شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220012031


شماره ثبت:
192
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1351/10/26
آدرس:
اروميه- كيلومتر 10 جاده مهاباد 5731165466

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ابراهیم حق جو 1086008
خانم مریم اسدی 1086008
آقای عیسی زارع 1086008
آقای محمد جواد اوحدی 1086008
آقای احمد محمدپور 1086008
خانم شراره طاهری 13015198
آقای کمال الدین زاهدی امیری 13015198
آقای روح اله عابدی 13191859
آقای مهدی قربانی قلجلو 13515601
آقای حجت اله عظیمی 13515601
آقای احمدرضا پارسای چیرانی 13515601
آقای مرتضی مهدی زاده زینالی 13588286
آقای جمال بحری ثالث 14285875

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 554759
آگهی تصمیماتشرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربیبشماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده ۲۷/۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۰ و ۹/۱۱/۹۰ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۲۶۷ر۰۸۰ر۳۱ ریال بمبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال از طریق واریز وجه نقد بمبلغ ۰۰۰ر۹۷۴ر۷۰۶ر۱ ریال و از محل تبدیل مطالبان نقدی حال شده اشخاص بمبلغ ۰۰۰ر۱۶۹ر۳۷۶ر۱۰۳ ریال و از محل اندوخته طرح و توسعه بمبلغ ۰۰۰ر۵۹۰ر۸۳۶ر۶۳ ریال افزایش یافت که مبلغ افزایش یافته نقدی برابر گواهی شماره ۴۱۵۴ ۳۰/۱۱/۹۰ و ۴۱ ۸/۱/۹۰ بانک ملی شعبه مدرس ارومیه پرداخت شده است و نتیجتا ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح و تصویب شد. ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح و تصویب شد. ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال میباشد که به دویست میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است. امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۹/۰۱/۹۱ تکمیل شد. ش۰۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۵۶۶۵۳ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 554760
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی بشماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ یعقوب گلنهالی بنمایندگی از شرکت سهامی خاص شیر پاستوریزه پگاه گیلان بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا رجبی بنمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری آتیه پگاه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم حق جو بنمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص صنایع شیر ایران بسمت عضو هیئت مدیره بجای محمود ولی پور و بعنوان مدیرعامل بجای بیگلر اسد زاده، محمدعلی هاشمی بنمایندگی از شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه فارس و حسن غلامی بنمایندگی از شرکت سهامی عام سرمایه گذاری بهمن بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب ۲۴/۲/۹۰ انتخاب شدند. ۲ امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار مشترکا با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (عیسی زارع طوافی درگاه) و در غیاب هر یک با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره بندهای ۱۵ ۶ ۷ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود به مدیرعامل تفویض نمود. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۹/۰۱/۹۱ تکمیل شد. ش۰۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۵۶۷۵۶ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620164
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی شراکت بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بعنوان عضو جدید هیئت مدیره جایگزین شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) برای بقیه مدت هیئت مدیره گردید. ۵ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل شد. ش۰۲۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۱۰۳۳۰ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660791
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۱ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رضا محمودیان بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم اسدی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب گل نهالی بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد محمد پور بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم حق جو بنمایندگی شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۰ انتخاب شدند. ۲ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی مشترکا با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای عیسی زارع طوافی درگاه) و در غیاب هریک از آنان با امضای آقای احمد محمد پور (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه: ضمنا هیئت مدیره باتفاق آراء بندهای ۱ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و۱۳ و ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۱ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۳۷۶۵۲ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086008
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ شرکت سهامی خاص صنایع شیر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ بنمایندگی آقای ابراهیم حق جو کد ملی ۲۸۵۰۹۰۲۰۲۰ و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ بنمایندگی آقای محمد جواد اوحدی کد ملی ۰۸۸۹۷۵۹۲۸۶ و شرکت سهامی خاص آتیه پگاه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ بنمایندگی خانم مریم اسدی کد ملی ۰۰۳۶۶۳۱۱۹۱ و شرکت سهامی خاص شیر پاستوریزه پگاه گیلان شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ بنمایندگی آقای یعقوب گلنهالی کد ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه فارس شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ بنمایندگی آقای احمد محمدپور کد ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۵ آقای یعقوب گلنهالی بنمایندگی شرکت سهامی خاص شیر پاستوریزه پگاه گیلان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم حق جو بنمایندگی از شرکت سهامی خاص صنایع شیر ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد جواد اوحدی بنمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص بازرگانی صنایع شیر ایران و خانم مریم اسدی بنمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری آتیه پگاه و آقای احمد محمدپور بنمایندگی از طرف شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه فارس بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی مشترکا با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای عیسی زارع طوافی درگاه کد ملی ۲۷۳۸۳۵۲۲۹۴) و در غیاب هر یک از آنان با امضای عضو هیئت مدیره (آقای احمد محمدپور) بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های ادرای با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره باتفاق آراء بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ۸ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۷۰۱۰۴۹ مسئول ثبت شرکت‌های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152075
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال بمبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال منقسم به دویست و پنجاه و پنج میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج سهم با نام هر یک به ارزش یک هزار ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت افزایش یافت. ۲ با قطعیت افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر تغییر و اصلاح شد: ماده ۵ سرمایه شرکت مبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال منقسم به دویست و پنجاه و پنج میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج سهم با نام می‌باشد و تماما پرداخت شده است. ۳ امضاء ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۴/۶/۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۷۹۱۴۰۸ مسئول ثبت شرکت‌های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256112
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی شماره ثبت ۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/۹۲ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ هیئت مدیره حدود اختیارات خود مندرج در بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمود. ۲ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۹۱۶۰۷۵ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465761
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ و ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات زیر اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۵۵۵۷۴۷۵۰۰۰ ریال بمبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی بمبلغ ۲۴۷۱۸۹۸۲۲۶۴ ریال و از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص بمبلغ ۱۱۹۷۲۳۵۴۲۷۳۶ ریال افزایش یافت که کل مبلغ نقدی افزایش یافته طی گواهی بانکی شماره ۹۱/۲۴۲۵مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳بانک صادرات شعبه مرکزی ارومیه به حساب جاری شرکت واریز گردیده و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح و تصویب گردید. ماده ۵ سرمایه شرکت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام هریک به ارزش ۱۰۰۰ ریال میباشد که تماما پرداخت شده است. ۲ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۵۸۰۸۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538557
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان حسابرسی و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی امجد ترازو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۹۶۳۰۸ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557618
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۱ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رضا محمودیان بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم اسدی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب گل نهالی بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد محمد پور بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم حق جو بنمایندگی شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۰ انتخاب شدند. ۲ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی مشترکا با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای عیسی زارع طوافی درگاه) و در غیاب هریک از آنان با امضای آقای احمد محمد پور (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه: ضمنا هیئت مدیره باتفاق آراء بندهای ۱ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و۱۳ و ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۱ تکمیل شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827423
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی بشماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ یعقوب گلنهالی بنمایندگی از شرکت سهامی خاص شیر پاستوریزه پگاه گیلان بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا رجبی بنمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری آتیه پگاه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم حق جو بنمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص صنایع شیر ایران بسمت عضو هیئت مدیره بجای محمود ولی پور و بعنوان مدیرعامل بجای بیگلر اسد زاده، محمدعلی هاشمی بنمایندگی از شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه فارس و حسن غلامی بنمایندگی از شرکت سهامی عام سرمایه گذاری بهمن بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب ۲۴/۲/۹۰ انتخاب شدند. ۲ امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار مشترکا با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (عیسی زارع طوافی درگاه) و در غیاب هر یک با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره بندهای ۱۵ ۶ ۷ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود به مدیرعامل تفویض نمود. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۹/۰۱/۹۱ تکمیل شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856667
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تصویب قرارگرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۹۵۰۳۲۶۳۸۱۲۷۳۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015198
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملی ۲۷۵۴۴۰۷۰۴۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی خانم شراره طاهری به شماره ملی ۳۷۶۱۹۷۴۷۴۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و شماره ثبت ۱۴۹۹۴ به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی ۲۶۶۹۴۶۶۷۶۱ و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به نمایندگی از آقای کمال الدین زاهدی امیری بشماره ملی ۲۱۶۱۴۲۶۶۴۸ بعنوان عضو هیأت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند.۲آقای احمد محمدپور بشماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۶ انتخاب گردید. - ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ۴ اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای۱ - ۴ (به استثناء شرایط استخدام و تصویب ساختار سازمانی شرکت) - ۷ - ۱۴ - ۱۶ - ۱۸ و بخشی از قسمت دوم بند ۹ شامل (انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه مطابق آئین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره شرکت) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ش۹۵۰۶۲۱۹۷۲۲۷۱۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065468
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲ اساسنامه اصلاح و به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل اضافه و تصویب گردید: ارائه خدمات آزمایشگاهی آموزش در زمینه فعالیت‌های آزمایشگاهی.» ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. « ش۹۵۰۷۱۸۴۹۰۶۵۶۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117738
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملی ۲۷۵۴۴۰۷۰۴۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی خانم شراره طاهری به شماره ملی۳۷۶۱۹۷۴۷۴۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و شماره ثبت ۱۴۹۹۴ به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی ۲۶۶۹۴۶۶۷۶۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به نمایندگی خانم مریم اسدی بشماره ملی ۰۰۳۶۶۳۱۱۹۱ به بعنوان عضو هیأت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و ضمنا آقای احمد محمدپور بشماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۵/۳/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی به شماره ملی ۲۷۵۰۶۰۳۹۵۱ و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۸۹۷۳۸۶۴۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191859
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ کماکان به نمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملی ۲۷۵۴۴۰۷۰۴۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی آقای روح اله عابدی به شماره ملی۲۹۴۹۰۹۸۹۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و شماره ثبت ۱۴۹۹۴ کماکان به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی ۲۶۶۹۴۶۶۷۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ کماکان به نمایندگی خانم مریم اسدی بشماره ملی ۰۰۳۶۶۳۱۱۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ کماکان به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۲ آقای احمد محمدپور بشماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی به شماره ملی ۲۷۵۰۶۰۳۹۵۱ و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۲۴۸۶۴۵۲۸۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13481144
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب شد. ۲ مؤسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ۴ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۰۷۴به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۰۷۰۸۶به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۸۴۰ به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۹۹۴به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۲۴۴۱۸به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۳۱۷۳۸۶۹۶۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515601
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملی ۲۷۵۴۴۰۷۰۴۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و شماره ثبت ۱۴۹۹۴ به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی ۲۶۶۹۴۶۶۷۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به نمایندگی خانم مریم اسدی بشماره ملی ۰۰۳۶۶۳۱۱۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی آقای روح اله عابدی به شماره ملی۲۹۴۹۰۹۸۹۴۰به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد محمدپور به شماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ به عنوان شخص حقیقی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۲. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه بوده ضمنأ هیئت مدیره بندهای۱ ۴ (به استثناء شرایط استخدام و تصویب ساختار سازمانی شرکت) ۷ ۱۴۱۶ ۱۸ و بخشی از قسمت دوم بند ۹ شامل (انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه مطابق آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی به شماره ملی ۲۷۵۰۶۰۳۹۵۱ و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۴۲۵۸۳۰۱۵۵۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588286
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶به نمایندگی خانم مریم اسدی بشماره ملی ۰۰۳۶۶۳۱۱۹۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی آقای مرتضی مهدی زاده زینالی به شماره ملی ۲۷۵۵۳۸۳۲۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و شماره ثبت ۱۴۹۹۴ به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی ۲۶۶۹۴۶۶۷۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی آقای روح اله عابدی به شماره ملی۲۹۴۹۰۹۸۹۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۸نتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره اختیارات خود دربندهای۱ ۴ (به استثناء شرایط استخدام و تصویب ساختار سازمانی شرکت) ۷ ۱۴ ۱۶ ۱۸ و بخشی از قسمت دوم بند ۹ شامل (انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه مطابق آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۱۱۳۸۸۵۶۷۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043746
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب شد. ۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد ش۹۷۰۳۰۱۸۵۷۷۸۲۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285875
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جمال بحری ثالث بشماره ملی ۲۷۵۰۹۶۲۴۴۷ بنمایندگی شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای احمد محمدپور به شماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ بنمایندگی شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ کماکان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد محمدپور بشماره ملی ۴۹۳۹۳۸۲۰۷۹ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی به شماره ملی ۲۷۵۰۶۰۳۹۵۱ و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای۱ ۴ (به استثناء شرایط استخدام و تصویب ساختار سازمانی شرکت) ۷ ۱۴ ۱۶ ۱۸ و بخشی از قسمت دوم بند ۹ شامل (انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه مطابق آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت) ماده ۳۷ اساسنامه (به شرح پیوست) به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت و رعایت مقررات و ضوابط جاری اقدام نماید ش۹۷۰۸۰۵۴۴۸۹۴۲۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه