سیمان سفید ارومیه

شرکت سیمان سفید ارومیه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220022017
آذربايجان غربي - شهرستان اروميه - بخش نازلو - دهستان نازلوشمالي - آبادي كارخانه گچ بسته بندي-جاده كيلومتر25جاده سلماس-پلاك 0-طبقه همكف-- 5738185455
9
افراد
16
آگهی‌ها
368
شماره ثبت
1356/4/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 666587
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بسمت بازرس اصلی و فرهاد مصفا بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ۳ امضاء ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ تکمیل شد ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۵۵۰۳۸ مسئول ثبت شرکت‌های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888670
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای اسماعیل شش انگشت بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فتاح عزیزی دهبکری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فواد آزادی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد آزادی و آقای آرش فرهومند بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره منتخب ۲۹/۱۱/۹۰ انتخاب شدند. ۲ در صاحبان امضا تغییری حاصل نشد. ۳ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۴۱۶۲۶۹ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100472
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه شماره ثبت ۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۲ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی و سود منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بعنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مصفا بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد. ۴ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۹/۴/۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۷۲۳۶۹۱ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1455820
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان آرش فرهومند کد ملی ۱۳۷۵۷۹۷۵۴۹ و جعفر مسعودی کد ملی ۱۶۹۸۹۶۳۱۸۱ و اسماعیل شش انگشت کد ملی ۲۷۵۴۰۱۱۹۲۷ و فواد آزادی کد ملی ۳۷۶۲۰۱۵۴۷۳ و محمد آزادی کد ملی ۳۷۶۰۱۵۳۰۱۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ساسان فرهومند کد ملی ۲۷۵۳۶۸۸۲۷۳ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۵۰۲۶۷ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1455821
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اسماعیل شش انگشت کد ملی ۲۷۵۴۰۱۱۹۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر مسعودی کد ملی ۱۶۹۸۹۶۳۱۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش فرهومند کد ملی ۱۳۷۵۷۹۷۵۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد آزادی کد ملی ۳۷۶۰۱۵۳۰۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فواد آزادی کد ملی ۳۷۶۲۰۱۵۴۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ امضای کلیه اسناد مالی، چک‌ها، قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل مشترکا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۵۰۱۶۳ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676814
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۸ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه شماره ثبت ۵۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای فرهاد مصفا بشماره ملی ۲۷۵۱۶۹۱۸۲۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۰/۷/۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۸۰۶۰۲ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638009
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای اسماعیل شش انگشت بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فتاح عزیزی دهبکری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فواد آزادی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد آزادی و آقای آرش فرهومند بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره منتخب ۲۹/۱۱/۹۰ انتخاب شدند. ۲ در صاحبان امضا تغییری حاصل نشد. ۳ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714915
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه بشماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ فتاح عزیزی دهبکری، اسماعیل شش انگشت، آرش فرهومند، محمد آزادی، فواد آزادی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و یعقوب اشرفی مهر بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بسمت بازرس اصلی و فرهاد مصفا بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ فتاح عزیزی دهبکری بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، اسماعیل شش انگشت بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، محمد آزادی، آرش فرهومند بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، فواد آزادی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. ۴ امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چکها و برات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری متفقا با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۵ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۰ تکمیل شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765007
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ فواد آزادی بشماره ملی ۳۷۶۲۰۱۵۴۷۳ و اسماعیل شش انگشت بشماره ملی ۲۷۵۴۰۱۱۹۲۷ و جعفر مسعودی بشماره ملی ۱۶۹۸۹۶۳۱۸۱ و سالاربیژن محمدپناه بشماره ملی ۳۷۶۰۸۲۳۳۷۸ و آرش فرهومند بشماره ملی ۱۳۷۵۷۹۷۵۴۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای اکبر شش انگشت بشماره ملی ۲۷۵۴۰۲۲۶۳۵ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۰۶۲۹۵۶۳۸۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12783980
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سالاربیژن محمدپناه بشماره ملی۳۷۶۰۸۲۳۳۷۸به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر مسعودی بشماره ملی۱۶۹۸۹۶۳۱۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فواد آزادی بشماره ملی ۳۷۶۲۰۱۵۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش فرهومند بشماره ملی ۱۳۷۵۷۹۷۵۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل شش انگشت بشماره ملی ۲۷۵۴۰۱۱۹۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین شد. ۲ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره فوق و در غیاب مدیرعامل مشترکا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۲۱۹۶۵۴۶۹۲۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928004
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بشماره ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش بشماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت انتشار و درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۰۳۲۰۳۴۱۶۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988623
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مبلغ اسمی سهام از ده هزارریال به یک هزارریال کاهش یافت و ماده ۵ اساسنامه اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح و تصویب شد. ماده ۵ - سرمایه شرکت مبلغ ۲۹۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال (بیست و نه میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال) منقسم به ۲۹۲۷۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده می‌باشد.۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹۲۷۰۰۰۰۰۰۰ریال (بیست و نه میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال) منقسم به ۲۹۲۷۰۰۰۰ سهم یکهزارریالی با نام به مبلغ ۷۰۲۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال (هفتاد میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون ریال) منقسم به ۷۰۲۴۸۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت و از طریق صدور ۴۰۹۷۸۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام جدید افزایش یافت. ش۹۵۰۶۰۶۴۷۲۴۶۶۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052193
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد. ۳ اعلامیه تبدیل نوع شرکت در ۱۱ ماده بشرح ذیل تصویب گردید: ۳ ۱ نام شرکت: سیمان سفید ارومیه بشماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷ ۳ ۲ موضوع شرکت: عبارتست از ایجاد کارخانه سیمان سفید و بهره برداری از آن و بطور کلی ایجاد هر نوع تاسیسات و تجهیزات و همچنین صنایع وابسته و جنبی مربوط به تولیدات موضوع شرکت و انجام کلیه معاملات مجاز مربوط به محصولات مزبور اعم از واردات و صادرات. مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا تعهد سهام شرکتهای موجود در ارتباط با موضوع شرکت. بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مجاز مالی، تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید. ۳ ۳ مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه کیلومتر ۲۵ جاده سلماس کدپستی ۵۷۳۸۱۸۵۴۵۵ می‌باشد و شرکت فاقد شعب می‌باشد. ۳ ۴ مدت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می‌باشد. ۳ ۵ سرمایه شرکت مبلغ ۷۰۲۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال (هفتاد میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون ریال) است که به ۷۰۲۴۸۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۶ شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۳ ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بشرح زیر می‌باشد: نام و نام خانوادگی سالاربیژن محمدپناه فرزند محمدرشید بشماره شناسنامه ۷۱۵ وکدملی ۳۷۶۰۸۲۳۳۷۸ صادره از سقز متولد ۱۵/۰۶/۱۳۵۰ سمت بطور کامل رئیس هیات مدیره غیرموظف، نام و نام خانوادگی جعفر مسعودی فرزند محمدابراهیم شماره شناسنامه ۴۳۹۱ وکدملی ۱۶۹۸۹۶۳۱۸۱ صادره از آذرشهر متولد ۰۳/۰۳/۱۳۳۷ سمت بطور کامل نایب رئیس هیات مدیره غیرموظف، نام و نام خانوادگی اسماعیل شش انگشت فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه ۸۶۵ وشماره ملی ۲۷۵۴۰۱۱۹۲۷ صادره از ارومیه متولد ۰۱/۰۶/۱۳۳۱ سمت بطور کامل مدیرعامل موظف، نام و نام خانوادگی فواد آزادی فرزند غفور شماره شناسنامه ۱۳۲۹ وشماره ملی ۳۷۶۲۰۱۵۴۷۳ صادره از سقز متولد ۲۵/۰۶/۱۳۵۹ سمت بطور کامل عضو هیات مدیره موظف، نام و نام خانوادگی آرش فرهومند فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ۱۳۶ وشماره ملی ۱۳۷۵۷۹۷۵۴۹ صادره از تبریز متولد ۱۱/۰۲/۱۳۵۶ سمت بطور کامل عضو هیات مدیره غیرموظف، نام و نام خانوادگی اکبر شش انگشت فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه۵۹۱ وشماره ملی ۲۷۵۴۰۲۲۶۳۵ صادره از ارومیه متولد ۲۰/۰۶/۱۳۳۲ سمت بطور کامل عضو علی البدل ۳ ۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجتمع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا توسط وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم یک رأی خواهد داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. • اعلامیه خرید سهام • گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام • اصل ورقه سهام • تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۳ ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ۳ ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده، به موجب آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مبلغ ۲۳۷۰۴۱۲۰۰۳۵۲ ریال بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۲۸ ۱همراه صورتهای مالی حسابرسی شده، شرکت فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد و هیچگونه دین این اشخاص ثالث توسط شرکت تضمین نشده است. ۳ ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. *** اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. *** ش۹۵۰۷۱۲۹۸۳۳۵۵۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500369
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و شماره ثبت ۱۳۶۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ و شماره ثبت ۲۱۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ انتخاب گردید. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت انتشار و درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۱۵۷۷۵۷۷۳۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693434
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نشانی شرکت در استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه به بخش نازلو دهستان نازلو شمالی آبادی کارخانه گچ بسته بندی جاده کیلومتر ۲۵ جاده سلماس طبقه همکف و کدپستی ۵۷۳۸۱۸۵۴۵۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۸۱۴۷۵۰۸۳۱۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199828
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با استعفای آقای جعفر مسعودی از عضویت در هیئت مدیره شرکت موافقت و آقای سالاربیژن محمدپناه بشماره ملی ۳۷۶۰۸۲۳۳۷۸ عضو علی البدل هیئت مدیره، بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب مورخ ۱۰/۰۴/۹۷ انتخاب شدند ۲ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت کماکان متفقا با امضای مدیرعامل آقای بهزاد ماجدی و یکی از اعضای هیئت مدیره آقایان اسماعیل شش انگشت (عضو و رئیس هیئت مدیره)، فواد آزادی (عضو و نایب رئیس هیئت مدیره)، سالاربیژن محمدپناه (عضو هیئت مدیره)، نورالدین طه خلیفانی (عضو هیئت مدیره)، ساسان فرهومند (عضو هیئت مدیره) و در غیاب مدیرعامل مشترکا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ۳ کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرف‌های تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی با امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ش۹۷۰۶۱۳۵۲۵۱۳۳۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک