شرکت سیمان ارومیه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220016318


شماره ثبت:
263
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1354/1/18
آدرس:
اروميه، كيلومتر 35 جاده اروميه به مهاباد، شركت سيمان اروميه 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مجید باقری فرد 1615773
آقای محمدعلی احمدزاد اصل 1615773
آقای مرتضی داداش 1678492
آقای زین العابدین تمایل 1678492
علی بخشایش 1678492
آقای ماشااله کامکار 1678492
آقای اسدالله نیکفر 12650106
آقای رضا وجدانی تازه کندبه 12650106
سید امیر حسن اسلامی 13089977
اسکندر بابائی 13089977
آقای محمد ترامشلو 14018977
آقای امین غزالی 14101669
آقای کوروش جامعی 14101669

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648742
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان ارومیهبشماره ثبت ۲۶۳و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت سهامی عام سیمان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکتهای سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص سیمان فارس و خوزستان سهامی عام سیمان شاهرود سهامی عام سیمان صوفیان سهامی عام بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسات حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس علی‎البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ علی بخشایش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و سعید حشمتی بنمایندگی از شرکت سیمان شاهرود سهامی عام بسمت عضو موظف و نائب رئیس هیئت مدیره و مجید باقری فرد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و زین العابدین تمایل بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و سعید صفدری بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان صوفیان بسمت عضو موظف هیات مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند و حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه هیات مدیره تصویب شد. ۵ کلیه قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها بامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی با امضای مدیرعامل انجام خواهد شد و مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت در حیطه اختیاراتش حق امضای مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ۶ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل شد. ش۱۴۰۳۹۸۵ ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132959
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان ارومیه به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ سهامی عام سیمان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ انتخاب شد. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ تکمیل شد. ش۱۶۸۲۲۶۱ ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460779
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد علی احمد زاده اصل کد ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ بنمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی بخشایش ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ کد ملی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذرای تدبیر (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید باقری فرد ۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱ کد ملی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای زین العابدین تمایل کد ملی ۲۷۵۳۴۹۴۸۳۵ بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ماشااله کامکار کد ملی ۰۸۵۸۸۳۰۶۴۷ بنمایندگی از شرکت سیمان شاهرود سهامی خاص بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره تصویب شد. ۳ کلیه قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع می‌به امضا مدیرعامل انجام خواهد شد مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت در حیطه اختیاراتش حق امضا مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۳۰/۲/۹۳ تکمیل شد. ش۱۸۲۷۷۵۵ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615773
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی بخشایش ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای زین العابدین تمایل ۲۷۵۳۴۹۴۸۳۵ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای مجید باقری فرد ۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل وآقای ماشاءاله کامکار۰۸۵۸۸۳۰۶۴۷به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره وآقای محمدعلی احمدزاد اصل ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند. ۲ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه هیأت مدیره تصویب شد. ۳ کلیه قراردادها، اوراق بهادار، و تعهد آور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشدوکلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ … … … … … … … … … …. تکمیل شد ش۹۳۰۶۲۳۲۵۵۷۴۶۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615778
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وسودوزیان سال ۱۳۹۲ تصویب شد. ۲ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ وشرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ وشرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ وشرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ وشرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند. ۳ مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ثبت ۱۷۲۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند ۴ روزنامة اطلاعات بعنوان روزنامة کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۵ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ … … … … … … … … … …. تکمیل شد ش۹۳۰۶۲۳۸۴۷۲۵۵۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615782
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به استناد ماده ۴ اساسنامه شرکت، شعبه شرکت در شهر تهران به آدرس خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست سابق)، خیابان ۶، پلاک ۳۴ کدپستی ۱۵۱۴۶۴۳۶۱۱ به مدیریت مجید باقری فردبه کد ملی ۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱ افتتاح گردید. ۲ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ … … … … … … … … … …. تکمیل شد ش۹۳۰۶۲۳۱۳۹۱۲۱۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678492
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی داداش به کد ملی۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره وآقای علی بخشایش به کد ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای مجید باقری فرد به کد ملی ۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل وآقای زین العابدین تمایل به کد ملی ۲۷۵۳۴۹۴۸۳۵ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره وآقای ماشاءاله کامکاربه کدملی ۰۸۵۸۸۳۰۶۴۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره بسمت اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند ۲ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورتجلسه تصویب شد. ۳کلیه قراردادها، اوراق بهادار، و تعهدآور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ۴امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ … … … … … … … … … …. تکمیل شد ش۹۳۰۸۰۵۵۷۳۸۷۳۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10578677
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان ارومیه به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت سهامی عام سیمان ارومیه و مجوز شماره ۱۶۷۴۰۶/۱۲۱ ۱۵/۱۱/۹۰ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و ده میلیارد ریال به مبلغ چهارصد میلیارد ریال از طریق افزایش تعداد سهام و از محل سود تقسیم نشده (سود انباشته) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح و تصویب شد: سرمایه شرکت مبلغ چهارصد میلیارد ریال میباشد که به چهارصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۴/۱۲/۹۰ تکمیل شد. ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652690
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان ارومیه بشماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت سهامی عام سیمان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکتهای سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص سیمان فارس و خوزستان سهامی عام سیمان شاهرود سهامی عام سیمان صوفیان سهامی عام بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسات حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس علی‎البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ علی بخشایش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و سعید حشمتی بنمایندگی از شرکت سیمان شاهرود سهامی عام بسمت عضو موظف و نائب رئیس هیئت مدیره و مجید باقری فرد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و زین العابدین تمایل بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و سعید صفدری بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان صوفیان بسمت عضو موظف هیات مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند و حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه هیات مدیره تصویب شد. ۵ کلیه قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها بامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی با امضای مدیرعامل انجام خواهد شد و مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت در حیطه اختیاراتش حق امضای مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ۶ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل شد. ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650106
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای اسد اله نیکفربه کدملی ۴۸۴۸۶۳۳۴۳۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره - آقای علی بخشایش به کدملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای مجید باقری فرد به کدملی ۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل - آقای زین العابدین تمایل به کدملی ۲۷۵۳۴۹۴۸۳۵ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره - آقای رضا وجدانی تازه کندبه کد ملی۲۸۸۹۷۵۴۷۷۴ به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره. برای بقیه مدت هیات مدیره انتخاب شدند. - ۲ اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه هیات مدیره میباشد ش۹۴۱۱۲۰۷۸۲۹۳۳۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892386
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - عبارت «ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمونهای سیمان و مواد معدنی مرتبط» به موضوع فعالیت شرکت در ماده ۲ اساسنامه اضافه شد. ش۹۵۰۴۱۴۴۲۰۵۱۰۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892390
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و شماره ثبت ۱۷۲۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ انتخاب شدند. ۳ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شماره ثبت ۴۰۸۱ و شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ و شماره ثبت ۲۴۸۲۱۲ و شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و شماره ثبت ۳۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۱۴۳۷۲۳۸۱۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089977
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای زین العابدین تمایل به کدملی ۲۷۵۳۴۹۴۸۳۵به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای امیر حسن اسلامی به کد ملی ۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - آقای مجید باقری فرد به کدملی ۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - آقای اسکندر بابایی به کد ملی ۶۳۷۹۸۸۲۴۵۶به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره - آقای کوروش جامعی به کد ملی۲۳۷۰۳۵۵۷۱۹ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان شاهرود به سمت عضو هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.۲ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورت جلسه هیات مدیره میباشد.۳ کلیه قراردادها، اوراق بهادار، و تعهدآور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ش۹۵۰۸۰۳۶۷۹۷۹۳۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494133
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد. ۲ موسسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و شماره ثبت ۱۳۲۷۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و شماره ثبت ۱۷۲۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۱۲۸۸۱۱۱۰۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820882
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره۰۷۶ ۳۳۱۰۰۷ , ۹۶۹ مورخ ۱۱/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با عنایت به تفویض اختیار افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از مبلغ چهار صد میلیارد ریال به مبلغ هفتصد میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و عرضه عمومی در بازار بورس و اوراق بهادار افزایش یافت ماده ۵ اساس نامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید. سرمایه شرکت مبلغ هفتصد میلیارد ریال است که به هفتصد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است و صد درصد مبلغ اسمی هر یک از آنها نقدا پرداخت گردیده است. ش۹۶۱۰۲۶۹۳۲۳۶۵۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981999
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای امین غزالی به کدملی ۷ - ۰۸۶۹۱۵ - ۰۰۸ طبق حکم شماره ۳۱۸۹۳ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ به جای آقای امیرحسن اسلامی به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت (تا تاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷) انتخاب شد. ش۹۷۰۱۲۸۶۳۰۲۴۶۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018977
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد ترامشلو به کدملی ۰۰۶۹۵۵۶۰۵۹ طبق حکم شماره ۵۰ ۹۷ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ به جای آقای اسکندر بابایی به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت (تا تاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷) انتخاب شد. ش۹۷۰۲۱۹۹۰۳۸۰۳۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081817
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب شد. ۲ مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و شماره ثبت ۱۳۲۷۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شماره ثبت۱۵۱۳۹۴ شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شماره ثبت۴۰۸۱ شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ و شماره ثبت ۲۴۸۲۱۲ شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و شماره ثبت ۳۹ به عنوان هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۲۹۳۲۵۹۴۶۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101669
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای زین العابدین تمایل به کدملی ۲۷۵۳۴۹۴۸۳۵ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیأت مدیره آقای امین غزالی به کد ملی ۰۰۸۰۸۶۹۱۵۷به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای مجید باقری فرد به کدملی ۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد ترامشلو به کد ملی به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره. آقای کورش جامعی به کد ملی ۲۳۷۰۳۵۵۷۱۹ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان شاهرود به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۹انتخاب شدند ۲ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورت جلسه هیات مدیره میباشد. ۳ کلیه قراردادها، اوراق بهادار، و تعهد آور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ش۹۷۰۴۱۱۴۵۹۹۳۴۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه