص پاکدیس که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بسمت بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۰/۰۲/۹۱ تکمیل شد. ش۰۲۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۹۰۸۶۸ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730166
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیسشماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۱ شرکت سهامی خاص پاکدیس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/ ۹۰ تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۲/۰۶/۹۱ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۳۱۶۰۲۸ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165307
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس شماره ثبت ۸۲۵ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ شرکت سهامی خاص پاکدیس که در تاریخ ۱۶/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۰/۶/۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۰۹۶۰۳ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659994
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رضا شبانی سفیدان ۱۳۷۵۲۰۰۲۱۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و بهروز صفری آستارائی ۴۵۹۰۹۹۷۴۰۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و ناصر صمدی ۲۷۵۰۷۲۰۲۵۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موظف و رضا مصطفائی ۰۰۵۵۷۲۶۶۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و سیدعلی کوهستانی ۰۴۵۳۲۱۷۸۷۷ به نمایندگی از بنیاد علوی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه چکها و اسناد مالی تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء نماینده ایشان در شرکت و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۶۶۱۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659995
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت ۱۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و موسسه بنیاد علوی به شماره ثبت ۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ امضاء ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۶۶۰۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751245
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۱ شرکت سهامی خاص پاکدیس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۲/۰۶/۹۱ تکمیل شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10542065
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس بشماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت سهامی خاص پاکدیس که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بسمت بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۰/۰۲/۹۱ تکمیل شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10770691
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۰۲/۰۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۹۱ شرکت سهامی خاص پاکدیس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بنمایندگی رضا شبانی سفیدان بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بنمایندگی علی اکبر منتظری بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا بنمایندگی ناصر صمدی بسمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. ۳ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای نماینده ایشان در شرکت در هر حال همراه با مهر شرکت خواهد بود. ۴ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۰/۰۳/۹۱ تکمیل شد. مسئول ثبت شرکت‌های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938206
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۷۳۰۱۳۴۵۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249066
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۳۵۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۲۰۸۴۸۱۳۴۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469299
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شماره ثبت ۱۹۸۳ و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ و شماره ثبت ۳۵۶۱۵۳ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ وشماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ و شماره ثبت ۴۲۹۷۹۵ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ و شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۲۳۴۸۰۴۸۷۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474201
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بشماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ وشناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بنمایندگی محمد نجفلوی ترکمانی بشماره ملی ۵۴۵۸۹۲۰۶۹۴ بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا بشماره ثبت ۳۵۶۱۵۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ بنمایندگی آقای ناصر صمدی بشماره ملی ۲۷۵۰۷۲۰۲۵۷ بسمت عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان بشماره ثبت۴۸۰۶۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بنمایندگی آقای رضا مصطفائی بشماره ملی ۰۰۵۵۷۲۶۶۲۳ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس بشماره ثبت۴۲۹۷۹۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بنمایندگی آقای مازیار دژبخش بشماره ملی ۱۲۹۱۰۸۸۵۴۷بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشماره ثبت۱۹۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰بنمایندگی سیدمحمد خلیلی بشماره ملی ۰۰۶۹۸۹۷۰۹۳ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای ناصر صمدی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه چک‌ها و اسناد مالی تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل وممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۳۲۷۳۲۰۶۳۱۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482335
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت - ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۳۵۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید. - ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۳۳۱۲۰۲۹۷۰۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117447
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت۷۳۵۵ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال ۱۳۹۷ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۴۲۱۱۱۹۳۱۱۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه